n eigen kracht AANVAL TEGEN DE RESTEN van het Britsche leger DE GROOTE STRIJD IN VLAANDEREN ER De wederopbouw in de provincie Utrecht Strijd bij Narvik duurt voort Distributie van koffie en thee begint op 6 Juni r 'rijdag 31 Mei 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang Ph. 321 non De toekomst De Russische nota aan Litauen Het Duitsehe legerbericht Kern der Duitsehe divisies in Vlaanderen en Artois vrijgekomen OORLOGSMARINE LANGS DE KUSTEN Een oude kluizenaar tweemaal overreden en gedood MEDEDEELING AAN ONZE ABQNNÉ'S DE VERDUISTERING aeladj jam AMERSFÖORÏSCH DAGBL ABONNEMENTSPRIJS «r 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pe. IHi 1FT IF? IFT M II A I\I IF) IFT 1RJ PRIJS OER ADVERTENIIEN »an 1-4 reJeU H.U5 mat inbejrlp v.n «en b.wijsnummcr, weck (met gratis verzekering tegeD ongelukken) f 0 15 JL/ JlZL lL_J JL_J 1 Ji Jl//ai n| JLJ' elke regel mier 10.25. Licfdadighcids-adverlenticn voor dc Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85 Afzonderlijke nummers f 0.05 helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling l5 regel» POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 etafi gtaü t ra. ,30|| graA li F) tiZER dagen heeft d- Ri;kscommissans- en Rijksminister Seyss-Inquart zijn func- leei'ie in Nederland aanvaard met het c'niil:itvaardigen eener proclamatie en het P l- itspreken eener redevoering. Zoowel Ne proclamatie als de redevoering ge- van realistische visie op den ern-uidigen toestand en van den vasten dec/il om spoorslags tot het uitvoeren an constructieven arbeid over ce aan. Geen Nederlander van goeden veQ /ille en met inzicht in den nieuwen Destand zal tekortschieten, als dc Ne- JDJ.crlandsche en de Duitsehe autoritei- cn een beroep op hem doen om net t iO,Sezag te steunen bij den wederop- ouw in den ruimsten zin dès zoords van het vaderland. De d^lWkscomffiissaris toonde in zijn woor- aaf/en, dat hij eerbied koestert voor den njrioed der Nederlandsche soldaten. Hij tojraf tevens te kennen dat de nieuwe de r-iestand niet bcteekent. dat het Ne- •oubjgrlandsche volk onmondig is gewor- *e*'en. Integendeel, zooveel mogelijk in igen kracht en onder Nederlandsche lc>iding moet het Nederlandsche volk due geleden stoffelijke zoo geeste lijke en zedelijke tegenslagen te oven komen. Het Nederlandsche iaIlolk kanmet trots wijzen op zijn en hieruit voorbeelden putten an moed, beleid en doorzettingsver- Doch zulke verwijzingen evv-lleen zijn, hoe gerechtvaardigd ook, voldoende. Belangrijker dan het werleden is thans de toekomst van ons olk. En deze toekomst, dus het lot Ainzer kinderen en kindskinderen, defeieeft het volk van heden in de hand. /jjelijk het Nederlandsche volk met ein geweten en met geheven hoofd Ie Duitsehe legers weerstond, zal net iu met rein geweten en met geheven loofd, in samenwerking met de Duit sehe bezettingsautoriteiten, de toe- lomst tegemoet treden. Het Neder- andsche leger heeft gevochten tot het 1 "fiiterste; het Nederlandsche volk moet hans werken tot het uiterste, opdat iet aan het nageslacht een welva vrijlen fier vaderland kan na- Wij hebben uit de woorden van bei.cn Rijkscommissaris begrepen, dat 1 lij de medewerking van, het Neder landsche volk heeft ingeroepen voor er iet herstel van het Nederlandsche jü aderland en voor het totstandbrengen een betere Europeeschc gemeen schap. Goede vaderlanders en goede zijn de Nederlanders van rjudsher. Wij vertrouwen dan ook, vlat, als te'eeniger tijd de Duitsehe be- n .etting ons land verlaat, de achting ^usschen Nederlanders en Duitschers :al blijven bestaan. Hiervoor zorg te dragen, is een eereplicht van iederen vrjoeden vaderlander. Het is tevens een :ereschuld jegens de dapperen, die 'ian beide zijden tijdens de vervul- 1 ing hunner vaderlandsche plichten op uNederlandschen bodem gevallen zijn. het een eereschuld is jegens ij.iunne en ons aller nazaten. Want die n jtapperen mogen niet voor niets ge nvallen zijn. En de toekomst van Ne- j- Ierland ligt hoofdzakelijk in ons aller Nederlandsche handen. KAUNAS (D.N B.). Het Litausche elegraafagentschap publiceert ten aan- 5ien vanBde Sovjet-Russische nota he denmiddag een uitlating: uit bevoegde «ringen.BDaarin wordt o.m. gezegd: De 'uitgesproken verwijten zijn zeer onaan. ?enaam yoor de regeering. te meer, daar ie goede vriendschappelijke betrekkin- r.