Nationale plicht MEN KENT ZE ER UIT! 'T IS EEN VENUS Fa. DUIM BURGER „Italië aan den vooravond van een geweldige gebeurtenis" Verdere vorderingen ten Zuiden van de Somme 1293/2145 VENUS-BLOUSE 38-46 f3.95 Aiieenverkoop Dame"Kind%Tf^ieArnh-m"2e Noodbrug over de Maas te Maastricht Zaterdag 8 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 328 M Oorlogsbodems der V.S. naar Zuid-Amerika Fransche regeering naar Angoulème? Londensche straten bijna verlaten, Generaal Luedke over zijn taak in Denemarken Nieuwe belastingen in de Ver. Staten Van het Chineesche oorlogstooneel Medische Hulp ^HARWICH ■VLlSSih/GEi c hath a. camek.%, ASH FORD J *MECH£l£H *LEUVEM 0RL/SSBL L.UK. 'pl kes tone ^fHASTifiJGS eas bo urh£ *V 'Aovba,, BE TuatiE C%EHS **•4QIVET s *l/ale r v. >°mriej& a bb eld ill e HAH' HEUfCHAJCtS :herbou*g MOHTOlOlERy LE-HAVRV +at>Uv< [•C/SOSS COM Pt èenE^OlSSOHS mc*£py r\. inro/se^ evREux* 'OERMAtt MAE >AVRAHCH£ s MORTAifj PROyms \melun AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS »3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per TT^ ITT IET IET ]\/IT T A Ï^Cï IET PRIJS DER ADVERTENTIEN van 14 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, week (met gratis verzekering tegeD ongelukken) 10.15 II D IP IP; IP; I Yll II t\ I ^1 II 9 IP i llA elke regel maer 10.25. Ucfdadigheids-odvertcnticn voor de Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 helil van den prijs. Klein. Advcrtenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 1—5 regels POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0 05 ET vreugde en in stemming namen wij kennis van de oprichting van het Nationaal Hulpcomité-1940, hetwelk in overleg met reeds bestaande organisaties als het Roode Kruis en het Nationaal Fonds voor Bizondere Nooden. alsmede in samenwerking met Nederlandsche en Duitsche auto riteiten zal fungeeren als cen trale hulporganisatie tot herstel van de door den oorlog geleden schade. Als voorzitter van het Nationaal Hulpcomité-1940 zal optredeh de heer Frederiks, waar nemend hoofd van het departe ment van Binnenlandsche Zaken. Tal van bekende Nederlanders zjillen in het comité zitting ne men. De banken en de pers zullen, naar wij ten stelligste vertrouwen, alle gevraagde medewerking en steun bieden. Het Nederlandsche volk zal niet achterblijven en op den dag van de groote nationale straatcollecte waarschijnlijk d^n 15en Juni beurs en porte feuille wijd open doen. Want wie k>vijt zich, als Nederlander, niet gaarne van de eereschuld jegens hen, die in de oorlogsdagen have en goed verloren of vernield za gen? Zoo ooit, dan bestaat er in de huidige phase onzer historie behoefte aan solidariteitsgevoel en gemeenschapszin; zoo ooit, dan moeten thans alle Nederlan ders met en voor elkaar de lasten van den tijd dragen. Het Natio naal Hulpcomité-1940 mag dan ook niet worden beschouwd als een liefdadigheidsinstelling, wijl het is een bolwerk van burger plicht en van het vastberaden streven naar nationaal herstel, in den ruimsten zin des woords, dat de breede lagen van onze natie bezielt. In het kader van het be grip .herstel des vaderlands' past het woord liefdadigheid niet. Eensgezind en vastberaden moet de toekomst van ons vaderland worden verzekerd. Herstel van geleden materieele schade en bij gevolg de activiteit van het Na tionaal Hulpcomité-1940 vormen hiertoe een der eerste, voorbe reidende stappen. Met inzet van alle krachten moet g a n s c h ons volk zich plaatsen achter het Nationaal Hulpcomité-1940. Want slechts als dit geschiedt, kan de actie van dit comité