Engelsche bommen op Zwitschersch gebied DE DUITSCHE TROEPEN PASSEERDEN de slagvelden van 1915 Bomaanvallen op Fransche bases Bizerta en Toulon I Engelsche troepen geland op Oost-Java DE EEMJLANDEJR Amerikaansche vliegtuigen Wederopbouw in Noorwegen Protest wordt te Tokio overwogen De luchtaanval op Turijn Zwitsersch protest te Londen Spanje niet meer neutraal ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Donderdag 13 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 332 CHALONS BEZET IN DE CHAMPAGNE voor de Geallieerden Laatste Berichten Het Italiaansche legerbericht volgens Japansclie berichten BERICHT Vijf dooden, vele gewonden en aanzienlijke schade door bominslagen te Genève en Renens bij Lausanne DE VERDUISTERING AMERSTOORTSCH DAGBLAD week (met gratis verrekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland trance^ per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER ADVERTENIIEN van 14 L05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertenticn voor de belfl van den prijs. Kleine Advertcntiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.Bewijsnummer extra f 0.05 tncEuno •cenr SAuseuA 'HAHPTOH 'aa) r etc /tn •AKEN eaussec AMI**. [aot/ioowf flfMOJI' ,i aaeviue atpec 'aomalc COMfAilM •lAAtttUtKlH ■"«iiMfc *nerz Si Michel: LOUOtAC hm Pt a i v/ftzoAC •SOIAWC5 'a'AM 7 SS zwns Lt CPCUIOT DKO'N yy landgrenzen FfZONTLYNOPqJUNi mam frontlynopujuni R.n'IERF.N III» S POOftLYNZN eerAN •iScrifvi 'oKAllnus <00012 i CM ver Mtvrrewu* :*irëef •MAJUtlUJ B'LBAO CAOCAblOHHS VjrOKIA fiAMPLOMA* AneortA SPANJE u ■HOOFDKWARTIER VAN DEN FUEHRER, 13 Juni (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De pogingen der Fransch-Britsche troepen, die aan de kust van St. Valery zijn inge sloten om over zee te ontkomen, zijn mislukt. ■Zooals reeds in een extra-bericht is bekend gemaakt, heeft deze legergroep gecapituleerd. Ruim 26.000 gevangenen, waaronder vijf Fransche en een Engelsche generaal, alsmede een onoverzienbare buit vielen in Duitsche handen. Onze artillerie dwong een geladen trans portschip, dat wilde uitvaren, door verschillende bomtreffers tot den terugkeer. Een ander schip kwam tot ontploffing in het vuur van Duitsch pantser-afweergeschut. WASHINGTON, 13 Juni (D.X.B.), Op grond van de ruilovereenkomst met de Douglas Aircraft Co. heeft het ministerie van oorlog aan deze fabriek 93 legervliegtuigen terug geven, om ze ter beschikking van de Geallieerden te stellen. Volgens Associated Press worden de ze vliegtuigen, om tijd te besparen, niet eerst formeel aan de firma geleverd, doch door de legerpiloten onmiddellijk naar de Canadeesche grens gevlogen. Veertien toestellen moesten Dinsdag in verschillende streken noodlandingen maken.^ De Amerikaansche scheepvaart-auto riteiten hebben den verkoop van zes Amerikaansche vrachtschepen aan Britsche reederijen goedgekeurd. Eerste blad pag. 3 ROME, 13 Juni (Stefani). Het hoofdkwartier van het Italiaan sche leger meldt: Overeenkomstig haar vastgestelde plannen heeft de Italiaansche luchtmacht nieuwe bomaanvallen ondernomen op vijandelijke lucht- en marinebases. Van bijzondere beteekenis zijn geweest de aanvallen op Bizerta (Tunis) en op Tóulon. In Bizerta zijn zware branden ontstaan en is groote schade aan installaties aan gericht. Op den grond staande vliegtuigen werden geraakt en negen toestellen werden buiten gebruik gesteld. Al onze vliegtuigen keer den op hun bases terug. In de Middcllandsche Zee heeft een onzer duikbootcn een vijan- delijkcn kruiser en een tankboot van 10.000 ton getorpedeerd. In Tobrouk aan de prens van Cyre- naica hebben onze land-, vloot- en luchtstrijdkrachten een Engelsctie po ging om met vliegtuigen en schepen een aanval te ondernemen, afgeslagen. Er werd lichte schade toegebracht aan de installaties en een van onze kleine mijnenvegers is tot zinken gebracht. In Italiaansch-Oost-Afrika heeft de ucc vei lien li pei We AAN het geheele aanvalsfront zijn de krijgsverrichtingen snel gevorderd. In de Champagne hebben onze divisies bij de achter volging Chalons ingenomen en de slagvelden van 1915 gepasseerd. Ook tusschen de Argonnen en de Maas is de aanval gevorderd. H'olgens de voorloopige berichten be draagt het aantal gevangenen sinds 5 Juni, het begin van de nieuwe opera ties ruim 100.000. Ook de vijandelijke jliezen aan oorlogsmateriaal zijn aan- ijk. Alleen reeds bii twee legers van den Westelijken flank