HET GROOTE OFFENSIEF IN FRANKRIJK DE EEMLANDER Generaal Winkelman in krijgsgevangenschap naar Duitschland Amerika krijgt oog voor de mogelijkheid eener Duitsche zege op Engeland SAMENWERKING IN DE NIEUWE WERELD Stimson en Knox verhoord door Overwinning zonder weerga Conferentie te Havanna op 20 Juli Japan's politiek en Nederlandsch Indië Woensdag 3 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 3 Hem wordt ten laste gelegd, dat door zijn persoonlijke handelwijze het rustig verloop der demobilisatie is verstoord geworden Senaats-commissies Overzicht der operaties van 5 tot en met 25 Juni ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 1620 PRIJS DER AUVcKltnliEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen i 1.Bewijsnummer extra f 0.05 's-GRAVENHAGE, 2 Juli. DE bevelhebber van de weermacht in Nederland, generaal der vliegers Christiansen, maakt bekend: Officieele mededeeling. 1. Generaal Winkelman en onderhoorigen van de Nederland- sche weermacht en politietroepen hebben door hun persoonlijke han delwijze niet de matiging in acht genomen, welke op grond van de hun door den Führer van het Duitsche rijk toegestane voorrechten behoorde te worden verwacht. 2. Hierdoor is het rustig verloop van de demobilisatie der Ne- derlandsche weermacht, zooals dat in groote trekken is voorzien en ook door de meerderheid van de Nederlandsche bevolking en weermacht werd toegejuicht verstoord geworden. Derhalve is de daarvoor verantwoordelijke opperbevelhebber van de in demobili satie zijnde Nederlandsche land- en zeemacht in krijgsgevangen schap naar Duitschland overgebracht. 3. De functie van opperbevelhebber der Nederlandsche land en zeemacht is tegelijkertijd door den commissaris voor de demobili satie der Nederlandsche weermacht opgeheven. 4. In het hoogst eigen belang van de Nederlandsche weermacht en van het Nederlandsche volk wordt verwacht, dat in de toekomst verstoringen der demobilisatie niet meer zullen volgen. Deze zouden tot de scherpste tegen-maatregelen vanwege de Duitsche weermacht leiden. WASHINGTON, 3 JULI (D.N.B.) In Amerika schijnt men zich thans klaarblijkelijk te hebben neergelegd bij een spoedige Duitsche overwinning op Engeland. Alle artikelen, redevoeringen en gedachtenwisselingen gaan sedert eenige dagen, in het bijzonder sedert de onderteekening van den wapenstilstand met Frankrijk, uit van de veronderstelling, dat de oorlog zal eindigen met een volledige Duitsche overwinning. Hiermede is ook in overeenstemming, dat thans vele verwijten gericht worden tot Engeland en de vroegere Fransche regeering en dat hun nederlagen aan eigen schuld worden toegeschreven. Men vindt plotseling meer en meer berichten, waarin openlijk wordt toegegeven, dat de Belgen en Franschen Engeland haten en dat in Nederland, België en Frankrijk zeer snel normale toestanden terugkeeren. HENRY STIMSON, de nieuwe minister van oorlog der Ver. Staten, is door de militaire Senaats commissie gehoord met betrek king tot de bewapeningspolitiek der Vereenigde Staten. Voor de verdediging van Amerika was naar zijn meening interventie in Europa niet noodig, hoewel alles afhing van de uitlegging van het begrip „interventie". In elk geval was, volgens Stimson, alleen reeds in verband met de tijdsomstandig heden voor de herbewapening van de Vereenigde Staten het voortbestaan van de Engelsche controle in het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan van wezenlijk belang. De marinecommissie van den Senaat heeft den nieuwen minister van marine Knox gehoord. Deze antwoordde ontken nend of hij ooit in het openbaar of in besloten krinp de militaire ondersteu ning van de Westelijke mogendheden had verlangd. Hti verklaarde, dat de Vereenifzde Staten huiten den oorloz nioesten blijven, doch de sterkste vloot ter wereld moesten opbouwen om lede ren aanval op Amerika af te staan. Bij een nederlaag van Engeland zouden de gevaren, die Amerika in den Atlanti schen Oceaan bedreigen, ernstiger wor den dan ooit tevoren. Knox zeide voorts, dat hij met het oog op de ontwikkeling in Europa zijn tol dusver scherp anti- Japansche standpunt eens nader over wogen had. De voorzitter