Attentie dames! SEIZOEN OPRUIMING Fa. DUIM BURGER CHURCHILL VOOR DE KEUZE: VREDE OF ONDERGANG d Arnhemsche Poort SANEERING VAN HET NEDERLANDSCHE SOCIALISME NIEUWE BESSEN NU nog van goede kwaliteiten DE EEMLANDER De Fuehrer brengt dank en hulde aan leidersof! icier en en so ldat en der Duitsche weermacht abonnementsprijs per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Zaterdag 20 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 18 GOERING BENOEMD TOT RIJKSMAARSCHALK Van Versailles tot Polen 1939 AMERSFÖORTSCH DAGBLAD - week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 „IJS DER AÜVEKfti.liEN v»° i—r«t.i. 11 .05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 Hitier doet een laatste beroep op gezond verstand A DOLF HITLER heeft in zijn Vrijdagavond voor den Rijks- dag te Berlijn, in tegenwoordigheid van den Italiaanschen minister graaf Ciano, een laatste beroep gedaan op het gezond terstand. „Temidden van den geweldigen strijd 0111 de vrijheid En voor de toekomst van het Duitsche volk aldus de Fuehrer lot de Rijksdagleden heb ik U voor deze zitting bijeen laten roepen. De motieven daarvoor liggen in de noodzakelijkheid, lat wij ons eigen volk inzicht geven in den unieken historischen jard der gebeurtenissen, die wij beleefd hebben, dat wij verdien- Jen dank brengen aan de soldaten, en in het streven om een po king te doen om nog eens en voor het laatst een beroep op het ;ezonde verstand te doen. ITLER wees op de vergeefsche po gingen van het democratische Duitschland om langs den weg van vreedzame herziening van het verdrag van Versailles een gelijkstelling van het Duitsche volk te bereiken. De pretentie van de Engelschen en Franschen, die hei dictaat van Versailles beschouwd nilden zien als een soort internationale of zelfs nog hoogere wetgeving, was, aldus de Ftihrer, voor iederen eerlijken Duitscher niets anders dan een bru- tlï| tale aamatiging. De onderstelling, dat Juist Engelsche of Fransche staatslie den de beschermers van het recht of zelfs van de menschelijke beschaving zouden zijn, is een domme onbeschaamd heid. (Applaus). Een onbeschaamdheid, ie door hun eigen zeer inferieure pres- .taties op dat gebied voldoende geken- lOfflmerkt wordt, (Levendige instemming). Toen het er echter eindelijk naar uit zag, dat dank zij een ontwakend gezond verstand door internationale samenwer king ook de1 overblijvende vraagstukken op vreedzame wijze zouden kunnen wor den geregeld, werd de overeenkomst van München van 29 September 1938 door de openbare mepning in Londen en l. Parijs niet alleen niet toegejuicht, maar zelfs veroordeeld als een afschuwelijk teeken van zwakheid. De met bloed be vlekte Joodsch-kapitalistische oorlogsop- hifsers zagen in de mogelijkheid van zulk een vreedzame herziening het ver dwijnen van een tastbare aanleiding voor de verwezenlijking hunner waan zinnige plannen. ed d /ei rk Als Churchill en de andere oor logsophitsers maar een fractie van de verantwoordelijkheid in zich ge had hadden, die ik tegenover Euro pa voelde, dan zouden zij hun laag hartig spel niet hebben kunnen spe len. Want slechts aan dezen en alle anderen in en huiten Europa, die helang hadden bij een oorlog, was het te wijten, dat Polen mijn voor stellen, die noch zijn eer, noch zijn bestaan op eenige wijze aantastten, afwees, en in plaats daarvan naar de terreur en de wapenen greep". Na verwezen te hebben naar de ie hiaandenlange en bovenmensche '0J ijke zelfbeheersching van Duitsch and, ondanks de voortdurende moordaanslagen op volks-Duit >chers, zeide de Fuehrer: „Nog op September kon de