e stoot naar het hart van Frankrijk Het nieuwe offensief in de pers Weygand-linie op geheele front doorbroken Italiaansch oordeel DE EEMLANDER Zuidelijke complicaties fi irc 4 Vrijdag 7 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 327 Daladier ging heen als minister; de hertog van Windsor neemt ontslag als officier D Amerika's embargo tegen Japan Houten noodstation te Rotterdam Critiek op Chamberlain VAN HET STRIJDTOONEEL IN ARTOIS De Duitsche families in Washington worden streng bewaakt Verdere versterking van de Amerikaansche defensie Accoord in de zilver kwestie van Tientsin VORDERINGEN TEN ZUIDEN VAN DE SOMME EN HET AISNE-OISE KANAAL Rusland zal gezant naar Roemenië zenden Fransche bladen beschouwen het als de beslissende slag in dezen oorlog Tekort aan textiel in Engeland Controlemaatregelen WAAR BLIJFT DE HOMEFLEET? 194! loort AMERSFÖORTSCH DAGBIAD ABONNEMENTSPRIJS )er 3 maanden voor Amersfoort 1,95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland lranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADI/ERÏENIIEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel meer f 0.25. Lieldadighcids-advertontlcn voor de helft van den prijs. Kleine Advertenticn „KEITJES'' bi) vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f I.Bewijsnummer extra f 0.05 'U ZONDER zichzelven of de Franschen rust te gunnen na den slag in Vlaanderen en Artois, hebben de Duitschers dezer dagen den aanval op de Somme-Aisne linie ingezet. Reeds zijn terreinwinsten in Zuid-Westelijke richting door het Duitsche hoofdkwartier gemeld. Gaat de opmarsch in de richting van de Fransche zeehavens en zullen de Duitschers trachten om Parijs in een „zak" te sluiten? Anders ge zegd, zullen de Duitsche troepen ook thans weer opereeren zooals zij zulks in Polen en elders deden? Gelet op de door de Duitschers tot dusverre behaalde succes sen, is het geen overdrijving om hun strategie als „beproefd" te kenschetsen. De komende dagen zullen moeten uitwijzen, of de Fransche legers in Midden-Frankrijk in staat zijn om den Duit- schen aanval te stuiten.J) Gescheiden van hun bondgenooten en met het beeld van de nederlagen in Vlaanderen en Artois voor oogen, gegeven ook de bewezen stootkracht en snelheid der Duitschers, staan de Franschen voor een zeer zware taak. Want blijkt de Somme-Aisne linie niet te houden, dan liggen Parijs en Midden-Frankrijk open en binnen het bereik der Duitsche weer macht. E militaire gebeurtenissen der laatr ste weken hebben op de binnerv landsrh-politieko constellatie in Frank rijk een geduchte uitwerking gehad. Wij latenlvoor het oogenblik daar, dat in menige Fransche stad de burgerbevol king in angst en vreeze voor de komen de gebeurtenissen, leeft. Belangrijker, al thans politiek gezien, is het feit, dat Reynaud zijn kabinet heeft gereconstru eerd en dat bij deze reconstructie Dala dier van het politieke tooneel is verdwe nen. vergeleken bij Reynaud was Dala dier een .gematigde figuur'. Zijn heen gaan kan er dan ook op wijzen, dat Rey naud den huidigen toestand al^ zeer critiek beschouwt en dat hij iedere .aar zeling' hij voorbaat wil eliminceren. Of Daladier nu voor goed als Fransch staatsman heeft afgedaan, is evenwel een andere vraag. Want mocht Frank rijk beslissend geslagen worden, dan is het niet ondenkbaar, dat Daladier op een of andere wijze weor naar voren komt. J? EN ander ontslag, dat weliswaar minder geruchtmakend is gepu bliceerd dan Daladier's heengaan, doch dat niettemin zeer opzienbarend is en wellicht vérstrekkende consequenties met zich zal brengen, is het ontslag, dat de hertog van Windsor heeft aan gevraagd als officier van het Britsche en van het Fransche leger. Eerlang zal dus de ex-koning Edward geen deel meer uitmaken van de strijdmacht van zijn land. Is de Hertog van Windsor tot zijn zoo opvallende beslissing eigener bewe ging gekomen of is druk op hem uitge oefend van een of andere zijde? Deze vraag kan gesteld worden: het antwoord kan (nog) niet gegeven worden. Zeker