BRITSCH-FRANSCHE ZEESLAG NABIJ ORAN Een beslissing Egypte wil den vrede met Italië behouden DE EEMLANDER Kabinetscrisis in Roemenië Welk lot wacht Fransch-Syrië? van Hitier Fransche vloot gaat over tot geweld Verklaringen vanhuidigen en vorigen premier Weer bommen op Den Helder De verwarring in Engeland SPANJE .mar0^j saham 39e Jaargang No. 4 DE VERDUISTERING Donderdag 4 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a Engelsche bommen nabij Leimuiden „Maatregelen zijn genomen om Fransche oorlogsschepen onder controle van Groot-Brittannië te stellen" AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ?RIJS DER AÜVtKjtrtllfcN vanl4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ZUID- SLAVIE IGenua] Toulon COR6ICAV isrcclona Ajaccojj Ml NOR CA HAUORCA Madrid Valcncij .SARDINIË [tagfiari issAbon AAessi na. SICILIË' O* 05e villa BOEKAREST, 4 Juli. (D.N.B.). De regeering-Tatarescu is afge treden. Staatsminister zonder por tefeuille. Jon Gigurtu is belast met de vorming van een regeering. In het koninklijke slot vinden thans besprekingen plaats over het ka rakter van de nieuwe regeering. Verbod tot hulpverleening door militairen aan politie Wanneer deze optreedt tegen politieke partijen 's-GR AYEN'HAGE, 1 Juli. He- den is uitgegeven een buitengewoon politieblad, waarin het volgende on der de aandacht wordt gebracht. Op verlangen van den Duitschen opperbevelhebber in Nederland is bepaald, dat de Nederlandsche mili tairen zich moeten onthouden van het verleenen van hulp aan politie beambten, indien dezen optreden tegen politieke partijen of tegen le den van zoodanige partijen, die als zoodanig duidelijk zijn te herken nen. In geval van zoodanig optreden door de politie zijn aanwezige Ne derlandsche militairen verplicht zich terstond te verwijderen. Ingevolge dit voorschrift behoort der halve de politie harerzijds in dergelijke omstandigheden verzoeken tot hulp aan militairen achterwege te laten, terwijl er ten overvloede op zij gewezen, dat door het verbod tot verleening van hulp, op militairen de desbetreffende artike len van het wetboek van strafrecht bij weigering van hulp tegen politieke par tijen of tegen leden daarvan, buiten toe passing moeten blijven. ANKARA, 4 Juli. (Stefani.) De aandacht der Turksche politieke krin-« gen is nog steeds gericht op de ge beurtenissen in Syrië. De reis van Massigli, den Franschen ambassadeur in Ankara, naar Aleppo en Beiroet, die gemotiveerd is met de noodzakelijkheid eener regeling der demobilisatie van de Fransche legers in den Levant, heeft verschillende com mentaren gewekt. Niemand begrijpt de noodzakelijkheid der tusschenkomst van ambassadeur Massigli, omdat Sy rië en de Libanon hooge commissaris sen hebben, behalve den militairen be velvoerder. Men gelooft, dat de bij eenkomsten, die te Aleppo en Beiroet worden gehouden, veroorzaakt worden door het Engelsche voornemen om Sy rië te bezetten. DE BENOEMING VAN KNOX GOEDGEKEURD WASHINGTON, 4 Juli. (D.N.B.) De marinecommissie van den Senaat heeft gisteren met 9 tegen 5 stemmen de benoeming van Knox tot minister van marine der Ver. Staten goedge keurd. van financiën heeft thans een commis sie van acht benoemd als adviseerend lichaam bij de schatkist. Tenslotte is zelfs een verbod uitgevaardigd op den uitvoer van goud en sieraden, inbegre pen trouwringen. De Britsche oud-minister van oorlog Hore Belis>ha is Maandag na een rede te Devonport, waarin hij voor het vast beraden voortzetten van den oorlog pleitte, door opgewonden vrouwen aan gevallen. Vóór de detectives, die hem voortdurend begeleiden, konden ingrij pen, werd Hore Belisha op het