strijd verme den worden. Alussolini stelde voor tr 'om alle vijandelijkheden onmid jdellijk te staken en tot vreedzame onderhandelingen over te gaan Ofschoon Duitschland zijn leger* to> zegevierend zag oprukken, nam ik dit voorstel aan. Doch de En iit| gelsch-Fransche oorlogsophitser? hadden oorlog noodig en geen 'rede". De Fuehrer sprak daarna over de ver zameling documenten, gevonden op het Fransche station te La Charite. die van unieke historische beteekenis is. „Deze documenten, aldus Hitier. bevatten de eigenhandige aanteekeningen van de heeren Gamelin, Daladier. Wevgand. enz. ZÜ kunnen derhalve op ieder mo ment door hen bevestigd of geloochend worden. Deze documenten geven ophel dering over het drijven van hen, die hij den oorlog en bij de uitbreiding van den oorlog belang hebben. Zij toonen aan, hoe voor deze ijskoude politici en militairen alle kleine volken slechts middel tot het doel waren, hoe zij tracht ten Finland voor hun belangen te ge bruiken, hoe zij besloten hadden, Noor wegen en Zweden tot het tooneel van den oorlog te maken, hoe zii beraamden den Balkan in brand tc zetten, om van daar uit honderd divisies als hulptroe pen te krijgen, hoe zii voorbereidingen troffen voor het bombardement van Ba toem en Bakoe onder even geraffineerde als gewetenlooze uitlegging van de Turk sche neutraliteit, die hun niet ongene gen was. hoe zii Nederland en Belgi- steeds vaster in hun netten verstrikten en eindeliik vastlegden in bindende stafbeperkingen, en vele andere dingen van dezen aard. De vredesoproep van 6 October 1939 Op 6 October 1939 heb ik van deze plaats uit voor de tweede maal in den oorlog tot het Duit sche volk gesproken. Ik heb toen een beroep gedaan op het inzicht der verantwoordelijke mannen in de vijandelijke staten en op de volken zelf. Ik heb dit beroep toen ook tot de rest van de wereld gericht, zij het ook met de vrees niet alleen niet -gehoord te worden, maar waarschijnlijk pas recht de boosheid der belanghebbende oor logsophitsers op te wekken. Het is pre cies zoo uitgekomen. De verantwoorde lijke elementen in Engeland en Frank rijk hebben in mijn oproep een gevaar lijken aanval op hun oorlogszaak ge speurd. In enkele dagen waren deze ophitsers erin geslaagd mij voor de rest van de wereld eenvoudig als een lafaard voor te stellen. Om mijn vredesvoorstel werd ik beschimpt, persoonlijk beleedigd. Chamberlain bespuwde mij voor het oog der wereld en weigerde, in overeen stemming met de aanwijzingen met de achter hem staande ophitsers Churchill, Duff Cooper, Eden. Hore Belisha enz, over een vrede ook maar te praten, laat staan daarvoor te werken. Zoo heeft deze grootkapilalistische kliek van be langhebbenden om voortzetting van den oorlog geschreeuwd. Die voortzetting is thans begonnen Terwijl deze Britsch-Fransche oorlogs ki iek rond zag naar nieuwe mogelijk heden tot uitbreiding van den oorlog en naar nieuwe slachtoffers, heb ik mij er aan gewijd, den organisatorisehen op bouw der Duitsche weermacht te vol tooien, nieuwe formaties op te richten, den stroom van oorlogsmateriaal uit de fabrieken aan den gang te brengen, de laatste op ding der geheele weer macht voor haar nieuwe taak te heve len. Bovendien noopte het slechte weer in den laten herfst en den winter tot uistel der militaire operaties. ADOLF HITLER In den loop van Maart kregen wij echter kennis van Britsch-Fransche plannen tot inmenging in het Russisch- Finsche conflict, niet zoozeer om den Finnen te helpen als om Rusland, waar in men een met Duitschland samenwer kende mogendheid zag, schade te be rokkenen. Uit dit