Duitsche visie op de Amerikaansche bewapeningsplannen Zware luchtgevechten boven het Kanaal Turkije wil niemand aanvallen' Nederlandsche vluchtelingen te Lessac 3000 Chineezen capituleeren „Schuld der vroegere Noorsche regeering is gebleken" Maandag 15 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 13 Men hecht meer belang aan daden dan aan verklaringen „Cuba voor de Cubanen" Controle aan de Fransche bezettingsgrens De meerderheid van het Duitse he lucht- wapen is duidelijk gebleken OVERSTROOMINGEN IN TURKIJE AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER AÜtftttlEUÜEN van reéck f LOS met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 15 Juli (A.N.P.). De ..Dienst aus Deutschland" schrijft: „De boodschap van den Amerikaan- I schen president Roosevelt aan het con gres, waarin deze zijn nieuwe bewape ningsprogramma verdedigt, wordt te Ber lijn beoordeeld op de wijze, welke thans tegenover Amerikaansche uitlatingen ge bruikelijk is geworden. De Duitsche pers maakt uitsluitend melding van het voor- I stel tot bewapening en wijdt in het ge heel geen aandacht aan de motiveerin- I gen. De bewapeningsplannen van de Ver- eenigde Staten geven Duitschland geen I aanleiding ziin standpunt te bepalen. Te I Berlijn wordt opnieuw verwezen naar het vroegere door Duitschland ingenomen j standpunt. Elk land moet zelf over de I eischen van zijn bewapening oordeelen en andere mogendheden zijn niet be- j voegd daartegenover een standpunt in [te nemen. Niettemin wordt het element van afwijzing, dat de verklaringen van Roosevelt tegenover de autoritaire staten I kenmerkt, geenszins over het hoofd ge- I zien. Zijn opmerking over het gevaar I van dreigende slavernij gaat inderdaad luit boven het peil van begrijpelijke pro paganda van binnenlandsch politiek ka- Irakter. In Duitschland beschouwt men [het echter als kenmerkend, dat zelfs de [Amerikaansche pers er op wijst, dat Roo- [sevelt elke nadere aanduiding van de [gevaren, die het Amerikaansche vaste- 1 land zouden bedreigen, achterwege heeft |gelaten. Afgezien van het propagandisti sche ligt de wezenlijke inhoud van de verklaring van Roosevelt kennelijk in de verzekering, door hem aan het volk gegeven, dat zijn bewapening slechts een defensief doel heeft en dat hij niet het voornemen heeft Ameri kaansche staatsburgers voor het deelnemen aan den oorlog, naar Europa te zenden. Zooals te begrijpen is wordt te Berlijn |de vraag gesteld in hoeverre deze begin- Iselen van 'bewapening en verdediging ■voortvloeien uit de stelling „Amerika ■voor de Amerikanen" en omgekeerd: ■„Europa voor de Europeanen". Toen Roo- Jeevelt in October 1937 door zijn bekende, ■zoogenaamde „quarantainerede" een be gin maakte met zijn campagne tegen de autoritaire staten, verdedigde hij al dus de Deutsche Allgemeine Zeitung het Beginsel van een actief Amerikaansch [recht op interventie, ook in andere we- jrelddeelen. Door zijn perschef Early heeft hij thans uitdrukkelijk laten verklaren, dat het Amerika verre ligt zich te men- £en in eenig territoriaal probleem in Europa of Azië, doch dat. Amerika inte gendeel de toepassing van de Monroeleer [voor elk dezer werelddeelen zou begroe tten. Zooals voor de hand ligt heeft deze [ontwikkeling van 1937 tot nu toe in Duitschland groote opmerkzaamheid ge- konden. Toch wordt niet over het hoofd gezien, dat de heer Roosevelt in zijn bood schap aan het congres deze stelling van fijn perschef niet heeft herhaald. Wat de houding van Duitschland betreft mag men daarom wel het ver moeden uitspreken, dat men te Ber lijn aan verklaringen minder betee- kenis hecht dan aan daden. Langere opleiding der miliiie Het D.N.B. meldt verder uit Washing ton: President Roosevelt heeft Zaterdag nededeeling gedaan van een plan, waar- lij hij 50.000 man militie wil oproepen [oor een langere opleiding. Dit zou een lergrooting der legersterkte, die thans in Ingeveer 7 a 8 divisies en met Kerstmis ■n 9 divisies van het geregelde leger voor liet, met vier divisies beteekenen. Deze Fier divisies bestaan uit militie, die tot Dusver slechts eenmaal per week een uur opleiding genoot, en dus een betere ppleiding noodig heeft. De productie van vliegtuigmotoren William Knudsen, de gevolmachtigde loor de coördinatie der industrie, en de ■resident van de Packard-aulofabrieken Jhlman, hebben Zaterdag verklaart, dat lij een overeenkomst gesloten hebben, jvaarbij Packard 3.000 Rolls