van de rond 4V> millioen leden tellende vakvereenigingen der Commissie voor Industrieele Organisa tie, John Lewis, heeft gisteren in peil openbare rede in St. Louis gepleit voor de candidatuur van den democratischen senator Wheeler voor het president schap. Wheeler bestrijdt fel de buiten- landsrhe politiek van Roosevelt. De de mocratische partii, zoo verklaarde Le wis, bezit in Wheeler den eenigen man. die Willkie zou kunnen verslaan. Whee ler is een man van het volk. die moe dig in het veld treedi voor de rechten van de arbeiders, voor vrede in het binnenland en niet-inmenging in den Europeeschen oorlog ZWITSERSCH JOURNALIST UIT DUITSCHLAND GEWEZEN BERLIJN, 3 Juli (D.N.B.) De Ber- iijnsche correspondent van de Neue Züricher Zeitung, dr. Caratsch, is uit Duitschland gewezen wegens het pogen door het verspreiden tan leugens de betrekkingen tusschen Duitschland en Rusland te vertroebelen. De uitwijzing is geschied in het belang van Zwitser land zelf, waan an de pers voor een dergelijke leugencampagne, indien zij verder geduld zou worden, het bestaan van het eigen land in.gevaar zou bren gen. HERTOG VAN KENT NAAR ENGE LAND TERUGGEKEERD LONDEN, 3 Juli (Reuter) De Her tog van Kent is uit Portugal terugge keerd, waar hv den Engelschen koning heeft vertegenwoordigd bij de eeuw feesten. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 3 Juli. (D.N.B.). Het opperbevel van de weer macht deelt omtrent de operaties in Frankrijk van 5 tot en met 25 Juni het volgende mede: De vernietigingsslag in Vlaan deren en Artois was nauwelijks ten einde, toen het luchtwapen en het leger, met vele divisiesdie tot dusver nog in het geheel niet aan den strijd hadden deelgenomen voor den tweeden beslissenden slag tegen Frankrijk werden inge zet. Als inleiding tot de nieuwe operaties vielen 3 Juni sterke eenheden van het Duitsche luchtwapen de vliegvelden en de bewapeningsindustrieën rondom Pa rijs met vernietigende uitwerking aan. Den dag daarop stonden van het leger onder het opperbevel van generaal-ko- lonel von Brauchitsch drie legergroepen onder hevel van generaal-kolonel von Rundstedt, von Bock en Ritter von Leeb gereed. Het doel van den nieuwen opera- tieoector wa6 de doorbraak door het Fransche Noordelijke front, het. op dringen van de uit elkaar geslagen Fransche legeronderdeelen naar het Zuidwesten en Zuidoosten en in aansluiting hierop hun vernie tiging. Toen de divisies van de legergroep van generaal kolonel von Bock op 5 Juni over de Beneden-Somme en het Oise-Aisne kanaal tot den aan val overgingen, vonden zij een tot verdediging bereid zijnden vijand te genover zich. De Fransche leiding was besloten door het inzetten van alle nog beschikbare krachten, de Weygandlinie en daarna de Maginotlinie tot het laat ste te verdedigen. Men had aan Fran sche «zijde „een nieuw verdedigingssy steem uitgedacht, waarvan men voor namelijk sticces tegen de gevreesde snelle doorbraak van gemotoriseerde eenheden verwachtte. In een zwaren strijd, die vier dagen duurde, stootten de divisies infanterie en gepantserde divisies van de legers van generaal-kolonel von Kluge, gene- raaFkolonel von Reichenau en van den generaal der infanterie, Strauss, door het. vijandelijke front. Op 9 Juni was de achtervolging naar de Beneden-Seine en in de richting van Parijs in vollen gang. Snelle troepen onder hevel van generaal der infanterie Hoth, bereikten in een onötuimigen drang, om vooruit te komen den zelfden dag Rouaan en begonnen met de om singeling van sterke vijandelijke strijd krachten aan de ikust bij Dieppe en St. Valery. Hierdoor was de vijandelijke vleugel vernietigd en de Westelijke flank voor de thans beginnende voor naamste' operaties beveiligd. Door zijn aaneengesloten en krach tig uitgevoerde massale aanvallen ver gemakkelijkte het luchtwapen ook hier het succes voor het leger. Het bad een bijzonder aandeel bii de snelle door braak tot aan de Seine, waar door bommen vijandelijke infanterie cn pantsereenheden werden vernietigd. Doordat het luchtwapen de spoorlijnen verbrak en het spoorwegmateriaal ver nietigde. werd den vijand de mogelijk heid ontnomen reserves te verplaatsen en bij de