f buitengewoon ernstig Fransche bladen laken Koning Leopold Capitulatie van België maakt diepen indruk 4000 Britsch-Fransche legers in groot gevaar Oproep aan de bevolking van Nederland DE EEMLANDER Churchill acht toestand De voorlichting in Engeland Wanhopige toestand in het Noorden Critiek op Reynaud's verklaring LOSSE NUMMERS 5 CENT oensdag 29 Mei 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 319 gr* Volgens den Britschen premier zal het Lagerhuis er goed aan doen zich voor te bereiden op harde en zware tijden Groote onrust en neerslachtigheid in Fransche politieke en journalistieke kringen Giornale d'Italia noemt Koning Leopold's handelwijze „een daad van groot politiek en menschelijk verstand" EXEMPLAREN Duitsch-Grieksche Evacuatie van burgers uit Gibraltar Arbeidsmoeilijkheden iu Engeland i DAGBLAD DNNEMENTSPRIJS ■er 3 maandeD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met g rati s verzekering tegeD ongelukken) f 0.15 bnenland tranco per post per 3 maanden 2.85 Afzonderlijke nummers f 0.05 <i\)STREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER AOVERTENTiEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer* elke regel mser f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ien stuk, en bt[ tot j tvoeti aten ftU 9.w LONDEN, 28 Mei. (D.N.B.). Churchill heeft Dinsdagmiddag het Lagerhuis zijn aangekondigde rede uitgesproken. Allereerst jglelde hij de capitulatie van het Belgische leger door Koning Leo- >ld mede. vervolgde toen: „De Britsche en de Fransche regeeringen hebben daar- "?enover hun generaals onmiddellijk bevolen zich verre te houden van dit 18~ treden en dc operaties voort te zetten Het Duitsche opperbevel heeft toege- Amd in de Belgische capitulatie. Het Belgische leger heeft sedert hedenochtend ?r uur opgehouden den Duitschers tegenstand te bieden. De Belgische regee apg heeft zich niet solidair verklaard met deze handeling van Koning Leopold retyJ heeft in allen vorm bekend gemaakt, dat zij vastbesloten is den oorlog voort sbC zetten aan den kant van de Geallieerden. '"/De toestand der Britsche en Fransche legers, die in een der heftigste veldsla- J/ij'n gewikkeld zijn, en van drie kanten, henevens uit de lucht ingesloten zijn, L duidelijk buitengewoon ernstig. De overgave van het Belgische leger vergroot oen/t ernstige gevaar. Maar de Engelsche troepen hebben een goede stemming en chten. Vloot en luchtvloot verleenen dezen legers krachtige ondersteuning. Churchill wil het Huis weer een verklaring afleggen over den 19 gemeenen toestand, wanneer het resultaat van den ontzaggelijken - rijd, die thans geleverd wordt, bekend is en overzien kan worden. 21, it zal waarschijnlijk niet vóór het begin van de volgende week zijn. 'iniiddels zal het Huis er goed aan doen zich voor te bereiden op 45;irde en zware tijden. 7 EN stijgende onrust drukte --'de laatste dagen boven het end,ritsche .volk. Men hoorde niets teer over de gevechten in het ^Vesten. Men vermoedde slechts, at erge dingen in voorbereiding /■aren. Niettemin verwachtte nie- land in Engeland een dergelijke Dbstijding. De capitulatie van het rs lelgische leger heeft de openbare -ïeening in Engeland volkomen errast. De stemming is onbe- chrijfelijk. Overal in het geheele and heerscht de grootste neer slachtigheid. -«■j In officieel© Londensche kringen r°P is men volkomen radeloos. Groote ,°s£. vrees komt tot uiting over het lot van de Britsche troepen, die teza men met de Fransche. en tot dusver ook met de Belgische strijdkrachten in België streden. Geen enkele offi- cieele kring in Engeland of Frank rijk heeft tot nu toe een duidelijk antwoord gegeven op deze bange nct! vraag. In militaire Engelsche kringen heeft Xoóet bericht van de capitulatie van het Belgische leger niet. alleen de diepste leerslaóhtigheid, doch tevens ook onbe schrijfelijke woede ontketend. Men had •r zich geheel op verlaten, dat de Bel uien tot den laatsten man voor Engeland :ouden strijden. Men wist wel, dat Bel- t "'(ie verloren was, ja men rekende er 1 'Zelfs op, dat ook Frankrijk op den duur liet meer tegenover den Duitschen druk 'Hön standhouden. Maar de