DE EEMLANDER OOK CANADA WIJST HET VREDESAANBOD AF De Engelsche luchtaanvallen op Duitschland DE DUITSCHE PERS OVER de Engelsche luchtaanvallen op niet-militaire doelen Hull's rede ter conferentie van Havanna Dinsdag 23 Juli 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 20 Verklaring van Halifax maakte in Rome een zeer slechten indruk Burgers worden bewapend in Engeland Vele slachtoffers onder de burger bevolking Japansch vermaan tot China Wederom vliegtuigen boven Gibraltar .DUISTERE KRACHTEN ZIJN AAN HET WERK OM AMERIKA IN VERDERF TE STORTEN» Hoop op terugkeer van vreedzaam wereldverkeer De angst voor de Telegram van Ciano aan von Ribbentrop AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0 15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ^ftlJS DER ACVtR[EftliEN van regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, ielke regel meer f 0.25. Licfdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ROME, 23 Juli (D.N.B.). - De radiorede, welke Lord Halifax gis teren heeft gehouden, heeft in po litieke kringen te Rome een aller- treurigsten indruk gemaakt. Uit deze rede blijkt, zoo zegt men, een bijna angstwekkende onbekwaam heid om het begin van de herop bouw van Europa te begrijpen en een volslagen gebrek aan eerlijken wil om daarmee samen te werken. Uit zijn woorden spreekt een ge slacht, dat elk contact met het he den heeft verloren. Overigens wordt deze rede beschouwd als een laatste, vertwijfelde roep om hulp aan de Vereenigde Staten. De Ro- meinsdhe ochtendbladen onthouden aan de rede van Halifax niet hun hoon en hun spot. De Messaggero noemt Halifax „een sidderenden held". De Engelsche minister van buitenlandsche zaken, al dus het blad. heeft gisteren in zijn rede de stelling verkondigd van den verplich ten zelfmoord. De Popoio di Roma spreekt van een ..middelmatig document van juristerij". Het Italiaansche blad Popoio di Roma constateert, dat Churchill en zijn vrien den zich weliswaar nog niet recht streeks hebben uitgelaten over de rede van Hitier, dat Churchill echter door andere leden der Britsche volkerenge meenschap, die door duistere belangen met hem verbonden zijn, ook door .de officieuze pers tracht zich tegenover het Engelsche volk een alibi te verschaffen voor de voortzetting van den verderfe- lijken oorlog, dien Engeland ooit ge voerd heeft. Kenmerkend is in dit op zicht de rede van den Zuid-Afrikaan- schen minister-president. Nog karakte ristieker echter zijn de kolommen der officieuze pers, die de propagandatrom- pet. steekt om de Engelschen er van to overtuigen, dat Engeland, zooals ten tijde van Napoleon, een eiland is, waar op men niet kan landen. In weerwil van deze propaganda doet de leidende Engelsche klasse alles om haar rijk dommen en haar menschen in Canada in veiligheid te brengen. De Canadeesche minister-presi dent Mackenzie King heeft, naar uit Ottawa gemeld wordt, Maandag voor het Canadeesche parlement ver klaard, dat Canada 'het vredesaan bod van den Fuehrer met dezelfde vastbeslotenheid van de hand wijst, als Lord Halifax dit in naam van Engeland heeft gedaan. Hij verklaar de voorts, dat de Canadeezen schou der aan schouder staan met de man nen en vrouwen van Groot-Brittan- nië in de „verdediging van de so ciale rechtvaardigheid en vrijheid". Engeland bereidt zich voor op een franctireurs- oorlog Persfoto's uit Engeland, die sedert eenige dagen in de Vereenigde Staten gepubliceerd worden, wijzen er op, dat Engeland zich inderdaad op een franc- tireursoorlog voorbereidt. De foto's ver- toonen in alle variaties burgers, die in het gebruik van allerlei schietwapens