Rovce vlieg- ■uigmotoren voor de Vereenigde Staten In 6.000 voor Engeland zal maken. De vo rige week reeds heeft Gilman verklaard, lat de Packard fabrieken voorbereidin gen treffen, om in ongeveer tien maan- ■en met de productie te kunnen begin gen. De kosten voor uitvoering van de lpdrachl met inbegrip van de benoodig- le nieuwe fabrieksruimten werden op |o0 millioen dollar geraamd. NEW YORK, 15 Juli (D.N.B.). Op Cuba worden vandaag presidentsver kiezingen gehouden. In het middel punt staat de vraag of aan de Ver eenigde Staten moet worden veroor loofd op Cuba, als strategisch belang rijk punt voor de verdediging van het Panamakanaal, versterkingen aan te leggen. Terwijl kol. Batista, die als can- didaat van zeven partijen waarschijn lijk de meerderheid der stemmen ach ter zich heeft, pleit voor samenwerking met de Ver. Staten, luidt het parool van zijn voornaamsten tegenstander, Ramon Grau, „Cuba voor de Cubanen". Toevoerwegen naar Fransch- Indo-China zijn thans afgesneden TOKIO, 15 Juli. (D.N.B.). De militaire bevelhebbers in de di: tricten Hopeh, Sjansi en Honan hebben, naar Domei meldt, met 3.000 man gecapituleerd. De Chineesche luitenant-gene raal Loe heeft volgens dit bericht den eed van trouw aan de regee ring Wang Tsjing Wei afgelegd en beloofd zijn leger te zullen reor- ganiseeren. Verder meldt het D.N.B., dat Japansche troepen den lOen Juli Peikwang bezet hebben, een grensstad op 20 km ten N.W.Z. van Fengsjang. Door de bezetting van Peikwang zijn de toevoerwe gen door Fransch Indo-China thans volkomen afgesneden. Duitsche posten houden controle op het verkeer tusschen het bezette en het niet bezette deel van Frankrijk- Naar huis terugkeerende Fransche soldaten en bur gers toonen hun passen. BERLIJN, 15 Juli D.N.B.)Bij de aanvallen van Duitscihe ge vechtsvliegtuigen op Britsche sche pen in het kanaal, die in het leger bed cht van Zondag worden ver meld, is het, naar van bevoegde zij de nog wordt medegedeeld,, tot zeer zware luchtgevechten gekomen, waarbij de Duitsche superioriteit aan personeel en materiaal duide lijk aan den dag is getreden. Niettegenstaande de naar getal zeer groote overmacht van den vijand, gelukte het aan Duitsche jachtvliegtuigen in drie verschil lende gevechtshandelingen in to taal tien vijandelijke toestellen neer te schieten, terwijl van de optredende Duitsche toestellen er slechts ccn verloren ging. In het voornaamste gevecht stootten negentien Duitsche jaehttoestellen van het type „B.F. 109" op veertien vijande lijke vliegtuigen van het type „Hurrica ne". Den Duitschen jaehttoestellen ge lukte het hierbij zes Hurricane-toestel- len te vernietigen. Tijdens een tweede gevecht ontmoet ten tien Duitsche jagers, wederom van het. type „BF 109", achttien Spitfire- vliegtuigen, waarvan er twee verloren ging. In een derde-gevecht op een ande re plaats werden wederom twee Spitfi- re-vliegtuigen neergeschoten. Van bijzondere beteekenis is (hierbij d«e omstandigheid, dat het hier gaat om luchtgevechten tusschen constructies, die voor hetzelfde doel gebouwd zijn. Ook de Engelsche constructeurs waren er dus op bedacht Ihun toestellen zoo snel mogelijk te maken en zoo zwaar mogelijk te bewapenen. Het Duitsche ontwerp heeft echter tegenover de bei de, door den vijand gebruikte typen, niettegenstaande een groote minder heid naar getal, in de hand van uitste kend geschoolde piloten zijn superieure kwaliteit opnieuw kunnen bewijzen. FRANKRIJK'S NATIONALE FEESTDAG GENEVE, 15 Juli. (D.N.B.). De Fransche nationale feestdag, welke als een dag van rouw werd beschouwd, is Zondag in Vichy begonnen met een godsdienstoefening, waaraan maar schalk Pétain de leden der regeering en het diplomatieke corps deelnamen. Daarna legde maarschalk Pétain op het gedenkteeken van den onbekenden sol daat een krans. Hierop werd een défilé voor den maarschalk gehouden. BOVENSTE FOTO: Etenstijd bij de Ne derlandsche vluchtelingen, die op het Chateau de Partoucie te Lessac liefde rijk waren opgenomen. ONDERSTE FOTO: 's Morgens om 7 uur maken de vluchtelingen toilet in de open lucht. verklaart de Minister president ANKARA. 