Groote neerslachtigheid bij de Fransche bevolking ROUAAN EN REIMS IN DUITSCHE HANDEN Land-, zee- en luchtstrijd krachten in actie DE EEMLANDER Paniek in Parijs Dewey noemt Roosevelt's rede ,zeer verontrustend AMERIKAANSCH geschut voor de Geallieerden Woensdag 12 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 331 BERICHT I Ten Westen van Parijs dringen Duitsche troepen over de Seine; bij de Ourcq bereikten zij de Marne ROME IN DONKER WEGENS LUCHTALARM Het Italiaansche legerbericht Japan wenscht rust in het Verre Oosten AMERSroORTSÖH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 'er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week (mei g r a t i a verzekering tegen ongelukken) f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER AOYERTENTIEN van 11 rcÉeU 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel rawer f 0.25. Licfdadighcids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertcntiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen 1.Bewijsnummer extra f 0.05 EtIGELAUD •csur SALHtuêt ■tHJHPTOH »AKEH llOGHt ct-retMer *Ai/MAl* DU/rSCMAUO HA Stiel lvr- iistut Saai v Si Ft r chef. têUMvS "ZWITS Ol Al ON LAUD5GREUZEU FQOtlTUJtlEU El VIEREN spoorlijnen •tvnt uïnectt •ar rit HM CitKOBLL 'CtAucr Ot*OuiC%AU FtEvrreiuu* AUCH B'IBAO CAKAtlOHNS (Gwoetts vjrettjk PAMPLONA* SPANJE Verloop der fronten in Frankrijk bij benadering aangegeven volgens de tot hedenochtend 12 Juni ontvangen berichten Twisten tusschen voorstanders van vredesluiten en van verdediging tot het uiterste PARIJS, 12 Juni (D.N.B.). De Fransche minister van oorlog heeft de departementen Rhone, Opper- Savove, Drome, Boven-Alpen, Bene den-Alpen, Zee-Alpen en Corsica tot oorlogsgebied verklaard. Volgens in Spanje ontvangen berichten zijn in Frankrijk de lichtingen 1890 tot 1894 opgeroepen, zich onmiddellijk bij de bevoegde instanties te mel den. Spanje heeft Maandag voor de eerste maal geen Fransche kranten ontvangen. Volgens aan de Spaansche grens uit Frankrijk ontvangen berichten heeft het bericht van de Italiaansche oorlogs verklaring in geheel Frankrijk zeer groote neerslachtigheid gewekt. Welis waar probeert men door propaganda en radio de beteekenis van deze verscher ping van den oorlogstoestand voor de bevolking te verdoezelen, doch deze po gingen hebben geen resultaat. In Parijs, Marseille en Lyon zouden reeds felle botsingen ontstaan zijn tus schen groepen, die opkomen voor het onmiddellijk sluiten van den vrede, en voorstanders van een verdediging tot 't uiterste. De politie heeft echter inge grepen en moest de strijdenden uit el kaar jagen. Reeds wordt het kanonge bulder, dat in sterkte schijnt toe te nemen, duidelijk gehoord. Volgens andere berichten uit Frank rijk, zou de regeering niet naar Tours, doch naar Poitiers gevlucht zijn Sedert enkele dagen zijn er in Poitiers groote zendingen met documenten der minis teries aangekomen. Alle openbare ge bouwen der stad alsmede talrijke par ticuliere woningen en danslokalen zijn reeds door de ministeries in gebruik genomen. Verder wordt nog vernomen, dat de in Franschen dienst staande vlieger Cobler Rain, die gold voor een van de beste oorlogsvliegers der Westelijke mogendheden, in een luchtgevecht ge sneuveld ie. Vluchtelingen, die te Irun aan de Spaansche grens uit Parijs zijn aan gekomen, melden, dat de Daniek- stemming in Parijs steecis ramp zaliger wordt De bevolking kent nog slechts één doel: zoo snel moge lijk de stad te verlaten, doch dit is te moeilijker, daar gelijktijdig mi nisteries en autoriteiten probeer den in eindelooze transporten al hun materiaal en personeel naai de provincie te brengen. Naar de vluchtelingen meedeelen is het voor particulieren bijna onmogelijk nog met een trein mee te komen. Op de stations wordt letterlijk om een plaatsje gevochten. De politie moet voortdurend