Het Britsche Rijk voor de beslissing DE OORLOG IN HET WESTEN IS THANS AFGELOOPEN DE CAPITULATIE DER MA GINOTLINIE Uit alle luidsprekers klonk: „staakt het vuren" DE EEMLANDER DE Japansche vloot naar Haiphong Persstemmen Dinsdag 25 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38 e Jaargang No. 342 Een wapenstilstands commissie te Wiesbaden Duitsche pers geeft uiting aan den dank van het volk jegens den Führer en de weermacht AMERIKAANSCHE VLOOT WORDT UITGEBREID BERICHT AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS ■er 3 maandeo voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week (met gratis verzekering tegen ongelukken) f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER ADVERTENlItN 1—4 regels 11.05 met inbegrip van een bewijsnummer, - elke regel mser I 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor do helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Londen's verwijlen aan Fransche reger ing en Fransche weermacht zi|n onbetamelijk |E continentale phase van den huidigen oor log is ten einde; de insulaire phase wordt ingeluid en ingeleid. De vijan delijkheden zijn kort na het midder nachtelijk uur gestaakt. De onafge broken reeks Duitsche overwinnin gen der laatste zes weken heeft Frankrijk op de knieën gebracht. Engeland is van het hooge Noorden tot aan de Spaansch-Fransche grens omvat door de Duitsche weermacht. Van eene omsingeling kan men wel iswaar nog niet spreken, daar letland tot dusverre zijn neutraliteit heeft weten te bewaren, doch de vele Noordzee-, Kanaal- en Atlantische Oceaanhavens zijn stuk voor stuk pistolen op het hart van Engeland ge richt. In ademlooze spanning ziet de geheele wereld thans uit naar het verloop der krijgshandelingen tegen Engeland. Zal eindelijk de Britsche vloot, nu het geldt het Britsche moe derland en het centrum van het Em pire te verdedigen, uit haar oorlogs- slaap ontwaken en actief ingezet wor den? Zooveel is echter reeds thans zeker, dat de houding der Britsche vloot in dezen oorlog aanleiding geeft tot het stellen van een lange rij vraagteekens. "LJ ET Britsche Rijk schudt op zijn grondvesten. Het moederland staat bloot aan eene bedreiging als nooit te voren. In Zuid-Afrika is het gevaar voor onlusten en anti-Britsche beslissingen zeer groot. In Egypte wordt de houding der bevolking en van vele autoriteiten van dag tot dag meer vijandig jegens Groot-Brittan- nië. Britsch-Indië met eene bevol king van eenige honderden millioe- neji zielen verkeert in een zooda- nigen toestand, dat ieder oogenblik gevaarlijke volksbewegingen kunnen ontstaan. In Oost-Azië treden de Japanners steeds driester op tegen de Engelschen. Inzake Tiëntsin moest Londen bereids voor Tokio's ven- schen zwichten, zoodat de Japanners de blokkade van Tiëntsin ophieven. Thans eischt Tokio van de Britten, dat zij hunne oorlogsleveranties via Hongkong en Burma aan China zul len staken. Frankrijk heeft op dit stuk reeds de vorige week toegegeven en eerlang zullen Japansche officieren op Fransch koloniaal gebied den Fransch-Chineeschen handel contrö- leeren. Zullen spoedig ook in Burma en elders in Britsch-Indië Japansche ambtenaren contróleerende functies verkrijgen? Siam door een alliantie met Japan verbonden droomt van restitutie van grondgebied op het schiereiland Malaka ten koste van het Britsche Rijk. Canada en Austra lië werken tot dusverre weliswaar loyaal met Londen samen, maar zoo wel de afstand, die hen van de Brit sche eilanden scheidt als hun betrek kelijk geringe bevolking maken het verleenen van