OORLOG IN HET NOORDEN IS TEN EINDE 'Mm Londen en Parijs achten den militairen toestand „ernstig, maar niet wanhopig" Strijd bij Narvik ten einde Duitsch legerbericht meldt: groote successen bij opmarsch in Frankrijk DE EEMLANDER Koning Haakon wellicht naar Finland De capitulatie van Noorwegen Fransch kabinet bestudeerde den toestand Maandag 10 Juni 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 329 ■De Britsche en Fransche troepen verlaten het Noorsche gebied Krijgsgevangenen keeren terug Luchtactie boven Duitschland DE VERDUISTERING AMERSFOORTSCH DAGBLAD I ABONNEMENTSPRIJS ier 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per am week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 OSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENÏIEN van 14re£elai l-05 mel »nbciïriP van CCD bewijsnummer, elke regel meer0.25. Liefdadigheids-advcrtcntien voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.Bewijsnummer extra f 0.05 STOCKHOLM, 10 Juni (D.N. B.) De oorlog in het Noorden van Europa is geëindigd. Dit beticht heeft in politieke kringen te Stockholm geweldig opzien ge baard en tevens onmiskenbare voldoening gewekt. Het Zweedsche telegraafagent- schap meldt: Zondagavond deden in Noorwegen en in Zweden ge ruchten dc ronde, volgens welke de Britsche cn Fransche troepen in Noorwegen bezig waren zich terug te trekken en de Noorscho koning en de vroegere Noorsche regeeering izich niet meer in het land bevon den. Het Zweedsche telegraafagent- schap verklaart in verband hier mede van „gezaghebbende" Noor sche kringen vernomen te hebben, dat het waarschijnlijk is, dat deze Iberichten waar zijn. JMen is in Zweden van meening, dat het besluit van het Noorsche opperbe vel vooral is ingegeven door het besef, dat zelfs wanneer men plaatselijke successen in den sector van Narvik had kunnen behalen, dit op het ver loop der operaties in haar geheel geen invloed zou hebben geihad. De overwin ningen der Duitsche troepen aan het Westelijk front, zoo verklaart men in politieke kringen alhier, spreken een te duidelijke taal, dan dat men thans in de Scandinavische landen op een uiteindelijk succes der Westelijke mo gendheden zou kunnen rekenen. Dit is waarschijnlijk van beslissen- den invloed geweest op de besluiten van de Noord-Noorsche legerleiding, geheel afgezien nog van de jongste successen der Duitsche marine voor Narvik en van den waarlijk heldhafti- gen tegenstand, dien de Duitsche troe pen in den sector van Narvik onder uiterst moeilijke omstandigheden ge boden hebben. Men gelooft in Zweden ook, dat dc Noorsche legerleiding de ontoereikendheid van de Geallieerde „hulp" zeer duidelijk ondervonden heeft en derhalve niet meer bereid is, nog langer Noorsch gebied in een vrij wel geen kansen biedenden strijd aan de verwoestingen van den oorlog bloot te stellen. Ook moeilijkheden met de ravitail leering zijn wellicht, naar de meening van Zweedsche deskundigen, op het besluit van de Noord-Noorsche leger leiding van invloed geweest, m Zweed- j sche militaire kringen geeft men in dit verband uiting aan zijn bewondering voor de prestaties der Duitsche troe pen, die ondanks ontzaglijke moeilijk heden door hun taaie volharding een beslissing in hun voordeel hebben af gedwongen. i Duitsche troepen in Narvik, zoo zegt men in deze Zweedsche kringen, heb ben met hun daden een nieuw helden epos in de geschiedenis geschreven. Omtrent de verblijfplaats van den Noorschen koning en de vroegere Noor sche regeering doen de meest verschil lende geruchten de ronde. Het waar schijnlijkst acht men het, dat zij zich met Engelsche schepen naar Engeland hebben begeven. Hier en daar hoort men de meening verkondigen, dat ko ning Haakon en