HET PAROOL: NEDERLAND' BESTE ZONEN VOOR DUITSCHE PERS OVER DE VOORWAARDEN H Achturige werk dag in Rusland Maatregelen in België geëischt DE EEMLANDER Woensdag 26 Juni 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 38e Jaargang No. 343 Optimale productie en een vrij ruil verkeer onafwijsbare voorwaarden voor welvaart en vrede in Europa Woningbouwprogram in Duitschland DEGRELLE NIET GEFUSILLEERD Ze zijn gebaseerd op de militaire nood zakelijkheid van den overwinnaar AANDACHT VOOR DEN LATEREN OPBOUW GIBRALTAR WERD NOOIT VERGETEN DE POSITIE VAN EGYPTE AMERSFÖORTSGH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per ii i week f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 r RIJS OER ADVERÏEilTiEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, -mr elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES"' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 ET Nederlandsche volk is door den loop der omstandigheden geplaatst voor de even grootsche taak als harde nood zakelijkheid om met alle beschikbare krachten te werken aan den weder opbouw van land en volk. Dit betee- kent, dat Nederland gehouden is om voor de gerezen problemen proble men, die voor een niet onbelangrijk deel door exogene factoren worden beheerscht eene Nederlandsche op lossing te vinden, die zich verdraagt of beter nog in harmonie is met de eischen, welke de gewijzigde toestan den en machtsverhoudingen in Euro pa stellen. Zou het Nederlandsche volk hierin onverhoopt falen, dan zou dit voor Nederland als onafhankelijk land zeer ongewenschte consequen ties met zich brengen. Om te slagen is het noodzakelijk, dat de beste Ne derlanders, ongeacht hunne godsdien stige gezindheid of politieke antece denten. zich beschikbaar stellen om leiding te geven aan de beweging van nationaal herstel, die zich gelukkig op vele plaatsen en in vele groepen in Nederland manifesteert. De Nieuwe Rotterdamsche Courant' wees dezer dagen in een hoofdartikel op een zeer wonde plek in ons volks leven. De laatste grond van de on miskenbare zwakheden van ons be stuur is niet in deszelfs vrijheidszin te zoeken aldus het bladdoch in de schuwheid van vele onzer vooraan staande figuren zich met het lands bestuur bezig te houden. En elders in dezelfde beschouwing: Aan onze vooraanstaande figuren, hoe voortref felijk ook in eigen werkkring of in eigen zaak. heeft maar al te zeer de .public spirit' ontbroken, die bemoeie nis met 's Lands zaken als een eere- plicht doet beschouwen, waaraan men zich niet onttrekken mag, ook al zou men zulks verre prefereeren. Tot zoo ver het Rotterdamsche blad. DEZE schuwheid om ten volle de verantwoordelijkheid te aan vaarden voor het welzijn des lands, cm eigen krachten voor de volle hon derd procent in te zetten ten bate van het eigen land, speelt ons volk juist in de huidige phase onzer geschiedenis parten. Hier wil men wachten en de kat uit den boom zien. elders vertikt men het min of meer .principieel' om met ,de anderen' samen te werken. Sommigen gaan zoover, dat zij als het ware eischen aan de geschiedenis stellen; weer anderen meenen. .dat het toch vechten tegen de bierkaai is Op allen, die wij hiervoren .schets matig' aanduidden, is het door de Nieuwe Rotterdamsche Courant op zoo heldere wijze geformuleerde ver wijt gebrek aan ..public spint', aan .Opferbereitheit' van toepassing. .Public spint', .Opferbereitheit' en zin voor de werkelijkheid zijn de eigenschappen, welke een ieder, die uit hoofde van zijn bekwaamheden en van zijn karakter