plan ontwikkelde zich het besluit, zoo mogelijk actief in Fin land in te grijpen, om een basis te krij gen voor het uitbreiden van den oor log over de Oostzee. Tegelijkertijd hoor de men steeds meer van de voorstellen van den Geallieerden oorlogsraad, die inhielden, dat men óf den Balkan en Klein-Azië in brand zou steken om den toevoer van Russische en Roemeensche petroleum naar Duitschland af te snijden, óf het Zweedsche ijzererts in handen zou krijgen. Tot dat doel zou een landing in Noorwegen worden on dernomen om in de eerste plaats den ertsspoorweg naar Narvik in handen te krijgen. Dat het gevaar onmiddellijk dreigde vernamen wij door de ontembare spraakzaamheid van den eersten lord der Britsche Admiraliteit. (Gelach) Wij kregen verder een bevestiging door een aanduiding, die Reynaud aan een buitenlandschen diplomaat gegeven had. Dat de termijn tweemaal uitge steld is en dat de achtste April de der de termijn was, weten wij echter pas se dert kort. Definitief is dat bevestigd na het vinden der protocollen van den Ge allieerden oorlogsraad. Zoodra het gevaar duidelijker werd gaf ik de Duitsche weermacht de noo- dige orders. De zaak van de „Altmark" toonde reeds aan, dat de Noorsche re geering niet bereid was haar neutraliteit te handhaven. Bovendien bleek uit be richten van agenten dat althans tus- schen de vooraanstaande leden der Noorsche regeering en de Geallieerden volledige overeenstemming bestond. Ten slotte deed de Noorsche reactie op het binnendringen der Britsche mijnleggers in de Noorsche souvereine wateren ook den laatsten twijfel verdwijnen. De Duitsche operatie, die tot in de kleinste bijzonderheden was voorbereid, werd daarmede ontketend. In feite was nu de toestand iets anders, dan hij zich op 9 April aan ons voordeed. Terwijl wij toen geloofden, enkele uren voor de En gelsche bpzelting te hebben ingegrepen weten wij thans, dat de landing der En gelsche troepen reeds voor. dpn achtsten April vastgesteld was. dat de inscheping der Britsche afdeelingen reeds op 5 en April begonnen was, dat echter op het zelfde oogenblik bij de Britsche Admira liteit de eerste berichten over de Duit sche maatregelen en over het uitloopen der Duitsche vloot binnenkwamen. Naar aanleiding hiervan besloot Chur chill de afdeelingen, die reeds aan boord gegaan waren, weer te ontschepen, op dat de Britsche vloot eerst de Duitsche schepen zou kunnen opzoeken en aan vallen. Dit plan mislukte. Slechts een enkele Engelsche torpedojager kwam in contact met Duitsche vlootkrachten en werd in den grond gehoord. Deze jager slaagde er niet in hericht te zenden aan de Britsche Admiraliteit of de vloot, Zoo landde op 9 April een Duitsche voorhoede in een gebied, dat zich van Oslo tot Narvik uitstrekte Toen te Lon don het hericht hiervan hinnenkwam loerde de eerste lord der Admiraliteit reeds sedert vele uren op de successen van zijn vloot. VX 7 AT onze drie weermachtsonderdee- |en jn dezen strijd om Noorwegen hebben gepresteerd, verzekert hun de kwalificatie van een allerhoogst solda tendom. De marine legde haar operaties en later haar transporten ten uitvoer 'egen een vijand, die in totaal een meer dan tienvoudige overmacht bezat. De luchtmacht, die in dit reusachtige ge bied vaak de eenige transport en ver bindingsmogelijkheid bood, heeft zich zelf overtroffen. Noorsche fjorden zijn het kerkhof van talrijke Britsche oor logsschepen geworden. De naam Narvik zal in de geschie denis voor alle tijden een heerlijk getuigenis van den geest der weer macht van het nationaal-socialisti- sche Groot-Duitsche Rijk zijn. De heeren