FRANKRIJK INGESCHAKELD FRANK'S HOTEL RESTAURANT IN CONTINENTAAL SYSTEEM Roemeensche regeering treft op persgebied ingrijpende maatregelen Fransche haven Dakar door Engelschen aangevallen DE EEMLANDER „Tot zijn voordeel zal Frankrijk weer in de eerste plaats landbouw- en boerenland worden" Herstel van gezag en vrijheid Ciano, Teleki en Csaky bijeen in München Vliegtuigbom Gen. Antonescu gearresteerd Botsing mogelijk geacht bij Martinique bloedonderzoek gelast Woensdag 10 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 9 OPBOUW EENER NIEUWE SOCIALE ORDE DE TOESTAND IN EGYPTE Engelsch vliegtuig gooit bommen uit onder Schijndel in Amsterdamsche gracht gevallen EIGENAAR J. TH. VROOM Jr. WEDEROM GEOPEND IS Bommen vielen bij Alphen a. d. Rijn en Middelbeers ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1-95; per maand 0.65; per i - week f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 1620 PRIJS DER ADVt«ï£uiltN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERN, 10 Juli. (D.N.B.) Minister-president Pétain heeft de onmiddellijke behandeling verlangd van de ontxverp-resolutie inzake de grondwetsherziening. In de motiveering dezer resolutie, aldus een bericht uit Vichy, wordt gezegd: „Frankrijk moet uit de verloren veldslagen alle leering trekken. In het bewustzijn van den omvang der nederlaag mag Frankrijk zich niet aan nutteloos geweeklaag overgeven. Uit de militaire nederlaag hebben andere landen de kracht voor de herleving en de reorganisatie geput. In het bitterste oogen- blik van zijn geschiedenis moet Frankrijk de noodzakelijkheid eener nationale revolutie begrijpen en erkennen. De regeering moet alle gezag bezitten om het noodige te beslissen, te ondernemen en te be spreken." X 7 OORTS wordt in de motivee- V ring van de ontwerp-resolutie der Fransche regeering inzake de grondwetsherziening, naar uit Vi chy gemeld wordt, nog het vol gende gezegd: De regeering ver langt van het als Nationale Ver gadering bijeenkomende parle ment, dat het minister-president maarschalk Pétain in overweging geeft, onder zijn verantwoording de grondslagen van den Fran schen staat te verkondigen. Het gaat in de eerste plaats erom, den staat in zijn souvereiniteit en het regeeringsgezag in zijn onafhan kelijkheid te herstellen. Het staatsgezag za] van den druk der oligarchie bevrijd worden. De regeering zal het lot van het land voortdurend in handen houden, gesteund door een na tionale vertegenwoordiging, en zij zal zich tot taak stellen, het gezag met eer biediging van de noodige vrijheid in overeenstemming te brengen. In dezen geest, en door te breken met misstan den en verouderde methoden, zai de re geering de bestuurs- en juslilie-organen des lands op moderne en eenvoudige grondslagen ophouwen. Als scheidsrechter over de belangen van alle Franschen zal zij er bij deze taak naar streven, door do gronte spaar zaamheid de last der openbare uitgaven te verminderen. Zij zal zorgen voor de nationale opvoeding der jeugd en met alle kracht de instellingen bevorderen, die het geboortecijfer kunnen verhoo- gen en het gezin beschermen. Het eco nomische leven van Frankrijk zal be slist in nieuwe hanen worden geleid. Ingeschakeld in het continentale productie- en uitwisselingssysteem zal Frankrijk overigens tot zijn voordeel weder in de eerste plaats een landbouw- cn boerenland wor den, en zijn industrie zal terug moeten keeren tot de kwaliteits productie. De wijziging der be roepsstanden zal de regeering na tuurlijk er toe brengen, een nieu we sociale orde in gerechtigheid op te bouwen. Iedere Franschman, in het moederland of in het kolo niale rijk moet op de plaats gezet worden, waar hij Frankrijk het beste dient. Slechts één aristocra tie zal erkend worden, die van het intellect en slechts één verdien ste, de arbeid. VROUWELIJKE CONDUCTEURS IN BOEDAPEST BOEDAPEST, 10 Juli (D.X.B.). In verhand