plotselinge 'ïl'Capitulatie van het Belgische leger past in de Britsche besprekingen van sfëïijdwinnfen. De angst, dat de vijand thans tot den aanval tegen Engeland Pél f kan overgaan, heeft zijn hoogtepunt vL'!n Engeland bereikt 'IJ In Londen beweert men, dat men aan de zijde der Geallieerden niets van het besluit tot capitulatie van den Belgischen Koning geweten heeft. dat. men volkomen verrast is geworden en daf de Koning over het hoofd -van zijn eigen ministers heen die zich bijtijds reeds het jongste weekend te Londen in veiligheid hadden gebracht hevel tot de capitulatie gegeven.heeft. Uit betrouwbare bron verluidt W cchter: van beslissenden in- vloed op het besluit van den Ko- ningr der Belgen geweest zijn de vreeselijke vernielingen, welke de Engelschen in België, klaarblijkelijk Ïheel stelselmatig, hebben aange richt. Naar verder bekend wordt, zou de /plotselinge reis van generaal Weygand naar het Belgische strijdgebied uitslui tend tfe kwestie van de Belgische capi tulatie gegolden hebben. Het heeft er dus allen schijn van, dat in tegenstel ling tot hetgeen Parijs en Londen be weren, desbetreffende onderhandelin gen tusschen Koning Leopold en de of- ficieele kringen in Londen en Parijs Zondag j.l. reeds gaand© waren. Ook het onderhoud, dat Lord Halifax Zondagmiddag met Pierlot gehad heeft, alsmede met Spaak, zou uitsluitend ge draaid hebben om het besluit van den Belgischen Koning om den zinnenloozen strijd tegen de Duitsche troepen op te geven. Stockholmsch dagblad wijst op gebrek aan betrouw bare inlichtingen STOCKHOLM, 28 Mei. (D.N.B.) De Dagens Nyheter publiceert een bericht van zijn Londenschen correspondent, waarin de nadruk wordt gelegd op de gebrekkige en onbetrouwbare voorlich ting der Engelsche openbare meening over de militaire operaties in België en Frankrijk. De voorlichting werkt, zoo gaat het bericht verder, alsof voor de Engelsche openbare meening een gor dijn gehangen wordt, wat betreft den oorlog in Frankrijk Men kan zich over den feitelijken toestand geen meening vormen. Kenmerkend voor den toestand is overigens dat de militaire medewer kers van de Engelsche bladen zich in den laatsten tijd van iederen com mentaar hebben onthouden. Het meest opvallende is, dat de Engelsche open bare meening tot het inzicht gekomen is, dat nu alles met razende snelheid gebeuren moet. Een Engelschman heeft tegenover den correspondent verklaard: De tijd heeft niet. zooals de Engelsche leiders het volk steeds verzekerd heb ben. vóór, doch legen Engeland gewerkt DE AUTOMOBIELINDUSTRIE EN DE BEWAPENING VAN AMERIKA WASHINGTON, 25 Mei (D.N.B.). Naar de minister van financiën Mor- genthau heeft medegedeeld, zullen de werkplaatsen der automobielindustrie voor het nieuwe bewapeningsprogram der Vei'eenigde Staten mogelijk ook in 1941 dusdanig in beslag worden geno men, dat in 1942 geen nieuwe automo dellen kunnen worden vervaardigd. Een der grootste autofirma's heeft toege stemd in een vergaande reorganisatie ten behoeve van de bewapeningsindus trie. PARIJS, 28 Mei (D.N.B.). Alle Fransche avondbladen keeren zich met ongehoorde felheid tegen Ko ning Leopold, dien zij bedelven on der alle mogelijke beleedigingen en scheldwoorden. De bladen verkla ren, dat de afzetting van Koning Leopold door de in Parijs zetelende geëmigreerde Belgische regeering, nog slechts een kwestie van uren is. Zij eischen de vorming van een voorloopige regeering. De Intransi- geant zet als opschrift boven zijn commentaar op de gebeurtenissen: „De verrader". Het bericht van de capitulatie van het Belgische leger heeft in politieke, en journalistieke kringen te Parijs de grootste onrust en terneergeslagenheid gewekt. Men verheelt zich niet, dat Frankrijk en Engeland na het neerleg gen der wapenen door het Belgische le ger in een veel ernstiger toestand be vinden dan ooit tevoren. Zelfs Weygand zou, naar men te Pa rijs vertelt, den toestand van Frankrijk als in den hoogsten graad in gevaar ge bracht hebben aangeduid Reeds vóór het bekend maken van de capitulatie van België door Reynaud gaven de mi litaire critici van de dagbladen Matin, Figaro, Journal, Petit Parisien en