De intocht derDuitsche troepen in Parijs De Fransche regeering zendt gevolmachtigden Italiaansche meldt actie legerbericht in de lucht Amerikaansche Roode Kruis- schepen naar Engeland DE EEMLANDER Onderzeeer tot Sterk verzet in den Senaat Fr.-Indo-China, Nederl.-Indië en Japan De bezetting van Letland abonnementsprijs ^er 3 maanden voor Amersfoort 1.95} per maand 0.65} per prijs oer advertentien »-< .05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 19 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 337 zinken gebracht Zeven dooden bij een lucht aanval op Keulen Om de Duitsche voorwaarden voor het staken van den strijd te gaan vernemen CONTACT TUSSCHEN FRANS CHE LEGERS VERLOREN Het uniformverbod De positie van Egypte En GE LAUD •CtHT 8DUSSCL Jiocvf *»ae villi DUITSCHLAtIO •MJtitxUH SiM /chef. 'tllHtOH jflAMS •UZOH SOutCS ZWITS xxt i a n o c a/ r e n rKONTcw o° 1ciyrvt PP.ONTL W OP L3 \St/AJ! •StFTHH"! rotyJ TAUE lüjjkmêrttt **e 'areofui eo» w ptieve %ah '"««ii ti &16AC ..J SPANJE AMERSPOORTSCH DAGBLAD week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 elk® regel mser f 0.25. Llefdadigheids-advertentiêo voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 is de toestand ongewijzigd. In Ooet-Afrika werd een tegenaanval ondernomen op een Engelsche colonne, die, gesteund door gevechtswagens, ge poogd had in onze linies door te drin gen en daarbij de Italiaansche vlag had geheschen. De colonne werd verdreven. Onze luchtmacht heeft aanvallen onder nomen op vijandelijke luchtbases en drie vliegtuigen in brand geschoten. Vijandelijke toestellen hebben een dorp op het platteland gebombardeerd, waarbij drie vrouwen en eenige kinde ren gedood werden. Gisternacht heeft de vijand vluchten boven Italiaansch gebied ondernomen en eenige bommen uitgeworpen boven de centra van Li- gurië en Piemont. Er vallen geen slacht offers te betreuren. De echade is zeer gering. OOK JEANNENEY OVER DE SPAAN- SCHE GRENS IRUN. 19 Juni (D X.B.). De Voorzit ter van den Franschen Senaat. Jeanne- ney, heeft zich thans eveneens over de Spaansche grens hij Irun ln veiligheid gesteld Xaar verluidt reist hij door naar Lissabon. ERGENS IN ITALIË, 19 Juni (Stefa- ni). Het achtste legerbericht van het algemeen hoofdkwartier van het Itali aansche leger luidt als volgt: Onze ver kenningsvliegtuigen ter zee «hebben een vijandelijke duikboot tot zinken ge bracht. In den sector van Noórd-Afrika KEULEN, 13 Juni (D.N.EU.— Bij een luchtaanval van vijandelijke vlieg.crs op het stadsgebied van Keulen in den nacht van 17 op 18 Juni zijn zeven bur gers gedood en een aantal gewond. Eenige woonhuizen werden vernield en verscheidene gebouwen gedeeltelijk be schadigd. de oplossing der kwestie van Neder- landsch-Indië. Engelsche en andere schepen, die in dienst van de Westelijke mogendheden varen, hebben telegrafisch bevel ont vangen geen Fransche havens binnen Ie loopen. Het Noorsche stoomschip „Mi- mer" 'en het Engelsche stoomschip „Elizabeth Moller" worden te Hongkong vastgehouden. Dc autoriteiten weigeren dezen schepen, waarvan de bestemming Fransch-Indo-China is, scheepsbrieven te verstrekken. Naar verluidt zou een algeheel verbod van scheepsbrieven voor Fransch-Indo-China in overweging zijn. De chef van den generalen slaf, prins Kanin, de minister van huitenlandsche zaken Arita en de minister van oorloc Hata zijn heden door den keizer in audiëntie ontvangen. Zij hebben den keizer inlichtingen verstrekt o\er de situatie in Europa. WASHINGTON, 19 Juni (D.X.B.). Het besluit, waarbij Roosevelt gemach tigd wordt om Roode Kruisschcpen naar het Europèesche oorlocstooneel te zen den, heeft tot een levendige cedachten- wisseling in den Senaat aanleiding ge geven. De democratische senator Holt heeft verhinderd, dat de Senaat onmid dellijk zijn meening kenbaar maakte nadat de voorzitter van de commissie voor buitenlandsche zaken. Pittman, den Senaat bad voorgesteld het besluit een stemmig aan te nemen. Holt verklaarde, dat slechts een vonk noodig is om de Vereenicde Staten in den oorlog te storten. Het besluit, dat er onschuldig uitziet, zou deze vonk kunnen zijn, waar Het Amersioortsch Dagblad Is aangesloten bij de Vereeniging voor Publiciteitswaarde (Bureau i Tournooiveld 4, 's-Gravenhage), welke op aanvraag aan adverteerden volledige, door accountants gecontroleer de, gegevens omtrent de verspreiding van ^ns blad verstrekt Bovenste foto: Een Duitsche colonne passeert de militaire autoriteiten die zich op de Place dc la Concorda hebben opgesteld. Onderste foto: De hakenkruisvlag waait van den toren van het stadhuis te Parijs Senator Pittman verklaarde, dat de neutraliteitswet Roode KruisscPepen niet toestaat zich in de nabijheid van het oorlog^tooneel te begeven, tenzij al le oorlogvoerenden den schepen een vei lige vaart verzekeren. Hij geloofde ech ter niet. dat eenig land een schip van het Roode Kruis opzettelijk tot zinken zal brengen De democratische senator Gilette ver klaarde, dat hij tegen het besluit was, daar geen