doorbraak op te slellen Toen in Le Havre, Cherbourg en Brest de eerste teekenen van een wegvoeren werden opgemerkt, deed het luchtwa pen in snelle afwisseling ook daar aan vallen op havenwerken, olietanks en schepen. De voornaamste operatie op den grond begon op 9 Juni met een aanval van de legergroep van generaal-kolonel von Rundstedt in Champagne en op den Westelijken oever van de Maas. Reeds op 11 Juni konden de gepantserde on gemotoriseerde divisies infanterie van den generaal der cavalerie \on Kleist en van den generaal der pantsertroe- pen Guderian in Champagne over Troyes en St. Dizier in den strijd ge worpen worden tegen ver verwijderde doelwitten. Voor de derde maal in 25 jaar overschreden Duitsche troepen de Marne. Na aanvankelijke hevige ge vechten met vijandelijke achterhoeden, later tegen volledig \erraste deelen van heteigenlijke vijandelijke leger, rukten de snelle troepen door de ge slagen bres in de volgende dagen naar het Zuid-Oosten in de richting van de Zwitsersche grens op. Het manoeuvree- ren en de verzorging van het buiten gewoon groole aantal divisies infante rie en snelle eenheden in een beperkt gebied was een meestelijke prestatie van do leiding. TNTUSSCHEN hadden onze troepen de Beneden-Seine snel overwonnen en waren doorgebroken in de Parijsche verdedigingsstelling. Hierdoor was de vijandelijke Westelijke vleugel ged.won gen verderen tegenstand op te geven. Op 14 Juni marcheerden troepen van den generaal der artillerie von Kuech- ler Parijs binnen. Het vijandelijke Noordelijke front was ineengestort,, en onze achtervolging overal in vollen gang. Divisies infanterie en snelle eenhe den wedijverden in geweldige marsch- prestaties. De ontbindingsverschijnse len van de vijandelijke legers namen onder dezen geweldigen druk van uur tot uur toe. Op 14 Juni ging ook de legergroep van generaal kolonel Ritter von Leeb tot den aanval over. In zwa re gevechten, die twee dagen duurden, tegen de sterkste vestingwerken brak het leger van generaal kolonel von Witz- lebcn, doeltreffend ondersteund door de zware artillerie, door de Maginotlinie, dc voor onoverwinnelijk gehouden be schermingsmuur van Frankrijk. Hierdoor werd hot reeds in den rug bedreigde vijandelijke Noord-Oostelij ke front nogmaals in twee deelen ge broken en de laatste hoop van den vij and vernietigd om zich nog verder staande te kunnen houden. Het zelfde lot trof het Fransche Oostelijke front, toen op 15 Juni ook het leger van den generaal der artillerie. Dollmann, bij Colmar de geweldige hindernis van den versterkten Bo.ven-Rijn in een aanval overwon en de Vogezen binnen drong. In de nauwste voorbeeldige sa menwerking met het leger heeft het. luchtwapen bijgedragen tot. de snelle doorbraak door de Maginotlinie ten Zuiden van Saarbrücken en later bij Colmar en Muelhausen. De dagen na 15 Juni stonden in "het. teeken van een achtervolging zonder weerga van de kust tot aan de Maas. Na den val van Parijs stroomden de Fransche colonnes voor het geheele Duitsche leger- front naar het Zuiden en Zuidwes ten, waarbij zij op alle terugtochts wegen steeds weer door Duitsche eenheden gevechtstoestellen wer den aangevallen. Deze felle achter volging op den grond en vanuit de lucht verijdelde het plan der Fran schen om zich achter de Loire op nieuw op te stellen. Over de puinhoopen van de versla gen Fransche legers stormden onze divisies vooruit, vervuld van de ge dachte aan de overwinning en van het uiteindelijke herstel van het onrecht van Versailles. Zelfs de vesting Ver dun, symbool van den Franschen te genstand in den Wereldoorlog kon geen weerstand bieden aan dezen stormloop. Zij viel op 15 Juni. Op 17 Juni bereikten snelle eenheden de Zwitsersche grens ten Zuid-Oosten van Besangon en sloten hierdoor den ring om de Fransche strijdkrachten in Lo tharingen, in den Elzas en rondom de Maginotlinie. Moedige aanvallen over de Loire brachten aan het licht, dat de vij and ook hier geen tegenstand meer vermocht te bieden. Het le ger van Frankrijk had zijn ge vechtskracht verloren en begon de wapens neer te leggen. In dezen toestand wendde de Fransche mi nister-president maarschalk Pé tain, zich