Amerikaansche critiek VERKIEZINGEN IN DE BALTISCHE LANDEN EEN ANGELSAKSISCHE STATENGEMEENSCHAP? op Engelands houding DE ENGELSCHE CONTROLE VERDWIJNT van de Middellandsche Zee Het oude spel der Britten DE EEMLANBER Woensdag 17 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 15 Scherpe aanval van de „New York Enquirer" op de Britsche critici Pilotèngebrek in Engeland ZUIDSLA VIE'S POLITIEK DE DUITSCHE PERS BESTRIJDT Engelsche propaganda DE NEDERLANDERS IN FRANKRIJK Zware verliezen geconstateerd IN LITAUEN IN LETLAND IN ESTLAND Het Hamburger Fremdenblatt wijst op reëele Amerikaansche belangen tegen over Engelsche hersenschimmen AMERSFOQRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 015 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 1620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer* elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertcntiën voor d* helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 NEW YORK, 17 Juli. (D.N.B.). Uit Engeland terugkeeren&e Amerikaan sche reizigers hebben melding ge maakt van schimpscheuten, aan het adres der Vereenigde Staten, welke men den laatsten tijd in Engeland in toenemende mate hoort, omdat de Vereenigde Staten Engeland geen militairen bijstand verleenen. Wil liam Grif fin, de uitgever van de New York Enquirer, bekend om zijn aan- kladht wegens laster tegen Winston Churchill, keert zich in verband hiermede in een opmerkelijk scherp artikel tegen de Engelsche critici. Waar het gaat om laffe gemeenheid, zoo meent Griffin om te beginnen, staan de Engelschen huizenhoog boven alle andere volken. Eeuwen van roof, plun dering en moord, aldus vervolgt Griffin, hebben de Britsdhe mentaliteit zoo ver draaid, dat de Engelschen er werkelijk van overtuigd zijn, dat, ingeval zij wor den aangevallen, elk ander land zoo spoedig mogelijk te hulp moet komen. In 1917 werden de Amerikanen echter niet laf genoemd.- Pas toen het gevaar voor Engeland voorbij was, keerde het terug tot zijn traditioneele gemeenheid, door de Vereenigde Staten een shylock te noemen. Eenige der „schitterendste daden" bij den opbouw van het Britsche rijk waren de met de modernste wapens gevoerde oorlogen tegen Afrikaansche stammen. In Engelands oogen is het neermaaien van weerlooze volken in Afrika met machinegeweren en het wer pen van brandbommen op „ongehoor zame" Indische bergstammen het top punt van militaire prestatie en van na tionale eer. Ook de oorlog in Europa, zoo vervolgt Griffin, biedt voldoen-de voorbeelden van Engelands gemeen heid, In het geval van Polen, dat Enge land op de meest plechtige wijze onmid dellijke hulp beloofde, verroerde de En gelschen geen vinger, doch zij volston den eiTnede, over de radio aan de ver dedigers \an Warschau mee te deelen, dat de gelieele wereld hun moed bewon derde. Andere tragische voorbeelden van Britsche dubbeltongingheid zijn Noor wegen, N e d e r 1 a nd, België en Frank rijk. Geen eerlijk land op aarde zou zijn vroegeren bondgenoot on zulk een ver raderlijk en laffe wijze overvallen heb ben als Engeland de Fransche vloot te O ran. De strategie van Engeland bestaat steeds hierin, zoo verklaarde Griffin tenslotte, met een minimum van eigen krachtsontplooiing andere zaken tot een maximum voor zijn eigen zaak erin te laten loopen en dan bij de overwinning de hand te- léggen op al het gewonnene. Thans moeten de Vereenigde Staten En geland uit zijn dilemma bevrijden. Daar de Vereenigde Staten ondanks al le pogingen van Britsche zijde de Brit sche vijfde colonne in Washington niet gehoorzamen, worden zij laf genoemd Wij Amerikanen, zoo besluit Griffin, zouden werkelijk het lafste volk ter we reld zijn, wanneer wij zouden toelaten, dat deze samenzwering tegen het Ame rikaansche volk en den Amerikaanschen staat