Churchill, Chamberlain en Daladier waren nog to' voor kort zeer slecht ingelicht over het wezen der groot Duitsche eenheid. Ik mag wel aannemen, dat juist het in den strijd brengen van bergtroepen uit de Ostmark aan dit Noordelijkste font van onzen vrijheidsstrijd hun de noodige opheldering over het Groot-Duitsche Rijk en zijn zonen heeft verschaft. De Fuehrer bracht vervolgens hulde, waarmede de Rijksdag luide instemde, aan generaal von Falkenhorst, luitenant generaal Dietl, de held van Narvik, ge- neraal-admiral Saaiwaechter, de admi raals Carls en Boehm, den vice-admi- raal Luetjjens, kolonelgeneraal Milch, luitenant-generaal Geissler, kolonel-ge neraal Keitel als chef van het opperbe vel en generaal Jodl als chef van den staf der weermacht. De strijd in het Westen "NT OG voor de veldtocht in Noorwegen geëindigd was, werden de berichten over het Westen steeds dreigender. Terwijl voor het begin van den oorlog voorbereidingen waren getroffen om in geval van een onvermijde lijk conflict met Frankrijk resp. Engeland door de Maginotlinie te breken, kwam reeds in den loop der eerste oorlogsmaanden de noodzakelijkheid op, dat men ook een eventueel optreden tegen Bel gië, resp. Nederland onder het oog zag. De Fuehrer wees er hier op. dat Duitschland tegenover Nederland en België slechts de noodige beveiligings troepen had opgesteld, terwijl in dezen sector een duidelijke ophooping van Fransche formaties, in het bijzonder van bijna alle gepantserde en gemotoriseer de divisies, plaats vond. „Beslissend ech ter, aldus vervolgde de Fuehrer, was de volgende constateering: terwijl bij een loyale interpretatie der Belgisch-Neder- landsche neutraliteit heide landen ge dwongen zouden zijn geweest, juist met het oog op de concentratie van de sterk ste Eogelsch-Fransche strijdkrachten aan hun grenzen, ook hunnerzijds het oog in de eerste plaats op het westen gevestigd te houden, begonnen zij daar in gelijke mate steeds meer hun troe pen te verzwakken om de grenzen te genover Duitschland te bezetten. Ook de berichten over besprekingen tusschcn de generale staven wierpen een eigenaardig licht op de Belgisch-Neder landsche neutraliteit. Ik behoef er niet op te wijzen, dat deze besprekingen wanneer zij werkelijk neutraal geweest zouden zijn, met beide partijen hadden moeten worden gevoerd. Overigens ver meerderden de aanwijzingen voor een optreden der Fransch-Engelsche troepen door Holland en België tegen het Duit sche industriegebied zich zoo zeer. dat men ook aan onzen kant deze bedrei ging als een zeer ernstig gevaar in het oog moest houden. De geheele Duitsche opmarsch onderging dienovereenkom stig de noodige wijzigingen. De nauwkeurige waarnemingen, die overal gedaan waren, gaven langzamer hand de zekerheid, dat van begin Mei af elk oogenblik een Eneelsch-Fransche aanval venvacht kon worden. Op 6 en 7 Mei nam de vrees toe. dat van oogen blik tot oogenblik een binnenrukken dei zoogenaamde geallieerden in Nederland en België tegemoet moest worden gezien Op 8 Mei gaf ik daarom bevel voor den on verwijl den aanval op 10 Mei. des och tends te 5.35 uur. Schlieffen-plan verbeterd De grondgedachte dezer ODeraties was, dat, tenvijl men afzag van klei ne nevensuccessen, de geheele weer macht. vooral leger en luchtwapen. zoo in den strijd werd gebracht, dat bij consequente uitvoering der voor genomen operaties, do totale vernie tiging der Fransch-Engelsche strijd krachten bereikt moest worden. In afwijking van het plan-von Schlief- fen van 1914 verplaatste ik het zwaartepunt der operaties op den linkervleugel van het doorbraak