zijn regeering zich wellicht naar Finsch gebied hebben begeven. Tot dusver zijn hierover ech ter in Noorsche kringen alhier geen nauwkeurige mededeelingen te verkrij gen. Noorsche spoorwegen spoedig weer normaal De Noorsche spoorwegen zullen reeds in de eerstvolgende dagen een volle dig normaal verkeer hervatten. De tra jecten in het Noorsche binnenland zijn met weinige uitzonderingen weer in bedrijf. Het verkeer naar het buiten land zal vanaf Maandag verbeterd wor den door een nieuw increvoorden snel trein van Oslo naar Kornsjoe en de Zweedsche grens. De verkeerstocstanden in Noor- wegen zijn thans in zooverre her steld. dat het handelsverkeer tus- schen Duitschland en Noorwegen ^*eer zijn normalen omvang heeft bereikt. Duitschland koopt in het bijzonder artikelen, die Noorwegen niet alleen kan exporteeren, maar in het belang der eigen volkshuis houding ook exporteeren moet. Houtproducten, koper en andere producten zullen door Duitschland in groote hoeveelheden worden aangekocht. De bedrijvigheid op de Noorsche werven zal door herstellingswerk zaamheden worden verhoogd. Boven dien worden Noorsche pogingen om de Noorsche volgshuishouding aan te passen aan de nieuwe verhoudingen van Duitsche zijde naar vermogen ge- teund. Dit geschiedt, doordat Duitsch land aan Noorwegen de benoodigdo grondstoffen levert en tot het over winnen van moeilijkheden zijn eigen ervaringen ruimschoots ter beschik king van Noorwegen stelt. Proclamatie van koning Haakon en de Noorsche regeering; een verklaring van minister Koht Geallieerden konden geen hulp meer zenden STOCKHOLM, 10 Juni (D.N.B.). De vroegere Noorsche minister van buitenlandsche zaken, Koht, heeft gisteren via de zender van Trom- sö een verklaring afgelegd, waarin hij zeide: „Het Storting heeft in do laatste vergadering van 9 Juni be sloten, dat de Noorsche regeering den militairen tegenstand moet op geven. Op 7 Juni werd besloten, dat de koning en de regeering hun zetel buiten de grenzen van Noor wegen zouden kiezen. Het Zweedsche telegraaf-agcntschap publiceert de volgende mededeeling van het Noorsche telegraaf-agentschap uit Tromsö: De koning, de kroonprins en de regeering verklaren in een pro clamatie, dat de harde noodzakelijk heid van den oorlog de Geajilicerde regeeringen ertoe gedwongen heeft al haar krachten op andere fronten te concentreeren, waar alle manschappen en al het materiaal noodig zijn Dc Noor sche troepen, die in een strijd van twee maanden moed en dapperheid hebben getoond, bezitten niet voldoen de munitie en jachtvliegtuigen en kun nen den strijd tegen de Duitsche over macht niet voorzetten. Maar de No ren nemen aan den strijd op andere fronten deel. Om een verdere verwoes ting der nog ongeschonden gebleven landsdeelen te verhinderen, hebben de koning en de regeering besloten, den raad van het opperbevel te volgen en voorloopig den strijd in het land op te geven en dezen naar buiten het land te verplaatsen. Tevens zal de ar beid voor het herstel van de vrijheid en de rechten van het land worden voortgezet. In de verklaring, die de vroegere Noorsche minister van buitenlandsche zaken, Koht, via den zender Tromso heeft afgelegd, deelde hij o.a. nog mede, dat de koning en de regeering den wensch tot uiting hadden gebracht, dat generaal Ruge, de opperbevelhebber van het leger in het Noorden van Noor wegen, met hen tezamen buitenlands zou gaan. Generaal Ruge heeft dit echter geweigerd. Hij voert thans de onderhandelingen met den Duitschen commandant. Generaal Fleischer volgt den koning cn de regeoring naar het buitenland. Benzine-rantsoeneering in Zweden STOCKHOLM, 10 Juni (D.N.B.). In het kader der besparingsmaatrege len voor het waarborgen van de ben zinevoorziening zijn vandaag in Stock holm opnieuw beperkende maatregelen \oor het taxiverkeer ingevoerd. Voor plezierritten mag geen taxi worden ge bruikt. Ook rilten naar bepaalde ver- afliggende voorsteden zijn verboden, tevens zijn wederom een aantal auto buslijnen opgeheven. 