Verzet van ingesloten legers gebroken De geallieerden en de Op 10 Juni weer een spoorboekje? DE EEMLANDER gevluchte regeeringen Steeds weer uitbreiding ZOMERSCHOENEN ZUID WIND Zaterdag 1 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38 e Jaargang Na. 322 Het Duitse/ie legerbericht Groote activiteit van Duitsche luchtmacht en oorlogsmarine iü VORDERING VAN VRACHTAUTO'S DE TERUGTOCHT DER ENGELSCHEN engelsche kinderen naar dominions? van den dienst amfrika versterkt zijn defensie zonder bon LANGESTRAAT 56 BINNENKORT EEN VERDERE DEMOBILISATIE Amerikanen verlaten Europa !tto ABONNEMENTSPRIJS 'er 3 maaodcn voor Amersloort 1.95; per maand 0.65; per Ian! week (met gratis verzekering tegen ongelukken) 10.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 i DAGBLAD PRIJS OER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel m*er f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Brah berr r dn J HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 1 Juni, (D.N.B.) 'st* Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: en! Het verzet der laatste in Noord-Oost-Frankrijk ingesloten dee- „l len vari het Fransche leger werd gebroken. Alleen bij de zuivering van het gebied rondom Rijsel werden hierbij tot dusver 26.000 ge- v«vangenen gemaakt. De aanval op de resten van het Britsche expedi- tieleger aan weerskanten van Duinkerken maakt ondanks het taaie verzet van den vijand in het zeer moeilijke terrein goede vorderingen. Ondanks de slechte weersgesteldheid I p heeft ons luchtwapcn op 31 Mei nieuwe 1 b inschepingen te duinkerken met suc- -. ces bestreden en deelgenomen aan den /[[strijd te lland, ter ondersteuning van het leger! Vijf transportschepen van in hu:? totaal ongeveer 25.000 ton werden tot i'h zinken gebracht en drie oorlogsbodems i alsmede tien koopvaardijschepen door bomfreffer^ zwaar beschadigd P!-| Een flottielje „Schnellboote" bracht een vijandelijken torpedojager en een ,1Ej vijandelijke duikboot tot zinken, waar- mede het aantal der in het gebied van veru het Kanaal door „Schnellboote" tot pud zinken gebrachte torpedojagers ver- h"" hoogd isltot zes en dat van de duik- (e||' booten tot twee. Een duikboot torpe en <t deerde voor Oostende een vijandelijk oorlogsschip. va® Bij de vernietiging van Engelsche nJ troepen bij Cassel op 30 Mei, welke leidde tot het. bemachtigen van 65 En- 02: gelsche pantserstrijdwagens, onder- 'In scheidde zich een onder commando van kolonel Koll staande gevechtsaf- ,jj| deeling eener pantserdivisie. Aan het r J Zuidelijk front mislukten hij Abbeville 1 hij vijandelijke pantseraan-vallen. Bii de achtervolging konden wij daar terrein winnen Ten zuiden van Abbeville bombardeer- 1/ de het luchtwapen vijandelijke troepen- L\ concentraties in de bosschen met suc ces. De vijand, die zich nog op een klein bruggchoofd bij Le Chesne op den Noor delijken oever van het Ardennen-kanaal ;(li.| bevond, werd over het Kanaal terugge- 1 dj worpen. M In Noorwegen hebben de van Dront- heim noordwaarts optrekkende troepen ten Noorden van Fauske vijandelijk verzet gebroken, en verder terrein ge- l, wonnen. De groep Narvik heeft gisteren i| tegenover sterke vijandelijke aanvallen inI baar stellingen gehandhaafd. De to ri! tale verliezen van den vijand in de ;u. lucht bedroegen op 31 Mei 10 vliegtui- ofjl £en- waar\an er in luchtgevechten 39 l(J en door 1 luchtdoelgeschut 10 werden dl ebf neergehaald Negen eigen vliegtuigen worden ver mist. HAARLEM, 1 Juni. In aansluiting aan de door de radio en in de pers af gekondigde algemeonc bekendmaking inzake rlo \erplichte beschikbaarstelling van vrachtauto's ten behoeve van het vervoer en de verzorging in België van vluchtelingen enz. maakt de commissa ris der Koningin in de provincie Noord- Holland bekend, dat alle in deze pro vincie, met uitzondering van de eilan den, gevestigde houders \an vracht auto's mei een laadvermogen \an ander halve ton en meer. v.oor zoover deze houders niet in het bezit zijn van een ontheffing voor het verbruiken van ben zine of dieselolie, verplicht zijn tc zor gen. dat hun vrachtauto's op Maandag. 