optreden. Dinsdag zijn er reeds geen dagbladen in de hoofdstad meer "ver schenen. Normaal werk is in Parijs uitgesloten. Ook de situatie in de provincie wordt met het uur slechter. Door een enoimen stroom vluchtelingen is er reeds schaarschte aan levensmiddelen ont staan. Het goederenvervoer stagneert. Visch en fruit zijn bij aankomst niet meer te gebruiken. De prijzen gaan niet sprongen omhoog. Het AmersToortsch Dagblad is aangesloten bij de Vereeniging voor Publiciteitswaarde (Bureau» Tournooiveld 4, 's-Gravenhage), welke op aanvraag aan adverteerders volledige, door accountants gecontroleer de, gegevens omtrent de verspreiding van ^ns blad verstrekt. Dit blad heeft een dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN Telef.- en Telegraaf verkeer met Duitschland 'S-GRAVENHAGE, 12 Juni. In strijd met de bij sommigen heerschen- de meening is het telefoon- en tele- graafverkeer met Duitschland nog niet normaal, doch is tot militair en regeeringsverkeer beperkt. Op het oogenblik wordt een regeling uitge werkt om het particulier verkeer zoo snel mogelijk weer in te stellen. FRANSCHE OUD MINISTER PIERRE COT DOODGESCHOTEN? FRANSCHE GRENS, 12 Juni (D.N.B Volgens hier ontvangen berichten, is de voormalige minister voor lucht vaart, Pierre Cot, door een groep Fransche vliegers in zijn woning over vallen en buiten Parijs doodgeschoten. Ook talrijke andere militaire deskun digen komen in de middagedities der Japansche bladen aan het woord, waar hij zij trachten hun lezers zooveel mo gelijk in te lichten over de beteekenis en de mogelijke gevolgen van de deelne ming van Italië aan den oorlog. De vroegere Japansche vloot comman dant Takahasji, die de Mirldellandsche Zee als voornaamste operatiebasis voor Italië aangeeft, is van meening. dat de deelneming van Italië aan den oorlog het einde daarvan zal bespoedigen. Taka hasji ziet het zwaartepunt van Italië in ziin vloot. Tegeliikertijd wijst hii op de goede mogcliikheden voor het gebruik van het Italiaansche luchtwapen. Ook kapitein Hanaoka van het ministerie van marine hecht groote beteekenis aan de Italiaansche luchtvloot en verklaart, dat zij superieur is aan het Geallieerde luchtwapen. ZIJ, die zich met ingang van 1 Juli a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. WASHINGTON, 12 Juni (D.N.B.) Het Huis van Afgevaardigden heeft Dinsdag twee reeds door den se naat goedgekeurde wetsontwerpen aangenomen. Deze ontwerpen ver- grooten de Amerikaansche vloot met elf procent, machtigen tot don bouw van 22 oorlogsschepen en be palen dat de luchtmacht der ma rine de beschikking over 10.000 vliegtuigen en 16.000 bestuurders zal hebben. Zij worden thans ter onderteekening aan Roosevelt voor gelegd. De republikeinsche candidaat voor het presidentschap. Dewey, heeft in een formeele verklaring de Maandag door Roosevelt gehouden rede „uiterst ver ontrustend" genoemd. Roosevelt heeft met de stem van een oorlogvoerende gesproken, zonder er acht op te slaan, dat de Vereenigde Staten militair niet voorbereid zijn. Als Roosevelt werke lijk van plan is, de Vereenigde Staten in den oorlog in Europa te verwikke len, moet hij dit zeggen, aldus Dewey. Want. zeido hij. dit is een kwestie, waarover slechts het Amerikaansche volk kan beslissen. De voorzitter van den Amcri- kaanschen bond van oudstrijders, het American Legion, Kelly, heeft in een radiorede verklaard, dat het nutteloos zou zijn een inmenging te overwegen in den Europeeschen oorlog, zoolang de Vereenigde Sta ten niet eens voldoende gewapend zijn om de Monroeleer te verdedi gen. Amerika heeft twee tot drie jaar noodig om zijn kracht merk baar te maken. De Senaat heeft gisteren gevolg ge geven aan een verzoek van president Roosevelt en met 67 tegen IS stemmen een aanvulling goedgekeurd op een voorstel, waarbij het ministerie van oorlog gemachtigd wordt hij fabrikan ten z.g. verouderd geschut tegen nieuw in te ruilen. Associated Press merkt in dit verhand op, dat het. hier een trans actie betreft, waarbij duizenden stuk ken geschut door de fabrikanten ter stond aan Engeland en Frankrijk ver kocht kunnen worden. Een dergelijke ruilovereenkomst bestond tot dusver alleen voor vliegtuigen. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.03 Zonsopgang 5.17. (Zooals men weet'is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang cn zonsopkomst te verduisteren.) sche vliegtuigen vruchteloos Drontheim en Bergen aan te vallen. Zij leden hier bij gevoelige verliezen. Van ongeveer 12 aanvallers werden er drie door jagers en een door luchtdoelartillerie neerge schoten De vijandelijke verliezen aan vlieg tuigen bedroegen gisteren in totaal 59. Daarvan werden er 20 in luchtgevech ten neergehaald, 19 door luchtdoelge schut vernield. De rest werd op den grond vernietigd Bovendien werden weer drie kabelballons neergeschoten. Drie eigen machines worden vermist. I HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER. 12 Juni (D.N.B.) Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De nieuwe opera ties, welke op 5 Juni tusschen het Kanaal en bet gebied ten Zuiden van Laon begonnen zijn, hebben een volledig succes opgeleverd. Na dat de Weygand-zóne ten Zuiden van de Somme was ingenomen, werd de vluchtende vijand op verscheidene plaatsen bestookt en werd de rest met zeer zware verliezen over de Beneden-Seine terug geworpen. Rouaan is sinds eenige dagen in Duitsche handen. De Seine stroomafwaarts van Parijs is op verscheidene plekken reeds door onze troepen gepasseerd. Een verstrooide vijandelijke afdeeling is bij St. Valerv aan de kust omsingeld. ■Ten Noord-Westen van de hoofdstad staan onze divisies aan de Otse twintig kilometer voor Pa rijn ent voor de aan weerszijden van Senlis uitloopende verdedigings stelling van Parijs. Compiègne, het tponeel van het smadelijke dictaat van den wapenstilstand van het jiar 1918, en Villers-Cotterets zijn in onze handen Ten Oosten van de Ourcq is de Marne over een breed front met sterke strijdkrach ten bereikt. I Ook onze legere, die op 9 Juni I tusschen het Oise-Aisne-kanaal en I de Maas opnieuw tot den aanval 12ijn overgegaan, hebben in hevige I gevechten den voor hen staan den vijand verslagen en hem tot den aftocht genoopt Reims is ingeno men. In de Chamj^agne ie de Suip- pes gepasseerd. Ondanks talrijke f deels met pantserwagens gesteunde f tegenaanvallen in de Champagne J gelukte het den Franschen ook gis- teren niet, onzen onmarsch tot f staan te brengen. In het verloop van de nieuwe krijgsver richtingen leed de vijand zeer zware bloedige verliezen, werd een groot aan tal gevangenen gemaakt, en werden wapens en oorlogsmateriaal van aller lei soort huitgemaakt. Ook een \oor- loopige telling hiervan was tot dusver niet mogelijk. 1! Het luchtwapen, dat door zijn voort durende optreden aanzienlijk tot de groote successen van het leger sinds Hen 5den Juni heeft bijgedragen, heeft gisteren het landleger opnieuw kracht dadig gesteund en met succes aanval len ondernomen op dc haveninrichtin gen van Le Havre, alsmede op vijan delijke transportschepen aan de West kust van het Kanaal. Hierbij werden zeven transport6che- waarvan een vaartuig van 5.000 tot zinken gebracht, tien andere, waarvan drie tusschen 10.000 en 15.000 |on, door bomtreffers beschadigd. Op verscheidene schepen braken zware branden uit. f Tijdens bomaanvallen van vijandelijke .vliegtuigen in West-Duitschland in den pacht op 12 Juni werden brandbommen pinnen een stad geworpen. Op 11 Juni probeerden eenige Brit- ROME, 12 Juni (D.N.B.). In den afgeloopen nacht te 1,39 uur is te Rome voor het eerst na de Italiaan sche oorlogsverklaring luchtalarm gemaakt. Op hetzelfde oogenblik werd de gedeeltelijke