Nieuwe verliezen voor Engelsche scheepvaart ITALIË VERSPERT DEN WEG NAAR HET HET N.V.V. ONDER EEN BEWINDVOERDER DE EEMLANDEJR Engeland is in oorlog met het heele vasteland „CENTRALE SCHAAKBORD" De verhoudingen in de Middel- landsche zee Het bestuur op non-actief Kabinet Yonai afgetreden De positie van Egypte abonnementsprijs per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per prijs der advertentien van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Dinsdag 16 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 14 FRANSCHE TROEPEN NAAR HUIS Dit nummer bestaat uit 2 bladen De Rijkscommissaris benoemt den heer H. J. Woudenberg DE BULGAARSCHE POLITIEK ITALIAANSCHE PERSSTEMMEN CRISISKABINET IN DENEMARKEN Het Duitsche legerbericht Duitsch-Roemeensche samenwerking AMERSFOORTSCH DAGBLAD o. week f 0.15 Binnenland Iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 elke regel meer f 0.25. Liefdadigbcids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ROME, 16 Juli (Stefani). De diplo matieke medewerker van het agent schap Stefani synthetiseert als volgt de meeningen, die hij in bevoegde krin gen heeft vernomen met betrekking tot de jongste ylootoperaties in de Mid dellandsche Zee: 1. De .Britsche Westelijke en Oostelijke vlootstrijdkrachten, die, gezamenlijk opereeren, tracht ten de Italiaansche kusten te na deren, doch werden gedwongen, zich naar de bases van Gibraltar en Alexandrië terug te trekken. De legende van het vermeende over wicht van de Britsche vloot in de Middellandsche Zee heeft daarmede afgedaan. Het resultaat van de ge vechten heeft aangetoond, dat Italië, dank zij zijn sterke zeestrijdkrachten en dank zij de superioriteit van zijn luchtmacht, gesteund door geweldige strategische posities, volkomen in staat is, den weg op het centrale schaakbord van de Middellandsche Zee te versperren. 2. Om de bases van Gibraltar en in den Levant te verdedigen, is Engeland verplicht zijn strijd krachten in de Middellandsche Zee in twee groepen verdeeld te houden. Italië daarentegen, dat de controle over de straat van Sicilië en de straat van Messina heeft, is steeds in staat, de verbinding tusschen zijn zeestrijd krachten, zoowel die in het Oosten als die in het Westen tot stand te brengen. 3. De Italiaansche luchteska ders van Sicilië en van Lybië, versterkt door die van Sardinië en Apulië, beletten de Britsche vloot, zich van Malta als steunpunt te bedienen. Malta is nog slechts een vestiging van geringe waarde, die reeds groo- tendeels ontruimd is. 4. Het Oostelijke Britsche vlootes- kader is tijdens de terugreis naar Alexandric verscheidene malen doel treffend gebombardeerd door Itali aansche luchteskaders, die in Sicilië, Apulië, Libyë en de Dodekanesos wa ren opgestegen. 5. Het Britsche eskader in het Westelijk deel van de Middellandsche Zee is tijdens de terugreis naar Gibral tar eveneens ernstig getroffen. De Hood, het machtigste schip van Enge land, was gedwongen zijn vaart van 31 knoopen tot slechts 8 knoopen te ver minderen, hetgeen den ernst van de opgeloopen schade' bewijst. Deze scha de is overigens nauwkeurig op foto's vastgelegd. 6. De Britsche vlooteskaders in het Westelijk en het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee kunnen in ver band met de groote afstanden het centrale schaakbord niet bereiken zon der onmiddellijk door dc Italiaansche schepen en vliegtuigen te worden op gemerkt. Elke kans op verrassing is uitgesloten. Voorts beschikt Engeland in de Middellandsche Zee niet over werven voor s^heepsreparaties. Concludeeren* kan gezegd worden, dat de eerste operaties, die op dé meest energieke wijze door de Italiaan sche vloot- en luchtstrijdkrachten ten uitvoer zijn gelegd, duidelijk hebben aangetoond, dat er in de Middelland sche Zee geen Britsch overwicht meer bestaat en dat de Britsche vloot nipt meer ongestraft haar bases te Gibral tar en Alexandrië kan verlaten om het centrale strijdtooneel te naderen. BRITSCHE ANGST VOOR PARACHUTISTEN STOCKHOLM, 16 Juni (D.N.B.). De vicaris van Witcham, Gibbon, geeft vol gens de „Star" in het kerkelijk gemeen teblad aanwijzingen voor den strijd te gen valschermjagers. Wie geen pistool