is het in ieder geval, dat de hertog van Windsor in Engeland bij zeer velen bij zonder gezien is en dat hij in het bij zonder bij den Engelschen .kleinen man' in een goed blaadje 6taat. In de jaren, dat hij nog prins van Wales was als ook in de maanden van zijn ko ningschap heeft Edward steeds veel be langstelling aan den dag gelegd voor de nooden der eenvoudigen. Zijn heengaan uit |het Britsche leger juist op het. oogenblik, dat Engeland bezig is met zijnlinterne defensie te organi6eeren cn te versterken, zal dan ook waarschijn lijk^ op het moreel van een deel der Britsche burgerbevolking niet gunstig inwerken. Of het ontslag van den hertog nog tot andere gevolgen zal leiden, zal vermoedelijk in hoofdzaak bepaald wor den* door den loop der krijgsverrichtin gen. Q PANJE en Italië blijven zich roeren. Dagelijks- hereiken ons uit beide Zuicl-Europeesche staten felle uitingen, al is het lot dusverre niet gekomen tat ecnige aclie met de wapenen. De hou ding \an Italië en Spanje noodzaakt de geallieerden evenwel om aanzienlijke troepenconcentraties en een belangrijk deel hunner oorlogsvloten vast te hou den in verhand met het reëele gevaar van oorlogscomplicaties in het Zuiden. Dat; deze complicaties geheel achterwe ge zullrn blijven, lijkt ons zeer onwaar schijnlijk. a! laat zich nog niet zeggen, wanneer zij zullen optreden. 1) Deze beschouwing is geschreven v<54r w\j het Duitsche legcrbericht van 7 Juni ont vingen. TOKIO, 7 Juni. (D.N.B.) Ten aan zien van het Amerikaansche embargo op goederen verklaarde de woordvoerder van het departement van buitenland sche zaken, dat de Japansche regeering op het oogenblik nagaat welke uitbrei ding het embargo heeft en of het alle markten betreft. Zou er wel geleverd worden aan Frankrijk en Engeland, dan zou dit als een discrimineering van Japan beschouwd worden. Het valt te betreuren, dat, de Ver. Staten steeds meer maatregelen nemen, welke scha delijk zijn voor Japan. De Japansche in dustrie moet, om aan het Amerikaan sche embargo het hoofd te bieden, naar Duitsch voorbeeld zoo georganiseerd worden, dat de landsverdediging niet van de willekeur van Amerika afhangt. NIEUWE FRANSCHE AMBASSADEUR BIJ DEN H. STOEL VATIC A AN, 7 Juni (Havas). Wla- dimir d'Ormcsson, de nieuwe ambas sadeur van Frankrijk bij den H. Stoel zal a.s. Zondag den Paus zijn geloofs brieven overhandigen. Bij het station D.P. te Rotterdam, dat thans slechts via den in- en uitgang aan den Spoorwegsingel kun worden bereikt, is een houten noodstation'ge bouwd, dat, zoodra het publiek tot het centrum der stad worden toegela ten, in gebruik wordt gesteld. STOCKHOLM, 7 Juni. (D.N.B.). De Londensche correspondent van „Sven- ska Dagbladct" constateert, dat de cri tiek op Chamberlain 6teeds krachtiger wordt. Nu de Engelsche soldaten uit Frankrijk teruggekeerd zijn, neemt de binnenlandsche politieke storm in En geland, ondanks de waarschuwingen, toe. Duitsch-Amerikaan bij vechtpartij ernstig gewond WASHINGTON. 7 Juni (D.N B Het voorstel van President Roosevelt inzake nieuwe millioenen voor de ge heime bondspolitie, de verklaringen van militairen over beweerde geva ren van „vijfde colonnes" in de lan den aan het Panama-kanaal en de artikelen der persbureaux over vijf de colonnes hebben in Noord- en Zuid- AmerikA een zenuwachtige stemming verwekt De Duitsche families in Washington worden nauwkeurig be waakt. Gisteren is een vechtpartij ontstaan, waarbij een Duitsch-Ameri kaan zwaar gewond werd. WASHINGTON, 7 Juni. (D.N.B.). Het subcomité der begrootingscom- mi6sie van het Huis van Afeevaar- digden heeft op verzoek van presi dent Roosevelt opnieuw 1277.7 mll- lioen dollar gevoteerd voor leger- en vlootdoeleinden, o.a. voor den bouw van 68 oorlogsschepen en de aan schaffing van 3000 legervliegtuigen en 2000 tanks. Voorts hebben de be treffende commissies van Senaat en Huis 12 millioen dollar goedgekeurd voor, het aanleggen van een lucht basis in Alaska. Japansche eischen niet op alle punten ingewilligd TOKIO, 7 