front, maar met schijnbare handha ving van het omgekeerde plan. Deze misleiding is gelukt. Overigens werd de tenuitvoerlegging der operatie in haar geheel vergemak kelijkt door de maatregelen van den te genstander zelf. Uit de concentratie im mers van de geheele Fngelsrh Fransche gemotoriseerde strijdmacht tegenover België bleek duidelijk, dat het opper bevel der Gealliee.rde legers besloten had. zoo snel mogelijk dit gebied binnen te rukken. Met het vertrouwen dat wii hadden op de standvastigheid van alle in het vuur gebrachte Duitsche infante- rie-divisies. moest echter een stoot in den rechtervleugel der FranschEngel sche gemotoriseerde troepen leiden tot een volledige vernietiging en ontbinding ia waarschijnlijk tot insluiting dier troe pen. Als tweede operatie had ik de be- heerschin? van de Seine tot Havre aangegeven, alsmede het verwerven van een basis aan Somme en Aisne voor den derden aanval, die met zeer sterke strijdkrachten over de hoogvlakte van Langres tot de Zwit- sersche grens moest leiden. Het be reiken van de kust tot het gebied ten Zuiden van Bordeaux was als s'-der operaties vastgesteld. Vol gens dit plan en in deze volgorde hebben de operaties zich ook vol trokken. Het gelukken van deze geweldi ge reeks van veldslagen is in de eerste plaats aan den Duitschen soldaat zelf te danken. Hij heeft weer op alle plaatsen, waar hij ge steld was, ten volle aan de ver wachtingen voldaan. Alle Duit sche stammen deelen in gelijke mate in dezen roem. Ook de solda ten van de jonge, eerst sedert 1938 opgenomen nieuwe rijksgouwen hebben voorbeeldelijk gestreden en hun bloed gegeven. WANNEER ik aldus de Führer mijn waardeering ga uitspreken jegens de krachten, aan welker optre den deze meest glorieuze overwinning te danken is, dan komt het eerste woord van lof toe aan een leiding, die juist in dezen veldtocht aan de hoogste eischen heeft voldaan. Het leger. Het heeft de hem opgedragen taak onder leiding van kolonel-generaal von Brauchitsch en zijn chef van den gene- ralen staf Halder op waarlijk roemvol le wijze uitgevoerd. Wanneer reeds het leidingsapparaat van het vroegere Duit sche leger als het beste der wereld werd beschouwd, verdient het thans min stens de zelfde bewondering. Ja, aan gezien het succes voor de beoordeeling in laatste instantie beslissend is, moet de leiding van het nieuwe Duitsche le ger als nog beter worden beschouwd. Het Westelijk leger was onder de be velen van de kolonels-generaal Ritter von Lecb, von Rundstedt en von Bock verdeeld in drie legergroepen. De leger groep van generaal Ritter von Leeb had in de eerste plaats tot taak, den linker vleugel van het Duitsche Westelijke front van de Zwitsersche grens tot de Moezel, zoo krachtig mogelijk te verde digen. Het was de bedoeling, dat pas in een later stadium der operaties ook dit front met twee legers onder bevel van kolonel-generaal von Witzleben en ge neraal Dollman actief in den vernieti gingsslag zou ingrijpen. Aan de Zuidelijke legergroep-Rund- stedt was bovendien de belangrijke taak opgedragen, in het verloop van den doorbraak de beoogde afscherming van den linkervleugel volgens de plannen te verzekeren, om een herhaling van het „wonder van de Marne" van 1914 hij voorbaat uit te sluiten. De voortzetting van de operaties in de algemeene rich ting van Aisne en Seine had niet ten doel in de eerste plaats Parijs te ver overen, doch de uitgangsstelling te scheppen, resp, te beveiligen, voor den doorbraak naar de Zwitsersche grens. Ook deze geweldige aanvalshandeling OOGST 1940 Handel In Wijnen - Gedistilleerd Arnhemsche