doeltreffenden bijstand niet mogelijk. Engeland zelf is door het verloop van den oorlog beroofd van een zeer aanzienli;1' deel van zijn leveranciers en afnemers. Bovendien worden er in de Vereenigde Staten vele begeerige blikken geworpen op de Britsche koloniën in de Ameri- kaansche wateren (Caraïbische Zee) en op de Britsche handelspositie in Zuid-Amerika. Kortom, Londen's internationale positie en Engeland s prestige alsmede zijn militaire en oeconomische mogelijkheden zijn op dit oogenblik ten zeerste geredu ceerd. HET ligt in de rede, dat dit John Bull ten zeerste verdriet en dat hij alom naar middelen uitziet om er weer bovenop te komen Het verzoek der Fransche regeering om een wa penstilstand bcteekende de bezege ling van de definitieve Duitsche over winning op het continent van Euro pa. Voor Engeland beteekende het de aankondiging van een in aan tocht zijnde catastrophe in eigen land. Dit te erkennen, oudt ^n- wel niet in, dat men Churchill s grove, verwijten aan het adres van den maarschalk Pétain nu maar zon der meer moet slikken. Integendeel, een woord van scherp protest is ten volle op zijn plaats. Vele Franschen zullen dan ook na de beleedigingen. welke Frankrijk en zijn legerleiding de laatste dagen uit Londen moesten aanhooren, de verzuchting slaken: Als dit mijn vrienden zijn. dan be ware mij de Hemel voor hen; met mijn vijanden zal ik het dan zelf wel pogen klaar te spelen. Frankrijk heeft duizenden zijner dapperste zonen in den oorlog ten offer ge bracht: het heeft goed en bloed ver loren. Uit dezen hoofde heeft het recht op een eeresaluut van zijn Britschen bondgenoot, die tot dus verre heel weinig op het veld van eer presteerde. Doch instede daarvan wordt Frankrijk door de Britsche machthebbers met hoon en smaad overladen. Bitter moet het de Fran sche officieren en soldaten te moede zijn! Bitter ook de Fransche regee ring. die uit Londen moest verne men, dat een Fransch opperofficier zich geleend heeft tot het even ij/io- bele als groteske spel der Churihil- lianen om ecu schijnregeering of .Na tionaal Comité' te Londen te vormen, v elk comité den oorlog zal voordzet ten. Zin voor verhoudingen is Enge- land's sterkste zijde in dezen oorlog nooit geweest, maar zoo bont -.ls Von den het thans jegens Frankrijk maakt gaat de perken van het fatsoen cn het politiek mogelijke toch verre te buiten. Voor controle van het goede renverkeer naar China TOKIO, 25 Juni (D.N.B.) - Het Keizerlijke hoofi kwartiei maakt bekend, dat een deel van de in Zuid-China gestationneerde Japansche vlooteenhcdcn naai Haiphong (Fransch Indo-China) gezonden wordt, om controle uit te oefenen op het goederenverkeer uit Fransch Indo-China naar de Chineesche provincie Yoennan. BERLIJN. 25 Juni. (D.X.B.). Op grond van het DuitscliFransche wa- pënstilstandsvcrdrag komt een wapen- stilstandscommissie bijeen, die haar zetel in Wiesbaden zal hebben. Tot voorzitter \an de wapenstilslandscom- missie heeft de Fuehrer den generaal der infanterie Yon Stuelpnagel be noemd. Taak van deze wapenstilstands commissie zal zijn de uitvoering van het wapenstilstandsverdrag te regelen en te controleeren. Aan de Fransche regeering is verzocht harerzijds verte gen woordigei s naar de w apenstilstands- commissie te zenden. Fransche krijgsgevangenen passeeren de straten van hun hoofdstad op weg naar het interneeringskamp BERLIJN, 25 Juni (D.N.B.) Het Duitsche volk heeft in den afgeloopen nacht het begin van den wapenstilstand aan de fronten in Frankrijk aan den luidspreker meebeleefd. Om 1 uur 35 