3 Juni a s. des voormiddag* te acht uur op de daartoe bestemde plaatsen aanwe zie zijn teneinde, na schatting door de Duitsche overheid, te worden overgeno men. Voorfeoover dit onze omgeving betreft zil vermeldt, dat zich in Hilversum (bij het gemeentelijk sportnarkt moeten aan melden de wagens uit de gemeenten: Ankeveen, Blaricum. Bussum. 's-Grave- lanrL, Hilversum Huizen, Knrtenhoef. Laren, Muiden, Naarden, Nedcrhoret den Berg, Ouder-Amslel, Weesp en M'eosperkarspel Het .niet zorgen dat de bedoelde vrachtauto's op den aangegeven tijd en plaats jnahwc7js zijn. zal als ontd.niking van dp ongelegde verplichting worden beschouwd. LONDEN, 1 Juni. (D.N.B.) Een deel van het Britsche expedi- tieleger heeft zich, beschermd door de duisternis en de slechte weersgesteldheid, naar Engeland in veiligheid weten te brengen. De Britsche autoriteiten hebben gis teren ten stelligste geweigerd ge tallen op te geven over de Brit sche verliezen en over de Britsche troepen die naar Engelsche havens zijn gevlucht. Eenige Londensche bladen ramen hel aantal der geredde Engelsche troepen op eenige tienduizenden. De ramingen loopen echter sterk uiteen. De aan de Britsche Zuidkust aangekomen troepen transporten zijn gisteren allen met ver mijding van Londen deels naar Liver pool, deels naar Noordelijke Schotsche landstreken gebracht. De Britsche militaire overheid wil een rechtstreeksch contact tusschen het ver slagen en ontbonden Britsche leger en de bevolking vermijden. Men vreest n!., dat schildering van de ineenstorting van het front der Geallieerden gevaar lijk zou kunnen werken op het moreel van de burgerbevolking. STOCKHOLM. 1 Juni. (D.N.B i Svenska Dagbladet meldt uit Londen, dat de Britsche autoriteiten op het oogenblik een aanbod zouden overwe gen van Canada. Australië en Nieuw- Zeeland, om een groot aantal kinderen naar deze landen over te brengen. De moeilijkheden schuilen vooral in de vervoerkwestie. Men rekent echter met de mogelijkheid om de kinderen inee te geven aan troepentransport vaar tuigen, die ledig naar deze landen rei zen. Bayreuth en de front-soldaat Do Koln. Ztg. meldt, dat de Festspiele te Bayreuth zullen worden bijgewoond door van hun verwondingen genezen frontsoldaten, arbeiders uit de Siegfried- linie en de bewapeningsindustrie. Met het toegangsbewijs zullen zij een tekst- hoek benevens toelichtingen bij Wag ner's werken ontvangen. De organisatie Kraft (lurch Freudc is met de uitwer king van het plan belast. SVENSKA DAGBiADET IN ANDERE HANDEN STOCKHOLM, 1 Juni. (D.N.B.) Naar de bladen melden, is het conservatieve blad Svenska Daghladet verkocht. De eigenaar der meeste aandeden, Carl Tryggor. heeft zijn aandeden overge daan aan een consortium, dat wordt vertegenwoordigd door de bekende Zweedsche journalisten Ivar Anderson en Harals Nordcnsohn. Anderson is riiksitaeafgevaardigde van de conserva tieve partij en speelt als lid van de commissie voor de buitenlandsche po litiek een-belangrijke rol in het poli- liekc leven van Zweden. Nordcnsohn bekleedt vooraanstaande posities in l»e langrijke takken van handel en in dus trie. HAVEN VAN LULEA IJSVRIJ STOCKHOLM. 1 Juni. (D.NB.) - Sinds heden is de haven van Lu lea weer ijsvrij. Over het algemeen is de hawn reeds begin Mei ijsvrij Wegens flen z« er strengen w inter heeft men dit. aal p"hi°r vier we'en lancer moeten warluon. Heeds zijn de eerste vier sche pen de haven binnengeloopcn. Dc Statendamvan de HollandAmerika Lijn. welke door de mariniers in brand werd geschoten bij de verdediging van Rotterdam tegen dc Duitsche troepen. BERLIJN, 1 Juni. (D.N.B.) De Voelkischer Beobachter houdt zich heden in een hoofdartikel bezig met de houding die Parijs en Londen tegenover de naar Het buitenland gevluchte regeeringen aannemen. Het is zeker, aldus dit artikel, dat uit dezen oorlog een nieuw volkeren recht tc voorschijn zal komen, maar dan een werkelijk recht der volkeren. Be schouwen wij, hoe de plutocraten met het volkerenrecht omspringen, dan la ten wij heden vooral het oog vallen op het misbruik van het z.g, asylrecht. Te