Frankrijk heeft den slag verloren Pétain neemt het roer over DE MAGINOT-LINIE IS GEHEEL OMSINGELD en Tunis met ORLEANS AAN DE LOIRE IN DUITSCH BEZIT Malta, Corsica en Tunis met bommen bestookt Smetona is in Duitschland geïnterneerd DE EEMLANDER R Maandag 17 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 335 ie legerbericht Duitsche troepen bereikten over Langres en Besancon de Zwitsersche grens |-| OOFDKWARTIER van den FUEHRER, 17 Juni (D.N.B.) - Het onperbevel van de Duitsche weermacht maakt be kend: Snelle troepen hebben heden bij Pontarlier Zuid-Oostwaarts van Besan con de Zwitsersche grens bereikt. Daar mede is de ring om de vijandelijke strijdkrachten in de Maginot-linie in Lotharingen en den Elzas gesloten. NIEUW FRANSCH MINISTERIE jV/T AARSCHALK Pétain en zijn mede-ministers staan thans voor een taak, die driewerf zwaarder is dan die van van .organisateurs de la victoire'. Zij zullen moeten optre den als organisatoren na een neder laag. Wie ook maar eenigszins be seft, wat de geleden nederlagen voor Frankrijk en het Fransche volk in ieder opzicht beteekenen, ziet in. dat Pétain en zijn medewerkers een her culische taak op zich hebben geno men. Wij hopen, dat het hun gegeven moge zijn om deze taak tot een voor BERICHT DE VERDUISTERING Het Italiaansche legerbericht Met de Sovjet-Unie sympathi- seerende persoonlijkheden vormen een nieuwe Litau- sche regeering MOSKOU, 1 Juni (D.N.B.). Naar liet Sovjet-Russische Nieuws bureau Tass meldt, is door de Duit- scho ambassade te Moskou aan het AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS 'er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER 1DVERIENIIM 1—4 regels 1 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor do helft van den prijs. Kleine Advertcntiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 rcgele 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 Frankrijk en voor het overige Europa aanvaardbaar einde te brengen. I? OOSEVELT heeft Reynaud op diens smeekbede om hulp een vrijwel negatief antwoord gege ven. Als vanouds overgoot de Ame- rikaansche president zijn woorden met een sausje, bereid uit platoni sche sympathiebetuigingen, doch de smaak is er nauwelijks minder bitter om. Trouwens, de mededeeling. dat de Amerikaansche zaakgelastigde te Berlijn eerlang naar zijn post in de Duitsche hoofdstad zal terugkeeren, spreekt eveneens zeer duidelijke taal met betrekking tot de hedendaagsche relaties tusschen Washington en Ber lijn. Het interview, dat Hitier dezer dagen aan een Amerikaansch journa list toestond en tijdens hetwelk de Duitsche Rijkskanselier met nadruk en op verstandige manier de Ameri kaanschEuropeesche betrekkingen ter sprake bracht, is blijkbaar op een zeer opportuun oogenblik kenbaar ge maakt aan de wereldpers. Militair in grijpen van de Vereenigde Staten in het Europeesche conflict is op dit oogenblik dan ook nog onwaarschijn lijker dan het ooit sedert den aanvang van den oorlog is geweest T-X ET is nauwelijks meer noodig om te wijzen op het feit, dat de door de Duitschers op de Fransch Britsche legers bevochten zege eene militaire prestatie zonder weerga en zonder precedent is. Met de regel matigheid en de preciesheid van een uurwerk heeft de Duitsche gevechts machine geloopen. Personeel, mate rieel, organisatie en leiding der Duit sche weermacht hebben feilloos ge werkt. Grootsch van strategischen op zet, krachtig van uitvoering en den tegenstander geen seconde rust gun nend, aldus kan men de Duitsche tac tiek kort