Fransche gevolmachtigden per vliegtuig vertrokken Nota's van Washington Tegenspraak van geruchten DE EEMLANDER Tweede groote luchtaanval op Engeland en veronderstellingen over de besprekingen te München Fransch leger- bericht inzake overdracht van gebied op het Westelijk halfrond Italiaansch legerbericht Hindenburg en Pétain ABONNEMENTSPRIJS PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, loiulerdag 20 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 338 GEEN BEMIDDELINGSPOGING VAN ROOSEVELT VEREENIGDE STATEN HOUDEN VAST AAN DE MONROELEER Conferentie van ministers der Amerikaansche staten MET DE WAPENS, NIET MET BEDROG Een vergelijking AMERSTOORTSCH DAGBLAD ■er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) i 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 elke regel meer i 0.25. Llefdadigbeids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.Bewijsnummer extra f 0.05 fv De Duitsche wacht op den weg, die voert langs de beroemde rots van Dinant GENèVE, 20 Juni. (D.N.B.). De Fransche radio deelde hedenochtend mede, dat de Fransche gevolmachtigden voor de staking der vijandelijkheden gisteren van een vliegveld in Zuid- Frankrijk zijn vertrokken. Het vliegtuig, waarmede de gevol machtigden reizen, was wit geschilderd om het kenhaar te maken. Voorts deelde de Fransche radio mede, dat over den verderen gang van zaken volkomen stilzwijgen bewaard wordt en dat noch de namen der gevolmachtigden noch plaats en tijd der bijeen komst met de vertegenwoordigers van de Rijksregeering bekend gemaakt worden. MUSSOLINI is Woensdag, even voor 18 uur, uit München weer in Rome aan gekomen. Met dcii7p|frlen trein is ook de minister van buitenlandsche zaken, graaf Ciano en de Duitsche ambassadeur yon Mackensen naar Rome terugge keerd. Hun aankomst droeg een particulier karakter. Tn welingelichte kringel te Rome werd er gisteren met nadruk op gewezen, dat alle veronderstellingen ever de voorwaarden voor het afsluiten van een wa penstilstand met Frankrijk, zooals deze door den Führer en den Duce zijn be sproken. niets ander-- zijn dan zuiver willekeurige of tendentieuze verzinsels. Tegelijkertijd worden de zoogenaamde richtlijnen voor de voorwaarden tot een wapenstilstand, welke de Popoio di Horna zich uit Rome had laten melden, gede menteerd Het betrof hie. een willekeurig verzinsel, dat noch uit .bevoegde kringen afkomstig is noch als geloofwaardig mag worden beschóuwd. TT* ARLY, de secretaris van president Roosevelt, heeft een Italiaansch bericht tegengesproken, volgens hetwelk Groot- Brittannië aan Roosevelt verzocht zou hebben tusschen Duitschland, Italië en Frankrijk te willen bemiddelen om een eervollen vrede voor laastgenoemd land te bereiken. Geruchten, welke uit Frankrijk komen over een stap, welke de nuntius aldaar, Valerv, tot bemidde ling tusschen Frankrijk 'en Italië zou hebben ondernomen, worden in bevoegde Italiaansche kringen als ongeloofwaardig beschouwd, daar deze procedure zeer ongewoon zou zijn. RADIO Bordeaux meldde gis teren, dat de nieuwe Fransche minister van buitenlandsche za ken, Baudoin, benoemd is tot lei der der gevolmachtigde delegatie, welke door de Fransche regeering Is aangewezen om zich naar de vastgestelde plaats te begeven teneinde de Duitsche delegatie te ontmoeten, die haar de voorwaar den van Duitschland en Italië voor een wapenstilstand zal over handigen. In een bespreking der militaire situa tie aan het Fransche front, constateert 'de Messaggero den algemeenen snellen Duitschen opmarsch, en schrijft het blad, dat elke poging van het Fransche opperbevel om eenig front opnieuw te vormen moet worden uitgesloten, aan gezien het élan der Fransche troepen met den dag erder afneemt. De eenige compacte eenheid van het Fransche le ger is die van de Alpen, doch ook deze zal weldra in den klem komen van de Duitsche troepen, die langs de Zwitser- srhe grens Zuidwaarts trekken, en van de Italiaansche troepen, die aan de Al pen