oogen- blik, dat hij in zijn auto wilde stappen, door een aantal vrouwen omringd, waarbij hij verscheidene klappen in het gezicht kreeg. De vrouwen verlangden vrede en den terugkeer hunner mannen en beschuldigden den gewezen minister van oorlog ervan. Engeland in den oor log te hebben gebracht. Zonsondergang 22.05 uur. Zonsopgang 5 23 uur. f Zooals men weel ts leder een ver plicht tusschen zonsondereans en zonsopkomst te verduisteren Naar aanleiding van de Britsch:Fransche botsing ter zee ENGELSCHE SLAGSCHEPEN OPENDEN VUUR OP „DUNKERQUE" EN „STRASSBOURG" LONDEN, 4 Juli. (D.N.B.Volgens een bericht van Reuter wordt officieel medegedeeld: „Op 3 Juli zijn maatregelen genomen om alle in Britsche havens zijnde Fransche oorlogsschepen onder controle van Groot-Brittannië te stellen. Dit is met succes geschied, ofschoon daarbij twee slachtoffers zijn gevallen". In een verklaring \an het Britsche ministerie voor de voorlichting wordt hiercner gezegd „Tegelijkertijd zijn aan de Fransche schepen in de Noord-Afri- kaansche havens zekere voorwaarden gesteld, waarvan het doel «as ze Ie ont trekken aan Duitsche handen. Den hevelvoerenden Franschen officier werd verklaard, dat Groot-Brittannië, ingeval geen van deze voorwaarden mocht worden aanvaard, alle maalregolen zou nemen om de zekerheid te krijgen, dat geen van deze vaartuigen in het verdere verloop van den oorlog tegen Enge land zal worden gebruikt. De Britsche regeering betreurt het. dat de Fransche generaal, die in Oran het bevel voerde, geweigerd heeft een van deze voorgestelde voorwaarden te aanvaarden. Het onvermijdelijke resultaat was, dat in deze stad een actie moest worden ondernomen tegen de Fransche schepen. Deze operaties zijn nog aan den gang. Voor het parlement zal daarover vandaag door den eersten minister een verklaring worden afgelegd. pANTtlLfBIA( 't.lj S MALTA britl [taliaanschCU Fransch GENEVE, 4 Juli. (D.N.B.). In Clermont-Ferrand is in den af- geloopen nacht om drie uur het volgende officieele Fransche com muniqué uitgegeven: „In den ochtend van 3 Juli is een belangrijke Engelsche strijdmacht, vooral bestaande uit drie slagsche pen, van de Noordzee gekomen, verschenen voor de reede van Mers el Tebir, de vlootbasis van Oran, waar zich een deel van de Fransche vloot n.l. de „Dun- kerque" en de „Strassbourg" vol gens het wapenstilstandsverdrag voor anker bevond. De Britsche admiraal richtte tot den Franschen eskaderadmiraal, vice-admiraal Gensoul de eisch zich over te tzeven dan wel zelf zijn schepen tot zinken te hrenfcen. De Britsche admiraal stond een termijn van zes uur toe voor het nemen van een beslissing. Zonder te wachten op den af loop van dezen termijn sloten wa tervliegtuigen van de Engelsche marine door middel van magneti sche mijnen de reede van Mers el Tebir af. Aangezien de Fransche admiraal weigerde te gehoorza men, opende de Britsche vloot om 17.40 uur het vuur op de Fransche oorlogsbodems. Mei het oog op dezen niet te quali- ficeeren aanval, aldus gaat het com muniqué verder, heeft de Fransche regeering aan de naast de Britsche vloot ter reede van Alexandrië voor anker liggende eenheden het bevel gegeven de ankers te lichten en naar open zee te varen, zoo noodig met geweld. Bovendien heeft aangezien deze aanval des te afschuwelijker is, daar hij gepleegd werd door onzen bondgenoot van gisteren de Fransche admiraliteit zonder verwijl aan alle oorlogsschepen, die zich in volle zee bevinden, in structie gegeven om de Britsche koopvaardijschepen, welke zij ont moeten, aan te houden en op iederen nieuwen aanval met vuur te antwoorden". Fransch-Britsche zeeslag Ten aanzien van