Op daden en tempo komt het aan Roosevelt benoemt Stimson en Knox tot ministers Wederom luchtaanvallen op Bizerta en Malta DE EEMLANDER De eischen des tijd! Broodbonnen 31 tot en met 40 Isolationisten oefenen critiek Luchtaanvallen op Mannheim en Ludwigshaf en Vrijdag 21 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 339 Jh EN nieuwe phase in de Europeesche geschiede nis is aangebroken. Nederland is door den loop der gebeurtenissen meegesleurd in den maalstroom der veranderingen. Men moge dit betreu ren of niet, hoofdzaak is, dat men de werkelijkheid onder oogen ziet en deze nieuwe werkelijkheid neemt als uitgangspunt voor den wederopbouw van vaderland en volk. Wie zich. in dividueel of als volk. buiten de n.eu- we werkelijkheid stelt, doet zulks op poene van ondergang of uitsluiting. Van Nederlandsche zijde zoowel als van Duitsche zijde onder meer bij monde van den Rijkscommissaris- Rijksminister Seyss-Inquart is er bij herhaling op gewezen, dat het er thans op aankomt voor het Neder landsche volk om de oplossing der binnenlandsche problemen zooveel doenlijk in eigen hand te nemen. En wel zeer spoedig en in zeer snel tempo. In wat dan pleegt genoemd te worden .den goeden ouden tijd' bloei de in Nederland het systeem der commissies, der enquêtes en der rap porten. Veelal leidde dit systeem tot uitermate degelijke en wel gefundeer de oplossingen van de behandelde vraagstukken. Maar vaak kwam het ook voor. dat de aangelegenheden zelf verdwenen in den papiermolen onherkenbaar vermalen na geruimen tijd weer aan den dag traden. Hoe vaak is niet met min of meer wrangen spot hier te lande gesproken van den .Haagschen papiermolen', hoe groot was niet het aantal commissies, com missieleden, rapporten, contra-rappor ten. geheime rapporten, enquêtes en enquêteurs! Twee Republikeinen, die bekend staan als voorstanders eener interventie der Ver. Staten in Europa Het Italiaansche legerbericht Hertog van Windsor in Barcelona ABONNEMENTSPRIJS» •er 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 i'RIJS OER ADVERTENIItN van 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel m*er f 0.25. Llefdadigheids-advertentiën voor do helft van den prijs. Klein# Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0.05 T ET komt er thans niet zoozeer op aan om de dringende binnen landsche problemen commissoriaal of tot voorwerp van enquêtes te maken, als wel om ze in het snelst mogelijke tempo op te lossen. Het gaat thans niet zoozeer om wèloverwogen rap porten, als om mannen van de daad. die bereid en in staat zijn om snel eene doeltreffende Nederlandsche op lossing te vinden voor de brandende vraagstukken; vraagstukken, met wel ker snelle en richtige oplossing de hoogste Nederlandsche belangen geestelijk, zedelijk en materieel ge moeid zijn. Van uitstel kan in de hui dige phase onzer vaderlandsche his torie iets ergers komen dan afstel. Zoo ooit. dan geldt heden ten dage, dat woorden zijn als bladeren, die met den stormwind afvallen en eer lang zullen verdorren in een vergeten hoekje van Nederland's tuin. Het gaat er om. in snel tempo de noodza kelijke. door den nieuwen toestand onvermijdelijk geworden maatregelen tot saneering en redding van ons va- derlandsch bestel in den ruimsten zin des woords te nemen. Ieder verzuim, zelfs ieder uitstel ten deze zal tot door geen bewust Nederlander gewenschte consequenties leiden. NEDERLAND ziet zich plotseling geplaatst voor een nieuwe werke lijkheid: althans, het grootste deel van het Nederlandsche volk moet zich plotseling bewust worden vandeze nieuwe werkelijkheid. Wij begrijpen ten volle, dat deze nieuwe werkelijk heid voor velen onaangenaam is. Maar onaangenaam of niet. de wer kelijkheid is er en laat n et met zich spotten. Zoo ooit in zijn historie, dan heeft ons volk thans behoefte, drin gend behoefte aan den reahteitszin die het in vroeger eeuwen tot groot- sche Europeesche en koloniale pre staties in staat stelde. Nederland maakt op het oogenblik deel uit van de con t inentaal-Europeesche lotsverbon denheid. Dit beteekent. ja. eischt. dat hert Nederlandsche volk in meniq op zicht nieuwe paden moet betreden. Nederland kan zichzelf uit deze lots verbondenheid niet uitschakelen; in de eerste plaats niet, wijl zulks zou betee- kenen ondergang, verdorring, hetgeen geen bewust Nederlander wil; in de tweede plaats niet, wijl Europa Neder land als