geschikt is voor, en derhalve geroepen kan worden tot het vervullen eener leidende functie ten behoeve van 's volks welzijn, thans in de eerste plaats dient aan te kweeken. HET Nederlandsche volk mag den eisch stellen, dat de aller- besten thans aantreden om de leiding in handen te nemen. Noch aan sec- taristen. noch aan monopolisten be staat op dit oogenblik behoefte. Wel aan reëel denkende, besluitvaardige, karaktervaste en snel handelende mannen uit één stuk. Uiterst belang rijke problemen roepen, ja schreeuwen om eene oplossing hier te lande. Ern stige moeilijkheden en verwikkelin gen treden reeds hier en daar op. Tal rijk zijn de plannen en richtlijnen, die men bedenkt of in overweging geeft. Belangrijker, veel belangrijker dan deze plannen en richtlijnen zijn even wel degenen, die ze tot uitvoering moeten brengen. Meer dan ooit in onze vaderlandsche geschiedenis is het noodzakelijk, dat Nederlanders van bekwaamheid erkend of niet erkend de leiding in ons vader land kunnen en willen aanvaarden. Het moeten rustige, doelbewuste Ne derlanders zijn. die toegerust met een scherpen blik op wat zich in Europa voltrekt en met helder inzicht in de nationale zoowel als in de internatio nale problemen, de nieuwe mogelijk heden met overtuiging en tevens za kelijk kunnen beschouwen. Vindt ons volk tijdig zoodanige voormannen, dan zal het mogelijk zijn om te komen tot een nationaal herstel in den waren en ruimsten zin des woords: dan zal het mogelijk zijn om uit het heden den weg te vinden, zoo men wil te hervinden, naar een in de nieuwe Europeesche realiteit en in het wel- vaartsstreven van ons volk gefun deerd beleid. Een zoodanig beleid moet leiden tot eene verhooging van het welzijn en het geluk van ons volk, ook al ontveinzen wij ons niet, dat de weg daarheen tal van barricaden en landmijnen bevat. IE zich verliest in zoete of bit- tere mijmeringen over wat was, schakelt zichzelf uit en bewijst zijn volk een ondienst. Wie Neder- land's lotsverbondenheid met het ove rige Europa slechts als een leuze be tracht. zou het kunnen beleven, dat deze voor hem schijnbaar zoete waan eens als een nachtmerrie ons volk gaat verontrusten. Wie zijn heil zoekt in slaapmiddeltjes. verdroomt de kansen, die ons volk heeft om een eereplaats in de rij der vrije naties te blijven innemen. De tijden zijn hard; slaapwandelaars, droomers en mijme raars passen niet in een harden tijd. Zij. die blijven slapen of te laat ont waken. scharen zich in de rij der il lusionisten. irrealisten en zwakkelin gen. die Europa in deze eeuw reeds schade op schade toebrachten. Schreef Dr. Colijn's blad .De Stan daard' niet onlangs, dat wat wij be leven, geen Europeesche oorlog, doch een Europeesche revolutie is? Met historische vergelijkingen, met de opmerking, dat Nederland ook vroeger datgene, wat elders via een revolutie tot stand kwam, op rustiger wijze verwierf, komt men er niet, Deze opmerking zal slechts dan waar blijken, indien het Nederlandsche volk en vooral zijn leidende figuren zeer spoedig en in zeer snel tempo bet nationaal herstel met vereende krach ten aanvatten. Nederland's beste zonen voor: dit zij het parool voor de komende tijden. Ieder van hen worde gesteld op de plaats, waar hij het meest tot zijn recht kan komen, dat is dus daar. waar hij ons volk de beste diensten kan bewijzen. Mu tatie-vrees en zetelvastheid mogen aan het welzijn des volks niet in den weg staan.. Ook van de .zittende' mannen mag in het belang des volks maar ook slechts dan een offer worden