gelukt. Gebrek aan piloten in Engeland In Engeland schijnt reeds een zoo danig gebrek te heerschen aan vol leerde vliegers, dat de Britsche auto riteiten reeds Amerikaansche pilo ten uitnoodigen dienst te nemen bij het Engel6öhe luchtwapeii. Gisteren zijn in de Amerikaansche dagbla den met elkander in overeenstem ming zijnde berichten uit Londen verschenen, waarin met nauwkeu rige mededeeling van de plaatsen waar men zich in Canada kan aan melden, ervaren Amerikaansche vliegers worden gevraagd, liefst vlie gers met. minstens 250 vlieguren, om dienst te nemen bij het Engelsche luchtwapen. De vrijwilligers behoeven volgens de Herald Tribune zelfs niet den eed van trouw aan de Britsche kroon af te leggen. Als bijzondere aantrekkelijkheid wordt zelfs de vorming van zelfstandige Amerikaansche luchteskaders beloofd, ingeval voldoende Amerikanen zich aanmelden. Behalve piloten schijnt En geland °°k grondpersoneel en boord telegrafisten dringend nondisr te hebben want de oproep is ook tot deze catego rieën gericht. „Zekere onvriendelijkheden zijn in Berlijn niet onopgemerkt gebleven" schrijft de Boersenzeitung BERLIJN, 17 Juli (D.N.B.). Eer, zekere flakkering in de buitenlandsche politiek van Zuid-Slavië, aldus de Ber liner Boersenzeitung, blijkt opnieuw uit het feit, dat de Fransche gezant in Belgrado mei behulp van een bepaald Zuid-Slavisch publiek den vorigen Zon dag een gebaar heeft kunnen maken, welks beteekenis door een ieder is be grepen. De gezant, van wie bekend is, dat hij in zijn hart een aanhanger van de Gaulle is, verplaatste voor de eer ste maal de viering van den 14 Juli van het gezantschap naar het Fran sche soldatenkerkhof. Bij deze plech tigheid kon hij o.m. hooggeplaatste Zuid-Slavische officieren, verder tal rijke politieke en maatschappelijke persoonlijkheden met een anti-Duitsch verleden begroeten, terwijl hij zich de monstratief door hen liet condoleeren. In de bekende anti-Duitsche kringen was voor deelneming aan deze betoo ging propaganda gemaakt. De aanwe zigheid van den steeds nog in Bel grado gedulden voormaligen Poolsclien gezant stelde de beteekenis \an deze geste in het. licht. Deze gebeurtenis behoort, teza men met zekere onvriendelijkheden tegenover een Duitsche demonstra tie, tot de voorvallen, die men niet door ze te bagatelliseeren kan voor stellen als zonder belang. Want in de politiek kunnen zekere gebaren er toe leiden, dat men daaruit con clusies trekt ten aanzien van de stelligheid en hechtheid der bui- tenlandsch en binnenlandsch poli tieke grondstrooming. Ongetwijfeld zijn er in Zuid-Slavië voldoende kringen en outsiders, die zich ondanks de duidelijke taal der Europeesche feiten naar alle mogelijke richtingen overgeven aan zekere spe culaties. De Zuid-Slavische begeleiden de verschijnselen bij de ongepaste de monstratie van den Frasehen gezant zijn, zoo besluit de Boersenzeitung, in Berlijn niet onopgemerkt gebleven. BERLIJN, 17 Juli ID.N.B.) De Duitsche pers houdt zich bezig met de mededeeling van de Britsche admira liteit, volgens welke in de week van 1 lot 7 Juu 22 schepen met een totale tonnage van 114, 137 bruto registerton verloren zijn gegaan door luchtaanval len en duikbooten. De Volkischer Beobachter schrijft: Hoe het gesteld is met dergelijke publi caties, weten wij voldoende. Londen bekent steeds maar een zeker gedeelte van de werkelijke verliezen. De rest verdwijnt in de bekende bureaulade van Churchill. De wereld en ook het Engelsche volk zijn nu al lang achter deze tactiek gekomen. Men hecht aan de getallenacrobatiek van Churchill, die alle klippen, waarop zij zou kunnen stranden, door middelen van percen tageberekeningen omzeilt, geen verdere beteekenis. Veel meer aandacht ver dient zijn elegische constateering, dat de verliezen