Jour toe, dat de toestand der ïfransch-Engel- sche legers in het Noorden wanhopig is. Zij schreven, dat de groote slag in Vlaanderen op ziin hoogtepunt i6 geko men en dat de troepen der Westelijke mogendheden aanvallen van de groot ste felheid het hoofd moesten bieden. Het opperbevel, zoo schreven de Jour en de Petit Parisien, heeft zich gedron gen gezien bevel te geven voor een nieuw terugtrekken der troepen. De Matin en de Figaro leggen er den na druk op, dat de Duitsche aanvallen uiterst heftig zijn en dat Duitschland zijn strijdkrachten aan de „tegenover Engeland liggende kust" wil opstellen. BERLIJN, 28 Mei (D.N.B.). De Fransche minister-president Reynaud heeft in zijn radiotoespraak van van daag, naar men te Berlijn opmerkt, be leed igende aanvallen gericht op den Belgischen Koning en het Belgische le ger. Zoo beweerde hij o.a., dat Koning Leopold zonder rekening te houden met de Britsche en Fransche soldaten den strijd heeft gestaakt. In politieke krin gen t© Berlijn wordt deze voorstelling geheel en al onrechtvaardig, ja zelfs een verdraaiing der feiten genoemd. Men herinnert er aan, dat de bereid willigheid van België om in den oorlog te gaan tegen Duitschland door de En gelsche en Fransche regeering alleen verkregen werd door groote beloften met betrekking tot de door de Weste lijke mogendheden te verleenen hulp. Wanneer thans België door de Duitsche wapenen gedwongen is om den kans- loozen strijd op te geven, is het even zeer niet tpr zake dienende als unfair, het Belgische leger schuldig te verkla ren aan deze ineenstorting van den Geallieerden tegenstand. Went dat het Belgische leger in een toestand kwam, die Koning Leopold tot zijn besluit dwong, is alleen en uitslui tend veroorzaakt door het feit, dat het Fransche leger en het Britsche expedi tiecorps niet in staat waren België voor den oorlogsramp te bewaren. Wanneer Koning Leopold thans van de zijde der Westelijke mogendheden voor zijn zeker niet gemakkelijk besluit, om tot red ding van zijn volk en land onvoorwaar delijk te kapituleeren, wordt, beleedigd, dan oogst hii daarmede van Londen en Parijs denzelfden dank als de Noren en de Hollanders ontvingen voor, hun ge wapende hulp. 14 Mei heeft de vroegere Nederlandsche regeering zich naar Engeland be geven en het Nederlandsche volk aan zijn eigen lof overgelaten. Onder den invloed der Duitsche wapens en beseffend dat een verdere tegenstand volkomen nutteloos zou zijn, heeft de opperbevelhebber der Nederlandsche troepen to land en ter zee nog denzelfden dag besloten, aan de geheele Nederlandsche weermacht, het bevel te geven, den strijd te staken en de wapens neer te leggen. Met dit voor een soldaat zwaar besluit heeft de opperbevelhebber der Neder landsche troepen een hóoge mate van inzicht in den werkelijken militairen toe stand bewezen. Hij heeft ten volle beseft dat ieder uur van voortzetting van dezen onzinnigen strijd voor zijne troepen en zijn bevolking slechts ontzettende bloedoffers zou brengen en in dit geval steden en dorpen aan een totale vernieling prijsgegeven waren. Toch zou dit aan het feit van een Duitsche overwinning niet het minste hebben veranderd. Toen de vroegere Nederlandsche regeering door haar conspiraties niet Enge land en Frankrijk den strijd tegen Duitschland teweeg gebracht heeft en zoo doende tegen een weermacht, wier kracht door de voorafgaande gebeurtenissen bewezen was, heeft zij van begin af onverantwoordelijk gehandeld. Had de vroe gere regeering niet geluisterd naar Engelsche raadgevingen, maar een werke lijke neutraliteit bewaard, dan zouden alle nu gebrachte offers van goed en bloed onnoodig geweest zijn. Nu de»wapens neergelegd zijn, is de Nederlandsche bevolking in staat, haar vreedzamen arbeid te hervatten. Ieder wordt verzocht, na deze verschrikkelijke dagen, tot zijn gewone werk terug te keeren. Maar een ieder trede ook op tegen zulke gewetenlooze elementen, die voort durend door passieven weerstand of door actieve daden, onrust stichten, en daar door den voortgang van het burgerlijk leven, de openbare, rust en de orde willen verstoren. Volgens het bevel van den Führer zal de