gelukte het, met deelneming van alle soorten wa pens. ruim 200 vijandelijke gepantserde gevechtswagens te vernietigen of buit te maken. Tidanks de slechte weersgesteldheid [epen ook op 12 Juni gevechtsvliegtui gen en duikbommenwerpers ter onder steuning van het landleger, vooral ia 'den sector van Chalons-sur-Marne en aan de kust in den strijd in. ?Het gelukte, hierbij een transportschip en een groote met troepen beladen sleep boot tot zinken te brengen, een ander nsportschip van ongeveer 10.000 ton fsmede een groot aantal kleinere sche pen zwaar te beschadigen. Bii Le Havre Werden twintig vijandelijke kabelballons lergeschoten. In Noorwegen schoten onze torpedo jagers vier van 15 Britsche vliegtuigen neer, die een aanval6poging hadden on dernomen op een vliegveld in de buurt ;van Dr.ontheim. Afzonderlijke vijandelijke bomaanval len in Noord-Duitêchland troffen geen militaire doelen. ':M De totale verliezen van den vijand in de lucht bedroegen 19 vliegtuigen. Daarvan werden er zes in luchtgevech ten en negen door luchtdoelgeschut neergehaald. De overigen werden op den grond vernield. Vier eigen toestel len worden vermist. Een van onze duikbooten bracht bij den aanval op een sterk vijandelijk konvooi verscheidene schepen tot zin ken. OSLO, 13 Juni (D.N.B.) Na de Duit sche overwinning bij Narvik is men zonder verwijl met den wederopbouw in het Noorden van Noorwegen begonnen. iVan verschillende zijden zijn reeds aan zienlijke bedragen beschikbaar gesteld. De onlangs ingestelde arbeidsdienst zal in Noord-Noorwegen een belangrijk ar beidsterrein vinden, daar overal, waar de Engelschen geopereerd hebben, ver woestingen zijn aangericht. Als een der dringendste vraagstukken bespreekt de pers de verkeerswegen tusschen het Noorden en de rest van het land. De telefoonverbindingen zullen zoo spoedig mogelijk hersteld worden. DLHTSCHLAtlL TOKIO, 13 Juni (D.N.B.)Vol gens een extrabericht van het blad Tokio Nitsji Nitsji uit Soerabaya zouden de autoriteiten van Neder- landsch-Indië, ondanks de aan Ja pan gegeven verzekeringen, Engel sche bescherming hebben ingeroe pen. Britsche troepen, ter sterkte van '2.000 man, zouden reeds op het Ooste lijke deel van Java geland en in een dorp zijn ondergebracht. Hoewel de regeering van Neder- landsch-Indië de aanwezigheid van Brit sche troepen streng geheim houdt, is het feit door een Engelschen officier bekend geworden. Volgens een ander bericht van het blad Tokio Nitsji Nitsji uit Soerabaya is een Japansclie visschersboot in Straat Gaspar tusschen de eilanden Banka en Billiton door een Nederlandsch-Indisch watervliegtuig met een machinegeweer beschoten. Later verscheen een patrouil levaartuig, dat de Japansche visschers boot aanhield en de boot, alsmede de uit twaalf koppen bestaande bemanning on- dcrzocht. Het Japansche vaartuig kon daarop zijn reis voortzetten. Naar hier over verder gemeld wordt, heeft het Ja pansche departement van buitenland- sche zaken reeds stappen ondernomen om, na het verkrijgen van bijzonderhe den, een protest te laten hooren. In zake de door Japansche bla den gemelde gebeurtenissen in Ne- derlandsch-Indië, heeft de woord voerder van het Japansche departe ment van marine verklaard, dat de beschieting van Japansche vis- schersbooten en de landing van Britsche troepen in het Oostelijk deel van Java nog niet bevestigd zijn. Mochten de berichten evenwel juist blijken te zijn, dan kan Japan, aldus de woordvoerder, deze gebeur tenissen niet voorbijzien, want juist op het oogenblik zou hieraan als „precedent" de grootste beteekenis moeten gehecht worden. Volgens het blad Miyako Sjimboen zal de vroegere Japansche minister van buitenlandsche zaken, admiraal Nomoe- ra, op den tienden Juli naar Neder- landsch Jndië en dc Philippijneri reizen om, „met het oog op de niet gerecht vaardigde zenuwachtige stemming in deze landen wegéns aan Japan toege schreven voornemens in het Zuidelijke deel van den Stillen Oceaan", met de leiders der regeeringen aldaar contact te nemen. NIEUWS FRANSCHE AMBASSADEUR TE MADRID MADRID. 