minuten klonk het aan alle soldaten welbekende signaal „Das ganze haelt'" (staakt het vuren) uit de luidsprekers. Nog eens weerklonk het signaal uit de verte cn toen richtte de omroeper de volgende woor den tot het geheele Duitsche volk: „Op dit oogenblik is aqji alle fronten in Frankrijk de wapenstilstand van kracht gewórden) De Duitsche natie buigt eerbiedig voor de doode helden van dezen veld tocht. die met gouden letters in het boek der Duitsche geschiedenis wordt opgeschre ven. In dit historische uur richten alle Duitschers aan de fronten en in het vaderland en ver buiten de grenzen van hot rijk hun blikken naar den Führer. Hij heeft het Duit sche volk uit de diepste vernedering van Compicgne en Versailles door een roemvolle revolutie tot innerlijke eenheid gebracht. Hij gaf het weer de kracht der zelfbeschik king cn smeedde hel scherpste zwaard der nationale verdediging, dat thans de boeien der ons opgelegde schandelijke verdragen heeft geslaakt. F en overwinning, roemvoller dan onze phantasie die kan uitdenken is behaald. Tachtig millioen Duitschers vatten in dit historische oogenblik al hun verwachtingen en wenschen tezamen in den roep: Lang leve de FührerZii verbinden daarmede de gevoelens van dankbaarheid tegen over den Führer en zijn soldaten, die door hun moed, door hun dapperheid en door een heldhaftige doodsverachting de roemvolste zege der Duitsche geschiedenis be haald hebben Bij de laatste woorden van de toespraak begon de Duitsche klok aan den Rijn te beieren. Haar ijzeren mond zong over het Duitsche land het roemvolle lied van over winning en eer. Het „Niederlaendischc Dankgebet" en de volksliederen besloten de plechtige historische handeling, cn toen, na drie minuten van stilte in den ether, bruiste het „Englandhed" op. BERLIJN. 24 Juni. (D.N.B.) In een door het D N.B. ontvangen bericht van een deelnemer aan den eindstrijd met de in de bosschen van de Vogezen ingesloten Fran schen wordt de capitulatie van de Maginotlime weergegeven. Sedert dertig uur. aldus het bericht, marcheert het geslagen leger in den onont- koombaren ring. waarin het door den concentrischen aaifral van onze troepen lol de capitulatie werd gedwongen. Eindeloos is het leger der verslagenen. Het begin van de rij heeft reeds lang Colmar en de Rijnvlakte bereikt, als aan de overzijde, midden In Frankrijk, bij Epinal cn St. Dié steeds nieuwe colonnes zich aansluiten. Sinds de henvclposities niet meer gehouden konden worden, neemt onbezonnenheid en een pa niekstemming in de rijen der Franschen hand over hand toe. Zaterdag- Y) F.SNIETTEMIN werd -L-avond nog in.de nfcrelpgr-n gedeel ten voor een deel verbitterden tegen stand geboden. Wat hier gebeurt, dwingt er bijna toe, een vergelijking Ie trekken met de capitulatie in Vlaande ren. Het zo li nog dagen kunnen duren, voordat de laatste Franschen uit de bossc' n op de berghellingen en van de hoogten van dit uitgestrekt gebergte waarheen zij zijn gevlucht cn waar zij voor een gedeelte nog een kaatsten te genstand. bieden, zijn cehaald Nu trek ken de gevangenen transporten na het afgeven der wapens en munitie in Oos telijke richting. Geheele contingenten soldaten en burgers bevinden zich on der de gevangenen. Het zijn diegenen, die het laatst zijn opgeroepen en die bij den snellen loop van de catastrophe niet meer militair gekleed konden wor den. Ook de stations bieden een chao tisch beeld. Enkele dagen geledon nog heeft men in deze buurt nieuwe troepen ot. materiaal uitgeladen, teneinde de Maginotlinie te ondersteunen. Behalve de