Nieuwe beginselen, oude voorgangers? De Fransche revolutie DE EEMLANBER De Valera wil hereeniging van Eire en Ulster Lebrun draagt bevoegdheden over aan Pétain Senator Lundeen eischt een onderzoek Lord Crai^avon: „Ulster in geen geval neutraal" Vrijdag 12 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 11 De Iersche kwestie Ook tegenover Engeland zal Eire zijn neutraliteit verdedigen DE BOODSCHAP VAN ROOSEVELT Hoogste militaire rechter in België gearresteerd De Fransche maarschalk wenscht ook het ambt van hoofd van den Franschen staat uit te oefenen BROODDISTRIBUTIE PETROLEUM- DISTRIBUTIE Twee bommen gevallen op Wieringen AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - - week f 0.15 Binnenland Iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 L-t^R ANKRIJK heeft een zware nederlaag geleden. De Fransche legers zijn ontbonden en ontwapend. De Fransche vloot is op non-activiteit gesteld. Tal van steden en dorpen zijn door het oorlogsgeweld vernield. Vele tienduizenden Fran- schen zijn gesneuveld of verminkt: ettelijke tienduizenden burgers zijn in ontredderden toestand zwervende door het land. Frankrijk's voormalige bondgenoot Engeland heeft geen eer bied getoond voor de door Frankrijk gebrachte offers: een diplomatieke breuk tusschen beide bondgenooten was van dit gebrek aan eerbied het gevolg. Dit alles heeft evenwel in Frankrijk niet geleid tot een bij de pakken neerzitten. Integendeel! Met bewonderenswaardige energie en met een loffelijk begrip voor de werke lijkheid hebben de maarschalk Pétain en eenige zijner medestanders het roer omgegooid. Een nieuwe grondwet, een nieuw staatsbestel en een nieuwe sociaal-oeconomische orde zijn in snel tempo ontworpen. Het centrale regee- ringsgezag, in banden gelegd van den maarschalk Pétain. is aanzienlijk ver sterkt. Het produc'ie-apparaat van het land zal worden .omgeschakeld." en wel in dier voege, dat vooral aan de agrarische bedrijfstakken veel meer aandacht zal worden geschonken dan tot dusverre het geval was. terwijl de industrieele bedrijvigheid zal worden beperkt tot die takken van nijverheid, waarvoor Frankrijk inzonderheid „gesr! 1 t" is. I ET is niet teveel gezegd als men de hiervoren in het kort ge schetste veranderingen als revolution- nair bestempelt. Van ultra-democrati- schen staat is Frankrijk plotseling ge worden tot een autoritair geregeerd land. Het is een omschakeling, die ze ker een groot deel van het Fransche volk verbouwereerd zal doen staan, gelijk ook de Fransche bureaucratie immer een machtig lichaam binnen het Fransche bestel minstens ge nomen verbaasd zal zijn. Het opmer kelijke van deze jongste Fransche re volutie is. dat zij werd uitgevoerd door en met parlementairen steun van vele der minnen, die tot dusverre golden als de vertegenwoordigers bij uitstek van de democratie. Het is vol doende, een naam als Reynaud te noemen om dit in te zien. Wil men het algemeener uitdrukken, dan kan men het als volgt formuleeren: De jonge autoritaire wijn wordt geborgen in oude democratische zakken. Het ken merk van een revolutie is echter juist als regel, dat niet slechts nieuwe be ginselen, doch tevens nieuwe mannen den toon gaan aangeven. Niet alzoo ditmaal in Frankrijk! GEEN wonder dan ook, dat bij velen de vraag is gerezen, of de jongste Fransche revolutie in haar huidigen vorm en met haar huidige bewerkers en dragers kans van slagen heeft. Anders gezegd: Zal het Fran sche volk hoe realistisch dit ook moge zijn als over eenigen tijd de herinnering aan de doorgestane ellen de en aan de geleden nederlaag eeni- germate verzwakt is, blijmoedig en zonder morren het ..nieuwe aanvaar den? Kunnen de voormalige Fransche partijpolitici op den duur het verleden vergeten? Of zal de oude Adam ook in hen den kop weer opsteken? Het zijn vragen, die de toekomst van Frankrijk en implicite van Europa ten nauwste raken. \7 OOROPGESTELD dient te worden, dat eene staatkundige en sociaal-oeconomische omwenteling. ?