het optreden der Engelschen bij Oran verneemt het D.N.B. nog, dat de Engelsche vloot- groep, die Woensdag voor Oran ver scheen, bestond uit d4rie slagsche pen, een vliegtuigmoederschip, 3 kruisers en een lichte flotille. Nadat de Fransche admiraal de Engelsche eischen had afgewezen BERLIJN, 4 Juli. (D.N.B.) Na dat de Fransche delegatie aan de Duitsche wapenstilstandscommissie mededeeling had gedaan van de botsing tusschen Engelsche en Fransche vlooteenheden bij Oran, heeft de Führer aan de Fransche regeering toestemming verleend dc Fransche schepen overal, waar zij zich aan de verovering door de En gelschen niet, kunnen onttrekken, tot zinken te brengen. Dit besluit is geheel overeenkom stig den inhoud van het wapen stilstandsverdrag, volgens hetwelk het niet in het voornemen der Duit sche regeering ligt om de Fransche vloot in bezit van Duitscltland te brengen, doch uitsluitend te verhin deren, dat deze vloot verder aan den oorlog tegen Duitschland deel neemt. Ook bij Leimuiden hebben Engelsche vliegers bommen uitgeworpen. Een der projectielen, dat op ecnige honderden meters van de bebouwde kom terecht kwam. sloeg een gat van bijna acht meter middellijn en een diepte van vijf meter. Maar het wil ook zijn verdragsverplichtingen jegens Engeland nakomen VAN DE EGYPTISCHE GRENS, 4 Juli (D.N.B.). De Egyptische minis ter-president Hassan Zabri Pasja, heeft gisteren voor het parlement zijn eerste rede gehouden, waarin hij het volgen de zeide: „Egypte wil niets anders dan hartelijke en vriendschappelijke be trekkingen met alle volken onderhou den. Tegelijkertijd is Egypte bedacht op zijn onafhankelijkheid en veilig heid. Egypte wil ook zijn verplichtin gen tegen het verbonden Engeland na komen. Wat betreft den hinnen- landsch-politieken toestand Verklaarde de minister-president, dat het land zich in een ernstige economische en fi- nancieele crisis bevindt. De nieuwe re geering zal haar best doen voor het verkrijgen van normale economische en financieele toestanden in het land." De kortgeleden afgetreden Egypti sche minister-president, Ali Maher Pasja, heeft in een kleinen kring van senatoren de gebeurtenissen medege deeld, die geleid hebben tot zijn aftre den. Uit deze mededeelingen, die ge publiceerd worden in de. Messagero, blijkt dat de koning het aftreden van openden de Engelschen het vuur. De Fransche vlooteenheden aan vaardden den strijd. Tegen 19 uur ontwikkelde zich een zeeslag tus schen de Fransche en de Britsche zeestrijdkrachten, over het verloop waarvan op het oogenblik nog geen berichten zijn ontvangen. Ook de in Engeland liggende Fransche schepen hebben van hun regeering bevel gekregen eveneens met geweld zee te kiezen en vol gens de wapenstilstandsvoorwaar den Brest aan te doen. Het Fransche slagschip Strassbourgwaarvan de Dunkerqueeen zuster schip is. Maher slechts heeft aanvaard om Egypte een ernstige buitenlandschp crisis te besparen Ali Maher verklaarde, dat het Engelsche opperbevel onmiddellijk na de deelneming van Italië aan den oorlog de eisch tot hem had gericht zonder raadpleging van het parlement terstond aan Italië en Duitschland den oorlog te verkla ren en Egyptische troepen in den strijd te werpen tegen Italië. Dezen eisch van het Engelsche opperbe vel heeft hij categorisch afgewezen jnet de verklaring, dat hij onder geen beding een schending van de grondwet kon toelaten Volgens de Egyptische grondwet is de regeering niet gerechtigd om derge lijke beslissingen over oorlog of vrede te nemen zonder parlement te kennen. Na zijn weigering heeft het Engelsche opperbevel in bruusken vorm van den koning het aftreden van Ali Maher