worden opgeleid. Een opname toont le den van het Lagerhuis, die in burger- kleeding op het binnenplein van het parlementsgebouw exerceeren. Maandag publiceerde het New York Journal Ame rican een foto van een Britschen geeste lijke in priestergewaad, wien een Engel sche onderofficier de juiste manier wijst om een geweer vast te houden. Het on derschrift luidt, dan onder de laat6te reserves, die Engeland als voorbereiding voor den dreigenden inval op de been brengt, thans ook de kerk van Engeland een plaats in de rijen der strijdenden krijgt. Naar „Stockholms Tidningen" meldt, is in een ingezonden stuk in de „Ti mes" de geestelijke van Uckfield, rev. Dermott, aan het woord gekomen om zich te verzetten tegen de algemeen ge hoorde bewering, dat het Britsche volk vastbesloten is om den oorlog voort te zetten, omdat het zijn eigen kracht nauwkeurig zou kennen. Uit talrijke gesprekken, die hij dagelijks voert, al dus deze geestelijke, blijkt, dat de men schen ten eenenmale onkundig zijn van den toestand en van de werkelijke ver dedigingsmogelijkheden van Engeland. Als antwoord op het aanbod van den Fuehrer wierpen de Britsche vliegtuigen bommen op niet-militaire doeleinden BERLIJN, 23 Juli (D.N.B.). Uit een zorgvuldige registratie van de vijandelijke luchtbombarde menten van den laatsten tijd blijkt, dat de Britsche luchtmacht haar aanvallen op niet-militaire doelen sedert Vrijdag, den dag van de rede van den Fuehrer, verveelvou digd heeft. Groot was het aantal geworpen bommen en daarmede in geen verhouding staand de ge ringe militaire schade. Het is dui delijk te zien, dat de vijand er op uit is, de Duitsche burgerbevol king te treffen. Talrijke Duitsche plaatsjes, Qpen ste den en dorpen zijn do laatste dagen her haaldelijk aange\allen. Zoo zijn in den nach' van 20 op 21 Juli bommen gewor pen in de binnenstad van Wismar en eveneens in den daarop volgenden nacht. Daarbij waren 5 dooden en 20 zwaargewonden te betreuren. De stad Bremen heeft een der laatete nachten krachtige aanvallen op verscheidene woonwijken te verduren gehad. Drie dooden en drie zwaargewonden vielen aan den Britschen aanval ten offer. Vele badplaatsen op de Duitsche Xoordzee-eilanden zijn het doelwit van zinnelooze bombardementen geweest. Ook de stad Hamburg is in den nacht van 20 op 21 Juli aangevallen. In woon wijken en dicht bevolkte stadsdcelen kwamen bommen terecht. In het nabu rige Pinneberg werd het Ziekenhuis be schadigd. Ook boven de steden Pader- born, Hagen en Bochum hebben herhaal de malen vijandelijke vliegers gevlogen, die meedoogenlooze aanvallen op bur gerlijke doelen ondernamen. In Schvve- rin werden vier mannen, drie vrouwen en drie kinderen door Engelsche bom men ged/)od. Talrijke gewonden zijn te betreuren. In Wil'helmshaven werden het crema torium en een lijkenhuis vernield. Het verdient opmerking, dat de vijandelijke vliegers, alvorens zij hun bommen wier pen, talrijke lichtfakkels gebruikten, waardoor zij ondubbelzinnig hadden kunnen vaststellen, dat zij geen militai re doelen voor zich hadden. De stad Kassei is in den nacht van 21 op 22 Juli eveneens het doelwit van vijandelij ke aanvallen geweest. Ook hier werkte de vijand met een aanzienlijk aantal lichtfakkels. Desondanks kwamen alle bommen terecht op niet-militaire doelen in de woonwijken en tuinen. Zoo zijn hier wagens van den geneeskundigen dienst getroffen. Daarenboven werden de landkrci6 Kassei en de naburige gouw HannoverZuid door Engelsche bombardementen geteisterd. Op vele plaatsen, en wel kleine boerendorpjes, werden vijandelijke bommen geworpen Van Duitsche zijde wordt vastge