-ls Frankrijk in luttel dagen tijds beleefde, alleen dan kan beklijven, in dien zij een geestelijk op het nieuwe' ingesteld volk volk aantreft, en in dien zij leiders vindt, die niet'louter om redenen van opportunistischen aard, doch wel degelijk uit overtuiging hun krachten cn talenten geven aan de zaak huns volks. Frankrijk heeft dus noodig wil len de jongste veranderingen van blij- venden aard kunnen zijn een an der geestelijk klimaat dan het in de laatste jaren heeft gehad. Om dit te krijgen, om de geest des volks voor te bereiden op Frankrijk's nieuwe taak en Frankrijk's nieuwe structuur, is tijd noodig. Wonderen komen nu een maal maar heel zelden voor. PétaiWs taak is dan ook in de eerste plaats <Jie van ..bruggenbouwer": onder zijn be wind moet het Fransche volk in staat zijn om het ..nieuwe" te verwerken, te leeren begrijpen en, uiteindelijk, te waardeeren. IEN wij de beteekenis van de regeering-Pétain juist, dan be lichaamt zij het eerste stadium der revolutie en kan zij slechts tot taak hebben zichzelf zoo spoedig mogelijk overbodig te maken. De practische staatkundige mogelijkheid voor het ontstaan van een hersteld Frankrijk is door Pétain c.s. geschapen. Het is reeds een niet geringe verdienste. Thans gaat het er om. het Fransche volk voor de nieuwe instellingen en richtlijnen te winnen en in het Fran sche volk die krachten tot ontwikke ling te doen komen, die onmisba3r zijn om de jongste revolutie goede vruch ten te doen afwerpen. Nieuwe leiders zijn hiertoe evenzeer onmisbaar. Al wil dit nog niet zeggen, dat met de komst der nieuwe leiders de ,,oude garde" geheel gedemobiliseerd moet worden. Geenszins, want ook in de ,,oude garde" schuilen tal van uitste kende krachten voor den nationalen ,,opbouwdienst." In Frankrijk zoo goed als in Nederland. WASHINGTON, 12 Juli (D.N.B.) Senator Lundeen heeft heden in den Senaat een onderzoek geëischt naar het feit, of de na de bezetting van Warschau gevonden geheime documenten, die tusschen de bond genooten van Polen en de Ameri- kaansche diplomaten in verband met het uitbreken van den oorlog uitgewisseld en van Duitsche zijde in een Witboek gepubliceerd waren, echt zijn. Lundeen vreest n.l. dat zij overeenkomstig de feiten zijn en dat zij bewijzen, dat Amerikaansche di plomaten bindende beloften aan de Westelijke mogendheden gedaan hebben. Heugelijk nieuws voor de Parijzenaars. Voor het eerst is er in de Fransche hoofdstad weer melk en boter te krijgen. Gegadigden komen file maken voor een der winkels BERN, 11 Juli (D.N.B.). - De minister-president van Noord-Ier- land (Ulster), lord Craigavon, heeft voor het parlement in Bel fast verklaard, dat de Valera defi nitief zijn voorstel betreffende het nemen van gemeenschappelijke verdedigingsmaatregelen door Noord-Ierland en Eire van de hand heeft gewezen. Lord Craiga von heeft wederom den wénsch uitgesproken dat Eire zijn neutra liteit Iaat varen en zich volkomen solidair met Groot-Brittannië ver klaart. „Ulster", zoo zeide hij, „is in elk geval niet neutraal." Nu de Valera verklaard heeft, dat Ier land, zijn neutraliteit tegen eiken aan- NEW YORK. 12 Juli. (D N.B.) Alle Amerikaansche ochtendbladen lichten uit de Woensdag door Roose velt ingediende boodschap de ver klaring, dat de Ypreenigde Staten geen soldaat naar den Europeeschen oorlog zullen sturen. Overigens wordt het jongste milliardencijfer voor de bewapening met. gelaten heid opgenomen. De New York Times schrijft, dat er niet de geringste twijfel over kan be staan, dat het volk der Vereenigde Sta ten bereid is. dit reusachtig bedrag voor