FELLE FRANSCHE REACTIE OP BRITSCHEN OVERVAL BESLISSEND KEERPUNT DER POLITIEKE SITUATIE S®f Mi Britsche pers over de actie tegen de Fransche vloot Diplomatieke betrekkingen verbroken Het gebulder der kanonnen was Bommen vallen neer Een verklaring van Halifax Standaard' voor acht weken verboden Vrijdag 5 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 5 Britsche actie tegen de Fransche vloot beteekent een formeele breuk FRANKRIJK ALS EEN VIJAND BEHANDELD 100 k.m. hoorbaar bij Scheveningsche schokkers DE ENGELSCHE BLADEN UITEN INSTEMMING KOFFIE-, THEE- EN BROODDISTRIBUTIE DE VERDUISTERING AMERSroORTSOi DAGBLAD ABONNti'ntfsTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f015 Bioneniand tranco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0 05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ,,i!JS DER Aimiilti.iitN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 GENEVE, 5 Juli (D.N.B.- De Fransche regeering deelt officieel mede: VICHY, 4 Juli. - De Donderdagmorgen onder voorzitterschap van president Lebrun bijeengekomen Fransche ministerraad heeft na kennis te hebben genomen van den niet te rechtvaardigen aanval, dien een machtig Engelsch eskader heeft ondernomen op een Fransch eskader bij Mers el Kebir, en nadat hij zijn waardeering tot uitdrukking had gebracht over den heldenmoed der Fransche vloot, besloten de diplomatieke be trekkingen met Engeland te verbreken. ROME, 5 Juli (D.N.B.). Het optreden van Engeland tegen de Fransche vlooteenheden in Oran wordt in Rome als een beslissend keerpunt beschouwd in de verdere ontwikkeling van den internatio nalen toestand. De Engelsche regeering heeft hiermede openlijk de coalitie-verhouding met Frankrijk verbroken en Frankrijk als een vijand behandeld. De formeele breuk tusschen de beide westelijke democratieën is hiermede een feit geworden. In politieke kringen te Rome wordt er op gewezen, dat door den overval van de Engelsche vloot op de Fransche vlooteenheden ook de in de Amerikaansche staten gehuldigde stelling van gemeenschappelijken strijd der Westelijke democratieën tegen de dictatuurstaten „voor het redden van de bedreigde vrijheidsrechten" thans is ineengestort en hierdoor iedere Amerikaansche interventiepolitiek zinloos is ge worden. Uit Washington meldt het D.N.B.De berichten over een Engelschen overval op de vloot van den -vroegeren bondgenoot hebben bij de openbare mcening in de Ver. Staten een diepen indruk gemaakt. Een radiospreker noemde den indruk „gruwelijk". Hij voegde daaraan toe, dat deze berichten den indruk maken van „een soort doodendans". beschouwd als een afleidingsmanoeuvre, die door niets te rechtvaardigen is en die in geen geval geschikt is om de Engel sche laagheid te verdoezelen. Met den meesten nadruk moet er op gewezen worden, dat de Duitsch-Fran- sche wapenstilstandsvoorwaarden uit drukkelijk de plechtige garantie van Duitschland bevatten, dat de Fransche vloot niet voor oorlogsdoeleinden zal worden gebruikt. Het betreft hier een tus schen soldaten gegeven bindende belofte. Wanneer Churchill het waagt over deze belofte heen te loopen en haar beteekenis tracht te ontkennen, resp. in twijfel te trekken, dan is dit in de hoogste mate kenmerkend voor de Engelsche opvatting van recht en bindende plechtige verplich tingen. De openbare meening der wereld zou thans, naar men in bevoegde Duitsche kringen meent, voldoende kunnen zijn ingelicht. Met belangstelling wacht men af, welken indruk de verklaring van Churchill vooral in Europa zal maken. Gezien vanuit een zuiver Europeesch standpunt, is de vraag actueel of er zich thans op het vasteland nog een enkele verdediger van de door Churchill verkon digde these bevindt. Tot dusver is slechts bij één persoon, en wel den Amerikaan- schen journalist Knickerbocker, de po ging van Curchill om zich schoon te wasschen en te rechtvaardigen in den smaak gevallen. Radiorede van Ansaldo In een radiotoespraak tot de Italiaan- sche weermacht heeft Ansaldo, de direc teur van de Telegrafo, naar aanleiding van den Engelschen overval op de Fran sche oorlogsschepen bij Oran gezegd: „Frankrijk kan thans zien, welk ras van bondgenooten deze Engelschen zijn. voor wie Frankrijk in Vlaanderen en aan de Somme de bloem zijner jeugd heeft opge offerd. Het is sedert eeuwen Engelsch ge bruik, de vrienden te laten vallen of zelfs te overvallen, zoodra de zaak verkeerd gaat. Zoo heeft Engeland honderd jaar geleden met den koning van Napels ge handeld en zoo doet het thans met Frankrijk. Het geheele wreede egoïsme van het perfide Albion spreekt uit deze nieuwste daad van zeerooverij tegenover zijn vroegeren bondgenoot. Overigens kan Engeland met dergelijke daden van ge weld zijn lot niet ontgaan. Slechts wie als Engeland zich reeds niets meer gele gen laat liggen aan zijn prestige, is in staat tot het plegen van gewelddaden als deze. TETOEAN. 