ORRECT ie 'en De Duitsche troepen dringen Duinkerken binnen „AMERIKA IS THANS OP DE HOOGTE" Duitsche terugblik op de operaties in België en N.-Frankrijk E DE EEMLANDER eeri Dinsdag 4 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 324 is tei De Duitschers in Indië n. Actie voor Nizza en Savoye Het Duitsche legerbericht Britsche vliegmachines boven Nederland en West-Duitschland neergehaald Engelsche bomaanval op Freiburg 53 burgers gedood en 151 gewond De Duitsche pers over de actie van den Britschen geheimen dienst Geen vijfde kolonne op Cuba en in Mexico EEN VERNIETIGINGSSLAG, ALS NOG NIMMER IN DE KRIJGSGESCHIEDENIS KON WORDEN OPGETEEKEND Nederlandsche krijgs gevangenen terug Via Oldenzaal en Zevenaar De luchtaanvallen op Parijsche vliegvelden Vele ontploffingen en branden DE VERDUISTERING ABONNEMENTSPRIJS 'cr 3 maandeD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegeD ongelukken) f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 PRIJS DER AOVERTENIILN .POSTREKENING 47910 TELEFOON 1NTERC. 4620 van 14 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, „mi elke regel m^er f 0.25. Licfdadighcids-advcrtentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 den ENIGE weken geleden oordeelde het Gou vernement van Nederlandsch- 'indië het wenschelijk om een aan tal Duitsche onderdanen te inter neeren. De minister van Koloniën h,j heeft destijds telegrafisch aange- fe r drongen op eene correcte, behoor- 'ochiIjjke behandeling der aanvan- kelijk op het eilandje Onrust ver- :lfc toevende geïnterneerden. Naar wij van de zijde van het Algemeen icluj Nederlandsch Persbureau verna- aha men de betreffende mededee- -• f- ling is te vinden in het avondblad ;el van 3 Juni laat de behandeling ,rd dier geïnterneerden niettemin te r wenschen over. Hiertegenover iel, staat zooals het A.N.P. bericht te, te dat de tijdens de oorlogsda- gen in Duitschland geïnterneerde 'cr' Nederlanders minstens genomen zeer correct is geweest. Wij be- treuren het dan ook, dat uit Indië komende berichten aanleiding ge ven tot klachten nopens de be handeling der geïnterneerde Duit schers. En wij vertrouwen, dat het •■(Gouvernement van Nederlandsch- |fIndië niets zal nalaten om te zor gen, dat de in ons Aziatisch ge- GStbiedsdeel vertoevende Duitschers 1 '!in het hun toegewezen internee- ringsoord de accomodatie en de verzorging zullen krijgen, die aan blanken in tropische gebieden toe- I komen. Door zulks te doen, zal het Indische Gouvernement too- j. nen, dat het begrip heeft voor de positie van het Moederland en zal het bijdragen tot het instandhou den van de culturecle en humane ld> tradities, waarop de Nederlanders kunnen bogen. De aangelegenheid, die wij in deze korte beschouwing ter sprake brengen, moge van de- p licaten aard zijn, dit neemt niet d 7 weg, dat zij onder de oogen moet jjj worden gezien en afgewikkeld op dia eene wijze, die strookt met het l J Nederlandsche fatsoen en met de l/j Nederlandsche belangen. ,-gfl ROME, 4 Juni (D.N.B.), De te Rome i,«woonachtige burgers van Nizza en Sa- t: fvoye hebben in een druk bezochte ver- Itlgadering een actiecomité „pro Nizza en i;|Savoye" opgericht Tegelijkertijd werd den koning-keizer een telegram van aan hankelijkheid gezonden, évenals aan den Duce, als bewijs hunner onwankelbare fascistische trouw, Van een bijeenkomst van het tiende regiment alpinieri in Turijn, waaraan meer dan 20.000 actieve en voormalige le- van dezen troep