gevraagd. TA/ AT het oeconomisch herstel des lands betreft, te dezen aanzien dient het beleid zich te ba seeren op een concreet oeconomisch- geographisch inzicht. Dit leert, dat iedere groep binnen haar woonruimte datgene moet produceeren. waarvoor de eigenschappen van groep en ge bied de meest gunstige kansen bie den. Natuurlijk zal de practijk hier en daar. al dan niet tijdelijke, afwijkin gen noodzakelijk maken en zullen tal van overgangsmaatregelen onvermij delijk zijn, doch als richtlijn mag het hiervoren gestelde niet worden ver waarloosd. Immersslechts bij het volgen van deze richtlijn zal het mo gelijk zijn omgegeven de bestaande middelen, menschen en mogelijk heden, voor Europa een optimale en rationeele productie te verkrijgen. Anders gezegd, slechts dan zal de bevrediging der menschelijke behoef ten, dus de welvaart der Europeesche menschhetd. zoo groot mogelijk kun nen zijn. Deze optimale productie en vrij ruilverkeer tusschen de volkeren zijn de onafwijsbare voorwaarden voor het bereiken van een hoog wel vaartspeil en voor het op den duur metterdaad in vervulling gaan -— als men dit tenminste binnen de grenzen der bereikbare werkelijkheid acht van de idealen .wereldvrede' en waarachtige volkerengemeenschap' x) Het feit, dat wij met algeheele in stemming eenige passages uit dit hoofd artikel citeeren, impliceert niet, dat wij ons met den inhoud en strekking van dat artikel als geheel kunnen ver eenigen. MOSKOU, 25 Juni (D.N.B.) De radio heeft een oproep van den cen- tralen raad van de Sovjet-vakvcreeni- gingen verspreid, waarin wordt voor gesteld den arbeidsdag voor de arbei ders en bedienden van alle fabrieken, bedrijven en industrieën der Sovjet- Unie van zeven tot acht uur te verlen gen, de sedert 1929 in de Sovjet-Unie gebruikelijke week van zes dagen weer te vervangen door een van zeven da gen, alsmede allen arbeiders en be dienden het eigenmachtig verruilen van werk te verbieden. De Sovjet-re- geenng heeft, zoo werd verder mede gedeeld. deze voorstellen reeds goedge keurd. BERLIJN, 26 Juni. (D.N.B.). De Rijksminister van Arbeid heeft bevolen, dat reeds thans een woningbouwpro gram moet worden voorbereid, dat ten uitvoer zal worden gelegd na het einde van den oorlog, Allereerst zal een pro- grom voor onmiddellijk gebruik opge steld worden, dat na het einde van den oorlog ter hand kan worden genomen. Voorts zal een groot veelomvattend wo ningbouwprogram. dat aansluit op dit eerste program reeds thons worden voorbereid. Op het land zal de bouw van landarbeiderswoningen op den voorgrond staan, terwijl in kleine en middelgroote gemeenten de woningbe hoefte in den vorm van kleine neder zettingen zal worden gedekt. In alle ge meenten wordt, de bouw va.n eigen hui zen verzorgd. Hij bevindt zich als ge vangene te Arbes MADRID. 26 Juni. (D.X.B.). De bii- zondere correspondent van het D.N.B. aan de Spaansch-Fransrhe grens meldt: ijef Fransche blad La Dépêche ver neemt uit Pau, dat de leider der Belgi sche rexisten, Leon Degrelle, zich te Tar- bes als gevangene bevindt, en dat dus het bericht over zijn fusilleering onjuist is. Op den dag van het in werking treden van den wapenstilstand werd de mili taire controle op alle wegen in Zuid- West Frankrijk ingetrokken. Gendar men namen de bewaking op zich, ter wijl de soldaten naar de kazernes ge bracht en ontwapend werden. Gisteren zijn voor het eerst .Fransche vluchtelin gen de Spaansche "grens in de richting Frankrijk overgekomen en wel nadat zij van hekenden vernomen hadden, dat de Duitsche