tot een volstrekt succes leiden; een vol strekt succes, dat nood zakelijk is in het belang des lands. Alsnog, geen liefdadigheid, doch geconcentreerde actie ten behoeve van het grootsche doel: Het herstel des vaderlands. KNEW YORK, 8 Juni (D.N.B.) In verband met bet feit, dat gisteren de Amerikaansche kruiser „Wichita" van 10.000 ton naar Zuid-Amerika gezonden is, meldt de „New York Times" uit Washington, dat de regeering, naar in het departement van Buitenlandsche Zaken verluidt, nog meer oorlogsbo dems naar de Zuid-Amerikaansche wateren zal zenden, en wel weer twee kruisers, zoodat een geheel eskader op de nieuwste brandpunten der belangen van de Vereenigde Staten aanwezig zou zijn. Door de Duitsche troepen is een noodbrug over de Maas te Maastricht geslagen en zoo doet de nieuwe Maasbrug weer dienst ROME, 8 Juni. (D.N.B.) De Fransche regeering heeft thans, naar uit Italiaansche berichten blijkt, het plan om naar Clermont- Ferrand te gaan opgegeven, en zou thans voornemens zijn den regee- ringszetel naar Angoulème te ver plaatsen. (Angoulème ligt circa 370 K.M. ten Zuidwesten van Parijs en ongeveer 120 K.M. ten Noordoosten van Bor deaux. (Red. U.D.) wanneer de radio nieuws berichten geeft STOCKHOLM, S Juni (D.N.B.) „Svenska Dagbladet" verneemt uit Lon den, dat het Engclscho volk met ge weldige spanning den uitslag van den grooten slag in Frankrijk afwacht. Dit blijkt ook uit het feit, dat de straten van Londen bijna ledig zijn als de Nieuwsbei-ichtcn per radio verspreid worden. Er lieerscht thans geen licht vaardig optimisme meer, waarmede En geland het eerste Duitsche offensief in het Westen heeft opgevat. Alle illusies zijn vernield Het Engelsche volk be grijpt nu eindelijk tof den lnatsten man, wat 'deze oorlog werkelijk beteekent. KOPENHAGEN, 8 Juni (D.N.B.) De nieuwe bevelhebber van de Duitsche bezettingstroepen in Denemarken, lui tenant-generaal Luedke, heeft heden in een verklaring voor de pers gezegd, dat hij er naar zal streven zijn ambt zoo uit te oefenen, dat de belangen van het Deensche volk er het best door gediend worden. Hij zal het als zijn taak be schouwen, voor alles de betrekkingen, die tusschen de Duitsche troepen en de Deensche bevolking aangeknoopt zijn, uit te breiden en te verstevigen, als mede er voor te zorgen, dat het Deen sche volk verschoond blijft van iedere onnoodige al te sterke belasting, ten gevolge der gebeurtenissen. Hij ver wacht echter ook. dat de Deensche be volking zich dit streven waardig be toont. De indrukken, die hij in de nog slechts weinige dagen van zijn verblijf in Denemarken heeft opgedaan, hebben hem de overtuiging geschonken, dat zulk een goede wil aanwezig is en de grondslag voor een vruchtbare samen werking geschapen is, als ook, dat men de toekomst met kalmte en vertrouwen tegemoet kan zien. De generaal gewaagde voorts van don ruimen voomitzienden blik van den Deenschen koning, die met zijn heldere en nuchtere heoordceling van den toe stand Denemarken offers aan bloed en verwoesting bespaard heeft, en ten slotte gaf hij uiting aan de overtuiging, dat na dezen oorlog ook voor Denemar ken weder gelukkige tijden zouden aan breken. Het Duitsche legerbericht ENGELSCHE VLIEGVELDEN EN DE ZEEHAVEN DOVER GEBOMBARDEERD HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 8 Juni. (D.N.B). Het opperbevel van de Weermacht maakt bekend: Onze operaties ten Zuiden van de Somme en het Aisne-Oise-kanaal maken verdere succesvolle vorderingen. Ook ten Zuiden van de bene- den-Somme werd de vijand verslagen. Ter ondersteuning van het leger nam