incident de Amerikaansche gevoelens in zulk een mate zou opwin den als het aanhouden en doorzoeken van een Roode Kruisschip. LONDEN, 19 Juni. (D.N.B.). Naar Reuter meldt, heeft de Fransche radio heden de volgende mededeeling verspreid: „De mi nisterraad is hedenmorgen onder voorzitterschap van president Lebrun bijeengekomen. De raad nam kennis van de door den Spaan- schen ambassadeur in Frankrijk overhandigde mededeeling van het Duitsche Rijk. Volgens de mededeeling van de Rijksregeering is deze bereid aan de Fransche regeering mededeeling te doen van haar voorwaarden voor het staken der vijandelijkheden, zoodra de namen der Fransche gevolmachtigden aan haar zijn medegedeeld. Dit blad heeft een dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN Tokia verwacht dat Duitschland en Italië begrip voor de Japansche positie zullen toonen TOKIO, 19 Juni. (D.N.B.).) De Yomioeri Sjimboen meldt heden, dat de Japan sche regeering besloten heeft haar be langen bij de positie van Fransch-Indo- China in de volgende vier punten samen te vatten: (1) De Japansche regeering hecht er de grootste waarde aan, dat de route der wapenleveringen uit Fransch-Indo- China naar de regeering van Tsjoeng- king wordt gesloten. (2) Japan heeft belang bij het hand haven van den economischen status van Fransch-Indo-China, vanwaar Japan tin, ijzer, rijst en andere belangrijke grond stoffen invoert. (3) Japan kan een wijziging in den politieken status van Fransch-Indo- China niet voorbijzien. (4). Aan Duitschland en Italië zal verzocht worden de positie van Ja pan in Oost-Azië als een conservee- rende en versterkende macht te er kennen en dezelfde vriendschappe lijke houding aan te nemen als bij De Rijksregeering zal datum en plaats bekend maken, wanneer en waar deze gevolmachtigden ontvangen worden. De ministerraad be noemde daarop de gevolmachtigden." Voorts meldt Havas uit Bordeaux: Ondanks de geruchten over een wapenstilstand strijden de Fransche legers verder, hoewel zij geen onderling contact meer hebben, zoodat de Duitsche troepen de af zonderlijke deelen kunnen afsnijden. De tegenstander dringt het land steeds verder binnen. De minister van binnenlandsche zaken, Pomma- ret, heeft heden den minister van landbouw bij zich ontboden om alle noodige maatregelen der voedselvoorziening te nemen. RIGA, 19 Juni (D.N.B.)De bladen melden, dat de vice-voorzitter van den raad van volkscommissarissen der Sov jet-Unie, Wischinski, Dinsdagavond in Riga is aangekomen. Op het station werd hij namens den president van Let land ontvangen door diens adjudant en door Munster, den minister van buiten landsche zaken. Bovendien waren de geheele Rus sische legatie, alsmede vertegenwoordi gers van de in Letland gelegerde en binnenrukkende Russische troependee- len aanwezig. Nog dien avond bracht Wischinski een bezoek aan den presi dent van Letland, Ulmanis. VAN DE EGYPTISCHE GRENS, 19 Juni (D.N.B.)De verhouding tusachen de Britsche en de Egyptische troepen wordt met den dag kritieken Bij de Egyptische soldaten wordt er door hun verwanten steeds weer op aangedron gen, dat zij zich niet moeten mengen in een oorlog, die, zooals onder de be volking wordt besproken, Egypte niete aangaat en in welks verloop de Egyp tische integriteit niet is aangepast. Het is voldoende, dat Egypte, onder den druk van Engeland, de diplomatieke betrekkingen heeft moeten afbreken met een natie waarvan Egypte slechts bewijzen van vriendschap heeft onder vonden. Engeland, zoo beweert men on der de Egyptische bevolking, kan boven dien niet verlangen, dat Egyptische echtgenooten en zonen strijden voor de instandhouding van het Britsche kolo niale rijk en daardoor de rigen onzelf standigheid en onderdrukking bezege len. Geldt niet voor Duitsche uniformen •s-GRAVENHAGE, 19 Juni. De se cretaris-generaal van het Departement van Justitie heeft in een circulaire tot de procureurs-generaal gezegd, d,at het uniformenverbod op Duitsche militai ren en Duitsche officieele personen niet van toepassing is. Naar wij vernemen, had zich faier en daar de vraag voorgedaan, in hoeverre de Duitsche uniformen onder het uni formenverbod vielen. De verordening van eten Rijkscommissaris van 29 Mei immers verklaart het Nederlandsche recht van kracht, „voorzoover het met. de bezetting vereenigbaar is". Door de circulaire van den secretaris generaal is thans uitgemaakt dat de gelding van het uniformverbod voor Duitscihe uniformen met de bezetting niet vereenigbaar zou zijn en is de hier omtrent bpstaande twijfel opgelost. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.06 uur. Zonsopgang 5.16 uur. Zooals men weet ts Iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.) mee duizenden jonge Amerikanen den dood zullen worden ingejaagd. Hij protesteerde tegen het uitlokken van incidenten, waarbij de een of andere persoon in de gelegenheid zou zijn d>namiet tot ontploffing te brengen om mislukkingen uit het verleden te bemantelen.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1