de verdediging der natie uit te geven. Doch de eisch van nog meer milliarden dollar, in aanmerking genomen het feit. dat de industrie tot dusver in het geheel niet in staat was bewapeningsopdrach ten van een dergeliiken omvang uit te voeren, bewijst, dat dollars alleen de Vereenigde Staten niet voldoende kun nen beveiligen. Noodzakelijk zijn betere plannen grondige reorganisaties \an het bewape ningswezen en grooterc vrijheid van handelen der uitvoerende instanties. Zoolang de bewapeningsmachinerie niel vereenvoudigd en bespoedigd wordt, zal de bewapening der Vereenigde Staten ongeacht de goedgekeurde milliarden. op moeiliikheden stuiten. BRUSSEL, 12 Juli. (D.N.B.) - De vroegere hoogste militaire rechter, Ganshof van der Meersch alsmede de voormalige directeur van de Belgische veiligheidspolitie, De Foy, zijn gearresteerd en in de gevangenis opgesloten. Zij worden door de Belgische be volking en de pers beschouwd als twee van de voornaam te schuldigen voor de arrestaties en mishandelingen van dui zenden Belgische, Duitsche. Italiaan sche en andere staatsburgers. De aanhouding van den vroegeren hoogsten militairen rechter, Ganshol van der Meersch. en van den directeur van de veiligheidspolitie. De Fov, heef! groot opzien gehaard. Behalve deze hei den zijn nng vijf andere hooge ambtena ren van de veiligheidspolitie aangehou den. Al deze arrestaties houden verband met het onderzoek, dat is ingesteld naar de ontvoering van duizenden personen uit het Belgische staatsgebied, na 10 Mei. valler, d.w.z. ook tegen Engeland zal verdedigen, is de Engelsche propagan da, die Ierland met een z.g. Duitsche invasie tracht bang te maken, naar de Berliner Boersen-Zeitung constateert, met de hulp van bepaalde Amerikaan sche en Zweedische bladen nog ver sterkt. Daar staat tegenover, zoo schrijft het blad, dat de handhaving van een strikte Iersche neutraliteit volkomen in het belang van Duitschland is. Een land, dat onvoorwaardelijk wei gert, zich met Engeland te compromit- tceren, dat tegenover den Britschcn oorlogsbrand,stichtcr duidelijk afstand bewaart, heeft van Duitschland niets te vreezen. Daarover zal ook in Ierland elk verstandig mensch het eens zijn. Wanneer Ierland een „vijfde colonne" te vreezen heeft, dan is het de daar welbekende en beruchte terreur- en sa- botage-organisatie van den Britsehen geheimen dienst, en wanneer Ierland een tegenstander te vreezen heeft, dan is het Engeland, dat de Valera zelf eens als „den eenigen vijand" van zijn land gekenschetst heeft. De Daily Mail meldt uit Dublin dat cle verdediging van Eire zoo snel mo gelijk verbeterd zal worden. De News Chronicle schrijft: „Het geldt in Londen als zeker, dat. de regèe- ring de Valera wel besloten is de neu traliteit te handhaven, maar dat zij geen Britsche troepen bij wijze van bescher mingsmaatregel in Eire wil toelaten. Er zijn sinds eenigen tijd. onderhande lingen tusschen Londen en Dublin ge voerd. De Valera houdt echter aan zijn meening vast. dat Eire en Ulster ver-- eenigd moeten worden en dat bet ver eenigde Ierland neutraal moet blijven. De Britsche regeering koestert niet het voornemen een inval in Ierland te doen. Zij treft uitsluitend voorbereidingen teneinde zoo snel mogelijk gevolg te kunnen geven aan een S.O.S. roep van Dublin, zij hoopt echter nog steedsf dat het Iersche volk het gevaar zal inzien". Reuter schrijft, dat de positie en de houding van Ierland het Engelsche par lement bezig houdt. De Britsche regee ring kon met de Valera niet tot een accoord geraken, daar hij zich in alle omstandigheden op de neutraliteit van Ierland beriep. De 'houding van de Va lera sluit elke mogelijkheid van samen werking uit. Hij verklaarde niet alleen neutraal te zullen blijven, doch richtte een oproep aan de bevolking