bezettingstroepen niemand lastiz vielen en allen uitprst correct be handelden. De vluchtelingen zeiden, dat zij hun woning slechts in de paniek- en anti-Duitsche stemming verlaten had den en blij waren, weer te kunnen te- rugkeeren om aan het werk te gaan. HET FRANSCHE NATIONALE COMITÉ LONDEN, 26 Juni (D.N.B.). Met betrekking tot de vorming van een Fransch „nationaal comité" te Londen meldt de News Chronicle, dat bekende Fransche politici op weg naar Engeland zijn om zich bij generaal de Gaulle aan te sluiten, oa. Mandel, Campinchi, Herriot, Delbos, Blum, Cot en Reynaud. De werkzaamheden voor den bouw van de nieuwe verkeersbrug in den weg naar Utrecht vor deren Je 's-Hertogenbosch snel BERLIJN. 26 Juni. (D.N.B De voorwaarden van het DuitschFransche wa- penstust andsverdrag, dat uiteraard door de Duitsche pers in groot en opmaak gepu bliceerd wordt. worden door de. bladen, ook in eigen commentaren, besproken. De wapenstilstandsvoorwaarden, schrijft de Berliner Boersen-Zeitung, komen in hun 24 punten overeen met liet feit. dnt Frankrijk overwonnen is in een oorlog, dien het in eigen naam en als hoorigc van Engeland aan het Duitsche rijk verklaard heeft. De voorwaarden houden verder rekening met de Duitsche eischen zooals vastgelegd in de inleiding van het wapenstilstandsver drag: Een hervatting van den striid te ver hinderen en Duitschland alle veiligheid te bieden voor de opgcdwongen voortzetting van den strijd tegen Engeland. Met dit laatste gezichtspunt, dat voor den zegevie renden afloop van den Duitschcn vrijheidsstrijd van beslissende beteekenis is. is daarom in den meest uitgebreideri zin rekening gehouden Wat Duitschland verlangt is niet door gevoelens van haat en wraak gedicteerd, maar door de militaire noodzakelijkheid van den verder strijdenden overwinnaar De overwonnene moet de gevolgen van zijn nederlaag dragen, .maar hij wordt met geen woord en met geen maatregel in zijn eer gekrenkt. Vertoonde de in leiding den ridderlijken Duitschen over winnaar, de aan Frankrijk gestelde voorwaarden hewijzen, dat alie aan dacht geschonken is aan den ophouw van een latere samenwerking, die de komende vrede definitief zal vastleg gen. Duitschland heeft zijn tegenstan der voorwaarden gesteld, die niet ver geleken kunnen worden met de voor waarden, w-elke het 22 jaar geleden zelf ontving, het keert zich thans, in het bezit van dien aanvalsbasis, tegen zijn voomaamsten vijand Engeland. Ook de Voelkischer Beobachter con stateert. dat het verdrag geen klein geestige onderdeelen bevat. Het zet Frankrijk militair schaakmat, maar staat het binnen dp grenzen van het mogelijke -en gewenscht© een herstel van zjjn inwendige orde toe. Het is thans de taak van Frankrijk om door nauwgezette naleving der voorwaarden van den wapenstilstand voor het voort duren daarvan zorg te dragen. Het moet bewijzen, of het in een nieuwen geest weet fe handelen en zich van den toe stand bewust is. waarin de waan van de Daladiers, de Revnauds en de Man deis het gestort heeft. Het Harnhureer Fremdenhlatt schrijft De tegenwoordige bestuurders van bet. Britsche Rijk droomen van een oorlog der continenten, dien zij van een we relddeel buiten Europa zouden voeren, wanneer het eiland Engeland zich niet meer zou kunnen verdedigen. Britsche oorlogsschepen zouden de totaliteit van het avondland van over de zeei-n moe ten belegeren Hoe ongewoon het ook moge klinken deze w anhoopsplannen zouden slechte heteekenen, dat de re- geering van Winston Churchill de dood graver zou willen