heeft, schrijft hij, moet het eerst hei beste voorwerp ge bruiken Tk bijvoorbeeld zet iederen a\onrl een mestvork in de gang klaar. Alleen de aanwezigheid hiervan geeft mij moed Wanneer dc nazi's komen, telefoneer ik eerst de politie, dan neem ik zoo mogelijk mijn mestvork en steek deze diep in iets, dat geen aarde is. Een overzicht van het strijd tooneel in de Middellandsche Zee Gedeeltelijke demobilisatie in Fransch Noord-Afrika TANGER, 16 Juli (D.N.B.) Uit Rabat wordt gemeld, dat de opperbe velhebber van de Fransche strijdkrach ten in Noord-Afrika instructies heeft gegeven tot gedeeltelijke demobilisatie in Tunis, Algiers, Oran en Marokko. De manschappen, die uit Frankrijk afkom stig zijn en bij de koloniale troepen waren ingedeeld, zullen gedemobili seerd en naar het vaderland terugge zonden worden zoodra er transport mogelijkheden zijn. Op het oogenblik is er geen enkele, mogelijkheid van trans port. 's-GRAVENHAGE, 16 Juli. De Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied heeft een reeks \an maatregelen uitgevaardigd, welke de organisatie en de leiding van de Ne- derlandsche vakverbonden betreffen. De vakverbonden zijn in Nederland op toonaangevende wijze bij de ontwik keling van het sociale leven betrok ken, het terrein van hun werkzaam heden raakt onmiddellijk en op vèr strekkende wijze de levensverhoudin gen van eiken arbeider afzonderlijk. Dat geldt voor alles voor de bepaling van de loon- en arbeidsvoorwaarden, voor de werkloosheidsverzekering als mede verschillende gebieden van de sociale verzekeringen. De arbeid op sociaal gebied ligt den Rijkscommissaris zooals zijn maat regelen op het gebied der werkverrui ming, van den wederopbouw en van de werkloosheidsbestrijding bewijzen bijzonder na aan het hart. De voortzet ting van dezen arbeid in het belang van den Nederlandschen arbeider ver onderstelt een samenwerking in onder ling begrijpen tusschen deH^Rijkscora- missaris en de op sociaal gebied werk zame Nederlandsche instanties. De naar ledental grootste vakorgani satie in Nederland, het Nederlandsche Verbond van Yakvereenigingen te Am sterdam, biedt in haar top geen waar borg voor een samenwerking op dezen grondslag. De leiding van dit verbond gaat bij haar werkzaamheid van beginselen uit, die met de jarenlang gehuldigde poli tieke, op klassenstrijd gerichte, doelstel ling van het verbond en met zijn tot het begin van den oorlog onderhouden nauwe verbinding met het internatio nale marxieme overeenstemmen. Deze algemeene houding, die met de natio- naal-socialistische opvattingen niet in overeenstemming te brengen is, sluit een positieve samenwerking met de be trokken instanties van den' Rijkscom missaris» uit. De Rijkscommissaris heeft daarom met ingang van heden aan het bestuur van het Nederlandse Verbond van Vakverenigingen iedere verdere werk zaamheid verboden en in zijn plaats een nieuw hestuur in den vorm van een bewindvoerder aangesteld. Tot bewind voerder is benoemd de heer H. J. Wou denberg te Amsterdam. Het nieuwe bestuur heeft het recht alle maatregelen te treffen, welke op organisatorisch, personeel of financieel gebied bij bet N.V.V. of zijn aangeslo ten vak\ereenigingen in het belang der leden in het liplang van de waar- horging van hun rechten noodzakelijk zijn Het bestuur door den bewindvoer der heeft heden zijn arbeid aangevan gen. Het doel van deze maatregelen bestaat niet daarin, de rechten en aanspraken, die de Nederlandsche arbeider tegenover de vakorgani saties heeft verworvenen waar voor hij jaren lang zijn bijdragen heeft gestort, prijs te geven of de sociale voorzieningen der vakorganisaties af te breken. Deze moeten, zooals de rijks commissaris uitdrukkelijk heeft bevolen, in vollen omvang be houden en bovendien zooveel mogelijk uitgebreid of verbeterd worden, op dezen grond is ook afgezien van een opheffing van de socialistische organisaties. „Een vesting van den vrede", zegt de Bulgaarsche minister van oorlog MOSKOU, 16 Juli (D.N.B.)Minis terpresident en minister van buiten landsche zaken Molotow, heeft den nieu" wen Bulgaarschen gezant, Stamenoff ontvangen. Uit Sofia meldt het D.N.B., De minis ter van oorlog, generaal Daskalo, heeft in