ter zee afhankelijk zijn van het aantal in den strijd geworpen duikbooten en de hevigheid en veelvul digheid der luchtaanvallen. En aange zien de Duitschers thans de Fransche kusten bezet houden, kan men derge lijke aanvallen vaker verwachten. Churchill is dus met voorbereiding bezig, want mettertijd kan hij ook door zijn gedeeltelijke bekentenissen de steeds aanzienlijker wordende verliezen niet langer verbloemen. Tegenover beweringen der Engelsche propaganda, volgens welke de Duitsche verliezen aan vliegtuigen in den tijd \an 23 Juni tot 12 Juli in een verhou ding van vijf tot een of zelfs van zes tot een staan tot de Engelsche verlie zen, constateert de Duitsche pers: In de genoemde, tijdruimte verloor volgens de legerberichten het Britsche lucht wapen 223 vliegtuigen terwijl 47 Duit sche toestellen als vermist of verloren opgegeven werden. BOVEN: Vele Nederlandsche vluchte lingen in Frankrijk waren bijeenge bracht in hel kamp te Lessac, waar da gelijks bij boeren in den omtrek het typische Fransche zware ronde brood wordt gehaald. MIDDEN: Vreugde in het kamp, de postbode brengt brieven. ONDER: Coenraad Kickert uit Parijs had de leiding van het Nederlandsche vluchtelingenkamp te Lessac MADRID, 17 Juli. (D.N.B.). - Spaansche visschers, die in Valen cia teruggekeerd zijn, melden, dat de Engelsche contróleschepen da gelijks meer verdwijnen uit de Middellandsche Zee en dat in plaats daarvan een druk verkeer van Italiaansche verkenningsvlieg tuigen is begonnen. Terwijl eenige weken geleden de Engelsche con trole nog in den scherpsten vorm ten uitvoer werd gelegd, hebben de contróleschepen zich thans in de havens teruggetrokken, daar zij luchtaanvallen vreezen. Dinsdagochtend heeft, naar de vloot- correspondent van Stefani meldt, weel een Italiaansch vliegtuigeskader een verkenningsvlucht boven Malta ge maakt. Daarbij werden twee Britsche ja gers neergehaald. De verliezen, die het Engelsche eska der in den zeeslag bij de Balearen heeft geleden, worden thans uit Gibraltar bevestigd. Ofschoon bij het ontschepen van de dooden en gewonden van het Britsche eskader het publiek door troepen achter uit werd gedrongen, opdat de aan land gebrachte slachtoffers niet. geteld zou den kunnen worden, is dit plan mislukt. Twee Spaansche dokwerkers hebben de ontscheping bijgewoond en zijn daar na met verschillende arbeiders ontsnapt. Zij hebben minstens 123 dooden en 23 gewonden geteld en deelen mede. dat bijna alle Engelsche schepen duidelijke snoren van den strijd vertoonden. De Hood maakte slagzij. De vluchtelingen van Gibraltar Uit welingelichte bron. zoo meldt het agentschap Stefani. is thans de ware oorzaak vernomen van de terugreis der vluchtelingen uit Gibraltar die eerst naar Fransch Marokko waren ver voerd naar hun eigen stad. Na het sluiten van den wapenstilstand tusschen de spilmogendheden en Frankrijk had de Britsdhe regeering ongeveer 20.000 Fran- schen uit Engelsche gebieden gewezen. Dit waren Franschen, die vaak weiger den de z.g. regeering van de Gaulle te erkenden. De uitgewezenen werden op de oudste en meest vervallen schepen geladen en kwamen in vreèselijken toe stand in Fransch Marokko aan. Vol ver ontwaardiging namen de Fransche auto riteiten tegenmaatregelen, waardoor de vluchtelingen uit Gibraltar in Fransch Marokko werden getroffen. Uitbreiding van oorlogs gebied Het schiereiland Salentina (Apulië) en de Oostkust van Calabrië zijn, zoo wordt uit Rome gemeld, evenals alle steunpun ten voor de vloot en de luchtmacht tot oorlogsgebied verklaard. Door een in het Italiaansche staats blad gepubliceerde wet is 'het ministerie van oorlog gemachtigd, tot aan het ein de van het jaar voor buitengewone defensie-uitgaven te beschikken over 16 milliard lire, naast de reeds goedgekeur de