allen tijde hebben politieke vluch telingen onderdak gezocht in andere landen, wanneer hun dc grond in het vaderland te heet onder de voeten werd. Nooit echter is het in zulk een omvang voorgekomen, dat failliete regeerineen met haar geheele aanhang in balling schap als rechtmatige vertegenwoordi gers van haar volkeren werden erkend In Londen en in Frankrijk zitten tal van dergelijke klieken, rlie hun ineen gestort land achter zich lieten, doch niettemin „regeering" blijven spelen en daarbij nog door groote mogendheden erkend worden. Hot diende toch vanzelfsprekend te zijn. dat regeeringen, die haar zetel niet meer in het land hebben, dat zij vroeger vertegenwoordigden, ophouden door te gaan voor officiecle woordvoer ders. In dc democratieën echter, houdt men met de werkelijkheid geen reke ning. De geheele bont geschakeerde troep van geluksridders, die niet den moed hadden hun verdiende lot man nelijk in het oog te zien en de door hen zelf gekozen verantwoording voor God en de geschiedenis te dragen, die hun volkeren na r|e ineenstorting van hun avonturierspolitiek en met medeneming van de kas laf verlieten, genieten thans daarbuiten de eer en de rechten van aan het bewind zijnde regeeringen. Staatshoofden en ministeir-presiden- ten ontvangen hen. richten maaltijden voor hen aan. waarbij pathetische rode voeringen worden gehouden, spreken joviaal van ..herstel", hoewel hun zelf de grond onder de voeten schudt en geven aan emigranten zonder land en recht epn plaats in hun oorlogsorgani- satie. Gelooft men in Londen en Parijs wer kelijk door dit zotte spel den loop der geschiedenis te kunnen wijzigen? Het komende recht der volkeren zal deze ongepastheid voor altijd onmogelijk ma ken. Het zal de begunstiging van poli tieke bedriegers tot een levensgevaar lijk risico voor de medeschuldigen he ler maken. Hoe duur deze schuld te staan komt zullen de beschermheeren der schijnregeerinpen van heden eens bij de afrekening met schrik constatee- ren. Naar wij van dc zijde der Ne- derlandsche Spoorwegen verne men, is het niet uitgesloten, dat tegen 10 Juni weer de verschijning van een spoorboekje tegemoet kan worden gezien. Onmiddellijk na de capitulatie zijn hij de spoorwegen alle handen aan de plopg geslagen, om binnen den kortst moge- lijken tijd weer tot een zoo normaal mó gelijken treinenloop te kunnen komen. Men ondervond daarbij alle medewer king van de Duitsche autoriteiten, die duidelijk inzagen, welk een groot aan deel de Nederlandsche Spoorwegen in het economisch bestel van ons land heb ben. Het was flus een nationaal belang, dat bet spoorwegverkeer zich spoedig herstelde en men heeff zich dan ook nipt laten afschrikken door dp vele moeilijkheden waarvoor de bedrijfslei ding en technische staf zich plotseling geplaatst zagen. Met onverdroten ijver heeft men aan den wederopbouw van het spoorwegverkeer gewerkt en reeds op 16 Mei verscheen de eerste be perkte dienstregeling, welke sinds dien practi6ch eiken dag verbete ring en uitbreiding heeft, ondergaan. Zoo beeft men bereikt, dat men bij na overal weer kan komen, al bie den vooral Limburg en Zeeland nog enkele moeilijkbeden en al moet men hier en daar met overvaren en overstappen genoegen nemen. Als men thans een dienstregeling van de spoorwegen koopt krijgt men die van 16 Mei met de drie inmiddels versche nen aanvullingen. De spoorwegen zijn er zich van bewust, dat deze vier bladen voor het publiek een weinig overzichte lijk geheel vormen, doch om technische redenen zou het publiek zeker vier a vijf dagen van enn dienstregeling \er- stoken ziin gebleven als men een en ander in een duidelijker vorm had wil len gieten. Thans is men zoo ver dat met kracht aan de verschijning van eeri snoorboekje gewerkt wordt met de dienstregeling, zooals dip op dat oogen blik van verschijning zal ziin. en die dan weer verschillende verbeterincpn te. weer zal brengen Wij boorden als mo- celilke datum 10 Juni noemen Fn ook dan zal men nipt stilzitten, want do dienstregeling, blijft voorloopig om uit breiding en verbetering, waar mogelijk, vragen. Roosevelt