modernste wapens vinden wij hier oud geschut, dat een sieraad zou zijn voor een museum. Ook eenheden gen darmerie zijn hier gebruikt Zij hebben zich hej langste en het verbitterdst ge weerd. Het beeld wordt door de negers met hun van veraf zichtbare roode fez nog bonter. De Duitsche troepen waren steeds weer verbaasd over den gewel digen tros, die zelfs de kleinste Fransche eenheid met zich meevoert. Op opgevor derde auto's worden groote vaten wijn-, veel champagne, conserven en cigaret- ten meegesleept, alles waarschijnlijk geplunderd in ontruimde dorpen. Kof fers mét, damesondergoed, dameskousen cn pelterijen zijn ook aanwezig. Hondei den paarden, die eveneens tot den tros behooren, loopen nu in heele scharen teugelloos in de omgeving. De Duitsche troepen van den Bovenrijn staan nu na een offensief van acht dagen reeds voor nieuwe taken ter beschikking. Het eind van de gevechten heeft hun drang naar daden versterkt, welke drang spoedig voor een nieuwen inzet gebruikt zal kunnen worden. DE REPUBLIKEINSCHE PARTIJDAG PHILADELPHIA, 24 Juni (D.N.B.). Dc republikeinsche partijdag is vandaag met liet gebruikelijke ceremonieel in aanwezigheid van 16.000 toeschouwers begonnen. Duizend gedelegeerden uit alle doelen van het land zullen het eens moeten worden over het republikeinsche verkiezingsprogramma, alsmede, over een candidaat van de tien candidate» voor het presidentschap. De benoeming der candidate» zou Woensdag kunnen worden verwacht FA E oorlog in het Westen is af- geloopen. Dit feit beheerscht ULteraard heden volkomen het beeld van de Duitsche pers. Alle bladen brengen in den grootfr ten opmaak het bericht uit hit hoofdkwartier van den Fuehrer over het in wer king treden van het Duitech-Fran- eche wapenetilstandsverdrag. alsme de den oproep van den Fuehrer aan het Duitsche volk, welke het resul taat van den oorlog in het Westen als de roemvolste overwinning van alle tijden kenmerkt. In haar commentaren geeft de pere algemeen uiting aan den dank van het Duitsche volk jegens den Fuehrer en de weermacht. Van den Oceaan tot aan de Alpen rusten de wapenen, schrijft de Berliner Boer6en-Zeitung. Frankrijk i6 verslagen. Het moet de gevolgen der po litiek van waanzin dragen, die zijn re- geerende plutocr«atenkliek sinds Clemen- ceau tot op de hoogtepunten van ver blinding en misdaad in het laatste jaar gevoerd heeft. De geest echter, waarin de overwinnaar den overwonnene te gemoet treedt, staat in scherpe tegen stelling tot den geest van Focli en Cle- menceau, alleen reeds door de erken ning van de d-apperhoid van den ver slagen vijand en.door de ridderlijke hou ding, welke de Fuehrer tegenover de Fransche delegatie in Compiègne be toond heeft. Het is de geest, die het af wijst haat te zaaien en te vereeuwigen, het is de geest, die het fundament van een bétere toekomst is. De Voelkische Beobachter schrijft: Leiding in vrede en oorlog is het, die uit den schoot der volkeren overwinningen cn nederlagen doet geboren worden. Maar pas de samenwerking in de kunst van menschcnopvoeding, van binnen- landsche politieke leidig, van biiiten- landsche diplomatie en politiek, van economische leiding en van veldheeren genie vermag een volk tot prestaties op te voeren, zooals de Duitsche soldaat en het vaderland voor en in dezen oorlog geleverd hebben. Het is een oude waar heid, dat volkeren in de verschillende phasen van hun bestaan de regeeringen hebben, die zij telkens verdienen, en het schijnt, dat de erkenning van 'deze diepere oorzaak hunner nederlaag in de hoofden der Franschen