voorland van Midden- en een deel van Oost-Europa noodig heeft om te kunnen leven, ademen en werken. Dit laatste niet in te zien, beteekent de ergste misrekening, die een Nederlan der op dit oogenblik zou kunnen maken. Het is de hoogste nationale plicht van een ieder, die geroepen is om geestelijke leiding te geven aan ons volk dus van den predikant, den pastoor, den hoogleeraar, den journa list, den leeraar alsmede van den on derwijzer om met nadruk en bij herhaling er op te wijzen, dat er veel is veranderd in Europa en ten aanzien van ons land, dat veel van het oude voor goed is verdwenen en dat het zaak is voor iedere man, voor iedere vrouw, voor ieder kind ook om zich niet slechts rekenschap te geven van de gewijzigde omstandigheden, doch tevens om naar beste weten en kun nen binnen het kader der gewijzigde omstandigheden bij te dragen tot het herstel van ons vaderland. Tot een nationaal herstel binnen een nieuw Europeesch verband, binnen de huidi ge voorloopig nog uitsluitend con tinentale Europeesche lotsverbon denheid. Wie als geestelijk leider of voorganger ten deze versaagt of faalt, brengt aan Nederland's zaak groote schade toe. \A/ IJ hebben de stellige overtui- ging, dat het aan goede voor nemens ten aanzien van Nederland's herstel niet mangelt. Maar goede voornemens alleen zijn niet voldoende om het Nederlandsche (productie-) apparaat opnieuw, zij het in veelal gewijzigde structuur, op toeren te brengen. Goede voornemens nemen wij weten het uit de historie der voorbije jaren maar al te vaak den vorm aan van theoretische adviezen, platonische uitspraken. uitvoerige rapporten, breed-opgezette enquêtes en ambtelijke circulaires. Met een va riant op een bekend spreekwoord kan men zeggen, dat de weg naar Neder land's onzelfstandigheid met de hier- voren bedoelde categorieën goede voornemens is geplaveid. Om dezen weg te vermijden, zal het noodzake lijk zijn, dat er snel. besluitvaardig en waar noodig drastisch wordt en kan worden opgetreden. Het herstel van het Nederlandsche bestel vordert op dit oogenblik snelle daden en snelle besluiten. Brood-noodig letterlijk zoo figuurlijk is hier te lande op dit moment de levenwekkende en sti- muleerende daad. HET is niet slechts een Neder- landsch. het is ook een Duitsch belang, dat Nederland zoo spoedig mogelijk weer op volle toeren draait. Dies kan men. zonder ook maar den schijn van serviliteit op zich te laden, ten aanzien van vraagstukken, die Nederland's herstel en Nederland's wederopbouw raken, de Duitsche ge zagsdragers en zakelijke deskundigen benaderen. Zonder Duitsche mede werking kan op het oogenblik geen enkel grootsch Nederlandsch plan tot wederopbouw slagen. Dit is ook een aspect der nieuwe werkelijkheid. Maar juist omdat de Nederlandsche en Duitsche belangen op het stuk van Nederland's wederopbouw goeddeels parallel loopen. ja op sommige punten geheel samenvallen, is eene eerlijke, krachtige en weloverwogen Neder- landsch-Duitsche samenwerking niet slechts mogelijk, doch noodzakelijk. Onvermijdelijk is het. dat zoo nu en dan de Duitsche en de Nederlandsche mecningen zullen botsen, doch is een Nederlander ooit geweken voor een meeningsverschil. is hij ooit den strijd der meeningen uit den weg gegaan? Vaker zal het echter waarschijnlijk voorkomen, dat van meeningsverschil- len in het geheel geen sprake zal be hoeven te zijn, omdat gegeven de Voor de week van 24 tot 30 Juni 's-GRAVENHAGE, 21 Juni. De secretaris-generaal, wnd. hoofd van het departement van Land bouw en Y'isscherij maakt be kend: Gedurende de week van 24 tot en met 30 Juni a.s.. geven de met „31" tot en met „40" genummerde bonnen van het broodbonboekje recht op het koopen van 2000 gram brood, met dien verstande, dat deze bonnen ook tot en met 4 Juli a.s. voor het koopen van brood kunnen worden aangewend. Elk dezer bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 100 gram brood. In de hal van het historische stadhuis te Antwerpen is een informatie-kantoor ten behoeve van de Belgische vluchtelingen ingericht WASHINGTON, 21 Juni. (D.N.B.). President Roosevelt heeft heden, volgens Associated Press, stappen ondernomen voor de vorming van een coalitiekabi- Henry L Stimson, minister vort bui- tcnlandsclic zaken der Ver. Staten on der president Hoover, is titans door Roosevelt tol minister van oorlog benoemd net. Hij heeft nl. den senaat de benoeming van den