Juni. (D.N.B.). De Britsche ambassadeur Craigie heeft gisteren een onderhoud gehad met den Japanschen vice-minister van Buitenlandsche Zaken, Tani, waarin blijkbaar een accoord bereikt is over de zilverkwestie van Tientsin. Volgens de „Asahi Sjimboen" rekent Arita erop, dat de uitwisseling der for- meele memoranda in deze kwsetie tus- schen Engeland en Japan penerzijds en Frankrijk en Japan anderzijds half Juni kan plaats hebben. Het zilver van Tientsin zou blijven in de hanksafes van de Engelsche ew Fransche concessie te Tientsin, na verzegeld te zijn. Van het zilver in de Engplsche concessie zal 1O0.000 pond sterling en van dat in de Fransche concessie 200.000 pondsterling gebruikt worden om in Canada, resp. Australië tarwe en andere levensmidde len voor Chineesche vluchtelingen te knopen. Het blad meent, dat de Japan sche eischen met dit accoord niet op alle punten zijn ingewilligd. ALBANEESCH IJZER NAAR ITALIË TIRANA. 7 Juni. (Stefani). De eer ste lading van 1000 ton Albaneesch ijzer is naar Ttalië verscheept. Het pro gram der bijdrage van Albanië aan de Italiaansche autarchie wordt dus vol gens de opgestelde plannen verwezen lijkt. BOVENSTE FOTO: Gemotoriseerde Duitsche troepen trekken door de stra ten van een verwoeste Fransche stad. ONDERSTE FOTO: Zwaar bescha digde tanks, die door de geallieerde troepen bij hun terugtocht moesten worden achtergelaten. Het Duitsche legerbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 7 Juni. (D.N.B Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De operaties van het leger en van het luchtwapen ten Zuiden van de Somme en van het Aisne-Oise-kanaal maken stelselmatig en met succes vorderingen. De Weygand-linie werd op het gchecl'e front doorbroken. Duitsche gevechtsvliegtuigen deden in den nacht op 7 Juni opnieuw met succes aanvallen op Britsche vliegvelden en keerden zonder ver liezen terug. De kustafweer van onze oorlogsmarine slaagde erin aan de Fransche kust een vijandelijke snelle motorboot te vernietigen. De totale verliezen van den vijand bedroegen op 6 Juni 74 vliegtuigen. Daarvan werden er 64 in luchtgevechten, tien door luchtdoelgeschut neergehaald. Negen eigen vliegtuigen worden vermist. Het luchtwapen vernielde het zendstation van den Noorschcn zender Ingoey bij Hammerfest. BOEKAREST, 7 Juni (Reuter). Welingelichte kringen verklaren, dat de Sovjet-regeering, in antwoord op een desbetreffend verzoek van Roemenie, erin heeft toegestemd eerlang een gevolmachtigd gezant naar Roemenie te zenden. PARIJS, 7 Juni (D.N.B.) De Parij- sche bladen schrij\en onder den ge weldigen indruk van een directe be dreiging van de Fransche hoofdstad door het nieuwe Duitsche offensief, dat „van het Kanaal tot aan de Chèmin des Dames over het lot van de wereld be slist wordt". Minister-president Rey- naud heeft in zijn radiotoespraak cc- zegd, waarom het gaat bij den eergis teren begonnen slag. Alle bladen leggen den nadruk op „de zwaarte van het Duitsche offensief doch geven liever nog niet de hoop op een verandering van den militairen toestand op. De Matin is van meening, dat men nog meer vliegtuigen en wapens nooiig heeft. De dapperheid van de Fransche en Engelsche troepen zal het overige doen en de Duitschers dwingen het terrein meter voor meter te veroveren De Justice is ervan overtuigd, dat de slag onbarmhartig zal zijn, doch dat de geallieerden toch nog de overwinning zullen behalen. De Victoire wil als zichtbaar teeken van het hooge Fran sche moreel, dat arbeidsnemers en ar- beidsgevers, communisten, socialisten, radicalen, royalisten, katholieken, pro testanten en joden zich in dit uur als kinderen van één moeder, n.l. Frank rijk, zullen \oelcn en dat allen een drachtig in het ge\aar, de inspannin gen en vreugden zullen deelen. De Fransche pers verheelt thans niet meer, dat deze „slag in Frankrijk", de beslissende slag is. Het gaat hier thans niet alleen, zoo schrijft de Temps, om het lot van Parijs, en van onze rijkste provincies. De operaties, die thaus aan