het luchtwapen met sterke eenheden ten Zuiden van de Somme aan den strijd te land deel en bombardeerde met succes troepenconcentraties, colonnes, infanterie- en artilleriestellingen. Het aantal der bij Duinkerken gemaakte krijgs gevangenen is gestegen tot 88.000. In het kader van de gewapende verkenningen tegen de Britsche Oost- en Zuidkust, zijn eenige Engelsche vliegvelden alsmede de zee haven Dover met bommen bestookt. F) IJ Narvik ondersteunde het lucht- -L' wapen de aldaar strijdende leger-, afdeeling met doeltreffende aanvallen op vijandelijke stellingen. Een aantal brandstoffen tanks werd in brand gescho ten, een vijandelijke kruiser kreeg twee zware bomtreffers. Een Duitsche duikboot bracht ten Noordwesten van Ierland een vijande lijken hulpkruiser van 14000 ton tot zin ken. De vijandelijke nachtelijke luchtaan vallen op het Duitsche gebied richtten over het algemeen slechts onbeteeke- nende schade aan. In één stad werden woonwijken getroffen en werden tien burgers gedood. De totale verliezen van den vijand in de lucht bedroegen gisteren 71 vliegtui gen. Daarvan werden er in luchtgevech ten 29 en door luchtdoelgeschut 25 neer gehaald. De overigen werden op den grond vernield. Vijf eigen vliegetuigen worden vermist. De oorlog tegen Londen en Parijs zal tot het uiterste worden gevoerd, aldus de „Relazioni Internazionali" MILAAN, 8 Juni. (D.N.B.). - In een hoofdartikel vat de „Rela zioni Internazionali" de hoofdlij nen der Italiaansche politiek in zes nauwkeurig geformuleerde punten samen. Het Italiaansche volk, aldus het blad, staat aan den vooravond van een geweldige ge beurtenis. Men moet de volgende zes punten in het oog houden: 1. Het Italië van Mussolini heeft IS jaar lang vredespolitiek gevoerd. De po litiek van Mussolini is een rechtvaardi ge politiek geweest, die trachtte te ef fenen en nieuwe, humane politieke for mules op te stellen. Indien men Mus solini's eisch tot herziening had begre pen, zou thans het bloed van millioenen menschen gespaard zijn. 2. Sedert 18 jaar ontmoet de politiek van Mussolini den tegenstand van En geland en Frankrijk. Parijs en Londen hebben de Italiaansche politiek in Mid den-en Oost-Europa bestreden, het Pact \an Vier getorpedeerd, de Fransch— Italiaansche overeenkomsten van 1935 van iedere intrinsieke waarde beroofd en den geest van het BritschItaliaan sche Middellandsche-Zee-accoord van 1938 vervalscht. 3. Toen het Italiaansche volk land ter bewerking verlangde, werden het woestijnen aangeboden. Toen de Abes- sijnsche campagne werd begonnen, on derging het Italiaansche volk de nog steeds brandende beleediging der sanc ties. Ook voor de erkenning van het keizerrijk eischten Londen en Parijs een prijs van politieken aard. Musso lini wees dezen schaamteloozen handel echter beslist af. ■4. Alles, wat van Italië kwam, if steeds door de Franschen en Engel schcn verkleind hetzij op gebied der binnenlandsche politiek, hetzij op in ternationaal terrein. Door de bestrij- ding van het fascisme wilden de En gelschen en Franschen de Italiaansche opvatting van Europa bestrijden. Dit nieuwe Europa zal echter uit het bloed bad van thans ontstaan. 