omschrijven. Zal ook Enge land de gevolgen van deze tactiek en van Duitschland's militaire kracht eer lang aan den lijve ondervinden? Het is, minstens genomen, hoogst waar schijnlijk. BERN, 17 Juni (D.N.B.). De nieuwe Fransche ministerlijst luidt, na de ver anderingen, welke vannacht nog zijn aangebracht als volgt: Minister-president: Pétain. Minister van staat en vice-voorzitter van den ministerraad: Chautemps. Minister voor de nationale verdedi ging: generaal Weygand. Justitie: Frcmicourt. Oorlog: generaal Coulson. Oorlogsmarine en koopvaardijvloot: Admiraal Darlan. Luchtvaart: generaal Pugeot, Buitenlandsche zaken: Baudouin. Binncnlandsche zaken: Pommarct. Financiën en handel: Bouthillicr. De lijst van het nieuwe Fransche kabinet wordt door de volgende namen aangevuld: Koloniën Rivière. onderwijs Rigueaud. openbare werken Frossard, landbouw en voedselvoorziening Chi- chcry, arbeid Fevrier. pensioenen Ybar- negarav. Terstond na zijn samenstel ling kwam het kahinet-Pétain in eerste zitting bijeen, om den militairen en di- plomatieken toestand te bespreken. Pre sident Lebrun had de leiding van de vergadering. volkscommissariaat van buiten- EYNAUD en zijn mede-ministers heb ben het veld geruimd, nu de groote slag om Frankrijk en hiermede Frankrijk's militaire lot ten ongunste van Frankrijk vrijwel beslist zijn. Wij zijn ervan overtuigd, dat de heeren Reynaud c.s. bij hun heengaan van millioenen Franschen het heilige kruis na zullen krijgen. De periode der Volksfrontregeeringen. die in theorie reeds lang afgesloten heette te zijn, is thans ook in feite ten einde. Eer biedwaardige mannen als de generaals Pétain en Weygand hebben in het uur van den hoogsten nood het gezag willen overnemen. Hun komt daar voor den dank van gansch het Fran sche volk toe. Pétain en Weygand behooren tot de mannen, die uit den binnenlandsch-politieken strijd der laatste jaren gaaf zijn te voorschijn ge komen zoodat zij na de geleden mili taire nederlagen zoowel voor het Fransche volk kunnen treden alsook te eeniger tijd onderhandelingen met de tegenstanders van Frankrijk kun nen aanknoopen. IN EEN STAD IN IIET WESTEN, 16 Juni (D.N.B.). In opdracht van het Spaansche staatshoofd, den generalissi mus Franco, heeft de chef van den Spaanschen generalen staf, generaal Vi- gon, aan Rijksminister van buitenland sche zaken von Ribbentrop de hoogste Spaansche onderscheiding, den keten van de orde van het juk en de pijlen aangeboden. UITLEVERINGSVERDRAG TUS SCHEN DUITSCHLAND EN HONGARIJE ZIJ, die zich met ingang van 1 Juli a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. HOOFDKWARTIER v. d. FüHRER, 17 Juni. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De ineenge storte Fransche legers vluchten in mas sa, terwijl zich sterke verschijnselen van ontbinding voordoen, 6cherp achter volgd door onze troepen, naar het Zui den en Zuidwesten. Daar, waar bepaal de öfdeelingen nog een geordenden te genstand trachtten te bieden, werden zij met zware verliezen verslagen. Door dapper optreden van een mo biele afdeeling, die door den divisie commandant persoonlijk geleid werd, gelukte het Orleans en een overgang over de Loire aldaar, ongeschonden in bezit te nemen. Tegen de wijkende vij andelijke colonnes zette het luchtwapen zijn vernietigingswerk voort. Talrijke bruggen over de Loire werden getrof fen. Dichte colonnes, die voor deze brug gen stonden opgehoopt, werden met bommen en machinegeweren aangeval len. De in Bourgondie en door Langres optrekkende snelle