steld: Nog in den nacht van Vrij dag op Zaterdag hebben de Engel- echen het grootmoedige aanbod van den Fuehrer beantwoord, door in nog grooter getale vliegtuigen naar het Duitsche Rijksgebied te zenden. PEIPING, 23 Juli (D.N.B.). Het orgaan van het Japansch hoofdkwartier Yoeng Pao schrijft in een hoofdartikel het volgende: „China moet ziin voordeel trekken uit het feit, dat Engeland en Frankrijk geen adempauze krijgen om hun belangen in het Verre Oosten te be hartigen. China moet de ketenen verbre ken en zijn lichaam laten genezen. De gelegenheid zal weer verdwijnen, wan neer zij niet bijtijds wordt aangegrepen. Op alle fronten moet de vrede tusschen Japan en China zoo snel mogelijk wor den hersteld, omdat de verwezenlijking van den vrede gelegenheid geeft om te zien naar de gemeenschappelijke belan gen in het buitenland. Het motief voor de Engelsche handelwijze ligt in de moeilijke positie van Engeland in Europa." MADRID, 23 Juli (D.N.B.). Maandag om 11 uur 10 en om 14 uur hebben volgens berichten uit La Linca wederom vreemde vliegtuigen boven Gibraltar gevlogen. Het lucht afweergeschut opende een hevig vuur. Bommen werden niet neerge worpen. In verband met de voort gaande evacuatie van Gibraltar ziin reeds talrijke winkels gesloten. Dc benzinepomp, die tot dusverre werk te aan den weg La Linea-Gibraltar op Engelsch gebied bij La Laguna, is afgebroken, aangezien daar ver- sterkingswerken worden aangelegd. BERLIJN, 23 Juli. (D.N.B.) De Duitsche bladen wijden vandaag op de frontpagina veel aandacht aan het bericht, dat het Engelsche lucht- wapen zijn aanvallen op niet-mili taire doelen 6edert de laatste Rijks dagrede van den Führer heeft ver veelvoudigd, waarbij ook onder vrouwen en kinderen talrijke slacht offers zijn gevallen. In scherpe com mentaren stellen de bladen dit „ant- Met bloemen werden de in Berlijn ierugkeerende Duitsche soldaten door de bevolking begroet HAVANNA. 23 Juli (D.N.B.) In de conferentie der Amerikaansche minis ters van buitenlandsche zaken werd Maandag het woord gevoerd door den minister van buitenlandsche zaken der Vereenigde Staten, Cordell Huil. Hij ver klaarde, dat bepaalde krachten bezig zijn, de „internationale moraal" te ver nietigen. Verscheidene naties waren daardoor reeds getroffen. Haar souve- reiniteit was met voeten getreden. Het zou tragisch zijn, wanneer Amerika on verschillig toezag en zich verbeeldde, dat dit, gevaar niet ook naar Amerika zou kunnen komen. Er bestaat gevaar, zeide Huil. dat po gingen worden ondernomen, met alle middelen eenige der Amerikaansche landen economisch onder controle te brengen en politiek te doordringen en tusschen Amerikaansche republieken argwaan en strijd te zaaien. Dit gevaar dwingt tot gemeenschappelijke beraad- slagingslaging over afweermaatregelen. in de eerste plaats op economisch ge bied. De oorlog in Europa heeft normale afzetmarkten gesloten, de koopkracht verminderd en in eenige gevallen geleid tot het opslaan van overschotten, waar van de uitvoer van het allergrootste be lang is. Aan den anderen kant zal na af loop van den oorlog in Europa vraag naar goederen en levensmiddelen Deze hebben nog meer dan voor heen op misdadige wijze hun hom- aanvallen op de burgerbevolking gericht en open steden, boerendor pen, gehuchten, lazaretten en scho len als doelwit gekozen. Deze opzet blijkt hieruit, dat de laat ste nachten bijzonder helder waren en den Engelschen vliegers goed zicht bo den. Bovendien hebben de Engelschen een groot aantal lichtfakkels uitgewor pen, die hun geen twijfel erover konden laten, dat zij zich boven open steden, boven woonwijken en dorpen bevon den. Geen enkel noemenswaadig mili tair doel hebben zij in den loop der laat ste nachtelijke vluchten getroffen. Wij zijn er van overtuigd, dat zij hiernaar met gezocht hebben. Uit den geheelen opzet en de wijze van uitvoering der Britsche luchtaan vallen blijkt, dat Churchill het Duitsche VG- wil laten zien, hoe hij zich het ant woord op de vredesdaad van den Fueh rer denkt. Het is moord op Duitsche vrouwen en kinderen, verwoestine van t vreedzame Duitsche steden en dorpen.