tot de Duitsche Rijks regeering met het verzoek om de voorwaarden voor een wapenstil stand te mogen vernemen Op 21 Juni werd op de historische plek in het bosch van Compiègne in tegenwoor digheid van den Führer en oppersten bevel hebber van het leger door een plechtige daad de smaad van 1918 uitgewischt. Daarna ontving de Fransche delegatie de voorwaarden voor den wapenstilstand uit handen van den chef van het opperbevel van de weermacht, generaal Keitel. Zij werden op 22 Juni om 18.50 onderteekend. Op 25 Juni om 01.35 uur staakte de Duit sche en Italiaansche weermacht de vijan delijkheden tegen Frankrijk. De grootste veldtocht aller tijden was na zes weken met de grootste overwinning voor de Duit sche weermacht beëindigd. ONDER het opperbevel van generaal veldmaarschalk Goering kon de luchtmacht de heerschappij in de lucht, die zij in het. begin van de campagne verworven had, ten volle in de weeg schaal van de overwinning werpen. De ze gevechten zijn in hoofdzaak gevoerd door de luchtvloten 2 en 3 onder de voorbeeldige, leiding van de generaals Kesselring en Sperrle. De groote afdee- lingen vliegers en afweergeschut van de generaals Gransert. Keiler, Weise, Bo- gatsch, Ril ter von Greim, Loerzer, Coe Ier, Dessloch en freiherr von Riehthofen, gaven blijk van haar onverschrokken en nooit verflauwenden aanvalsgeest. Het. leger heeft in zijn strijd, die vaak moeilijk en rijk aan verliezen was, de offervaardige hulp van de luchtmacht even dankbaar als geestdriftig toege juicht. De marine werd door de bezetting var de kust van Nederland en België en van de Fransche Kanaal-kust voor een nieu we taak gesteld. Terwijl de operaties van het leger gevolgd werden, werden de haven6 tot bases voor lichte strijd krachten gemaakt en voor de verdedi ging ingericht. Van hieruit konden de snelle booten in den strijd gebracht worden op deelen van de zee, die tevo ren voor haar niet bereikbaar waren en die als voorterrein voor de kust. een buitengewoon goede kans- op succes boden. Het gelukte den snellen booten, een aantal vijandelijke torpedobootjagers en transportschepen te vernietigen en daar door de uitwerking der aanvallen van de luchtmacht op de vijandelijke trans port vloot, die bij de ontruiming van Duinkerken gebruikt werd, te vergroo- ten en te voltooien. De toegangen tot de havens en de scheepvaartroutes langs WASHINGTON, 3 Juli (DNB) De conferentie van Amerikaan- sche ministers van buitenlandsche zaken of hun vertegenwoordigers in Havanna is thans definitief be paald op 20 Juli. In de persconferentie heeft de minister van buitenlandsche zaken. Huil, ontkennend geantwoord op de vraag of Canada zou worden uitge- noodigd voor de inter-Amerika'an- sche conferenties. Hij legde er den nadruk op, dat sedert het uitbre ken van den oorlog deze kwestie niet meer ter sprake is gekomen Dr. Melo, die in de plaats van den minister van buitenlandsche zaken, Cantilo, Argentinië evenals op de con ferentie van Panama ook in Havanna als speciaal gevolmachtigde zal ver tegenwoordigen heeft een langdurig onderhoud gehad met staatspresident Ortiz over de in het algemeen aan te nemen houding van Argentinië op de Pan-Amerikaansche conferentie Naar verluidt zou de volgende for mule zijn aangenomen: continentale solidariteit in de eigen politiek. Melo zal a.s. Vrijdag naar Havanna vertrekken. De Argentijnsche delegatie, beslaat ver der uit de vroegere gedelegeerde van Argentinië bij den Volkenbond en den deskundige op staatsrechtelijk gebied, dr. Costa. Ook de ambassadeur te Washington zal waarschijnlijk tot de delegatie behooren. Volgens de Diplomatic News Service zullen alle Latijnsch-Amerikaansche regeeringen worden uitgenoodigd voor het houden van een scheepvaartconfe rentie in Washington op een nader te bepalen datum. Hiervoor zouden even eens alle Noord- en Zuid-Amerikaansche reederijen worden uitgenoodigd. Het ligt in het voornemen te beraadslagen over de organisatie van een inter-Ame- rikaansche scheepvaartoverheid en van overeenkomsten over belastingen, ha vengelden, verlaging van vracht- en passagierstarieven. De uitnoodiging is het gevolg van een voorstel der door de