troepen hebben ver naar het Zuiden ruimte gewonnen. Twee vliegvelden met 39 vliegtuigen, welke voor het vertrek gereed stonden en met bommen geladen waren, wer den hier ingenomen. Ten Zuid-Oosten van Besancon werd de Zwitsersche grens bereikt en werd daarmede de ring om de uit Lotharingen en uit den Elzas wijkende Fransche strijdkrachten gesloten. In het Noorden van Lotharingen na deren onze troepen vanuit het Noord westen van de etad St. Mihiel. Gebruik makend van den doorbraak door de Maginotlinie ten Zuiden van Saarbruec- ken trekken onze divisies aldaar on danks plaatselijk hardnekkig verzet van den vijand naar het Rijn-Marne kanaal op. Chateau-Salins, Dicuze cn Saarburg zijn ingenomen. Ook op den Westelij ken oever van den Boven-Rijn .maakt onze aanval via het Rijn-Rhóne kanaal in de richting van de Vogezen succes volle vorderingen. In den Elzas steunden gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers alsme de luchtdoelartillerie het leger kracht dadig in den strijd te land. Vesting werken en bunkers werden met bom men van het zwaarste kaliber aange vallen. De verliezen van den vijand in de lucht bedroegen in totaal acht vliegtuigen. Daarvan werden er vijf in luchtgevechten, drie door luchtdoel geschut neergehaald. Drie eigen vlieg tuigen worden vermist. Het Duitsche duikbootwapen heeft de laatste dagen ruim 100.000 ton scheeps- ruimte tot zinken gebracht. Een onder zeeër onder leiding van den kapitein- luitenant Frauenheim meldt het tot zinken brengen van 41.500 bruto regis ter ton scheepsruimte. waaronder het Britsche s.s. „Wellington Star" van 11.400 bruto register ton. Een tweede duikboot onder de leiding van den eer- sten luitenant ter zee Endrass meldt 53.000 bruto register ton als vernietigd, landsche zaken meegedeeld, dat de vroegere Litausche staatspresident Smetr ia en verschillende leden der Litausche regeering in den nacht van 16 Juni de „groene grens" als particulieren hebben overschreden en zich op Duitsoh gebied hebben begeven. Smetona en de andere le den der Litausche regeering zijn door de Duitsche overheid geïnter neerd. De minister Merkys, die tijdelijk de functies van den staatspresident cn van minister-president uitoefende, heeft Zondagmiddag voor de Litausche radio een toespraak gehouden, waarin hij met betrekking tot de jongste gebeur tenissen de bevolking tot een juiste be oordeeling van den toestand aanmaan de. Wij zijn er van overtuigd, zoo zeide hij, dat het binnenrukken van nieuwe Sovjet-Russische troepenonderdcelen in Li tanen alleen gebeurd is voor het ver krijgen van een grootere veiligheid van Litauen en de Sovjet-Unie. Daarom moeten deze troepen door ons be schouwd worden als een bevriend en verbonden leger. Hierna deed Merkys een beroep op de bewoners van Litauen om begrip te toonen voor de gebeurtenissen. Op het oogenblik is het voornaamste de hand having van rust en orde. Overal moeten de gewone werkzaamheden worden voortgezet. Aan onwaarschijnlijke ge nichten moet geen geloof worden ge schonken. Slechts de door de autori teiten en bevoegde instanties gepubli ceerde berichten moeten worden ge loofd. Vanmorgen werd te Kaunas de vol gende nog niet bevestigde minis terlijst, bekend: Minister-president en minister van binnenlandsche zaken Justas Palerkis. Buitenlandsche zaken: professor Kre- ve Mickevicius. Onderwijs: Antanas Venclova. Oorlog en opperbevelhebber: generaal Vitkauskas. Voorts verkeersminister Vidmantas, landbouw Mickys, justitie Pakarklis. Het zijn allen