bedragen. De aanval op Haifa De Corriere della Sera wijdt een be schouwing aan de Italiaansche mili taire operaties, waarin het blad o.m. naar voren brengt, dat ,de luchtaanval op de installaties van Haifa, afgezien van het ernstige moreele effect, een opmerkelijke verzwakking teweegbrengt van de Britsche militaire organisatie in Palestina en Egypte. De voorziening van vloeibare brandstoffen voor de Engelsch- Indische troepen, die optreden tegen on ze grenzen in Libye, belemmeren, betee- Rént al hun strijdkracht vernielen, zoo schrijft het blad, dat verder wijst op het belang van de bezetting door de Italia nen van het gebied rond Dolo in Afrika, waardoo rde volgende operaties, aan de grens van Kènya gemakkelijker worden. KAUNAS, 17 Juli (D.N.B.) In de steden is in het algemeen drukker ge stemd dan op het platteland. Het per centage van degenen, die gestemd heb ben, steeg in de steden hier en daar tot 100 procent, tenvijl het op het platte land tusschen 60 en 80 procent ligt. Er hebben zich nergens incidenten voor gedaan. Te Kaunas werd Dinsdag voor de sovjets of arbeidsraden gestemd. Daar op volgen de verkiezingen voor deze raden in de andere plaatsen. Na de verkiezingen zullen de arbeidsraden onverwijld het plaatselijke bestuur op zich nemen. De candidaten worden door de bedrijfsraden gesteld, in de verhou ding van één vertegenwoordiger voor 50 arbeiders. Het regeeringsblad Lietu- vos Aidas heet thans Sarbolietura („het werkende Litauen"). Het verschijnt tweemaal per dag. De Lilausche regeering heeft in een speciaal decreet de „Schuttersvereeni- ging" verboden. Deze vereeniging was een der steunpilaren van het Smetona- regime. Zij verleende asssistentie bij het uiteenjagen van betoogingen en het onderdrukken van stakingen. Op bevel van den minister van binnenlandschc zaken moeten binnen 48 uur alle wa pens en munitie, die in het bezit zijn van particulieren, ingeleverd worden. RIGA. Do parlementsverkiezingen hebben een rustig verloop gehad. Vol gens een voorloopige mededeeling van het centrale kiescomité, bedroeg de deelneming aan de verkiezingen voor de door de communistische partij op gestelde candidatenlijst in de steden rond 90 procent, op het platteland rond S4 procent en in Riga rond 95 procent Het nieuwe parlement komt waar schijnlijk op 20 of 21 Juli hijeen om de belangrijkste staatsrechtelijke vraag stukken, de nieuwe grondwet, en ver anderingen op sociaal gebied in behan deling te nemen. Volgens den officieelen uitslag zijn in totaal 1.179.000 stemmen uitgebracht Dat wil zeggen, dat 94,7 procent der stemgerechtigden aan de verkiezingen heeft deelgenomen. Het onder leiding der communisten staande blok van het „werkende volk" heeft 1.151.000 stem men verkregen, d.w.z. 97,6 procent van alle uitgebrachte stemmen. RE VAL. De verkiezingen hebben in geheel Estland een rustig verloop gehad. In alle tachtig districten zijn candidaten van den „bond van het wer kende volk" gekozen. In 79 districten was slechts één candidaat toegelaten* Volgens de voorloopige gegevens heeft 81,6 procent der stemgerechtigden zijn stem uitgebracht. Voor de candidaten van den hond van het werkende volk stemde 92,9 procent. BERLIJN, 16 Juli (D.N.B.). Het Hamburger Fremdenblatt houdt zich in een artikel met als opschrift „Fede ral Union" bezig met de Engelsche plannen voor een Angelsaksische Sta tengemeenschap. In dit artikel wordt o.a. het volgende gezegd: „Terwijl Churchill praat, zwijgt Duitschland. De strategische, poli tieke en economische voorwaarden voor den eindstrijd tusschen Duitschland en Brittannië zijn voor Duitschland te gunstig dan dat wij aanleiding zouden hebben om ons eenigerlei zorgen te maken over den afloop van den strijd. Het En geland van Churchill bevindt zich in den kansloozen