doorschemert, dat opent het uitzicht, dat in dc ver houding der heide buurvolkeren thans eindelijk, laat maar misschien niet te laat, die betrekkingen zullen ontstaan, waarnaar hot Duitschland van Adolf Hitler jarenlang tevergeefs gestreefd heeft. Een voorwaarde daarvoor is ech ter, dat dc landen van het Europecsche vasteland definitief van die booze macht bevrijd worden, die ginds over het Ka naal op rle Britsche eilanden huist. En geland was en is de eeuwige stoke brand van rle Europcesche levensruim- te. Ons pp onze kinderen en kleinkinde ren van dezen geesel te verlossen, daarvoor gaat de Duitsche soldaat thans aan het werk. De Deutsche Allgemeine Zeltung schrijft: In drie geweldige aanvallen, waarvan dc eerste zich dwars door. Ne derland en België naar dc Kanaalkast ontwikkelde, do tweede met dc over rompeling van de Weygandlinie begon en de derde ten slotte do Mnginotlinie ten val bracht, is Frankrijk tegen den grond geslagen. Het land, dat alle mili taire theoretici van het buitenland de laatste jaren als de grootste militaire mogendheid van Europa afschilderden, heeft tegen den storm der nieuwe Duit sche bewegelijkheid, niet langer dan zes weken ondanks het dapperste ver zet tegenstand kunnen bieden. Dc wa penstilstandsvoorwaarden, die Duitsch land cn Italië thans stellen, scheppen, de voorwaarden voor een nieuw ge staan. Duitschland moet de zekerheid hebben, dat het den door Engeland op- gedwongen oorlog kan voortzetten. Want Frankrijk heeft tezamen met En geland aan het Duitsche rijk den oorlog verklaard. Dc voorwaarden moeten ech ter den grondslag leggen voor de vor ming van een vrede van morgen. Het is overeenkomstig de historische gerech tigheid, dat daarin alle elementen wor den weggenomen, die aan het Duitsche volksgevoelen als prikkel tegen zijn na tionaal recht sinds Versailles in het bloed zitten. De oorlog tegen Frankrijk is ten einde. Dit is een feit, ook al ko men er over het door Duitschland ge blokkeerde Kanaal stemmen die het verslagen Frankrijk trachten te hoonen. Ter verdediging van Stillen Oceaan WASHINGTON, 24 Juni. (Ha- vas). Het Huis van Afgevaar digden heeft met algemecne stem men het groote programma tot uitbreiding van de Amerikaan- sche vloot aangenomen. Het pro gramma beoogt den bouw van een vloot ter verdediging van den Stil len Oceaan. Deze vloot is niet slechts berekend op de verdedi ging van de Vereenigde Staten, doch van het geheele Westelijke halfrond. Dit groot opgezette pro gramma omvat 200 oorlogssche pen met een totale tonnage van 335.000 ton. Behalve de vloot wordt ook de luchtmacht ver groot. Het aantal vliegtuigen der Vereenigde Staten zal van 10.000 op 15.000 worden gebracht. ZIJ, die zich met ingarog van 1 Juli a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. DE ENGELSCHE BESTELLINGEN IN AMERIKA WASHINGTON, 25 Juni(D.N.B.). President Roosevelt heeft Maandag or der gegeven tot het afbreken der onder handelingen met Engeland .over den verkoorj van 20 oorspronkelijke door de Amerikaansche marine bestelde motor- torpedobooten aan Engeland. Roosevelt heeft hiertoe besloten op grond van een adyies van den minister van Justitie Jackson, volgens hetwelk het krachtens een wet van 1917 aan Amerikaansche scheepsbouwers verboden is. dergelijke schepen aan ïegeeringen van oorlog voerende landen te verkoopen. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.07 uur Zonsopgang 5.18 uur. (Zoouls men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergung en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1