met de omvangrijke oproepin gen voor den militairen dienst heeft de tram te Boedapest zich gedwongen ge zien conductrices aan te stellen Reeds morgen komt de eerste groep van 75 conductrices in dienst. MüNCHEN, 10 Juli D.N.B.) Woensdagmorgen om 9 uur is de Italiaansche minister van buiten- la ndsche zaken graaf Ciano op door reis in de hoofdstad der nationaal- socialistische beweging aangeko men. Te zijner ontvangst waren op het versierde station aanwezig de rijksminister van buitenlandsche zaken von Ribbentrop, de rijksstad houder generaal Ritter von Epp en vertegenwoordigers van partij en staat. Voor het station 6chreed de hooge gast langs het front van de eerecompagnie. Een uur na aankomst van den Italiaanschen minister van buiten landsche zaken kwaifien in een extra-trein de Hongaarsche minis ter-president graaf Teleki en de minister van buitenlandsche za ken graaf Csaky te München aan. Scheuring in de Saadisten- partij verwacht AAN DE EGYPTISCHE GRENS, 10 Juli, (D.N.B.). In de Egyptische Saa- distenpartij, die in het kabinet Hassan Sahri door Nokraschi Pasja is vertegen woordigd, wordt een scheuring ver wacht. Een groot deel van de partijle den eischt het aftreden van den voor- zilter der Kamer, dr. Ahmed Maher Pasja, en wel op grond van diens rede voering in de. geheime vergadering van het parlement, welke is gehouden in aansluiting op het deelnemen van Ita lië aan den oorlog. Dr. Ahmed Maher zou daarbij hebben aangedrongen op een onmiddellijke deelneming van Egvpte aan den oorlog aan de zijde van Engeland. Als afge vaardigde heeft hij er zich tegen ge keerd, dat Egypte uitsluitend de diplo matieke betrekkingen met Italië zou af beken. Dez" rede heeft de verontwaar diging van de groote meerderheid van de Kamer gaande gemaakt. In de kringen van afgevaardigden der Saadietenpartij, die Ahmed Maher wil len uitsluiten, wordt betoogd, dat zijn houding door de Egyptische Vrijmetse larij is gedicteerd. Hij is hiervan de grootmeester. Zijn bevelen heeft hij ont vangen van de Groot loge van Frank- .njk, waaronder de Egyptische Vrijmet selarij is geplaatst en van de Grootloge van Engeland, die in Egypte wordt ver tegenwoordigd door den Anglicaan- schen bisschop Gwenn. 's-HERTOGENBOSCH, 10 Juli - Hedennacht heeft op het Lieseind, onder Schijndel een Engelsch vlieg tuig een vijftal bommen geworpen, waarvan een niet ontplofte. De bommen kwamen terecht op eenige landerijen, doch troffen geen wonin gen. Van de in de nabijheid staande boerderijen werden de ruiten ver nield. Persoonlijke ongelukken zijn niet voorgevallen. Alleen de ruiten van enkele perceelen vernield AMSTERDAM. 10 Juli. In den afgeloopen nacht, is een zeer lichte born, vermoedelijk geworpen door een Bntsch vliegtuig, dat toen over de stad vloog en waarop door het luchtafweergeschut is geschoten, in een gracht gevallen. De hom, moge lijk was het een brandbom, kwam tot ontploffing, waardoor de ruiten van enkele perceelen werden vernield. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Ook aan den rand van de stad zijn enkele bommen terecht geko men. Zij vielen op opgespoten land, zonder schade aan te richten. rN Bij het Engelsche luchtbombardement op Sliedrecht veerden negen personen gedood. De materieele schade, welke werd aan gericht, is vrij aanzienlijk BROODRANTSOENEERING TE MADRID OPGEHEVEN MADRID. 10 Juli (D.N.B.) Met in gang van heden Woensdag, is te Ma drid en omgeving de broodrantsoenee- ring opgeheven. BOEKAREST, 10 Juli. (D.N.B.) De Roemeensche ministerraad heeft Dinsdag beraadslaagd over richtlijnen voor de oplossing van het Jodenvraagstuk en over eco nomische problemen. 