gereed staan. De Parijsohe correspondenten van de Spaansche bladen Va en ABC schilde ren in berichten uit Bordeaux de dra matische uren, welke aan het verzoek van maarschalk Pétain om bekendma king van de Duitsche wapenstilstands voorwaarden voorafgingen. Tn de pre fectuur van Bordeaux zou de Fransche ministeraad van Zaterdagmiddag tot Maandagnacht vergaderd hebben. Reynaud en Mandel, met nog an dere minister, wilden den regee- ringszetel naar Algiers verplaat sen. Met tranen in de oogen merk te president Lebrun op, dat hij Frankrijk niet zou verlaten. De ge neraals Pétain en Wevgand maak ten een eind aan de discussie door te verklaren te zullen aftreden, in de solidariteit tusschen de beide vol keren en revoluties is: een eenheids front in den oorlog van den Atlan- tischen Oceaan tot aan de Middelland- sche Zee, een eenheidsfront, des vredes voor het omverwerpen van een tegen de jonge volkeren gerichte en aanmati gende hegemonie. Ieder begrijpt de ont zaglijke historische en moreele grootte van deze bijeenkomst. De tegenhanger daarvan vormt de om zich heen grijpende tweedracht in het vijandelijke kamp, waar Churchill het waagt Frankrijk te beschuldigen van verdragsbreuk, terwijl het vandaag om der wille van zijn hoorigheid aan En geland jegens Italië begaan verraad boet. Des te lichtender doet zich tegen over een dergelijke moraal de uitnoo- diging voor van Hitier aan Mussolini, waarin de volledige solidariteit der bei de leiders en volkeren tot uitdrukking komt. Hoe anders is Italië bij een soort gelijke gelegenheid, het sluiten van den Italiaansch-Oostenrijkschen wapenstil stand op i November 1018 door de toen malige Geallieerden behandeld, toen Clémenceau en Foch er onmiddellijk over dachten, hoe zij Italië konden be driegen. Gisteravond werd te Bordeaux- bekend gemaakt, dat de Duit- schers oprukten naar Nantes, Roanne en Lyon BORDEAUX, 20 Juni (Havas). Officieel werd gisteravond meege deeld, dat de vijand in de richting van Nantes oprukt. Ten Zuiden van den middenloop van de Loire heb ben de Franschen zich teruggetrok ken. Vijandelijke troepeneenheden dringen door in de richting Roanne, Lyon en Amberieux. In den Elzas en Zuidelijk-Lotharingen worden de krijgsverrichtingen voortgezet. Voorts werd officieel medegedeeld, dat het Fransche leger als gevolg van aanvallen door zware gemotoriseerde divisies in verscheidene groepen is ge splitst, die hoewel zij in de minderheid zijn, den strijd kachtig voolzetten. Onze Westelijke strijdkrachten, zoo vervolgt de Fransche mededeeling, onder bevel van de generaals La Laurencie en Lang- lois, trekken zich op Brelagne terug. De onder bevel van generaal Hering staande troepen bieden den vijand aan den middenloop van de Loire opnieuw verzet. In de Champagne werden onze linies door den vijand op twee plaatsen doorbroken en probeeren de Duilochers naar Dijon op te rukken. In Lotharin gen hebben de onder bevel van genc- laal Conde staande troepen, bataljons gevormd, die standhouden. Door voort durende aanvallen dringt de vijand echter langzaam ten Westen van de Vogezen op. Ook het leger in den Elzas moest wijken. WASHINGTON, 20 Juni. (D.N.B.) Het. staatsdepartement heeft den tekst, gepubliceerd van een te Berlijn en Rome overhandigde nota die „ter voor koming van misverstanden" herinnert aan de „traditioneele Amerikaansche politiek", dat de overdracht van de sou- vereiniteit over een geografisch be standdeel van het Westelijk halfrond van een niet-Amerikaansche op een andere niet-Amerikaansche mogendheid niet kan worden erkend. De Vereenig- de Staten zouden niet zonder meer kunnen toelaten, dat zulk een over dracht \an som ereiniteit zou geschie den. De regeeringen van Engeland en Frankrijk hebben een soortgelijke nota ontvangen. Ten aanzien van de door het Congres aangenomen resolutie tegen overdracht van gebieden op het Westelijk halfrond heeft onderstaatssecretaris Welles in de persconferentie verklaard: „Het gaat hier om