republikein Knox tot minister van marine en de benoeming van Stimson tot minister van oorlog ter goedkeu ring voorgelegd. Knox was in 1934 republikeinsch candidaat voor het vice-presidentschap. Stimson was tijdens den ambtsduur van presi dent Hoover minister van buiten- landsche zaken. De benoeming van de republikeinen Knox en Stimson tot minister van mari ne en van oorlog, enkele dagen voor de opening van den republikeinschen par tijdag te Philadelphia, heeft in politieke kringen te Washington groot opzien ge baard. Volgens een te Philadelphia gepu bliceerde verklaring van den Republi kcinschen partijleider Landon hebben Stimson en Knox uit eigen beweging ge handeld. Binnenkort kan de publicatie van een officieele verklaring der repu- blikeinsche partij verwacht worden. Opmerkelijk is, dat volgens een mede deciing van 'het Witte huis het schrijven, waarin de minister van oorlog Woodring zijn ontslag aanbiedt, „wegens 'het te per soonlijke karakter" in strijd met het nor. male gebruik niet gepubliceerd wordt. In een brief aan Woodring geeft Roo sevelt uiting aan zijn persoonlijk leedwe zen over het vertrek van den minister en stelt hij vast, dat het bewapen ingspro- gramma der Vereenigde Staten tijdens de ambtsperiode van Woodring groote vor deringen heeft gemaakt. Voor de uitvoe ring van het 'bewapeningsprogramma, zoo schrijft de president, zal natuurlijk langen lijd noodig zijn. doch het is goed doordacht. Het is natuurlijk een defen sief programma, dat niet gericht is op in terventie in wereld-aangelegenheden, die het Amerikaansche werelddeeld niets aangaan. In isolationistische kringen val het Congres heeft de verrassende problemen een verstandig Neder lander en een verstandig Duitscher elkander op het stuk van de meest practische oplossing zonder veel moei te zullen vinden. W/ IJ zeiden het reeds, veel van het v oude is voorgoed verdwenen. Het is onvruchtbaar en bovendien in strijd met de eendracht des volks, zich te verliezen in wat was. zich diets te maken, dat alles toch wel weer op zijn (oude) pootjes terecht zal komen of samenwerking met andere volksgroe pen dan de eigene te weigeren. Het gaat er om. dat thans de besten en de kundigsten uit de Nederlandsche ge lederen. ongeacht hun godsdienstige gezindheid of politieke antecedenten, op de voor hen aangewezen posten worden gebracht De roep om revan che. die hier en daar weerklinkt, is even schadelijk en laakbaar als dc kreet ..met dien Katholiek of dien N.S.B.-er of dien Protestant of dien S.D.A.P.-er werk ik niet samen"! Wie meent, dat de theorie der zui len" voor Nederland onmisbaar is of wie een nieuwe zuil aan de vroegere zuilenreeks wil toevoegen, is in dezen tijd niet bruikbaar. Het Nederland sche volk rust op één zuil. den vader- landschen grond. En het is in het hui dig tijdsgewricht eerste plicht voor iederen vaderlander, om er naar ver mogen toe bij te dragen, dat het Ne derlandsche volk op dezen vaderland- schen (cn tevens moederlandschen) grond tot eendracht, tot noesten ar beid cn tot doortastende besluiten komt. Wie de eischen des tijds, wie de eischen van Europa miskent, berok kent aan het vaderland groote. wel licht zelfs onherstelbare schade. V/ij moeten den dag van heden gebruiken om den dan van morgen gelukkig te doen zijn. En daarom niet praten, twisten of prir'Hen. doch werken, in tempo werken. En op het tcmoo komt het niet in de laatste plaats aan. benoeming van de republikeinen Stimson tot minister van oorlog en van Knox tot minister van ma rine scherpe critiek uitgelokt. De benoeming van deze beide interven- (ionisten, zoo verklaarde senator Whee. Ier, beteekent, dat de regeering Roose velt zich van haar liberale politiek af keert en in plaats van de belangen te be hartigen van de ondervoeden, de slecht gekleeden en de slecht gehuisvesten, zich bezig houdt met den toestand in Europa. De voorzitter van de republikeinscho partij, Hamilton, legde te Philadelphia een officieele verklaring af, waarin hij zeide, dat, de wensch van Stimson en Knox naar een interventie der Ver. Sta ten in de Europeesche aangelegenheden zoo bekend is, dal hun benoemingen voor zichzelf spreken. Senator Taft verklaarde, dat hij weigerde in het hervormde kabi net een coalitie-regeering te zien en op dezelfde wijze uitte zich oud-president Hoover. Inmiddels heeft president Roosevelt door zijn secretaris Earlv de volgende commentaar op de benoeming van Knox en Stimson aan de pers gegeven: „De benoemingen staan in verband met bet overheerschende gevoel van het land naar nationale solidariteit in een tijd van weieldcrisis. Zij- zijn ten nutte van de landsverdediging. Dat is alles". ZIJ, die zich met ingang van 1 Juli a.s. op- geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. MANNHEIM. 