5 Juli (D.N.B.). De Engelsche overval op Fransche vlooteenheden bij Oran heeft onder de Arabische bevolking van Noord-Afrika de uitwerking van een sensatie. In een omtrek van honderd kilometer werd het gebul der van het scheepsgeschut ge hoord. In Fransche kringen in Noord-Afrika hecrscht ontzaglijke verontwaardiging over den laffen overval. Zelfs de Franschen. die nog voor kort niet accoord gingen met de maatregelen van maarschalk Pétain en pleitten voor een voortzetting van de Engelsch-Fran. sche samenwerking, zijn na den aanslag in één nacht tot uitgesproken vijanden van Engeland geworden. Uit Algeciras wordt gemeld, dat aan den overval op de Fransche oorlogssche pen in Oran is deelgenomen door de En- gelsche slagschepen „Hood" en „Resolu- tion", benevens door nog een slagschip en acht torpedoboot jagers. Verder wordt gemeld, dat Donderdag drie torpedoboot- jagers met talrijke dooden en gewonden in Gibraltar zijn aangekomen. Voorts zijn twee torpedoboot jagers in Gibraltar bin. nengeloopen. welke ernstige beschadi gingen vertoonen. Volgens de laatste be richten zou het zeegevecht voor Oran ook Donderdagavond nog hebben voort geduurd. Duitsch commentaar op de Britsche actie De door Churchill Donderdag in het Lagerhuis afgelegde verklaring kan slechts de meening van Duitsche poli tieke kringen versterken, dat het er En geland alleen om te doen is zijn zware verliezen ter zee ëenigermate te compen. seeren door het in beslag nemen van de vloot van zijn vroegeren bondgenoot. De motiveering. die Churchill voor het brutale optreden tegenover Frankrijk heeft gevonden, wordt in deze kringen Geen persoonlijke ongelukken, alleen materieele schade 's-GRAVENHAGE, 5 Juli. Gisteravond zijn eenige schok kers, thuisbehoorende te Scheve- ningen, op zee aan groote gevaren ontsnapt en het is een wonder, dat geen persoonlijke ongelukken heb ben plaats gehad. Van de kustvisscherij waren deze schepen op weg naar de Schevening sche haven en om 7 uur bevonden zij zich 2mijl uit de kust. Plotseling kwamen uit de wolken drie vliegtuigen te voorschijn en een aantal bommen naar de visschers meenden wel tien viel in de onmiddellijke nabijheid der scheepjes. Eén bom kwam op enkele meters afstand van de Soh. 49 terecht. De ontploffing veroorzaakte een groote waterzuil en de ruiten en stuurhut van het schip werden versplinterd, terwijl granaatscherven op het dek 6loegen. Ook floten de bemanning de kogels om de ooren. Het was de bemanning niet dui delijk, of men hier met een lucht gevecht te doen had, waarbij een achtervolgd vliegtuig zich ontdeed van zijn bommenlast, of dat het een aanval op de schepen betrof. De vliegtuigen verdwenen weer snel. De visschersschepen voeren hierna naar de haven, waar een en ander groo te opschudding verwekte onder de vis- schersbevolking. De andere schepen hebben geen schade bekomen. Ondanks dit wedervaren zijn vanochtend weder acht schokkers naar zee vertrokken. Tijdens een groote metaalinzameling te Rome dragen Italianen ook het schild van het Britsche consulaat naar de verzamelplaats. Een enorme hoeveelheid naphtaline is te New Jersey door een feilen brand vernietigd. De brandweer stond voor een vrijwel hopelooze taak en moest zich beperken tot het beveiligen van de omgeving LONDEN, 5 Juli (D.N.B.). De Engelsche bladen van Donder dagavond keuren de actie van Churchill tegen de Fransche vloot goed. De Evening News verklaart, dat de Britsche marine gesproken heeft in de taal van Nelson, Drake en Beatty. De stem der vloot, zoo schrijft het blad, vindt haar weerklank in het hart van ieder indivi dueel Engeischman. Ook de Evening Standard beweert, dat de ge heele natie zich er over verheugt, dat niet wordt toegestaan, dat „aca demische formules" in den weg hebben gestaan aan de duidelijke ver vulling van den „plicht tegenover de eigen zaak". De Star meent, dat deze herhaling van de methoden van Nelson een aansporing voor het geheele land zijn zal. „Wij deelen den rouw van Chur chill over den smartelijken plicht, dien wij veroordeeld waren om te vervullen", zoo schrijft de Daily Mail vandaag over den Britschen overval op de Fransche oorlogs vloot-. Het was echter een schoone actie, waartoe