13 Juni (D.N.B,). De nieuwe Fransche ambassadeur in Span je, de la Beaume, heeft in het oostersch paleis zijn geloofsbrieven aangeboden. Generaal Franco, de leden der regee ring, van het politiek comité en van den \ijand luchtaanvallen ondernomen op de vliegvelden van Asmara. Goura, Adiougri en Agordat. waarbij lichte ma- terieele schade werd aangericht en on der fle Italianen en inlanders, die op de vliegvelden werkzaam waren, een tiental personen gedood werd. Uit een later onderzoek Is gebleken, dat onze jachtvliegtuigen gisteren in Cyre- naica zes machines hebben neergehaald. Vijandelijke waarschijnlijk En-, gclsche vliegtuigen hebben fles nachts hoven enkele steden van Noord-Italië gevlogen Op de open stad Turijn hebben zij hommen la ten vallen, welke evenwel weinig schade aanrichtten, en eenige ver liezen veroorzaakten onder de bur gerbevolking. Over dit optreden zal een uitvoerig rapport gepubliceerd worden. ZIJ, die zich met ingang van 1 Juli a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschonende num mers gratis. ERGENS IN ITALIË, 13 JUNI (Stefani). De volgende bijzonder heden worden bekend gemaakt over den luchtaanval, die gisteren om 1.35 uur op Turijn is ondernomen. Er werden dertig bommen uitgewor pen, waarvan tien niet ontploften. Een markthal werd door vijf hom men getroffen, die door het dak sloe gen. De andere bommen vielen in de straten. Dc vliegtuigen bewogen zich op een hoogte van ongeveer 6.000 meter. Het luchtalarm duurde bijna twee uur. Bij den luchtaanval hebben veertien personen het leven verloren, en werden 37 personen, mannen, vrouwen en kinderen, ge wond. De bevolking bleef volkomen kalm. BERN, 13 Juni (D.N.B.). Het Zwitsersche ministerie van bui tenlandsche zaken deelt mede: De Zwitsersche gezant te Londen heeft opdracht gekregen, bij de Engelsche regeering te protestee ren tegen het werpen van bom men op Renens en Genéve en schadeloosstelling te eischen. Door het inslaan van Engelsche bommen op Zwitsersch grondgebied zijn, naar van officieele zijde is mee gedeeld, in het geheel 5 dooden ge- vallen. Te Genève zijn 18 gewonden in de ziekenhuizen opgenomen. Aan meer dan 20 personen werd door me dici van den geneeskundigen dienst ter plaatse hulp verleend. Voorts zijn 6 soldaten gewond, die in hotel Beau sejour waren ingekwartierd. Het dak en de ramen van het hotel zijn door den luchtdruk van de ontploffingen ten deele weggerukt. Volgens persberichten heeft een andere in deze villawijk ingeslagen bom in hoofdzaak materieele schade aangericht. Een leegstaand huis werd in een puin hoop herschapen. Over den bomaanval op Renens bij Lausanne heeft een ooggetuige meege deeld, dat korten tijd na één uur 's nachts een eskader vliegtuigen verscheen, dat vrij lang boven de streek kruiste. Om 27 minuten over een vielen S bommen. Een er van viel op het Grand Hotel van Re nens. dicht bij het station, waar een groote verwoesting werd aangericht. Bin nen in het gebouw is alles verwoest. In een huis in de nabijheid zijn een jonge man en een vrouw gedood. Een bom viel op het spoonvegcmpla cement. Een in de nabijheid staande tankwagen en een particuliere auto wer den door talrijke bomscherven door boord. Op den spoorbaan zijn 5 bommen gevallen, waardoor de rails geheel ver nield werden. nationalen raad namen deel aan de plechtigheid, welke met het. gebruike lijke ceremonieel plaats vond. Zonsondergang 22.03 uur. Zonsopgang 5.16 uur. (Zooals men weet ts leder een ver plicht tusschen zonsonderzanz en zonsopkomst te verduisteren.) Volgens regeeringsdecreet is Spanje van nu af niet-oorlogvoerend MADRID, 13 Juni (D.N.B.). De Spaansche regeering heeft het volgende decreet bekend gemaakt. „Met het oog op de uitbreiding van den strijd tot de Middelland- sche Zee door Italië's deelneming aan den oorlog tegen Frankrijk en Engeland, heeft de Spaansche re geering besloten tot een houding van niet-oorlogvoerende mogend heid in het conflict". Het decreet, dat door generaal Franco en den minister van buiten landsche zaken Beigbeder ondertee kend. is, werd Woensdag in een kor ten ministerraad aangenomen. In Madrileensche politieke krin gen wijst men er speciaal op, dat in dit decreet in tegenstelling tot de verklaring van Spanje bij het uitbreken van den oorlog in Sep tember van het vorige jaar een neutraliteitsverklaring ontbreekt Voorts wordt de nadrukkelijke ver melding van de Middcllandsche Zee opvallend geacht. DE NEGUS TERUG NAAR AFRIKA? FRANSCHE GRENS, 13 Juni (Ü.N B.). Volgons in omloop zijnde geruchten wil dc Engelsche regeering den Negus, die zich op het oogenblik in Londen bevindt, weer in Afrika gaan gebruiken. Men zegt, dat hij zich gaarne naar de grens van Abessinië zou willen begeven.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1