wijst op de les der gebeurtenissen in Europa WASHINGTON, 1 Juni. (D.N.B.). In zijn Vrijdag gepubliceerde wape- ningsboodschap de tw eede sedert het Duitsche binnenrukken in België verklaart president Roosevelt, dat de bijna ongelooflijke prestaties der lucht macht en van de gemechaniseerde troe pen gedurende dc afgeloópen veertien dagen en de mogelijkheid van een ver dere ontwikkeling een verdere bewape ning der Yerecnigde Staten noodig heb ben gemaakt. Niemand kan nauwkeu rig zeggen, wat de toekomst zal bren gen. Daarom verlangt verstandig be leid. dat de landsverdediging \eiliger gemaakt wordt. De tijdsfactor is ge wichtig. want de Europeesrhe ervaring heeff geleerd, hoe noodlottig liet is wanneer men met productie en oplei ding wacht lot de vijandelijkheden be ginnen. Roos°velt verklaart geen nauw keurige getallen te noemen en dat over te laten aan de ontwerp-hegrootingen van liet leger, doch hij zegt, dat er sprake zal zijn van een groot bedrag n.l meer dan een milliard dollar, dat in het belang der nationale veiligheid moet worden toegestaan Tenslotte vraagt hij van het congres machtiging om zoonoodig de nationale garde te kunnen oproepen. NIEUWE SLUIS IN HET PANAMA KANAAL WASHINGTON, 1 Juni. (D N B.) - Het huis van afgevaardigden heeft het ree Is door den senaat aangenomen voorstel om 15 millioen dollar uit te trekken voor flen bouw van een derde sluis li het Panamakanaal, eveneens goedgekeurd. waaronder alle schoenen die geperforeerd zijn van leder en suède PEDICURE MASSAGE GRATIS VOETGNDERZOEK Alleen vcor hen die werk hebben 's-GRAVENHAGE, 1 Juni. Bij de volgende étappe van dcmobiliscc- ren mag een militair alleen dan met groot verlof worden gezonden, in dien hij aan den commandant van het betrokken enkelvoudig oorlogs- ondcrdeel een verklaring van werk gevers, familie e. a. kan overleggen, waaruit blijkt, dat hij door loongc- venden arbeid dan wel andere wijzo in eigen onderhoud kan voorzien, al thans niet ten laste van de gemeen schap zal komen. Bedoelde verklaring moet zijn gele galiseerd: a. door den betrokken burgemeester, b. voor hen, die in ovordienst zijrj, door het betrokken diensthoofd ter plaatse. Aangezien een volgende etappe van demobiliseeren binnenkort is te verwachten, wordt aan alle mi litairen, die voor groot verlof in aanmerking wenschen te komen, in overweging gegeven voor de verkrijging van bovenbedoelde verklaring reeds thans het noodi- ge te verrichten. Den militairen wordt er boven dien met nadruk op gewezen, dat gedemobiliseerden geen aan spraak kunnen doen gelden op steunverlecning wegens werkloos heid. Verschillende booten halen onderdanen der Ver. Staten af WASHINGTON, I Juni. (D.N.B.). Het departement van buifcnlaindsche zaken maakt b?kend, dat den oorlog voe lenden regeeringen verzocht is, het s.s. „Washington" dezelfde bescherming toe te staan als het s.vs. „President Roose velt," dat vandaag te Galway zou aan komen. De nadruk werd er op gelegd, dat het s.s. ..Manhattan" morgen voor zijn waarschijnlijk laatste reis van Ge nua vertrekt en geheel met terugkce- rende Amerikanen bezet is. Alle Ameri kanen, die niet op de „Manhattan" zijn of zij, die thans tot terugkeer hesluiten, hebben aanwijzing gekregen zich naar Bordeaux te hegeven, waar zij door do „Washington" aan boord worden geno men. Men wijst er op. dat flit schip wel licht niet naar Genua zal doorvaren. In een andere verklaring van liet de partement wordt gezegd, dat „morgen, na het vertrek van dc „Manhattan", zeer weinige Amerikanen, die willen te- rugkeereh. zich in Italië, de Rnlkanlan- den en de Levant zullen bevinden." Wanneer echter de Amerikhnen in Zwit serland of andere landen willen teni£- keeren, biedt dc „Washington" Imn do laatste gelegenheid. Voorts werd mede gedeeld, dat alle \merikaansehc passa giers- cn koopvaardijschepen in de Mid- dellandsche Zee thans o;i de thuisreis naar de Verenigde Stat zijn ITot ziin de nassamorsarh^-eu „pielden! T-Iardi- son", „Fvrhordn" en nnibion", als mede twintig vrachtschepen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1