21 Juni (D.N.B.) In den nacht op Donderdag werden de steden Mannheim en Ludwigs- hafen opnieuw door- vijandcli'ke vliegtuigen aangevallen. De vijand moest zonder zijn doel te kunnen bereiken, weer omdraaien. Zooals in alle ande gevallen, werden ook ditmaal de bommen lukraak uitge worpen en richtten, daar z" tend buiten de grenzen der stad neervielen, slechts geringe male- rieele schade aan. De Duitsche bladen publicecren p opvallende wijze de voortgez' Engcl- sche vliegeraanvallen op niet militaire objecten in Noord- en West-Duitschland en vooral bet bombardement op de zie-» kenhuizen in Koblenz. De Deutsche A11- gemeine Zeitung verklaart, dat Enge land de gevolgen van deze acties, waar door de schuldenlijst der En^elscho vliegers verder is toegenomen, spoedig zelf in niet geringe mate zal gevoelen. Het blad schrijft verder: „Ons geduld tegenover de Britschc vluchten boven Duitsch gebied is ten einde Ons lucht- wapen heefl derhalve na den aanval op de monding van dc Theems nieuwe aanvallen op militaire objecten in En geland ondernomen". De Angriff wijst op het bombardement der hospitalen met het opschrift: „Op de groote reke ning". ERGENS IN ITALIË, 21 Juni. (Stefani). Legerbericht no. 10 van het Italiaansche hoofdkwar tier luidt als volgt: In den nacht van 21 Juni zijn opnieuw hevige en nauwkeurige bomaanvallen ondernomen op de marinebases van Bizerta (Tunis) en Malta. Verkenningsvliegtuigen blijven onophoudelijk de marine- en luchtbases in de Middelland- sche Zee controleercn. In Noord-Afrika zijn nog steeds krijgs verrichtingen gaande aan de Oostelijke grens. Hoewel de operaties beperkt blij ven tot tactische bewegingen heeft dc vijand meer dan 10 vliegtuigen en een 40-tal gevechtswagens verloren. Des nachts is een hevig bombardement on dernomen op dc luchtbasis van Marsa MatroiiJi (Egypte) waarbij groofe scha de werd aangericht cn hevige branden on (stonden,. In Oost-Afrika werden tijdens een aan val op onze luchtbasis van Javello, wel ke zonder resultaat bleef. 2 Engelsche vliegtuigen neergehaald. De vijand heeft zijn luchtaanvallen op Iiajiaansch grondgebied sterk vermin derd. Een enkele bom i-=» gevallen in het open veld nabij Imperia. NOORSCHE SP00RWE3EN WEER BERIJDBAAR OSLO, 21 Juni (D N B De spoor weg van Oslo naar Bergen is gisteren voor het algemeen verkeer vrijgegeven. Niet minder dan 17 bruggen, die on dit belangrijke baanvak waren opgeblazen, zijn binnen ko den pi door de Dui'schè weermacht hersteld. In anderhalve maand hebben Duitsche pioniers overi ens bei gcheele toi dusver in e.vploita- lie zijnde net der Noorsche staatsspoor weg.,! wed"T in orde gebracht, en daar bij rond 2.000 meter vernielde bruggen hersteld.. BARCELONA, 21 Juni (D.N.B.) Met zijn gemalin, zijn secretaris en nog zes andere personen, is de her tog van Windsor gisteravond tegen 11 uur hier aangekomen. Bij La Junquera was hij over de Fransch- Spaansche grens gekomen. Zijn secretaris vertelde, dat de hertog Vrijdag in Barcelona zal blijven om Zaterdag naar Mdrid door te rei zen, waar hij richtlijnen uit Londen venvacht. De terugreis naar Enge land zal via Lissabon geschieden. Bose voor Britsch-Indië's onafhankelijkheid MOSKOU, 21 Juni. (D.N.B.). Naar Tass uit Kaboel meldt, bevat het te La hore v ei-schijnen de Indische blad „Tri bune" een verklaring van den vroege- ren voorzitter van het Indische natio nale congres. Rose, waarin deze de on afhankelijkheid van Britsch-Indië eischt en de houding van Gandhi en Xeru, die Engeland wilden steunen, scherpen veroordeelt. Bose stelt voor, dat de Indiërs en Mohammedanen ge- moenschappcliik de vorming van een voorloopigo nationale regeering zullen eischen. Weigeren de F.ngelsrhen dezen e'sch in te willigen, dan zou ceen an der middel overblijven dan de hovol- l«ine fnt den strijd m te roepen. DE VERDl "STER/EG Zonsondergang 22.07 uur Zonsopgang .">.17 uur. 'Zoixils men neet ;s iedereen ver- nltcht tussrhen ztinsondertuine en zonstopknirvii re verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1