deelnamen, heeft de regiments-commandant een telegram aan den Duce gericht waarin gezegd wordt, irj -dat- de deelnemers van wie velen hun be vel om onder de wapenen te komen trots op de borst dragen, van den Duce het be- verwachten om over de bergen heen de overwinning tegemoet te stormen. Gibraltar De tegen Engeland en Frankrijk ge richte betoogingen in Spanje worden in de Noord-Italiaansche bladen druk be sproken. Vooral die. betoogingen, waar bij teruggave van Gibraltar werd gc- eischt, staan in het middelpunt der be langstelling. De „Popoio d'Italia" schrijft, dat Spanje, evenals de andere volken, rijn uur afwacht. Diegenen, die gelooven. dat het Spanje van Franco niet in staat is een nieuwe militaire krachtsinspan ning te ontplooien, vergissen zich in hun berekeningen. ZWEDEN GAAT NIEUWE LEENINGEN AAN STOCKHOLM. 4 Juni. (D.N.B.). Op een vergadering van de Zweedsche so ciaal-democratische partij heeft de mi nister van Financiën. Wigforss, ver klaard, dat voor de staatsuitgaven min stens een milliard kronen door nieuwe leeningen moet worden verkregen. Het Maasstation te Rotterdam is wederom in gebruik genomenwaardoor de reizigers voor de richting Gouda niet meer op het station Delftsche Poort zijn aangewezen. Noodloketten zijn aangebracht HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 4 Juni (D.N.B.). Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: De strijd om Duinkerken gaat zijn einde tegemoet. Onze troepen zijn de stad binnengedrongen en hebben op den zich wanhopig ver dedigenden vijand het fort Louis veroverd. De straatgevechten met Fransche troepen, wien tot taak gegeven was de vlucljt der Engel- sche soldaten op de schepen te dekken, zijn nog gaande. H ET luchtwapen heeft, zooals FREIBURG IN BREISGAU, 4 Juni (D.N.B.) Bij den aanval van vij andelijke bommenwerpers op de open stad Freiburg, die buiten ieder strijdgebied ligt en waarin zich gee- nerlei militaire objecten bevinden, werden, naar thans is vastgesteld, 53 burgers gedood. Hieronder waren twintig kinderen, die op een speel plaats vertoefden. 151 burgers wer den gewond, waarvan 72 ernstig. Onder de gewonden bevinden zich 37 kinderen. TURKSCHE PRESIDENT ONTVANGT VON PAPEN ANKARA, 4 Juni. fD.X.B.l Presi dent Inonoe heeft gistermiddag den Duitschen ambassadeur von Papen ont vangen. reeds in een afzonderlijk be richt vermeld, op 3 Juni met ster ke eenheden van alle wapenen de bases van de Fransche luchtmacht om Parijs verrassend aangevallen. Het gelukte de vijandelijke lucht verdediging uit te schakelen en op doeltreffende wijze aanvallen te ondernemen op luchthavens en in stallaties van het Fransche lucht wapen. Er werden tal van branden en ontploffingen waargenomen. In luchtgevechten werden 79 vliegtui gen neergeschoten, terwijl in han gars of op den grond 300 tot 400 toestellen vernield werden. De luchtdoelartillerie haalde op 3 Juni 21 vliegtuigen neer. Tegen over deze buitengewone successen worden slechts negen eigen vlieg tuigen vermist. In den nacht van 3 op 4 Juni heeft de vijand zijn vluchten en bomaanvallen in Nederland, West- en Zuidwest-Duitschland voortgezet. De resultaten waren even gering als tot dusver. Daar bij gelukte het hij Rotterdam en in West-Duitschland een vliegtuig door de luchtdoelartillerie en twee andere vijandelijke toestellen door jagers neer te schieten. KONING GEORGE OVER DEN TERUG TOCHT DER BRITSCHE TROEPEN LONDEN, 4 Juni. (D.N.B Dc ko ning heeft een boodschap