door een groot man bevel is gegeven. De Daily Herald schrijft: „Het Engel sche medegevoel met de Fransche ma trozen, die te lijden hadden onder deze actie in de Middellandsche Zee, is on beschrijfelijk." De Daily Telegraph noemt den over val „een plicht tegenover de gemeen schappelijke zaak, tegenover Frankrijk en tegenover de vrijheid". De Times schrijft: „Iedere actie, die de Britsche strijdkrachten kunnen on dernemen om de uitvoering te belom meren van de bevelen der regeering- Pétain, heeft een rechtvaardiging: in zal nooit een actie zijn tegen Frankrijk maar tegen Duitschland. De regeering van Frankrijk moet verantwoordelijk gesteld worden voor de in den slag van Oran verloren gegane menschenlevens". De eerste Lord der Britsche admira liteit Alexander heeft gisteravond in een radiorede verklaard, dat de Brit sche verliezen bij de actie tegen de Fransche vloot gering geweest zijn. Een officier en een mindere werden gewond. De bemanning van een vliegtuig wordt vermist. Lord lifax heeft in het Hooger- huis een soortgelijke verklaring af gelegd als Churchill in het Lager huis. Den overval op de Fransche vloot eenheden te Oran motiveerde hij met de opmerking, dat de Fran schen het „plechtige Dact met de Geallieerden" hadden m-oeten na komen alvorens de beloften aan den vijand te vervullen. Halifax verzekerde tenslotte, dat slechts door de zege van de Britsche wa pens de bevrijding van Frankrijk mogelijk vyas, en dat het Fransche volk vroeg of laat begrip zou heb ben voor het einddoel van het Brit sche volk. Ieder in Engeland was vastbesloten, tot het zegevierende einde tegenstand te bieden. In buitenlandsche kringen der Brit sche hoofdstad heeft het bericht over het optreden der Britsche vloot tegen den vroegeren bondgenoot een vernie tigenden indruk gemaakt. Alle van Britsche zijde ter rechtvaardiging van deze actie naar voron gebrachte argu menten zoo verklaart men in deze kringen berusten uitsluitend oo de bewering, dat men van Engelsche zijde niet kon gelooven, dat de Fransche vloot niet tegen Engeland in den oor log zou worden gebracht. Honderden Franschen, matrozen en officieren, heb ben Woensdag voor Oran hun ieven moeten geven, omdat Engeland tegen over de Fransche regeering nM het vertrouwen heeft, dat zij de voorwaar den van den Duitsch-Franschen wapen stilstand zal nakomen. De diepste indruk is echter door den Britschen overval op de Fran sche vloot gewekt in Amerikaan sche kringen in Londen. Men ver klaart in deze kringen openlijk, dat het Engelsche optreden tegen de vloot en vooral het gebeurde voor Oran zeer zwaren afbreuk heeft moeten doen aan de sympa thieën der Vereenigde Staten voor Engeland. ARRESTATIES IN GIBRALTAR MADRID, 5 Juli (D.N.B.). In Gi braltar zijn twintig personen gear resteerd, die tijdens den Spaanschen burgeroorlog gesympathiseerd hebben met het nationale Spanje en die thans door de Engelschen worden beschouwd als leden van de z.g. „vijfde colonne". 's-GRAVENHiAGE, 5 Juli. Op grond van de verordening van den rijkscom missaris betreffende de uitoefening van de regeeringsbevoegdheden in het be zette Nederlandsche gebied van 25 Mei wordt het dagblad de Standaard mot ingang van heden voor acht weken, dus tot en met 29 Augustus, verboden. Hot verbod strekt zich uit tot alle neven uitgaven, kopbladen en bijvoegsels van elk eoort. Eveneens is het uitgeven van alle drukwerken verboden, welke als vervanging van het dagblad do Stan daard kunnen worden aangezien. Op overtreding van dit verbod volgen maatregelen van de zijde der Sicher- heitspolizei. Welke bonnen voor de komende periode noodig zijn 's-GRAVENHAGE. 5 Juli. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat ge durende het tijdvak van 8 tot en met 14 Juli a.s. de met „51" tot en met „60" genummerde bonnen van het broodboekje gezamenlijk recht geven op het hoopen van 2000 gram brood. Eik der bonnen geelt derhalve recht op het koopen van 100 gram brood. De bonnen, die op 14 Juli nog niet ge bruikt mochten zijn, blijven voorts tot en met 18 Juli a s. geldig- De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van land bouw en visscherij maakt voorts be kend, dat gedurende het tijdvak van 6 Juli tot en met 2 Augustus a.s. de met ,.85" genummerde bon van het algemeen distributiebonboekie recht geelt op het koopen van 2'/i ons koffie of Va ons thee. Zonsondergang 22.05 uur Zonsopgang 5.23 uur. fZoiKils men weet <s iedereen ver plicht tusschen zonsondereunu en zonsonkumsi te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1