ïen tusschen de beide staten kan terug gen op een goede traditie van twintig aar. Er is ook thans geen reden aanwe zig om aan te nemen, dat de aangesne- leni aangelegenheid niet in vriendschap pelijke samenwerking tusschen beide Haten zou kunnen worden opgelost. Tot ie door de Litausche regeering verzorg de goede betrekkingen mei de Sovjet unie moei echter ook hel publiek hijdra. ?en door alles to vermijden wal voor deze goede betrekkingen nadeelig zou ujn. I De militaire bevelhebber in Nederland, I de generaal der vliegers Christiansen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 31 Mei. (D.N.B.) Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Terwijl de kern van de Fransche troe pen in Noord-Oost Frankrijk vernietigd of gevangen is, bieden uiteengedreven en ingesloten afdeelingen op sommige plekken nog verzet. Dit zal binnenkort gebroken zijn. De aanval tegen de resten van het Engelsche :eger in de vlakke nog slechts enkele kilometers die pe en door opstuwingen der kanalen beschermde kromming langs de kust tusschen FtirnosBergues en ten Westen van Duinkerken, is aan den gang. De vijand biedt hier taaien weerstand, en poogt zoovee! mogelijk soldaten, zij het zonder uitrusting, op de schepen te redden. De om Cassel ingesloten Engelsche strijdkrachten werden bij de poging om naar het Noorden door te breken, vernietigd. De kern der Duitsehe divisies in «rtois en Vlaanderen is voor nieuwe opdrachten vrij. gekomen. Het aantal gevangenen en de hoeveelheid buit kon ook nog niet naar schatting worden vast gesteld. Op 30 Mei werd de bedrijvigheid van de luchtmacht door de weersgesteldheid zeer nadeelig beïnvloed. Desondanks werden de havenwerken van Duinkerken opnieuw aangevallen. De oorlogsmarine nam in het geheele Nederlandsche en in het Belgische en Fransche kustgebied dat in Duitsehe handen is d© kustverdediging op zicjj. Een Duitsdhe „Schnellbot." gelukte het, een vijandelijken torpedojager door een torpedo voor de Belgische kust tot zinken te brengen. In den nacht op 30 Mei ondernamen Britsche vliegtuigen wederom aanval len in Noord-Duitöchlend, op niet-mili- taire objecten. Nergens werd schade van beteekenis aangericht. In het Zuiden van Holstcin werd een vijandelijke ma chine door jagers neergeschoten. In Noord-Frankrijk verloor de vijand drie Fransche vliegtuigen, en voor Sta- vanger een Britsch gevechtsvliegtuig in luchtgevechten. Twee eigen toestellen worden vermist. AALSMEER, 31 Mei. In Aalsmeer is vanmorgen in de vroegte de 61-jarige kluizenaar. P. Sneeuw uit Aalsmeer, overleden aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Dinsdagnacht voelde een militair, die in een auto reed op den provincialen weg HaarlemUtrecht, dat li ij over een lichaam reed. Na zijn auto lot stilstand te hebben gebracht, ontdekte hij op den weg een ouden man, badende in zijn bloed. Een dokter werd ontboden, die een hersenschud ding en een gapende hoofdwonde con stateerde, als gevolg van een reeds eer der plaats gehad hebbende aanrijding. De gemeente politie van Aalsmeer ver zoekt thans personen, die inlichting kunnen geven over dit verkeersongeval, zich op het. politiebureau te melden. Stichting opgericht T"vE Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht, Jhr. Mr. Dr. L. H. N. Bosch Ridder van Rosenthal, heeft bij acte, op Don derdag, 30 Mei 1940 in het Provin ciaal Gouvernementsgebouw te Utrecht ten overstaan van notaris Mr. Th. Snellen verleden, opge richt de Stichting Herstel Provin cie Utrecht 1940 De Stichting heeft ten doel het economisch her stel in de provincie Utrecht, voor zoover direct of indirect door den oorlog getroffen, in hoofdzaak door het verstrekken van crcdie- ten. Tot bestuursleden van de Stich ting heeft de Commissaris der Ko ningin benoemd de heeren: Mr. H. W. de Vink te Utrecht en Jhr. W H. de Beaufort te Maarn, leden van Gedeputeerde Staten van