5. Een democratisch Europa, dat het Italiaansche volk gehaat en veracht heeft, kan slechts bestreden worden. Het Italiaansche volk zal den oorlog tegen de plulo-democra- ten van Londen en Parijs tot het uiterste voeren. Ook het geweld heeft zijn hooge moreele waarde, wanneer het ten doel heeft do krach- ton bijeen te brengen voor even wicht en gerechtigheid. Deze oorlog moet voor het Italiaansche volk de oplossing brengen voor de bestaan de territoriale kwesties, die nog steeds door de namen Nizza, Corsi ca, Tunis en Dzjiboeti nauwkeurig gekenmerkt worden. Deze kwesties moeten en bloc worden opgelost. De oorlog heeft echter ook een groot sociaal doel. de bevrijding van Europa van dc onderdrukking door de mogendheden, die de hegemo nie voeren, dc grondstoffen verza melen en de monopolies bezitten. fi. Het loven van het Italiaansche volk is onderworpen aan do Fransch-- Engelsche contrdlc. liet Italiaansche volk moet zijn onafhankelijkheid ter zee, do vrijheid der natie en het keizer rijk beveiligen. liet is de eenige rechter van zijn c:gen belangen. Met de Engelsehcn en ranschen echter, die thans n< trach ten zich tot paladijnen der Italiaan sche eischcn te maken, kan geen reke ning gehouden worden. Hot is do spil Berlijn- Bonio, die door clo zegevieren de wapenen den vrede zal afdwingen. WASHINGTON, 8 Juni. (D.N.B.). Het. Congres heeft gisteren een aanvang gemaakt met dc debatten over-maatre gelen ter dekking van de defensie-uitga ven door het heffen van nieuwe belas tingen. Hoewel de détails nog niet vastr staan, acht men liet in welingelichte Amerikaansche kringen reeds zeker, dat de belastingen niet alleen zullen drukken op dc welgesteklcn, maar ook op de onbemiddeldo bevolkingsklassen, die tot dusverre weinig of geen belas ting betaald hebben. Door. de bijzon dere belastingen zal het aantal bclafr- tingbetalers met meer dan twee mil- lioen stijgen. De Paus dit j'aar niet naar zijn zomerverblijf VATICAANSTAD, 8 Juni (Stofnni) Naar medegedeeld wordt heeft de paus verklaard, dat hij besloten heeft zich dezen zomer niet van het Vaticaan te zullen verwijderen. SJANGHAI, 8 Juni (D.N.I3.). Vol- het, Japansche legerbericht zijn de ope raties, door de Japanscilie troepen be gin Mei ingeleid togen de Chineéscho troepen, welke ten Noordwesten en ten Westen van Hankau waren samenge trokken en welker sterkte op een half millioen man geschat werd, in het laat ste 6tadium getreden. Nadat hef. gros van het. Chineescho leger Noordwestelijk van Ilankau mid den Mei tot den terugtocht over de Han gedwongen was, is in begin Juni de aanval geopend op de overblijvende 14 Chineesche divisies ten Westen van d.p stad. Volgens den Japansohen, mili tairen woordvoerder worden deze divi sies ten Wcstcji van de stad. Volgens den Japanschen militairen woordvoer der worden d,ezc divisies met insluiting tusschen ITan en Jangfse bedreigd. De woordvoerder verklaarde verder, dat, evenals bij de operatics in Mei van hot, vorige jaar de Japansche krijgsverrich tingen niet in de eerste plaats gebieds- verovering, maar vernietiging van vij andelijke strijdkrachten ten doel heb ben. Zondag hebben dienst de volgende ge- neesheeren: dr. J. W. Schmelling, Fred. v. Blan- kenhcyrnslr. 6, tel. 3495. P- Chr. Kok. Langegracht 11. tel 3008. Hulp wordt alleen verstrekt voor ziektegevallen, die medische hulp drin gend noodig hebben. Zondag hebben dienst de apotheken: Cramer, Utr. weg 93, tel. 340S on Soes- ter Apotheek. Soesterweg 94. tel. 5474. Zondag hebben dienst de vroedvrou wen: Mej. A. G. F. Perk, II. v. Vianden- straat 2. tel. 5080 en mej. N. Vcrnhout, Soesterweg 232, tel. 3374. Op onze kaart geven de pijlen de aanvalsrichting van het tweede Duitsche offensief op het Wes telijk front aan. De bloklijn duidt de frontlinie aan, van waaruit de nieuwe stoot is ondernomen DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.00 uur. Zonsopgang 5.1S uur. (Zooals men weet Is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1