uitgevaardigd, waarin hij uiting geeft aan zijn bewon dering voor de bijzondere kundigheid en bravoure, die de Brilsc.he weermacht en de koopvaardijvloot hebben getoond bij den terugtocht van hei Encelsche ex peditiecorps uit Noord-Frankrijk. BERLIJN, 4 Juni (D.N.B/). De me- dedeeling van de rijksregeerjng aan de regeeringen der Ver'eenigde Staten, Mexico en Panama over de voorbereiding van incidenten in Mexico en aan het Pa nama-kanaal door agenten van den Brit schen geheimen dienst, wordt door de Duitsche pers druk besproken. In Euro pa. zoo schrijven de bladen, hebben alle volkeren genoeg van z g. Engelsche wa- penhroederschap De ervaringen van de Polen, Finnen, Noren, Nederlanders en Belgen hebben een al te nadrukkelijke taai gespróken. Daarom is het niet te ver wonderen, dat de Engelsche oorlogsto kers juin voornaamste actie thans naar het "Vlcstelijke halfrond willen verplaat sen, Hoewel de Amerikanen eens met be hulp van de propaganda-leugens der Westelijke mogendheden „tot redding van de beschaving" naar het slagveld zijn gevoerd, en zii alle Engelsche. kunst grepen uit den tijd van den wereldoor log voldoende kennen, is het kenmer kend voor de politiek dor'plutocraten in Londen, dat zij stoer de propaganda- techniek en methoden van den wereld oorlog herhalen. Reizende lords, toen en nu. verdachtmaking van argelooze Duitsch-Amerikanen, toen en nu en ten slotte incidenten, toen en nu. I-Iet in ge vaar brengen van de Mexicaansche grens en van het Panama-kanaal gevoelt de Amerikaan als de leelijkste bedreiging. Hier meent de Britsche geheime dienst de incidenten dus te moeten organisee- ren en al kost het "millioenen ponden, het loont de moeite. De Duitsche regee ring, heeft echter van dit spelletje tijdig bericht gekregen. Amerika is thans op de hoogte. Naar het D.N.B. uit Washington be richt heeft de ambassadeur van Cuba in de V. S. de bewering tegengesproken; dat er op Cuba een vijfde colonne bestaat. Voorts heeft de onderstaatssecretaris van Mexico, Beteta, in een hier gepubliceerd interview eveneens persberichten over een beweerde vijfde colonne in Mexico gedementeerd. De beweringen, dat er 15.000 Duitsche toeristen naar Mexico ge komen zijn, berusten, aldus de onder staatssecretaris, op kwaadwillige fanta sie. Beteta heeft voorts in een onderhoud verklaard, dat Mexico steeds bereid zal zijn zijn natuurlijke 'hulpbronnen voorde verdediging van de Amerikaansche lan den ingeval van een inval door een bui- tenlandsche mogendheid te gebruiken, Mexico zal zich bij elk besluit der 21 Amerikaansche landen aansluiten. De geruchten, volgens welke het in Mexico wemelt van vijfde colonnes van Nazi's en communisten, noemde Beleta niets dan fantasie. Mexico heeft onlangs, zoo zei- de hij, tot voltooiing van een verkeers weg, een brug in Duitschland aange kocht, omdat Amerikaansche fabrikan ten de levering weigerden. Generaal Marshall, de chef van den ge. neralen slaf der Ver. Staten heeft de be richten tegengesproken, volgens welke Amerikaansche troepen klaar zouden slaan om naar Zuid-Amerikaansche lan den verscheept te worden, teneinde daar Nazi-aanslagen" af te weren. Marshall merkte op. dat de huidige troepenbewe gingen slechts plaats hebben, omdat, de onlangs voor manoeuvres gebruikte een heden naar hun woonplaatsen terug- keeren. BERLIJN, 4 Juni. (D.N.B.). Bij het slot van de operaties in België en Noord-Frankrijk ontvangt het DXB van bijzondere militaire zijde een eerste