Utrecht, W. A. Rasch te Utrecht, bankier, Jos. ten Berg te Utrecht, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht, en A. de Ruiter te Veenendaal. lid van de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor de Geldersche «'al- lei. Het bestuur der Stichting heeft tot secretaris benoemd Mr. G. J. van Deventer, referendaris ter Provinciale Griffie van Utrecht. Het bestuur heeft zijn werk zaamheden terstond aangevangen. De Stichting zal op zakelijken grondslag werken naast de reeds op charitatief gebied werkende in stanties. Nadere mededeelingcn volgen zoo spoedig mogelijk. In een overzicht van het oorlogstooneel meldt het D.N.R. dat Frankrijk en Engeland hun onafwendbaar noodlot tegemoet gaan DE POSITIE VAN SPANJE MADRID, 31 Mei. (D.N.B.). De Spaansche pers keert zich tegen de op vatting, dat de neutraliteit ven Spanje beteekent, dat de oorlog Spanje niet aangaat. Zoo schrijft de Alcazar": „Een nieuw tijdvak breekt in Europa aan. Sjxinje is een bestanddeel van Europa. Het is als zoodanig ten zeerste bij de gebeurtenissen geïnteresseerd. KOLONEL LINDBERGH GENÊVE, 30 Mei (D.N.B De Parijsche pers publiceert een bericht uit Washington, volgens hetwelk Ko lonel Lindbergh wegéns zijn houding tegenover den Europeeschen oorlog is geroyeerd uit de „Escadrille Lafayet te", die hem na zijn oceaanvlucht tot lid had benoemd. DUITSCH-GRIEKSCHE HANDELS BESPREKINGEN ATHENE, 31 Mei (D.N.B De lei der van de op het oogenblik hier ver toevende Duitsehe economische dele gatie voor het bespreken van clearing- vraagstukken, Morat, heeft, vergezeld van den Duitschen gezant, een bezoek gebracht, aan den Griekschen minister president, Mctaxas. Op de Algemeene Begraafplaats ..Croos wijk" te Rotterdam, Is een plechtigheid gehouden ter nagedachtenis van de mi litairen die in en om Rotterdam zijn gevallen. Kolonel P. \V. Scharroo legt een krans bii dc graven. BERLIJN (D.N.B). TEN noorden van de Somme be staat er geen strijdbaar Geal lieerd leger meer, aldus heeft een deskundige militaire instantie tegen over het D.N.B. verklaard. Tever geefs hebben de Engelschen getracht zich naar de zee te redden. Voor het opnemen van dit verslagen leger heeft Engeland in grooten getale oor- logs- en transportschepen gereed ge houden. In een grootschecpschen aanval heeft de Duitsehe luchtmacht ook deze laatste rcddingsmanocuvre der Engelschen verijdeld Ieder zal zich afvragen: waar is eigen lijk de Britsche vloot? Het antwoord is eenvoudig: Voor de voortdurende ver nietigende slagen der Duitsehe strijd krachten ter zee en in de lucht heeft de Engelsche vloot zich teruggetrokken in moeilijk te hereiken schuilhoeken. Ook door liet lot van het Engelsche expeditie leger op het vasteland is zij niet tot op treden te bewegen. De groote vernieti gingsslag tegen de Geallieerden in Vlaanderen en Artois begon tien dagen geleden. In den kortst mogelijken tijd is hij voortgezet tot volledige ontbinding der vijandelijke legers. Wat thans in dit gebied nog strijdt, zijn slechts brokstuk ken der ontbonden legers, die thans over wonnen of ontwapend zijn. Ook do tegen stand der Engelschen aan de kust en hij Duinkerken heeft nog slechts ten doel de vlucht eenigszins te dekken. De onverbiddelijke vernietigings- strijd aan de Vlaamsche kust is te- vens het einde van een grooten strijd, die in de wereldgeschiedenis zijns gelijke niet heeft. Voor het eerst heeft de Duitsehe weermacht in dezen oorlog tegenover een werkelijk gelijkwaardigen tegenstander ge staan en hem haar superioriteit aan getoond. Het succes heeft een krachtige en laaie actie der Duitsehe troepen geëischt. Tevergeefs hebben dc Franschcn ge tracht, naar het binnenland van Frank rijk door te breken. Vergeefsch waren hun ontlastende aanvallen nan Somme en Maas. Hel Duitsehe Zuidelijke front aan Somme, Aisne en Maas had een ijze ren gordijn voor den strijd op den noor delijken vleugel geschoven. Wanhopig hebben de Engelschen Ie land gevoch ten. Zij zonden deelen van hun lucht macht en lichte strijdkrachten ter zee om den Duitschen opmarsch te stuiten. Maar er is niets beslissends gedaan om do situatie