van Noord en Zuid-Ierland thans vooral haar een heid te toonen. GENÈVE, 12 Juli (D.N.B.). Uit Vichy wordt officieel gemeld: Tijdens een onderhoud tusschen den president der Fransche republiek, Lebrun, en maarschalk Pétain heeft deze den president der Fransche republiek meegedeeld, dat hij het voornemen heeft, van heden af met het voorzitterschap van den ministerraad ook het ambt van hoofd van den Franschen staat uit te oefenen om in de buitengewone omstandig-, heden welke Frankrijk doormaakt, persoonlijk de verantwoording voor de leiding der openbare aangelegenheden op zich te nemen. De president der Fransche republiek Albert Lebrun heeft voor deze ver klaring terstond begrip getoond en met een onbaatzuchtigheid, welke het land zal weten te waardeeren, de gevolgen uit den nieuwen stand van zaken getrokken en zijn bevoegdheden aan maarschalk Pétain ter beschikking gesteld. T T TT Vichy wordl gemeld, dat heden met het verschijnen van de grond- wetsai'tikelen in het „Journal officiel" maarschalk Pétain hoofd van den Fran schen staat met behoud van het voorzit terschap van den ministerraad is. Als hoofd van den Franschen staat heeft Pétain in werkelijkheid niet alleen de voorrechten van de uitvoerende macht, doch oefent hij ook de wetgevende macht uit, zoo lang de in de nieuwe grondwet voorziene vergaderingen nog niet ge vormd zijn Na het 'bijeenkomen van de nieuwe ver gaderingen zal het hoofd van den Fran schen staat nog het recht hebben, tijdens bepaalde uitzonderingstoestanden, hij hinnenlandsche of buitenlandsche crises, de wetgevende macht uit te oefenen. De huidige Senaat en de Kamer blijven wet tig bestaan tot hun opvolgers gevormd zijn. Zij hebben echter niet meer de be voegdheid automatisch op den tweeden Dinsdag van de maand Januari voor een gewone zitting of bij wijze van uitzonde ring op voorstel van de meerderheid van hun leden bijeen te komen. Voortaan be zit alleen nog het hoofd van den Fran schen staat het recht hun vergaderingen bijeen te roepen. Voor het tijdvak 15 Juli21 Juli de met 61 t.e.m. 70 genummerde bonnen 's-GRAVENHAGE. 12 Juli. De secretaris-generaal, waarnemend hoofd van het departement van landbouw en visscherO maakt bekend, dat geduren de het tijdvak van 15 Juli tot en met 21 Juli a.s. de met ,.61" tot en met „70" genummerde dubbele bonnen van het broodbonboekje gezamenlijk recht geven op het koopen van 2000 gram brood. Elk der enkele bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 100 gram brood. De bonnen, die op 21 Juli nog niet gebruikt mochten zijn. blijven voorts tot en met 25 Juli a s geldig. Zegel 3 voor de komende periode 's-GRAVENHAGE. 12 Juli. De secretaris-generaalwaarnemend hoofd van het departement van handel, nijver heid en scheepvaart, maakt bekend, dat gedurende het tijdvak van Maandag 15 Juli a.s. tot en met Zondag 28 Juli a.s. de met ..periode 3" gemerkte petro- leumzegel recht geeft op het koopen van twee liter petroleum. Boerderij ernstig gehavend SCHAGEN. 12 Juli. In den afge- loopen nacht om ongeveer vier uur zijn twee bommen geworpen op twintig meter afstand van de boer derij van den heer J. Mulder Nzn. in den polder Waard-Nieuwland. Een ware ravage werd aangericht. In de kamr, waar het gezin sliep, zijn gaten in den wand gevonden, waaruit geconcludeerd wordt, dat de scherven dwars over de bedden zijn gegaan. Een zoon van Mulder, die op het geluid der vliegmachines het bed had verloten, werd vrij rnstig aan het hoofd gewond. Dwars door kippenschuren. melkbussen zijn de scherven gevlogen. Verscheidene hoenders zijn gedood. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21*59 uur Zonsopgang 5.32 uur. 'Zuouls men weei is iedereen ver- nlichi tusschen zonsonderuune er, zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1