toestand van een man, die den reddenden sprong niet meer kan maken. Men vraagt zich af, welke hoop Chur chill nog is overgebleven. Men mag bo vendien het gegronde vermoeden koes teren, dat zijn grootsprekerij de uiting is van een wanhoop, die slechts ver zacht schijnt door de buiten Europa liggende plannen van een kaste van heerschers, welke in den geest steeds buiten Europa geleefd heeft. Wat Enge land ook bij den tegenwoordigen stand van zaken voor plannen beraamt, het kan slechts de mobilisatie van de bui ten Europa liggende wereld tegen het Europeesche vasteland beteekenen. Het tweede doe] is de eindelooze verlenging van den oorlogstoestand. Het is karakteristiek voor de verban ning van een wereld, die onderworpen is aan de politieke grondbeginselen van de universeele gedachte der Engel schen, dat de Britsche politiek de oor spronkelijke Europeesche worsteling tusschen Duitschland en de Westelijke mogendheden tracht uit te breiden tot het terrein der wereldpolitiek, nadat zij haar Europeesche posities heeft verlo ren. Het kan echter niet in het wezen der huidige ontwikkeling liggen, dat totale oorlogen worden ontketend al leen om de machtsinstincten van ver waande rassen te bevredigen. Het Duitsche toekomstbeeld van de wereld berust op een innerlijk versterkt en tot vrede gebracht Europa, te mid den van een wereld, waarin zich vol gens het voorbeeld van de Vereenigde Staten andere groote gebieden met de zelfde taken voor den vrede en wel stand reeds gevormd hebben. Het En gelsche beeld van de wereld echter, dat reeds sedert het becin van dezen oorlog is openbaar gemaakt, doelt op de ver deeldheid van de aarde, zooals het vroeger de grootte van Brittannië door de verbanning van het Europeesche continent trachtte te, waarborgen. Wij behooren niet tot de lieden, die het Britsche rijk nog eenige toe komst voorspellen, wanneer het moederland in den strijd, die zijn misdadige leiding heeft uitgelokt, door de leiding zou worden opge geven. Wij volgen echter met be langstelling, hoe de Engelsche kas te van heerschers ook in het uur van haar grootste wanhoop haar oude spel trouw blijft, dat steeds er in bestaan heeft jonge deelne mers te winnen voor de door haar geleide britsche wereldfirma. Datgene, wat de aanhangers van de Angelsaksische statengemeenschap van de Amerikanen verwachten, is het af zien van hun eigen Monroe!eer, zooals zij pas kort geleden door Roosevelt is uitgelegd. De Engelsche vlucht naar Amerika zou in ieder geval een nood sprong beteekenen en geschikt zijn hot Amerikaansche vasteland verwikkelin gen te bezorgen, die het vermijden wil. Men zal zich buiten Europa met de ge dachte vertrouwd moeten maken, dat Europa aanstuurt op de zelfde wetma tigheid, waarmede het Amerika van de Monroeleer gelukt is, een vreedzame wereldpositie te veroveren. De Duitsche strijd tegen de Wes telijke mogendheden is van af het begin niet het eigenlijke doel ge weest doch hij wil de periode van een economischen opbloei van het continent openen, die op den duur voor de Vereenigde Staten en de Zuid-Amen kaansche republikeinen veel belangwekkender zal zijn dan de wereldpolitieke hersenschim men van die Engelsche leidende klasse, die don oorlog reeds thans verloren heeft en nooit heeft ge- streef naar een echten universeelen vrede van rechtvaardigheid naar alle kanten. DUITSCH-SPAANSCH TELEFOON VERKEER HERSTELD BERLIJN. 16 Juli (D.N.B.). Het te- lefoonverkeer met het vasteland van Spanje, de Balearen en de Canarische eilanden is sedert Maandag hersteld over de radioverbinding BerlijnMa drid. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.55. Zonsopgang 5.37 uur. Zooals men weet is iedereen ver- olicht tusschen zunsondereune en znnsonknmst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1