een rede ter gelegenheid van de ope ning van een munitiefabriek bij Sopot (midden-Bulgarije) verklaard, dat Bul- garne een vesting van den vrede op den Balkan is. Bulgarije voelt zich kalm en zeker, aldus generaal Daskaloff. Dank zij dit feit, kan het een politiek voeren, die in overeenstemming is met den wensch van het volk. doch meer dan ooit is thans geduld en zwijgzaamheid noodzakelijkheid. PRODUCTIE-MOEILIJKHEDEN IN ENGELAND STOCKHOLM, 16 Juli (D.N.B.). Goeteborgs Morgenpost spreekt in een bericht uit Londen van moeilijkheden bij de Engelsche oorlogsproductie. Er wordt weer gestaakt en in eenige tak ken van industrie heeft men een aan zienlijke daling der productie opge merkt. Op verscheidene plaatsen zijn daden van sabotage gepleegd. MIJNGASONTPLOFFING NEW YORK, 15 Juli (D.N.B Ten gevolg? van een mijngasontploffing zijn in een kolenmijn te Sonman (Pennsyl vania) 50 mijnwerkers op 2.000 meter onder den grond opgesloten. Over het lot der mijnwerkers is nog niets bekend. TOKIO, 16 Juli. (D.N.B.). Het kabinet Yonai is afgetreden. De minister van oorlog, Hata, heeft vandaag volgens Domei den minister-president, Yonai, kort voor zijn aftreden opgezocht en hem mededeeling gedaan van het leger ten aanzien van de ontwor pen nieuwe politieke structuur van Japan. Het hangt van de Egyptenaren zelf af, of ze in den oorlog worden betrokken BERLIJN, 16 JULI (D.N.B.) Onder het opschrift „Italië, Engeland n Egyp te" schrijft de Berliner Boersen Zeitung o.m. het volgende: Lord Halifax spreekt bewust onwaar heid, wanneer hij beweert, dat de Egyp tenaren zelf een wijziging van regeering hebben gewenscht „om het verorag van bondgenootschap met Engeland nog trouwer en actiever te kunnen na komen". Het Egyptische volk leeft daar toe, tezamen met zijn vorst, aes ie min der aanleiding, daar de Bnische over- heerscher hun nu nog de deemoediging oplegt eener ontwapening van het Egyp tische leger, opdat de Brit met un duur betaalde wapens op Egyptischen grond zijn aan het land vreemden oorlog zal kunnen voeren. Op andere plaatsen in le wereld dringt Engeland den volkeren zijn va- penen als het ware op, om ze voer zich zelf te laten vechten. Wanneer het den Egyptenaren in hun eigen vaderland de wapens ontneemt, kan daaruit nauwe- lijks de conclusie getrokken woidcn, dal er bijzonder hartelijke en vertrouwelijke betrekkingen bestaan. Voor Italië moet het misbruiken van Egypte als vesiing voor een uitval van Engeland natuumjk het gebruik van gepaste mihtaiie maat regelen met zich medebrengen, waarvan het. overeenkomstig de plechtige verkla ring van den duce bij het toetreden van Italië tot den oorlog, gaarne afstand /„ou hebben gedaan. Het heeft daaitoe het volste recht. Die verklaring -as intus- schen vastgeknoopt ahn de vooi vaaule dat het van de betrokken landen zelf af hangt, of de wensch van Italië om hpn niet in dpz«m oorlog te betrekken in ver vulling zal gaan. Wannper de F.ngelschen nu bij monde van Halifax zich er op beroemt, m, lai zij in Cairo een regeering hebben g<*kreg"n die bereidwilliger dan de vorige is om F.gypte ter beschikking te steil un \an den Britschen indringer tegen ItaMë, dai kan alleen Egypte zelf bewijzen, da zulks niet het geval is. ROME, 16 Juli (Stefani) De „Popo io di Roma" publiceert een hoofdartikel onder den titel „De vijand van Europa", waarin het blad o.m. schrijft, dat men op dit voor Groot Brittannie zeercritieke oogenblik constateeren kan. dat de re geering van Churchill haar verbeten be sluiten om te strijden afwisselt met roe rende beroepen op het Amerikaansche medelijden. Deze met zichzelf in tegen spraak zijnde houding is reeds een symptoom en een bekentenis van zwak te. Dit wordt bewezen door de verkla ringen der regeeringspèrsonen en door de maatregelen, die deze mannen ne men. De minister van marine, Alexander sprak gisteren wederom over de nood zakelijkheid van een verplaatsing der regeering uit Londen naar Canada. Naar Canada hebben honderdduizenden Brit sche staatsburgers, onder wie de be kendste, zich begeven en zelfs de regee ring probeert de kinderen van het land naar Canada te zenden. De „Messagero" schrijft, dat een re- gepring, die dergelijke