een nieuwe bekrachtiging van Amerikaansche principes, geenszins echter om de uitbreiding der Monroe- leer tot buiten het gebied, waar zij tot dusver gold." Het departement van bui'u landsche zaken heeft de regeerin gen der Amerikaansche landen uitgenoodigd tot een nieuwe con ferentie der ministers van buiten landsche zaken ter bespreking van den tegenwoordigen toestand. Omtrent plaats en tijdstip der conferentie is nog niets besloten. Onder-staatssecretaris Sumner Welles heeft met betrekking lot het bijeenroe pen eener conferentie der ministers van buitenlandsche zaken der 'Amerikaan sche landen verklaard, dat Canada, dat geen lid is van de Pan-Amerikaansche Unie, niet uitgenoodigd is. Welles gaf voorts te kennen, dat het voorstel tot vorming van een Pan-Amerikaansch kartel ter waarborging van de gemeen schappelijke uitvoerbelangen, -op de agenda der conferentie zou worden ge plaatst. Naar verluidt hebbpn tot dus ver 13 staten op de uitnoodiging der Vereenigde Staten geantwoord. Amerikaansche oorlogs schepen voor Engeland LONDEN, 20 Juni. (Reuter). Naar gemeld wordt heeft de twee de groote luchtaanval op Engeland plaats gehad in den nacht van 19 op 20 Juni. In het Noord-Oosten des lands duurde het luchtalarm ongeveer vier uren. Men hoorde het afweergeschut en het ontplof fen der bommen. Des nachts werd nog in vele andere streken van Engeland luchtalarm gemaakt, o.a. aan de Zuid- en Westkust, en zelfs in Schotland. dien de besprekingen werden voort gezet. Daarop zag Reynaud van zijn voorstel af. Het Duitsch-ltaliaansche eenheidsfront Onder den titel: „Met de vrienden tot het einde' verklaart de Giornale d'Ita- Jia, dat dp ontmoe'ing van den Futuur en den Duce bewrijst Nan welken aard Het gebouw van het Commissariaat van het Zeewezen te Oostende werd tijdens den strijd om het bezit der stad bescha died. De kerk op den achtergrond bleet gespaard Het secretariaat van het Witte Huis beeft bevestigd, dat 20 door de Ameri kaansche marine bestelde duikboot jagers en motortorpedobooten na hun voltooiing aan Engeland zullen worden afgestaan. In Senaatskringen is men hierover ontstemd. De voorzitter van de Senaatscommissie van marine. Walsh, heeft gewezen op de nadeeligc gpvolgen voor de Amerikaansche lands verdediging. Hij verlangde een grondig onderzoek, temeer daar te vreezen was, dat ook andere schepen, die op het oogenblik op particuliere werven voor de marine worden gebouwd, waaronder slagschepen, torpedojagers, kruisers en duikbooten op een dergelijke wijze zouden worden afgestaan. De secrelaris van Roosevelt, Early, heeft getracht, de critici te sussen door te beweren, dat de maatregel geheel bleef binnen liet kader van de toezeg ging van Roosevelt, dat de materieele hulpbronnen der Vereenigde Staten ter beschikking van de Westelijke mogend heden zouden worden gesteld. De Washington Post verwijt Roose velt het onbevoegd doen van vérstrek kende beloften aan Engeland en Frank rijk. De Fransche regeering, schrijft het blad, heeft Roosevelt's telegram aan Reynaud uitgelegd als een be»ofte der Amerikaansche regeering tot de grootst mogelijke hulpverleening en zich blijkbaar ingebeeld, dat de Ver eenigde Staten hun neutraliteit hadden prijsgegeven en elk oogenblik den oor log zouden kunnen verklaren. Zou En geland thans bij het nemen van zijn be slissingen van eenzelfde verkeerde ver- onderetelling uitgaan? zoo vraagt het •dad. Engeland mag echter niet denken, lat Amerika in den oorlog zal gaan. Want de vastbeslotenheid van het Ame rikaansche volk. om buiten dezen oorlog te blijven, is zeer groot. De uilgever van de Chicago Tribune, kolonel Mac Cormick. heeft er in een radiorede zijn leedwezen over uitgespro ken, dat het Amerikaansche offer in den wereldoorlog vergeefsch is geweest. Daarom, zoo zeide hij, mag eenzelfde lot de jonge Amerikanen niet nogmaals treffen. De oorlogsdrijvers zijn niet in den oorlog geweest en zijn ook niet van plan in den oorlog te gaan. De Chicago