'm Generaal Antonescu De minister van propaganda Crainic heeft in een onderhoud met de directeu ren van de daghladen, die te Boekarest verschijnen, meegedeeld, dat in de toe komst Joden noch onder de redacteuren nocih onder de medewerkers van de bladen mogen voorkomen. Daarop heeft de directeur van het te Boekarest in do Fransche taal verschijnende Joodsche blad Le Moment, Alfred Hefter, de lei ding van dit blad neergelegd. De minis ter van propaganda heeft verder den persattaché Oskar Walter Cisek. die tot voor kort als plaatsvervangende jiersattaché aan het gezantschap te Ber lijn was verbonden, benoemd tot plaats vervangend directeur voor de pers. Hij is belast met de aangelegenheden van de buitenlandsche pers. De Dinsdag gehouden ministerraad heeft besloten, dat de verkoop van aan- deelen der petroleummaatschappijen al leen nog mogelijk is met goedkeuring van den staat. Een dereehike goedkeu rine was tot dusverre alleen noodig bij den verkoon van aandeelen op naam aan buitenlanders, terwijl aandeelen aan toonder vrij verkocht mochten wor den. Ook aandeelen. die in buiten- landsch bezit zijn, mogen nieti meer overgedraeen worden aan andere bui tenlanders. Verder heeft de ministerraad besloten alle Joden uit den openharen dienst te ontslaan. Vooral hij de sociale verzeke ring, hij de staatsspoorwegen en in het ministerie van financiën hadden de laatste jaren talrijke Joden goedbetaal de functies gekregen Na de reeds ge melde uitsohakeline van den directeur van het in het Fransch verschijnende Roekarestsche blad Le Moment, heeft de reeeering thans dit bekende Jood sche blad definitief verboden. Dit is het derde van de te Boekarest verschijnen de bladen, dat verboden wordt. Aan de eveneens in het Fransch verschijnende Indépendance Roemaine. het orgaan van de voormalige liberale rtartij. is de Joodsche directeur. Berkowitz afgetre den. Th ziin plaats is de Roemeensche schrijver Taosan gekomen. Generaal Antonescu gearresteerd Generaal Antonescu is gisteren in zijn woning in FTedeal gearresteerd en on der bewaking van gendarmes naar Boe karest gebracht. Generaal Antonescu was in 1933 chef van den generalen 6taf, latpr onder Goea en in de daarop vol einde regeering minister van oorlog Eind 1938 werd hij als corpscomman dant van Kisiinef wegens zijn naar de TJzeren Garde overhellende po litieke houding ter beschikking gesteld Op 8 Juni 1940 werd hij gepensioneerd. BERKENWEG 29 t.o. het Station bericht bü deze dat zyn zaak voor wat betreft het restaurant-bedryf en het terras met in gang van morgen» GENEVE, 10 Juli (D.N.B.). De Fransche radio \erspreidt een commu niqué van de Fransche admiraliteit, volgens hetwelk op 8 Juli Britsche zee- en luchtstrijdkrachten voor de haven van Dakar verschenen en den Fran schen admiraal, die aldaar het bevel voert, een ultimatum stelden, dat deze voor onwaardig en geen antwoord waard achtte. Hierop is de haven \an Dakar door Britsche vliegtuigen aan- gèvallen, die waren opgestegen van een op zee gestationneerd Engelsch vlieg- tuigrnoederschip. De Fransche luchtaf weer heeft een groote activiteit ont plooid. Naar de Associated Press uit betrouw bare bron verneemt, hebben Fransche matrozen een dag na den overval op de Fransche vlooteenhcden bij Oran, geprobeerd het in de haven van Bed fort hij Halifax (Nieuw-Schotland) lig gende Fransche stoomschip „Pasteur" van 30.000 ton inhoud zelf tot zinken te brengen. Zij werden echter na een handgemeen met bewapende Engel schen in hun voornemen verhinderd, hoewel het water reeds de laadruimten van het schip binnendrong. De lading Amerikaansche munitie werd later door de Engelschen gelost. De Engelsch gezinde New York Sun van Dinsdag bezweert Engel schen en Franschen zich niet lan ger over de oorzaken van de mili taire ineenstorting over en weer te beschuldigen. Iedereen begint te be vroeden. dat, met uitzondering van het Duitsche opperhevel, iedereen fouten heeft gemaakt. Britsch-Fransche bot sing bij Martinique? Inzake de blokkade van het Fransche eiland Martinique door de Engelschen meldt de Associated Press uit Fort de France, dat Engelsche oorlogsschepen in