hypothesen op stelt en dusdanige maatregelen neemt, er stellig moeilijk in zal slagen het land te overtuigen van een overwinning, die moet komen. Het meest overtuigende be wijs voor deze zwakheid is echter gele verd door de laatste radioredevoering van Churchil. waarin de Engelsche pre mier den wil uitsprak om Londen huis voor huis te verdedigen, zelfs wanneer de groote Britsche hoofdstad tot een slagveld zou moeten worden en in de asch zou worden gelegd. De waarheid is, dat Engeland beweert, de wereld te red den, en niet ziet, dat. het talrijke landen in Europa door zijn nietbe9taande be scherming in het verderf heeft gestort. Nu is Engeland aangekomen op het punt, dat het zich zelf niet eens meer kan redden. Naar den schijn, zoo verklaart de „Po- polo di Roma" „is groot Brittannie in oorlog met de spilmogendheden. Mor gen echter zal dc geschiedenis vaststel len, dat groot Brittannie thans in oorlog is met. het gehele Euroeesrhe vasteland, waarvan Italië en Duitschland dc stem en de kracht uitmaken. KOPENHAGEN, 16 Juli. (D.N.B.). Naar verluidt is binnen het kader van de Deensche regeering een zgn. crisiekabinet gevormd. Hierin heb ben zitting de ministers van builen- landsche zaken, binnenlandsche za ken, financiën, handel, landbouw, arbeid en onderwys. DE WERKLOOSHEID IN BELGIE BRUSSEL, 16 Juli (D.N.B.). Naar schatting bedroeg het aantal werkloo- zen in België kort geleden nog ongeveer 480.000. De .verdeeling over de provin ciën was zeer ongelijk. Zoo heeft de provincie Antwerpen verreweg het hoogste aantal met 100.000 werkloozen, terwijl de provincie Namen er slechts 5000 heeft. Van deze werkloozen konden er ongeveer 40.000 tewerkgesteld wor den bij den herbouw van Antwerpen, Brussel, Luik, Doornik en andere ste den. Ongeveer 4000 hebben zich tot dus verre aangemeld voor werk in Duitscln land. Het opleidingsinstituut voor sportleider bij den Opbouw dienst, waarvoor vele officieren en onderofficieren in aanmerking kwamen, is Maandag door majoor J. N. Brcunese op het sportveld aan de Sportlaan te Den Haag geïnstalleerd. Majoor Breunese inspecteert het sportleiderscorps. Links achter hem (in bur ger) kapitein Paters, chef van den propagandadiensi. BERLIJN, 16 Juli. (D.N.B.). Het op perbevel der weermacht maakt bekend: Een duikboot melcjt, dat zij 6cheeps- ruimte der vijandelijke koopvaardij met een inhoud van 23,600 bruto registerton tot zinken heeft gebracht. Een tweede duikboot heeft een vijandelijke lankboot van 0000 ton, die in een sterk beveiligd con vooi voer, in den grond geboord. Bij herhaalde luchtaanvallen op 15 Juli op het Engelsche scheepvaartver keer in het Kanaal gelukte het drie koopvaardijschepen met een totalen in houd van 18.000 bruto registerton tot zinken te brengen en nog vijf koopvaar dijschepen met bommen te beschadigen. In den loop van den dag viel het luchtwapen verder de Britsche vlieg velden van Pembroke, St. Athanatan, Plymouth en Bicester. de haveninstal laties in Cardiff en Brighton, benevens een vliegtuigfabriek in Yeovil aan. De neergeworpen bommen deden talrijke branden en ontploffingen ontstaan. Engelsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht wederom in Noord- en West-Duitschland op eenige plaatsen hommen neergeworpen, zonder schade aan te richten. Telegramwisseling tusschen Manoilescu en Von te verwachten BOEKAREST, 16 Juli (D.N.B.) De Roemeensche minister van buitenland- sche zaken, Manoilescu, heeft naar aan leiding van zijn ambtsaanvaarding aan den rijksminister van buitenlandsche zaken Von Ribbentrop, een telegram ge zonden, waarin hij de hoop uitspreekt, dat de betrekkingen tusschen Duitsch land en Roemenië zich zullen ontwikke len langs de lijnen van toenadering, vriendschap en begrip, waartoe de stem van het geweten en het belang van de nieuwe, in wording zijnde Europeesche orde leiden. Rijksminister van buitenlandsche za ken, Von Ribbentrop, heeft voor dit tele gram bedankt en gezegd: „U kunt er van overtuigd zijn, rlat U bij mij altijd begrip en hulp zult vinden voor uwe nomineren op bet vertrouwen gebaseerde betrekkingen tusschen onze beide lan den tot stand te brengen."

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1