worden van de Euro peesche beschaving, den Europeeschen welstand en de Europeesche leiding in de wereld. De oorlog zal dus duren tot dat men Groot-Brittannië gedwongen zal hebben aan het continent zijn vrede en zijn eeuwige onafhankelijkheid van Engelsdhe oneenigheden te gunnen. Uit deze doelstelling, die aan de inleiding tot de wapenstilstandsvoorwaarden met Frankrijk haar politieke wereldbeteeke- nis verleende, blijkt, zonder meer de Europeesche zin van den Duitschen strijd. De Vlaamsch-nationalen in actie BRL'SSEL, 25 Juni (D.N.B.) De Vlaamsch-Nationale afgevaardigden hebben in een brief aan den procureur des konings gerechtelijk optreden ge- eischt tegen verschillende Belgische politici, die uit België zijn gevlucht. In de eerste plaats dient tegen den vroe- geren voorzitter van de Kamer, van Cauwelaert, tegen den vroegcren voor zitter van den Senaat, Gillon en tegen verschillende andere leden van het parlement te worden opgetreden, we gens beleediging van Koning Leopold en van de Belgische staatsinstellingen. Het betreft hier leden van het parle ment. die hebben deelgenomen aan de vergadering van het schijnparlement te Limoges. Ook tegen het kabinet- Pierlot wordt gerechtelijk optreden verlangd H-t wordt er o.a. vari be schuldigd 1e officieren en ambtenaren te hebben ontslagen van hun eed van trouw aan den koning. Verder moet de hoogste militaire rechter van der Meersch in staat van beschuldiging worden gesteld. Hem worden behalve beleedigingen van den koning, aan houdingen en ontvoeringen, mishande lingen en moord op Belgische onder danen ten laste gelegd. Een stuk van Spanje in han den van vreemde mogendheid MADRID, 26 Juni (D.N.B.). Het blad Alcazar schrijft, dat ook tijdens den Spaanschen burgeroor log Gibraltar nooit vergeten werd. De Spaansche nationale beweging is er zeer gevoelig \oor, dat een stuk van Spanje in handen van een vreemde en zelfs vijanctëge mo gendheid is. Spanje zou nooit de zee-engte voor de vreedzame koop- vaardijvaart stremmen. Tenslotte spreekt het blad de hoop uit, dat zeer spoedig de Britsche vlag in Gibraltar door de Spaansche ver vangen zal worden. ROME, 26 Juni (D.N.B.) Uit Bag dad wordt bekend, dat het aftreden van den Egyptischen minister presi dent, Ali Maher Pasja, in pan-Arabi- sche kringen met een zekere teleur stelling is opgenomen, aangezien men een openlijke rebellie tegen de e'schen van Engeland en een volledige breuk rnet Engelhnd geprefereerd zou heb ben. Al tracht Engeland ook de opvat ting ingang te doen vinden, dat hét Egypte nooit in den oorlog heeft wil len meeslcepen, kan toch niets veran derd worden aan het feit; dat Groot- Brittanië in het Engelsch-Egvptische verdrag Engelsche rechten leg;, die uitloopen op actieve deelneming van Egypte aan den oorlog. Het afireden van Ali Maher Pasja als minister-pre sident komt in werkelijkheid tegemoet aan de Engelsche. wenschèn en kan niet opgevat worden als de moedige daad, waarop de Arabische wereld op dit oogenblik heeft gewacht. LUCHTAANVALLEN OP DE ENGELSCHE KUST LONDEN, 26 Juni (Reuter). Het ministerie van luchtvaart maakt be kend. dat vijandelijke vliegtuigen van nacht aanvallen op de kust hebben on dernomen. Het luchtdoelgeschut trad terstond in werking. Aan de Zuidoost kust van Engeland, zoo wordt verder vernomen, was de luchtdoelartillerie in den afgeloopen nacht in actie en werd op verschillende plaatsen elders ge hoord. DE VERDUISTERING Zoneondergang 22.07 uur. Zonsopgang 5.18 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1