den gang zijn, zijn van onafzienbare beteekenis voor den afloop van den oorlog. De Italiaansche pers ROME, 7 Juni (D N B.) Terwijl de groote slag bij Parijs reeds aan den gang is, moet Londen het Fransch- Duitsche gevecht aan de Somme jnach- teloos toezien cn zich beperken tot holle phrasen over wapenbroederschap, daar het Engelsche leger eerst weer moet worden opgebouwd. Zoo beoordeelt men in Italië den stand \an zaken. Do Po- polo di Roma schrijft; met angst in het hart kijkt Londen naar de vreeselijke krachtproef, waaraan Frankrijk is blootgesteld. Londen kan zijn bondge noot geen anderen bijstand verleenen dan nietszeggende woorden. Het is een hittere ironie, wanneer de Engelsche bladen zich thans de bewering aanma tigen, dat Engelands grenzen aan de Somme liggen, nu aan de Somme te- .genover het Duitsche leger op het oogenblik uitsluitend de Franschen moeten staan. Niet mindeV kenmerkend voor den toesland, is volgens hetzelfde blad, de regeeringshervorming in Parijs, die geen hijzonderen invloed op de ontwik- kelim? van den nieuwen slag kan heb ben. Revnaud is d,e meest overtuigde voorvechter van een samengaan met Engeland, en voor de grootste offers voor Engeland. Daarom heeft men in Londen den indruk, dat de thans in Frankrijk woedende slag tevens een slag is voor het lot, van Engeland. De Corriere della Sera aoht de ver wijdering van Daladier. den man, die destijds in Ajaccio onder den ropp .nooit" den dolk heeft gezwaaid, op merkelijk. BERLIJN, 7 Juni (D.N B.) Uit En geland komt het interessante bericht, dat de Britsche regeering zich genood zaakt heeft gezien het binnenlandsche verbruik van textiel ten gunste van den uitvoer tp beperken. In het binnenland zijn leveringen aan de detaillisten, ver geleken met het vorige jaar, met 25 pro cent verminderd voor katoen en kunst zijde en met 75 procent voor linnen. Katoenen garens mogen ter verwerking n het binnenland voorloopig niet meer worden afgeleverd. In Roemenië BOEKAREST, 7 Juni. (D.N.B Als gevolg van de verscherpte controle op vreemdelingen in het petrolcumgebicd hebben de Roemeenschc autoriteiten een aantal verdachte personen over de grens gezet. Deze personen hadden zich onder het voorwendsel volontairs te zijn, in grooten getale ingedrongen in de Engelsch-Nederlandsche maatschap pij Astra-Romana. Tot. dusver is zeven Engelsche en drie Nederlandsche staats burgers aangezegd, het land binnen 24 uur te verlaten. In Hongarije BOEDAPEST. 7 Juni. (Havas). In Hongarije zijn vandaag belangrijke controlemaatregelen uitgevaardigd op het telefoon- en telegraafverkeer. Inter nationale telegraafverbindingen zullen slechts verkregen kunnen worden na instemming van het controlecomité, waaraan de namen en adressen der be trokkenen moeten worden opgegeven. In Irak BAGDAD. 7 Juni. (Havas). Ook Irak heeft, alle noodige maatregelen ge troffen, voor het geval dat het conflict zich zou uitbreiden. Een scherpe con trole is ingesteld op de vreemdelingen, alsmede op het post- en telegraafver keer. Het. blad Alhilad eischt scherpe maatregelen tegen de agenten der vijf de colonne en betoogt dat het jeugdige land al zijn kracht moet geven om de nationale eenheid te bewaren. BOEDAPEST, 7 Juni (D.N.B.) Het blad Magyarsag van 5 Juni schrijft, dat met den val van Duinkerken een zware, wellicht beslissende phase van den oor log is afgesloten. Men vraagt zich af, waar de vermaarde home-fleet blijft. Terwijl het Duitsche leger den gealli eerden geweldige slagen toebracht, ge beurden er op zee heel bijzondere din gen. Na de verrassende oorlogvoering te land, werden de geallieerden ook op zee voor een nieuw probleem geplaatst, en bleek weldra, dat zij ook hier achterop waren. Het nieuwe wapen van de „Srhnellboote" heeft dp berekening van de Britsche admiraliteit in de war ge stuurd. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.58 uur. Zonsopgang 5.19 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tussclien zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1