personen, die reeds vroe ger vaak in het openbaar zijn opge treden en deels wegens hun openlijke sympathie voor de Sovjet-Unie vroeger vervolgd zijn. De afgetreden minister van binnen landsche zaken, generaal Skucas, en de gelijktijdig ontslagen chef van de vei ligheidspolitie, Polvilaitis, zijn gearres teerd en in de gevangenis opgesloten. De oorlogscommandant van Kaunas heeft Zondagavond, door middel van een proclamatie, verscherpte bepalingen bekend gemaakt, welke zijn genomen ln verband met den thans bestaanden uitzonderingstoestand. Volgens deze proclamatie is elk verkeer en elk ver blijf buiten de eigen woning zonder toe slemming verboden. Ook de openbare gelegenheden en amusementsbedrijven moeten gesloten worden. Wapens moe ten binnen 24 uur worden ingeleverd. Overtreding dezer bepalingen wordt gestraft rnet opzending naar een kamp van dwangarbeiders, voor tijdvakken tof een jaar of met geldboeten tot 5000 lita. DE DEFENSIE DER AMERIKAAN- SCHE LANDEN WASHINGTON, 17 Juni (D.N.B.) Roosevelt heeft het door het Congres aangenomen wetsvoorstel onderteekend dat de federale arsenalen en regeerings werven open stelt voor den bouw en den aankoop van oorlogsschepen en oor logsmateriaal voor de Latijnsch-Ameri- kaansche landen. Alle transacties moe ten tegen contante betaling geschieden. Zonsondergang 22.05 uur. Zonsopgang 5.16 uur. (Zooals men weet is iedereen ver- nlicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.) waaronder den Brifschcn hulpkruiser „Carinthia" van 22.300 bruto register ton. Aan een andere duikboot gelukte het in de Moray-Firth een Britschen hulp kruiser van 9.000 bruto register ton tot zinken te brengen. Bij het passeeren van den Rijn heeft zich de majoor van een bataljon pio niers, Gantkc, door persoonlijke dapper heid bijzonder onderscheiden. ERGENS IN ITALIË, 17 Juni. (Stefani). Het algemeen hoofd kwartier van de Italiaansche strijdkrachten publiceert het vol gende zesde Italiaansche legerbe richt: Onze luchtmacht heeft gis teren de vloot- en luchtbases van Malta, Corsica en Tunis gebom bardeerd. In een luchtgevecht werd een Engelsch jachtvliegtuig neergeschoten. De vijandelijke luchtmacht bepaalde zich tot enkele vluchten, bijna altijd met afzonderlijke vliegtuigen, en wierp voor al des nachts bommen uit boven steden en landstreken. In Savona werd onder do burgerbevolking een persoon gedood en werden eenige anderen licht ge wond. In Cagliari (Sardinië) werd door vijandelijke vliegtuigen schade aange richt aan eenige hangars op het vlieg veld. Zes soldaten werden gedood en een dertigtal gewond. In Palermo ste gen onze jachtvliegtuigen op en ver dreven de vijam.elijke aanvallers. In Noord-Afrika is de actie van onze land- en luchtmacht tegen de Engelsche strijdkrachten in vollen gang eD met goed resultaat. In Oost-Afrika werd een belangrijke luchtactie ondernomen tegen lucht- en marinebases in den Soedan en Kenya, met opvallende resultaten. Eenige toe stellen op den grond werden vernield en er werd schade aan de installaties aangericht. RIJKSMINISTER VON RIBBENTROP ONTVANGT HOOGSTE SPAANSCHE ONDERSCHEIDING BOEDAPEST, 17 Juni (D. N. B.) Tusschen Duitschland en Hongarije is j.l. Zondag een uitleverings-verdrag ge- teekend. De onderhandelingen hierover waren in het voorjaar van 1939 te Ber lijn begonnen en zijn thans voltooid. Het nieuwe verdrag vormt, een belang rijke bijdrage tot de verheldering van de rechtelijke betrekkingen tusschen beide staten.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1