15 Juli (D.N.B.). De mi- nister-president heeft in de nationale vergadering betoogd, dat het Turksche volk onwrikbaar vereenigd om zijn lei der Inonoe staat. De regeering vervolgt met groote voorzichtigheid haar weg en zou slechts met instemming van het huis van de politieke lijn afwijken. Een buitenlandsch nieuwsbureau heeft zoo juist tal van documenten gepubliceerd, waaronder zich ook enkele bevonden die Turkije betreffen. De verspreiding van deze documenten kan in geen enkel op zicht het Turksche volk en zijn regee ring verontrusten. Turkije is zijn vriend schappen getrouw en is besloten zijn on afhankelijkheid en vrijheid te verdedi gen. Turkije wil niemand aanvallen. Het wil slechts het vaderland beschermen en de veiligheid des lands waarborgen. Ondanks den onzekeren toestand ter we reld, vervolgde de minister-president, ziet het er naar uit, alsof Turkije niet bij een dreigend gevaar betrokken wordt. De regeering blijft er naar stre ven haar goede betrekkingen tot alle landen en vooral tot de buurstaten te handhaven. Het eenige antwoord, dat het Turksche volk op elke poging om de onafhankelijkheid en onschendbaar heid van Turkije en zijn rechtsgebied te schenden zal geven, zal daarin bestaan, naar de wapens te grijpen en het vader land tot het uiterste te verdedigen. Ik herhaal, zoo besloot de minister-presi dent, dat Turkije in het geheel niet van meening is, dat de vrede in het Nabije Oosten verstoord moet worden en zeg nogmaals, dat alle pogingen er op ge richt zijn deze eventualiteit te vermij den. ISTANBOEL, 15 Juli. (Stefani). - Door geweldig zware regens is het plaatsje Giukurkovu over stroomd. Twintig huizen stortten in, tien personen werden gedood, achttien gewond. COMMENTAAR OP DE VERKLARING VAN HAMBRO AARDBEVING IN JAPAN TOKIO, 15 Juli (Domei). In den af- geloopen nacht om 0 uur 31 is in het ge bied van Tokio en een deel van Noord- Oost Japan een vrij krachtige aardbe ving gevoeld. Er zijn echter geen be richten ontvangen over materieele scha de. Het meteorologische observatorium verklaart, dat de aardbeving geen ver band houdt met de explosie op Miyake. BERLIJN, 15 Juli (D.N.B.) De Boereen-zeitung noemt de uitlatin gen van den vroegeren voorzitter van het Storting, Hambro, een be vestiging van de oorlogsschuld der vroegere Noorsche regeering. Het blad wijst er op, dat reeds het vierde Duitsche Witboek met zijn docu menten het bewijs heeft geleverd, dat de vroegere Noorsche regeering zich heeft geleend voor de Engelsche plannen tot uitbreiding van den oorlog en haar be reidwilligheid heeft te kennen gegeven, niet alleen een Engelsche landingspo ging te dulden, doch deze ook positief te ondersteunen. Hambro heeft, naar het blad verder schrijft, bij zijn aankomst in New York o.a. gezegd, dat de Noor sche kustwachten in den nacht van 8 op 9 April niet hebben kunnen nagaan of de op vele plaatsen tegelijkertijd ver schenen schepen van Fransch. Britsche of Duitsche nationaliteit waren. Ham bro, zoo merkt het blad hierbij op, ont hult dus voor de geheele wereld het verraad van zijn eigen kringen. Dit is een pijnlijke vergissing, waardoor dc geheele Noorsche ministerkliek en de daarbij behoorende koning den grond onder de voeten wordt weggehaald. Hambro bevestigt, dat men den Engel- schen heeft verwacht. Hij bevestigt, dat niet op de Geallieerde strijdkrachten, doch alleen met dezen tezamen op de Duitsche schepen geschoten moest wor den. Men zal mogen aannemen, zoo schrijft het blad tenslotte, dat deze ont hullingen van den voormaligen voor zitter van het Storting de levendige wensch van de Noren zullen versier ken thans eindelijk uit het halfduister te geraken en een scheidingsteeken te plaatsen tusschen al diegenen, die met de Noorsche neutraliteit ook het Noor sche volk hebben verraden. FRANSCHE REGEERINGSSTUKKEN NAAR VICHY GENèVE. 15 Juli. (D.N.B.). De Petit Dauphinois meldt uit Vichy, dat al het materiaal en de archieven van het mi nisterie van oorlogen van den generalen staf van Clermont-Ferrand, waar zij tot dusver werden bewaard, met vracht auto's naar Vichy ziin overgebracht. Naar de „Petit Dauphinois" verder meldt zal het Fransche hof van cassatie zijn voorloopig domicilie opslaan in het gerechtsgebouw van Lyon. VERKIEZINGSRELLETJES OP CUBA HAVANNA, 15 Juli (Stefani). Bij de presidentsverkiezingen heeft kolonel Batista een groote stemmenmeerderheid verworven. Er hebben zich heftige wan ordelijkheden voorgedaan, waarbij ver scheidene dooden en gewonden vielen. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.57. Zonsopgang 5.34 uur. (Zooals men weel ts iedereen ver- olicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren.)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1