Duitsche weermacht haar best doen, om aan ieder het lot der bezetting zoo dragelijk mogelijk te maken. Zij zal leven en eigendom der bevolking tegen alle vijandelijke aanvallen beschermen en de vredelievende elementen zooveel mogelijk steunen. Daartegenover zal de Duitsche weermacht ieder vernietigen, die rust en vrede stoort DE MILITAIRE BEVELHEBBER IN NEDERLAND. ROME, 28 Mei. (D.N.B.). De in de late ochtenduren in de Itali- aansche hoofdstad bekend gewor den capitulatie van België is de bevolking terstond met extra edities bekend gemaakt. De kran ten werden den verkoopers uit de handen gescheurd. „Het Belgische leger legt de wapens neer". „Ko ning Leopold beveelt de capitula tie van het Belgische leger". „Bel gië heeft de Franschen en Engel schen opgegeven". Zoo luiden de reusachtige opschriften der extra edities. Door tijdsgebrek zijn nog geen com mentaren geleverd. Toch kan overal de geweldige indruk worden geconstateerd, dien het bericht bij de geheele openbare meening heeft te weeg gebracht. Overal ziet men groepen, die dezen nieuwen zwaren slag voor Engeland en Frank rijk levendig bespreken, en di© open: lijk uitdrukking geven aan hun voldoe ning over het nieuwe, geweldige succes van ,het bevriende Duitschland. De capitulatie van Belgie staat in de avondbladen in het middelpunt der be langstelling. De Giornale d'Italia noemt de handelwijze van den Koning der Belgen een „daad van groot, politiek en menschelijk verstand". Drie motieven hebben den Koning aanleiding gegeven tot. zijn besluit, zoo meent, het blad. (1) De wil om zijn volk in een doel- loozen strijd een verder bloedvergieten en verdere offers te besparen. (2) De groote reeds geleden verliezen der Belgische natie. (3) Het inzicht, dat de Geallieerden niet zoo zeer streefden naar de verdedi ging der onafhankelijkheid en van het lot van België, als veeleer alle midde len van België aan menschen. wapens en financiën trachtten uit te buiten voor het behoud en de verdediging van hun eigen gebieden en hun eigen groo te imperia. Er kan geen twijfel aan bestaan, zoo gaat het blad verder, dat de Koning de houding der Britsche troepen op juiste waarde heeft geschat. De Engelschen hebben duidelijk hun voornemen te kennen gegeven om naar huis terug te keeren, terwijl de Belgen voor hen vech ten en hun terugtocht met zware offers moesten dekken. Voorts hebben de En gelschen. zonder rekening te houden met leven en eigendom der Belgische burgers, zich schuldig gemaakt aan zware verwoestingen. Het bewijs daarvoor is Brussel, waar de Engelschen, ofschoon het een erkend open stad betrof, bruggen in de lucht lieten vliegen en met, springstoffen de huizen vernielden en burgers doodden. De Koning heeft, in tegenstelling tot de gevluchte ministers, op het slagveld den roep van zijn volk gehoord en er gevolg aan gegeven. Met onberaden woorden, zoo schrijft het blad verder, heeft Rey naud heden willen sp.reken van „verraad". De Koning heeft nie mand verraden, want België heeft niet den plicht zichzelf te vernielen voor de redding van Frankrijk en Engeland. Wederom zijn de Engel schen en Franschen, die dezen Europeeschen oorlog wilden, ge dwongen slag t© leveren met hun eigen menschen en hun eigen mid delen en wel zonder inschakeling van vreemde naties of bloks. Met de scherpste bewoordingen gee- selt de Tribuna de poging van den Franschen premier Reynaud om de ge vluchte Belgische regeering uit te spe len tegen het legitieme staatshoofd, dat den wil van de geheele Belgische natie belichaamt. Men vraagt zich onwille keurig'af, aldus dit blad, aan welke nog overgebleven deelen van het Belgische leger de heeren Pierlot. Spaak en Denis en hun heer en meester Paul Reynaud denken, want er bestaat geen ander Belgisch leger, behalve dat, waaraan Koning Leopold het bevel heeft gege ven de wapens neer te leggen. Bij een dergelijke „bende", gelijk de gevluchte Belgische ministers zijn. kan men op alles verdacht zijn. Zeker is echter, dat hun wanhopige pogingen vergeefsch zullen zijn. Deze heerschap pen zullen alleen de schaar van die Tsjechische, poolsche, Noorsche en Ne derlandsche verraders