Pasja geeischt. Daarbij bracht het de motiveering naar voren, dat de regee ring „niet meer in overeenstemming was met de volksgevoelens en in tegen spraak was gekomen met den geest van het Engelsch-Egvptische verdrag van 1936". De koning heeft daarop alle vroegere minister-presidenten, de voorzitter van Kamer en Senaat en de partijleiders bijeengeroepen. Ali Maher bracht voor hen rapport uit over den eisch der En gelschen, dat Egypte zou gaan deelne men aan den oorlog. In deze vergade ring, zoo verklaarde Ali Maher Pasja verder, heerschte volledige overeen stemming over ae opvatting, dat de En gelsche eisch een wederrechtelijke in menging vormde in de binnenlandsche aangelegenheden van Egypte, dat de Engelschen openlijk in tegenstelling waren gekomen tot de tusschen Enge land en Egypte bestaande verdragsover eenkomsten, maar dat in het belang van het land en ter oplossing van de'crisis de regeering-Maher moest aftreden. Ali Maher wees er voor de senatoren op, dat Egypte onder geen beding zal gaan deelnemen aan een oorlog tegen Italië en dat Egypte tegenover Enge land alleen de in verdragen vastgeleg de overeenkomsten moest nakomen. LIJKENROOVER TOT ZWARE STRAF VEROORDEELD 's-HERTOG EN BOSCH. 4 Juli. De rechtbank te 's-IIertogenbosch heeft vonnis gewezen in de strafzaak tegen den 34-jarigen thans gedetineerden landbouwer J. van L., woonachtig te Vechel, die zich aldaar aan lijkenroof heeft schuldig gemaakt Op 12 Mei j.l. heeft hij van een gesneuvelden soldaat die in een sloot lag. een horloge ont vreemd Overeenkomstig den eisch van den officier van justitie, heeft de recht bank hem veroordeeld tot twee jaren gevangenisstraf niet aftrek van het voorarrest. Een halve straat in puin DEN HELDER, 4 Juli. Vannacht omstreeks 4 uur, heeft een Engelsch vliegtuig bommen laten vallen op Den Helder. Een halve straat ligt in puin. Vier menschen wer den gedood, o.a. een vader van een gezin van 10 kinderen en een vader en moeder van een gezin van 8 kinderen. Ook een bom op Sint Pancras ALKMAAR, 4 Juli. Hedennacht heeft een Engelsch vliegtuig een hom laten vallen boven het dorpje Sint Pan cras in Noord-Holland. Het projectiel kwam op een weiland achter een woning terecht, waar een groot gat. in den grond werd geslagen. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Een Britsch bericht over de aanvallen door de Duitsche luchtmacht Hore Belisha gemolesteerd LONDEN, 4 Juli. (Reuter). Duitsche vliegtuigen hebben Zuid- Oost-Engeland gebombardeerd. Een brandbom kwam neer op een gebouw. Het aantal dooden is nog niet bekend. De verwarring, die on het ooeenblik in geheel Engeland heerscht, wordt be schreven door den Londenschen cor respondent van „Goeteborgs Handels och SjoefartsTidning". Het blad wijst op het volgende staaltje: Een vallende bom behoort officieel tot het ressort van het ministerie van luchtvaart, een hom, die den bodem bereikt, komt binnen de be voegdheden van het ministerie van bin nenlandsche zaken en het gevangen nemen van de bemanning van een vliegtuig ressorteert onder het ministe rie van oorlog. De regeering te Londen overweegt thans de geheele nationale verdediging te plaatsen onder één gene ralissimus. Daar de geestdrift, van de bevolking voor de luchtbescherming klaarblijke lijk niet bijzonder groot is, overweegt de Britsche regeering thans ook groote groepen burgers te dwingen dienst te doen bij de burgerlijke luchtbescher ming. Voorts meldt de Zweedsche correspon dent. dat vele burgers hp/zinnen machi- negeweernesten en dergelijke militaire werken te bouwen. De Britsche minister

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1