Tribune wijst er overigens op, dat de gemiddelde leeftijd van de 420 voor naamste figuren in het door White ge vormde comité voor hulpverleening aan de Geallieerden 60 jaar is. Slechts eenigen zijn even onder de veertig. BERLIJN, 20 Juni. (D.N.B.). De Fransche radio en Reuter-Londen verspreiden een blijkbaar van het Fransche opperbevel komenden op roep lot de Fransche en Britschc troepen, welke aldus luidt: „Volgen» de berichten rukken de vijandelijke colonnes onder de be scherming van de witte vlag op om zonder strijd bclongrijke vorderin gen Ie maken." Het D.N.B. is van officieele Duitsche zijde gemachtigd te verklaren, dat er geen bevelen van dezen aard gegeven zijn. Duit sche troepen behalen hun successen met hun wapenen, niet met bedrie gerijen. ERGENS IN ITALIË, 20 Juni (Ste- fani). Legerbericht no. 0 van het al gemeen hoofdkwartier van het Italiaan sche leger luidt als volgt: In de Middellandsche Zee zijn tal van lucht- en vlootbases, te weten Bizerta, Clnsonaccia, Borgo, Ajaccio, Campo del Oro, Calvi, Bonifacio en Porovec- cliio door onze luchtmacht voortdurend beschoten en met bommen bestookt. Er werd aanzienlijke schade aangericht. Al onze vliegtuigen zijn teruggekeerd. Een Italiaansche duikboot heeft nog een Franschen torpedojager van 2500 ton getorpedeerd en tot zinken ge bracht. In Noord-Afrika duren de krijgsver richtingen aan de grenzen van Cy^tyi, naica voort met actieve deelneming van* onze luchtmacht, die verscheidene vijandelijke gevechtswagens vernielde. Een Engelsch vliegtuig werd in een ge vecht neergehaald. Twee Italiaansche jachtvliegtuigen zijn niet teruggekeerd. In Oost-Afrika werden de vijandelijke bases van Aden. Zeila, Port Soudan en andere in Soudan en Kenya gebombar deerd. Er zijn branden ontstaan en vliegtuigen op den grond werden ver nield. Een Italiaansch vliegtuig is niet teruggekeerd. De vijand heeft zijn vluchten boven Ligurië en Sardinië herhaald. Er vielen geen slachtoffers en werd geen schade van heteekenis aangericht. BERLIJN, 20 Juni (D.N.B.) De N.S. Rheinfront keert zich tegen de „ongepaste sentimentaliteit", die van buitenlandsche zijde wordt getoond in verband met het Fransche verzoek om een wapenstilstand op een oogenblik, dat voor den toekomstigen opbouw van Europa beslissend is. In de nieuwe Fransche regeering, zoo schrijft het blad, zit geen enkele man, die zich zoo zeer tegen de oorlogspolitiek van de beide plutocratische mogendheden heeft verzet, dat hij thans tenminste zou kunnen zeggen: „Ik was voor vrede en tegen dezen Engelschen oorlog." Ook maarschalk Pétain, wiens grijze persoonlijkheid het middelpunt is van sentimenteele beschouwingen, heeft we liswaar geen deel uitgemaakt van den kleineren kring der aan Engeland hoo- rigen, maar was ook een van de Fran schen, die met den oorlog hebben inge stemd. Wij denken in deze uren aan een anderen grijsaard, aan veldmaar schalk von Hindenburg, wiens uitleve ring in 1019 is geeischt door een Frank rijk, dat beneveld was door de overwin ning Wij denken er aan welk een golf van haat zich tegen hem-keerde, toen hij, bij de inwijding van Tiet gedenktee- ken te Tannenberg, op plechtige wijze den leugen van de schuld aan den oor log herriep, en zeide dat Duitschland's zwaard blank en rein was. Waar was toen te Parijs en te Londen de eerbied te vinden voor den grijzen maarschalk, die voor zijn volk en zijn vaderland zpn stem verhief en gerechtigheid eischte? Bij allen eerbied, dien wij voor de soldateske persoonlijkheid van maar schalk Pétain hebben, moeten wij, aldus besluit het blad, toch vaststellen: het gaat hier niet om een persoon, maar om het historisch herstel van een on recht, dat zijn land ons niet alleen te Versailles, maar drie ecuwen lang heeft aangedaan. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.06 uur. Zonsopgang 5.16 uur. fZooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondereune en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1