inter-Amerikaan- sche conferentie in Panama in October 1939 aangestelde commissie voor eco nomische en financieele problemen, die sedert November 1939 permanent in Washington bijeen is. Ten behoeve van een intensievere propaganda voor de samenwerking met Washington ligt verder, naar verluidt, een reis van den minister van land bouw, Wallace, in het voornemen. Wal lace heeft zich volgens berichten in de bladen uitgesproken voor het in het leven roepen van een Pan-Amerikaan sche economische solidariteit. de veroverde kust werden van mijnen gezuiverd. Op S Juni reeds kon men de neutrale scheepvaart toestaan, uit Ne derlandsche, Belgische en Noorcï-Fran- sche havens uit te loopen naar Duit sche, Deensche, Zweedsche en andere Oostzeehavens. Gedurende dezen tljci waren onze duikbooten met aanzienlijke resultaten actief voor de Brit sche eilan den en de Fransche kust. De wereld heeft deze voorbedde- looze overwinning der Duitsche wapenen gevolgd met bewonde ring, verbazing of schrik, al naar de oriëntatie. Allen echter vragen zich af, hoe dergelijke successen in zoo korten tijd verklaard kunnen worden. Als de vroegere Geallieer den de oorzaak rneenen te zien in nummerieke Duitsche meerderheid, dan is dat niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Wel was de Duitsche luchtmacht numeriek aanzienlijk sterker dan die der Geallieerden. Het Westelijke Duit sche leger echter ging op 10 Mei tot den aanval over met een geringer aan tal divisies dan aan Fransche, Engel sche, Belgische en Nederlandsche, di visies aan den anderen kant stonden. De operaties begonnen ook niet, zoo als in Polen het geval was, uit een stra tegisch gunstige stelling. De Duitsche troepen moesten in een frontaonval le gen zeer sterke vestingwerken, die meestal achter rivieren en kanalen la gen, een doorbraak forceeren, waardoor de insluiting en vernietiging van den vijand en het in den strijd brengen van nieuwe divisies pas mogelijk werden gemaakt. De oorzaken van de Duitsche successen liggen dieper, men moet ze zoeken, waar Duitschlands vij anden onze zwakte meenden te zien, in de revolutionnaire dyna miek van het Derde Rijk cn zijn nationaal-socialistische leiding. Zij heeft het beste strijdinstrument van den modernen tijd met een straffe en uniforme opperste leiding gescha pen. Zij heeft de synthese tusschen een nuchter overwegende en zeer zorgvul dige voorbereiding en de grootste dap perheid in het ten ui tvóerl eggen der operaties gevonden. Zij heeft de in alle tijden beroemde prestaties van den Duitschen soldaat zoo zeer doen stijgen, dat dit verschijnsel niet meer kan wor den uitgelegd met dc vervulling van een vaderlandschen plicht, maar slechts met een gedachte, die het ge heele eendrachtige volk draagt en doet bewegen. I-Iet voorbeeldige persoonlijke gedrag van alle commandanten tot de laagste graden toe zal voor altijd een roemrijk blad in de Duitsche gesohie- denis zijn. TOKIO, 3 Juli (D.N.B.) De Japansche keizer heeft heden de leden van den geheimen staats raad, onder leiding van den nieu wen voorzitter, Hara, ontvangen. In aansluiting hierop bracht de minister van buitenlandsche zaken rapport uit over de onderhande lingen met Frankrijk en Engeland betreffende het stopzetten van de transporten aan Tsjang Kai Sjek via Fransch-Indo-China en Birma, benevens over de problemen van Nederlandsch-Indië. DEVIEZENINSTITUUT 's-GRAVENHAGE. 2 Juli. Het de- viezeninstituut maakt bekend, dat in gevolge de beschikking van den secre taris-generaal van het Departement van Financiën, Ned. stort, van 2 Juli 1940, no. 126, (dccumentenbeschikking), bij den uitvoer naar landen, andere dan die waarmede een clearing bestaat, aan de ambtenaren der invoerrechten en accijnzijn o.a. moet worden overgelegd een behoorlijk ingevuld en ondertee kend. door het dfcyiezeninstituut vast gesteld formulier. Exemplaren dier formulieren, t.w. ex' portdveiezenverklaringen. zijn verkrijg baar bij de bureaux van het deviezen- instituut en bij de Kamers van Koop handel. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.05 uur. Zonsopgang 5.23 uur. Zooals men weet ts iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1