samenvattend overzicht. Een vernietigingsslag heeft plaats gevonden, gelijk nog nimmer in do krijgsgeschiedenis kon worden op- geteekend. Op 10 Mei werd over een front van meer dan 500 km. de Duit sche grens overschreden. Voor hét eerst werden daarbij op groote schaal valschermtroepen ingezet met het doel in het vijandelijke ach terland strategische punten te ne men en te houden, tot het landleger daarmee in verbinding kon komen. Deze taktiek maakte het mogelijk den strijd om de vesting Holland reeds op 14 Mei te beëindigen en het sterkste fort van dc vesting Luik te bedwingen. Uit de ervaringen van den oorlog jn Nederland was toen reeds gebleken dat zelfs de meest moderne versperrin gen, terrcinhin dernissen versterkt met bunkers, opgeblazen bruggen en spoor wegen alsook inundaties, de Duitsche weermacht niet vermochten tegen te houden. Al deze weerstanden werden door samenwerking van leger en lucht macht, onder toepassing van de meest geperfectionneerde strijdmiddelen gebro ken. Op 14 Mei werd de wereld verrast door het gat, dat de Duitsche strijd krachten tusschen Sedan en Maubcuge in de Maginotlinie sloegen. De omvang van het reeds daardoor en later door den daarop gevolgdon opmarsch bereik te resultaat blijkt uit het feit, dat het aantal gevangenen, ongeacht het N e- d e r 1 a n d s c h e leger, op 19 Mei reeds 110.000 bedroeg. Op 20 Mei werd een aanvang gemaakt met een nieuwe aan- valsoperatie. Terwijl de Fransche, En gelsche en Belgische legers ofwel ver twijfeld naar het Zuiden poogden te ont snappen, ofwel naar de Kanaalhavens vluchtten, vernam de verbaasde wereld, dat pen geheel Fransch leger, welks taak het was tusschen België en het ge bied ten Zuiden van Sedan de verbin ding in stand te houden, verslagen is en in ontbinding verkeer.t. Door de daarmee geslagen bres stroomden Duit sche divisies, met aan de spits gepant serde en gemotoriseerde troepen. In adembenemend tempo werden Atrecht, Amiens en Abbeville genomen. In België waren het geheele Belgische leger en belangrijke Britsche en Fran sche eenheden ingesloten. Gedurende de volgende dagen werden ook de Schelde- en Lve-stellingen doorbroken, terwijl de omsingeling in het Zuiden tot Calais werd uitgebreid. Geen verzet baatte den overrompelden tegenstander. Elk ver weer, ook elke poging tot ontzet faalde tegenover het Duitsche pantser en de actie der Stukas. Onder den indruk hiervan besloot de Belgische koning on 28 Mei te capituleeren. Hierdoor werd het mogelijk het ingesloten gebied ver der te verkleinen. Het Engelsche expe- ditieleger was aan de ku6t, op een steeds smallere strook samengedrongen en vluchtte de zee in, met achterlating van alle oorlogsmateriaal, terwijl het Fransche leger bij Rijssel aan vernieti ging is prijsgegeven. Ook de Berlijii6che ochtendbladen van heden weerleggen de Engelsch- Franschc voorstelling, alsof de zware nederlaag van de Engelschen en Fran- schen in Vlaanderen en Artois een suc cesvolle aftocht is. De „Voelkischer Beobachler" publi ceert twee kaartjes, die het Engelsch- Fransche aanvalsplan tegen het Roer gebied en het resultaat van den Duit schen tegenaanval volgens' den stand van 31 Mei weergeven. Wi' zagen niets anders, aldus het blad, dan een ver pletterende nederlaag van de beste le gers van Frankrijk en Engeland, de ca pitulatie van België, de bezetting van de Kanaalku6t, een reusachtig aantal gevangenen, een onmetelijke buit en een niet te stuiten vlucht, die