de wateren van Martinique onge veer 15 mijl van de kust verwijderd pa trouilleeren. De Fransche bezetting van het eiland is, hoewel zij ernaar streeft een schending van de Amerikaansche neutraliteitsznne te vermijden, vastbe sloten krachtig weerstand te bieden aan elke Britsche aanvalshandeling. Inmiddels hebben de Franschen een kruiser en een afdeeling mari niers, die in Nederlandsch-West- Indie tot bescherming van de pe- troleuminstallaties aldaar geland waren, naar Martinique gezonden, zoodat de Amerikaansche openbare DELFT, 10 Juli. Vannacht werd de gemeente Alphen a. d. Rijn opgeschrikt door een hevig bombardement. Het bleek, dat een Engelsch vliegtuig bom men had geworpen, waarbij een heeren huis zoodanig werd getroffen, dat het vrijwel geheel vernield is. Een wonder iö het, dat de daarin wonende familie geen letsel kreeg. In den omtrek van het huis zijn vele ruiten gesprongen, terwijl rondvliegende scherven en stuk ken steen hier en daar schade hebben aangericht. Van de openbare school zijn talrijke ruiten vernield, zoodat deze school vanmorgen gesloten moest blij ven. In de omgeving van Oost-West- en Middelbeers zijn in den afgeloopen nacht omstreeks halfeen door een En gelsch vliegtuig drie bommen geworpen. Zij kwamen in een weiland terecht, zon der schade aan te richten. Alleen zijn van een boerderij in de buurt enkele rui ten gesprongen. meening voor een botsing met de Britsche zeestrijdkrachten vreest, zoodra de kruiser de blokkade tracht te verbreken. Officiecle verzekeringen, die Enge land volgens de New York Times aan de Vereenigde Staten heeft gegeven, dat Martinique niet geblokkeerd is, worden in New Yorksche scheepvaart kringen voor Engelsche wnórrienzifterij gehouden, temeer daar Engeland niet betwist, dat zijn voor Martinique lig gende oorlogsschepen elke poging der Fransche schepen om Martinique te verlaten, met geweld zullen verhin deren. Het proces om de baby liri dig Alsmede een onderzoek naar de vingerafdrukken van de eischers, de gedaagden en het kind 's-GRAVENHAGE, 10 Juli De president van de Haagsche Recht bank heeft heden uitspraak gedaan in het proces tusschen twee families om do baby, die in veiligheid werd gebracht bij den bominslag op 10 Mei j.l. in huize Bethlehem en waar van zoowel de familie S. als de fami lie van der W. den eigendom van het kind opeischen. De president heeft, zich uitdruk kelijk voorbehoudende do verklarin gen der getuigen en deskundigen nader in oogenschouw te nemen, bevolen een deskundig bloedonder zoek en een onderzoek naar de vin gerafdrukken van de eischers, de ge daagden en het kind. Voorts heeft hij het noodig geoordeeld nog eenige getuigen en een deskundige te hoo- ren nopens den gang van zaken in zaal 8 van de Bethlehem-kliniek onmiddelijk na den bominslag. Als deskundige tot het. verrichten van het bloedonderzoek is aangewezen dr. A. B. F. A. Pondrnan te Utrecht, als des kundige tot het doen van het onderzoek naar de vingerafdrukken dr. J. Dank- meijer te Oegstgeest, die geassisteerd zal worden door den deskundige J. M. Walt- man, hoofdinspecteur van politie te 's-Gravenhage. De getuigen, die nog zullen worden gehoord zijn: de dames van der Kooi- Hilgersom, Hijdra-Kruining en Vink- Kortekaas allen te 's-Gravenhage, mevr. van den Ende-Zundert te Naaldwijk en als getuige-deskundige dr. M. G. A. Tho- len te 's-Gravenhage. Dit verhoor zal morgen. Donderdagmiddag met gesloten deuren plaats hebben. HET MIJNENVELD IN DE PANAMA-KANAALZONE CRISTOB \L, 10 Juli (D.N.B.) Het door de Amerikanen gelegde mijnen veld in de Panama-Kanaalzone zou uitgebreid zijn. Er worden de noodige veiligheidsmaatregelen getroffen voor de bescherming van de koopvaardij vloot. DE VERDUISTERING Zonsondergang 22.01 uur. Zonsopgang 5.30 uur. (Zooals men weet rs iedereen ver plicht tusschen zonsondereans en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1