Poortwal 50—52 Tel. 3808 Aanbevelend, E. J. WERNER. verliep, dank zij de voortreffelijke lei ding van alle graden, geheel volgens plan. De intusschen tot stand gekomen wisseling in het opperbevel van het Fransche leger moest dit nieuwe weer standskracht schenken en aan den on gelukkig begonnen strijd de door de Geallieerden verlangde wending geven. Inderdaad gelukte liet, de nieuwe aan- valshandelingen van de Duitsche legers op vele plaatsen pas na overwinning van den krachtigsten tegenstand op gang te brengen. Parijs viel. Het bre ken van den vijandelijken tegenstand aan de Aisne maakte den doorbraak tot aan de Zwitsersche grens mogelijk. In een geweldige omsingeling stormden de legers achter den rug van de Maginot linie, die tevens doorbroken werd., Deze operaties werden bekroond door den algemeen beginnenden opmarscK van alle Duitsche legers door het naar voren schuiven van een linkervleugel langs de Rhone in de richting van Mar seille, en van een rechtervleugel over dê Loire in de richting van Bordeaux aan de Spaansche grens. Toen maarschalk Pétain het neerleggen van de Fransche wapens aanbood, heeft hij niet een hem nog overgebleven wapen ter zijde ge legd, doch een einde gemaakt, aan een voor het oog van iederen soldaat totaal onhoudbare situatie. Alleen het bloedi ge dilettantisme van den heer Churchill kan niet of wil niet begrijpen of dit te gen beter weten in loochenen. In dezen strijd heeft het Duitsche voetvolk wederom bewezen wat het altijd was: de beste infanterie der wereld. Met haar hebben alle wa pens van het leger gewedijverd. Wanneer zonder de dapperheid van liet leger nooit de behaalde suc cessen bereikt hadden kunnen wor den, dan zou zonder het heldhafti ge optreden van het luchtwapen al le dapperheid van het leger slechts vergeefsch zijn geweest. Leger en luchtmacht zijn beide de hoogste lof waardig". Dat alles echter, zoo zeide Adolf Hit- Ier verder, zou niet mogelijk zijn ge weest zonder de houding van het bin- nenlandsche front en eerst recht niet zonder de stichting, het werken en de bedrijvigheid der nationaal-socialisti- sche partij. Zonder haar werk zouden alle voorwaarden zijn komen te verval len voor de wederopstanding van het Duitsche Rijk en daarmede voor het scheppen van een Duitsche weermacht. Zij heeft echter voor alles ook aan den strijd de basis gegeven van de wereld beschouwing. Tegenover den zinneloo- zen inzet van menschenlevens door on ze democratische tegenstanders voor de belangen van hun plutocratieën stelt zij zoodoende de verdediging van een sociale volksgemeenschap. (Men zie verder pag. 2) 's-GRAYENHAGE, 20 Juli. De volgende officieele verklaring is heden op de persafdeeling van het rijkscommissariaat afgelegd: Daar de in Nederland bestaande Marxistische partijen in haar lei ding op grond van haar klassen strijdmentaliteit, van haar interna tionale verbindingen en beïnvloe ding onder leiding van Franschen en Engelschen staande internatio nalen alsmede van de steeds syste matisch door haar gevoerde Hetze tegen het naburige Duitsche Rijk en het Nationaal-socialisme gee nerlei waarborg bieden, dat de ge- wenschte Duitsch-Nederlandsche samenwerking op de gebieden van den wederopbouw, van de werk loosheidsbestrijding en van de op heffing van de sociale positie van de hreede lagen der Nederland- sche bevolking, in het bijzonder van de arbeiders, kan worden ver werkelijkt, is een regelend ingrij pen, dat dezen ongezonden toe stand opheft, niet langer te vermij den geweest. (Men zie verder Laatste Berichten) Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1