1'"Ai *"£aSL/v* Gistermorgen kwart voor vijf arriveer do het eerste transport Nederlandsche krijgsgevangenen uit Duitschland op het station Enschede. Onze jongens weer op Nederlandschen bodem PARIJS, 10 Juni (D.N.B.) On der voorzitterschap van president Lebrun is de Fransche minister raad Zondagavond in het Elysee bijeen gekomen. Opnieuw werden de militaire en de politieke toe stand bestudeerd. Luitenant-ge neraal Pownal, de chef van den generalen staf Gort, den opperbe velhebber van de Britsche expe ditietroepen, is in Frankrijk aan gekomen. Hij heeft een onder houd gehad met den generalissi mus Weygand cn generaal Geor ges. Volgens de Parijsche bladen maakt Frankrijk thans een van de meest dra matische perioden van zijn geschiedenis door. De thans verstrijkende uren zijn van beslissende beteekenis. De Petit Pa- risien schrijft, dat het geloof de Fran sche soldaten nooit verlaten zal. ook wanneer de stormloop van de Duitsche troepen ongelukkigerwijze de voorposten van Parus omver zou loop In de Po pulaire geeft Blum toe, dat de Fransche troepen steeds ingewikkelder en doeltref fender wapens gebruiken, doch dat ten slotte alles aankomt op het menschen- materiaal. Men mag het geloof niet op geven, dat Frankrijk niet overwonnen kan worden. In Journal probeert gene ra '1 Du val aan het terreinverl.es geen al te groote beteekenis te hechten, daar dit verlies overeenstemt met de methode der Fransche terugtochtsgevechten. Dp Fransche bladen wezen Zondag op de buitengewone hevigheid en den ge weldigen omvang van den aan den gong zijnden stag en zij verheelen niet de eru stiee bezorgdheid, die het verloop zoov-ri bij het publiek als in gezaghebbende kringen wekt. Men wijst in het bijzon der op het groote aantal strijdkrachten die het Duitsche o»- *rbevêl voor den aanval in het veld heeft gebracht. Men gelooft, dat de slag thans snel zijn hoog tepunt zal bereiken. Parijs verkrijgt steeds meer het aanzien van een in den oorlog zijnde stad. De evacuccring ge schiedt op steeds grootere schaal. Naar het oordeel van de Engelsche bladen is de militaire situatie ern stig, maar nog niet wanhopig. Dc bladen komen op voor het zenden van nieuwe troepen en nieuw mate riaal naar Frankrijk. ..De Franschen vechten prachtig," schrijft de Daily Mail. Wij moeten hun onverwijld elke gram hulp doen toekomen waar over wij beschikken". De News Chronicle rekent op een spoe dige beslissing, daar zelfs de Duitsche troepen een dergelijke inspanning niet zeer lang kunnen volhouden. De Daily Herald zegt: „Het is niet te vermijden geweest, den vijand eenige strooken ter rein over te laten. Een zoo geweldig gebruik van wapens en menschen door den vijand moest wel tot eenig succes leiden. Alle physisch mogelijke hulp moet onvoor waardelijk aan Frankrijk verleend wor den." De Daily Telegraph beweert, dat het front tot dusver niet is doorbroken. Thans moet alles gedaan worden om de offensieve kracht van de Britsche lucht aanvallen te verhoogen en om de Brit sche troepen te versterken, die ten Wes ten van de linie strijden. Wekenlange tegenstand der geïsoleerde Duitsche troepen tegen een overmacht is met succes bekroond HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 10 Juni (D.N.B.). Hot opperbevel van de weermacht maakt bekend: De heldhaftige tegenstand, welke de gevechts groep van den luitenant-generaal DietI sinds velo weken, eenzaam in dc zwaarste omstandigheden, in Narvik tegen