verlichting ge doofd, zoodat de stad in de diepste duisternis lag. De oorlogszone in het Italiaansche moederland is thans vastgesteld. Deze zóne omvat Piemont, de Tyrrheensche zijde van de Appnnijnen tot de zee, Calabrië, Sicilië, Sardinië, de eilanden en archipels en de provincie Tarente. De operaties-zón es zullen alsnog aan gegeven worden. De ambassadeurs van Frankrijk en Engeland te Rome met (het personeel, journalisten en burgers der beide lan den, die gisteravond uit Rome waren vertrokken, zijn in Ancona aangeko men, vanwaar zij zich per schip naar Lissabon zullen begeven. Reuter meldt uit Londen: Gezagheb bende kringen in Londen constateeren, dat de Italiaansche strijdmacht uit 70 of 80 gemobiliseerde divisies bestaat, dus ongeveer millioen man, alsme de een groote luchtmacht en marine. Dit beteekent ongetwijfeld een sterke toeneming van de vijandelijke strijd krachten. Het Italiaansche leger zal on der Duitsch bevel optreden. Men zal dus een doeltreffender Italiaansche ac tie moeten verwachten dan in den vo- rigen oorlog, toen de Italianen onder eigen leiding streden. Het Italiaansche leger zou tegen verscheidene objecten kunnen worden gebruikt, waaronder genoemd worden, de. Fransche Rivièra, Corsica, Malta en Cyprus. HOOFDKWARTIER VAN HET ITALIAANSCHE LEGER, 12 Juni. (Stefani). Officieel Italiaansch legerbericht no. 1. Te middernacht van den tienden Juni was de voorgenomen op- marsch van de strijdkrachten te land en ter zee en van de lucht strijdkrachten geheel voltooid. Eenheden van bommenwerpers der Italiaansche luchtstrijdkrachten, die door formaties van jachtvliegers vergezeld waren, hebben bij het aanbreken van den dag en bij zons ondergang hevige bombardementen op militaire objecten op Malta met klaarblijkelijke resultaten uitgevoerd en zijn daarna ongedeerd naar hun bases teruggekeerd. Inmiddels hebben andere eenheden verkenningsvluchten boven het Noord-Afrikaansche rechtsgebied en de havens gemaakt. Aan de grens van Cyrenaica werd een poging van de Britsche luchtstrijdkrachten om Ttaliaansch rechtsgebied binnen te vliegen, verijdeld. Twee vijandelijke vliegtuigen zijn neer gehaald. TOKIO. 12 Juni (D.N.B.), De woordvoerder van het Japansche mi nisterie van buitenlandsche zaken heeft verklaard, dal de Japansche re- r">o.ing van dc oorlogvoerende mo gendheden Italië, Engeland en Frankrijk, een definitief en duidelijk antwoord verwacht op liet Japan sche verzoek, alle maatregelen te treffen, teneindo incidenten en vijan delijkheden tusschen de oorlogvoe renden in China te voorkomen. Ja pan zal bij een ondevredigend ant woord een vastberaden houding aan nemen. In een regoeringsverklaring van Mandsjoekwo over de deelneming van Italië aan den oorlog wordt gezegd, dat Mandsjoekwo ondanks de uitbreiding van den oorlog niet-oorlogvoerende blijft, mits de oorlog niet het Verre Oos ten nadert cn de Japansche mandaten met rust gelaten worden. Naar men in welingelichte Italiaan sche kringen verneemt, is de toestand in Tientsin normaal. Men is niot voorne mens, de Italianen te verzoeken, om de Fransche en Britsche concessies te ver late Voorts meent men, dat de com mandanten der huitenlandsche garni- zoens beloofd hebben niet naar de wa pens te grif pen om den vrede in het Verre Oosten te handhaven. De Italiaansche ambassadeur in China, wiens ambassade gelegen is in de Fran sche concessie te Sjanghai, is na de oor logsverklaring van Italië aan Engeland en Frankrijk verhuisd naar de interna tionale nederzetting. De deelneming van Italië aan den oorlog zal Frankrijks nederlaag be spoedigen en tegelijkertijd een zwa- ren slag vormen voor de Engelsche vloot, zoo verklaart overste Akiya- ma, van do persafdeeling in het mi nisterie van oorlog, in een interview met de Yomioeri Sjimboen. v f

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1