te wijzigen Van dag tol dag werd het duidelijker, dat de Engelschen vroegtijdig het reusaictitig gevaar hebben ingezien, dat hun expeditieleger op het. vaste land bedreigde. Zij hebben hun hondgenooten in den steek gelaten en getracht, hun expeditieleger nog bijtijds terug te trekken. Troepen echter, die onder een dergelijke wapenaclie van den tegenstander gestaan hebben, troepen, die ook bij een wanhopig persoonlijk worstelen zich niet hebben kunnen hand haven tegen den aanvallenden geest en de aanvalswapenen van den tegenstan der. troepen welker laatste resten nog slechts zwemmend het \ege lijf konden redden en die slechts in volle zee nog waren bloot crest el d aan de uitwerking van het Duitsehe luchtwapen, dergelijke troepen kunnen voor langen tijd niet meer als bruikbaar voor het front be schouwd worden. Dat is de toestand waarin Engeland zijn expeditieleger, waarop het zijn hoop gebouwd had, te rugziet. De strijd om Narvik duurt met on verminderde hevigheid voort; De Duitsehe troepen hebben bergstellin- gen buiten de stad bezet en krijgen versterkingen. Als dc numeriek ster kere tegenstander er in geslaagd is de stad zelve te bezetten, dan betee kent dat slechts, dat de Duitsehe lei ding nooit bereid geweest is nil pres- tigeredencn onnondige offers te brengen, zooals de Geallieerden dal doen. De stad Narvik zelf is geheel verwoest, evenals de havenwerken en deelen van den Lofotenspoorweg. zoodat de tegen stander van zijn terreinwinst in het ge heel geen voordeel heeft De Duitsehe troepen hij Narvik blijven den Engel schen den toegang tot de Zweedsche erts mijn en afsnijden. Tenslotte werd nog herinnerd aan den dagorder van den generalissimus Game- lin bij het begin van den grooten slag, waarin wordt gezegd dat het lot van Frankrijk en zijn hondgenooten afhanke lijk was van het resultaat van dezen slag. Thans is de slag tot een Duitsch succes geworden. Frankrijk en Engeland gaan hun onafwendbaar noodlot tege moet. Een half ons thee of een half pond koffie per maand 's-GRAVENHAGE, 31 Mei. Het departement van Handel. Nij verheid en Scheepvaart en het Rijksbureau voor dc Voedselvoor ziening in oorlogstijd, maken in aansluiting op hetgeen reeds be treffende de distributie van koffie en fhee werd medegedeeld, het volgende bekend; om te bevorderen, dat bij den aanvang van de eerste distributie periode op Donderdag 6 Juni a.s. de winkeliers over voldoende voorraden zullen beschikken om aan de aanvragen van de consu menten te kunnen voldoen, was bet noodzakelijk de aflevering en verkoop van thee en koffie aan den consument van Dinsdag 28 Mei tot en met Woensdag 5 Juni a.s. stop te zetten. In de eerste dis tributieperiode, welke loopt van 6 Juni tot en met 5 Juli a.s. zal op een nader aan te wijzen bon be schikbaar worden gesteld Vi ons thee of pond koffie. De toewijzingen voor de detaillisten en hotels, café's, restaurants enz., zullen zooveel mogelijk in den loop van deze week door dc plaatselijke distributie diensten worden uitgereikt. Indien men deze week geen toewijzing ontvangt, be hoeft dit geen reden tot bezorgdheid te geven, daar met eenige vertraging ten gevolge van verkeersmoeilijkheden moet worden rekening gehouden. In verband met de verschillende be staande soorten en merken thee on kof fie zullen de toewijzingen in 1 gedeelten gesplitst worden, zoodat de winkelier de keuze heeft bij vier leveranciers zijn inkoopen te doen. Do toewijzingen voor dc winkeliers zijn gebaseerd op do helft van de door de winkeliers opgegeven maandomzot- ton. In den loop van de eerste disfribti- tioperiode zullen zij een tweede toewij zing ontvangen. Teneinde de hotels, rafé's en restau rants in staat te stollen zooveel moge lijk op volle capaciteit te. werken, zal aan •deze. bedrijven een toewijzing wor den verstrekt, welke gelijk is aan 00 procent van hun normale omzetten aan thee en koffie Door technische om standigheden zal ons Maandagochtendblad VOORLOOPIG NIET VERSCHIJNEN DIRECTIE AIMERS". DASRLAD ARNH. POORTWAL 2a De zon op 5.23 uur. De zon onder 9.50 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1