een overweldigende vijandelijke overmacht ge boden heeft, kreeg zijn bekroning door de volledige overwinning. Bergtroepen uit de Oostmark, deelen van het luchtwapen alsmedo der bemanningen van onze torpedojagers hebben in gevechten, welke twee maanden lang geduurd hebben, voor alle tijden een bewijs van roemvollen soldatengeest gegeven. Door hun heldhaftigheid werden de Geallieerde land-, zee- en luchtstrijdkrachten gedwongen, de gebieden van Narvik en Harstadt te ontruimen. In Narvik zelf waalt definitief de Duitsche vlag. De Noorsche strijdkrachten hebben in den nacht van den negenden op den tienden Juni eveneens hun vijandelijkheden gestaakt. Onder handelingen over do capitulatie worden thans gevoerd. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 10 Juni. (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Onze over een breedte van 350 kilometer begon nen operaties hebben in de rich ting van den benedenloop van dc Seine en Marne alsmede in de Champagne het voorgenomen en verwachte verloop. Reeds zijn groote successen behaald en nog grootere successen zijn op komst. Alle vijandelijke tegenaanvallen, ook daar waar zij met gepantser de gevechtswagens ondernomen werden, zijn mislukt. Op verschei dene plaatsen is de strijd in een achtervolging overgegaan. Duitsche vliegereenheden van alle wapenen ondersteunden het optreden van het leger met sterke strijdkrachten aan den benedenloop van de Seine en in de Champagne. Rondom Reims wer den 6tafkwartieren, barakkenkampen, troepenconcentraties, veldstellingen, ves tingwerken, batterijen en marschcolon- nes, aan de Beneden-Seine verkeers- werken, wegen alsmede achterwaart- sche troepenbewegingen met groot suc ces aangevallen De havens en kaden van Cherbourg en Le Havre werden met bommen van alle kalibers bestookt. Schepen in deze havens alsmede op de Beneden-Seine werden getroffen, en talrijke andere schepen door bomtreffers beschadigd. Een transportvaartuig van 5000 ton werd in brand geschoten en vernield. Ten Noorden van Harstadt kreeg een koopvaardijschip van 8.000 ton een zwa- ren bomtreffer, waarop een hevige ont ploffing volgde. Een van een verre reis teruggekeerde duikboot onder be\el van den luitenant-kapitein Oehrle meldt het tot zinken brengen van 43.000 bruto registerton vijandelijke schecpsruimtc. Vijandelijke vliegtuigen vlogen van nacht wederom Noord- en West-Duitsoh- land binnen en veroorzaakten door het lukrake uitwerpen van bommen op sommige plaatsen schade aan terreinen en gebouwen. Een vijandelijk vliegtuig werd door het luchtdoelgeschut neer gehaald. De totale verliezen van den vijand in de lucht bedroegen gisteren 91 vliegtuigen. Daarvan werden er ln luchtgevechten 68, door luchtdoelge schut 14 neergehaald. De overigen wer den op den grond vernield. Vijf eigen vliegtuigen worden vermist. KASSEL, 10 Juni (D.N.B.). In den nacht van Zaterdag op Zondag door twee uur heeft een vijandelijk vliegtuig het Kasseier dal overvlogen. Het wierp bij Nicdcr Vcllmar een aantal brand bommen. Een particuliere woning werd door drie dezer bommen getroffen. De andere bommen vielen op open terrein. Persoonlijke ongelukken kwamen niot voor. Dc aangerichte schade is slechts gering. Naar Duitsche bladen melden, zijn in den nacht van Vrijdag op Zaterdag tegen een Engelsche vliegtuigbom twee men schen gedood. Op een eenzame boeren hoeve in dc omgeving van Dintorf bij Düsscldorf werden verschillende hom men geworpen. Een huis werd geheel vernietigd. Een echtpaar werd doodclijk getroffen, terwijl zijn kind gewond werd. s Zonsondergang 22-01 uur. Zonsopgang 5.17 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschcn zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1