vermeerderen, die op Fransch of Engelsch gebied de vruchten van het bloed en de ruïne van hun volk kunnen genieten tot aan den dag, waarop zij voor hun „infame schanddaden" eens ter verantwoording zullen wórden geroepen. Deze dag na dert met reuzen schreden. STOCKHOLM, 28 Mei. fD.N.B Het bericht over de capitulatie van het, Bel gische leger is vanochtend tegen 10 uur bij het Zweedsche publiek bekend ge worden. Voor de vitrines der dagblad- Het Amersioortsch Dagblad is aangesloten bij de Vereeniging voor Publicitoitswaardn (Bureauj Tournooiveld 4, 's-Gravenhage), welke op aanvraag aan adverteerden volledige, door accountants gecontroleerd de, gegevens omtrent de verspreiding van vns blad verstrekt. Dit blad heeft een dagelijk- sche oplaag van handelsbesprekingen ATHENE, 28 Mei (D.iM.B.). Een Duitsch© delegatie is heden hier aange komen om deel t© nemen aan de onder- handelingen der regeeringscommissie over de Duitsch-Grieksche handelsbe trekkingen. Daarbij zullen o.m. de koerskwestie, de voorbereiding der vast/* stelling van de contingenten voor Duit sche goederen, de kwestie der aanpas sing van het protectoraat Boherncn eu Moravië en alle uit .den nieuwen toe stand tusschen Duitschland, het gouver nement en Griekenland voortvloeiende handelspr.oblemen behandeld worden. MADRID, 28 Mei (D.N.B.). Naar uil Gibraltar gemeld wordt, heeft de En gelsche overheid gelast een schip van 7000 ton ter beschikking te stellen, dat uitsluitend moet dienen voor do onIrui ming van Gibraltar door, de burgerbe volking. De gouverneur van Gibraltar heeft in het officieels blad gcëischt, dat de passieve luchtbescherming, de hulp politie en andere vrijwillige organisa ties geen acties- zullen ondernemen, waarvan de militaire commandant, geen kennis draagt. Op een in de haven van Gibraltar lig- genden Oceaan stoomer is brand uitge broken. De blusschingspogingen bleven zonder resultaat. Het schip staat nog steeds in lichter laaie. NEW YORK. 28 Mei (D.N.B.). De New York Herald Tribune meldt uit Londen, dat de nieuwe arbeidsregeling, waardoor de arbeiders en arbeidsters in de wolspinnerijen in Yorkshire tot. het maken van twintig overuren gedwongen worden, onder de plaatselijke bevolking groote agitatie heeft gewekt. Ook de ar beiders in andere takken van bedrijf verzetten zich heftig tegen het. tewerk gesteld worden in de fabrieken. De nieuwe arbeidspolitiek der regeering wordt nog bemoeilijkt door het feit, dat in den mijnbouw, in de industrie van werktuigmachines, de staalfabrieken en in de katoensjiinnerijen een groot ge brek aan geschoolde arbeidskrachten bestaat. redacties stroomden in korten tijd groo te menschenmassa's samen. Het is on miskenbaar, dat de Belgische capitula tie een sterke uitwerking heeft op de Zweedsche openbare meening. Van des kundige zijde wordt er in het bijzonder op gewezen, dat ook het lot van de Fransche en Britsche afdeelingen in het gebied van Vlaanderen en Noord-Frank rijk daarmede practisch reeds beslist is. Men verheelt zich in Zweden niet, dat deze gebeurtenis niet alleen de grootst© militaire maar ook politieke beteekenis heeft. In het bijzonder stelt men in het licht, dat het inzicht van de zinneloos heid van den tegenstand tegen het heste leger ter wereld in.het geval van België openlijk betoond is door een tegenstan der. die zich niet alleen jarenlang had voorbereid op den militairen tegen stand. maar di© ook dapper gestreden heeft. In politieke kringen in Zweden heeft in dit verband de radiorede van den Franschen premier, waarin deze heftige verwijten uitsprak tegen Koning Leo pold van België, geen voor de Fransche staatsleiding gunsfigen indruk ge maakt. Men herinnert zich hier maar al te eoed het feit. dat de Engelschen en Franschen in Noorwegen de Noorsche troepen als het ware vluchtende in den steek hebben gelaten en zich door zwak ke Noorsche afdeelingen ook nog op den vlucht, lieten dekken. In den stap van den Belgischen Koning ziet men in Zweden voor een goed rlcel ook een voorzichtigheidsmaatregel tegen een herhaling van soortgelijke gebeurtenis sen op Belgisch gebied.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1