de catastro phe voltooide. Niemand kan betwisten, dat dit een geweldige Duitsche overwin ning is. Russische persstemmen De Moskousche pers maakt haar eer ste gevolgtrekkingen uit de militaire operaties aan het Westelijk front. De ,,Komsornol6kaja Prawda" beschouwt als voornaamste resultaat der Duitsche successen, dat de Duitsche steunpunten en vliegvelden tot in de onmiddellijke nabijheid van Engeland zijn verplaatst. De vliegtijden welke de Duitsche vlie gers nog noodig hebben om de belang rijkste centra van Engeland te bereiken worden niet meer met uren, maar met minuten geteld. Duitsche landingen vahuif de lucht of vanuit, zee in Enge land en Ierland zijn binnen het bereik der mogelijkheden gebracht. Nog ernstiger is naar, de meening der Russische bladen de toestand, waarin Frankrijk zich bevindt. De Duitsche troepen zijn in het Noorden om de Ma- ginot.-linie heengetrokken. Do Somme en de Aisne zijn in geen geval onoverwin nelijke natuurlijke hindernissen geble ken. Bovendien kan Frankrijk ook zijn Zuidelijke grenzen niet ontblooten. De verwarring en de paniek in het kamp der Westelijke mogendheden is het ge volg van de verschrikkelijke slagen, wel ke de geallieerden in den loop van de laatste drie maanden hebben getroffen. De Engelsche en Fransche generaals toonden niet slechte een hoogst beden kelijke besluiteloosheid tegenover het Duitsche offensief, maar bovendien een bijna niet te overtreffen gebrek aan be gaafdheid. Niettemin treft de schuld voor den zoo weinig henjjdenswaardi- gen toestand der Westelijke mogendhe den in de eerste plaats ongetwijfeld de politieke leiders. In den loop van de laatste jaren hebben de Engelsch-Fran- sche regeeringskringen den oorlog in Europa aangewakkerd in het belang hunner imperialistische belangen. Daar bij hebben zij echter steeds achter de il lusie van een botsing tusschen Duitsch land en de Sovjet-Unie aangeloopen. OLDENZAAL, 4 Juni. Vandaag zullen via Bentheim circa tiendui zend Nederlandsche krijgsgevan genen te voet te Oldenzaal anv^o- Naar men ons van bevoegde zijde nader mededeelt, zullen vanmiddag of morgen over de grensplaatsen Ol denzaal en Zevenaar 20.000 Neder landsche krijgsgevangenen naar hun haardsteden terugkeeren. Dc krijgsgevangenen, die over Olden zaal terugkeeren, zullen zooa.l6 reeds gemeld loopende van Bent heim komen en te Oldenzaal door Nederlandsche officieren worden ontvangen. Waarschijnlijk zullen de manschappen tijdelijk bij burgers worden ingekwartierd, waarna zij geleidelijk naar hunne woonsteden zullen vertrekken. BERLIJN, 4 Juni (D.N.B.) Maandag heeft het luchtwapen met sterke eenheden door den vijand be zette vliegvelden van het Fransche luchtwapen in en om Parijs aange vallen. In krachtige verrassende aanvallen gelukte het snel door het afweergeschut heen te dringen en de° vliegvelden alsmede talrijke op den grond staande toestellen te vernielen. Op vele plaatsen ontstonden bran den en ontploffingen. BOMMEN OP VLUCHTELINGEN BERLIJN, 3 Juni. (D.N.B). Engel sche vliegers wierpen gisteren bommeyi op de spoorbrug bij Gravelines, welke daar ter plaatse over het kleine rivier tje, de Oye, leidt, zonder er acht op te slaan, dat de brug, evenals de brecdc verkeersweg vol Fransche gevangenen en vluchtende burgers was. Deze aan val kostte meer dan dertig Fransche gevangenen en burgers,-o.w. vrouwen het leven. Zonsondergang 21.56 uur. Zonsopgang 5.21 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1