„Duistere krachten' ontstaan, welke hervatting van het internationale handelsverkeer nood zakelijk zal maken. Helaas ziet men zich voor twee tegenovergestelde handelsmethoden geplaatst: vrij handel tegen reglementeering. De Amerikaansöhe landen zouden on der reglementeering niet kunnen bloeien. Huil verklaarde, de noodzakelijkheid in te zien van een overgangsperiode, doch op den langen duur zou slechts vrijhandel kunnen bevredigen. Intus- schen dienden de Amerikaansche lan- CORDELL HULL den hun handel onder elkaar uit te brei den en aan te vullen. De regeering der Vereenigde Staten, aldus Huil, draagt haar deel bij door deelname aan de in- ter-Amerikaansche economische com missie, aan de inter-Amerikaansche cen trale bank en aan de commissie, die tot taak heeft, de productie van Zuicl-Ame- rikaansche producten te verbeteren en op te voeren. Om echter de urgente pro blemen op te lossen, dienen mogelijkhe den geschapen te worden voor regelma- tigen afzet van overschotproductcn en voor de grootst mogelijke vergemakke lijking van den handel tusschen de Amerikaansche naties. De bank voor den buitcnlandschen handel te Washington is hierbij reeds behulpzaam. Thans zal Washington maatregelen nemen om den omvang en de wijze van deze hulp aan den handel uit te breiden, zoowel financieel alsook waar hei ondernemingen op langen ter mijn betreft. Hierbij hoopt Washington op begrip en medewerking van de zijde der andere twintig republieken. De Amerikaansche minister lan bui tenlandsche zaken. Huil, heeft in zijn rede verder uiteengezet dat een oplos sing van de inter-Amerikaansehe eco nomische problemen niet voldoende was om den vrede en de veiligheid oo het Westelijk halfrond te behoeden. zijn in Amerika aan het werk om Amerika in het ver derf te storten en willig te maken voor buitenlandsche doeleinden. Haar eind doel is de poging om, aldus Huil, de Amerikaansche republieken te over- heerschen in buitenlandsch belang. Daartegen afweermaatregelen te nemen kan echter geen vreemde staat euvel duiden. Het derde punt is do kwestie van de Europeesche bezittingen in Ame rika. Tot dusver hebben zij geen ge vaar voor Pan-Amerika gevormd, maar Pan-Amerika mag niet toela ten, dat zij objecten voor ruilingen of strijdgebieden worden. Iedere po ging om den status auo te wijzigen, hetzij door afstand of overdracht of vermindering van de tot dusverre bestaande controlemacht, zou voor alle Amerikaansche republieken aanleiding zijn tot ernstige en on middellijke bezorgdheid. De regeering der Vereenigde Staten stemt toe in het voorstel van een col lectief beschermheerschap voor dergelij ke gevallen, zonder dat dit de instelling van speciale belangen in deze gebieden met zich mee zou mogen brengen. Zoo dra dc toestand het zou veroorloven, zouden zij de bezittingen teruggeven of onafhankelijk verklaren ingeval zij in staat zouden ziin tot zelfbestuur. Tenslotte keerde Huil zich tegen „verdraaide voorstellingen", die de laat ste weken door verantwoordelijke en onverantwoordelijke instanties in om loop gebracht zijn ten aanzien van het doel dezer conferentie. Men is hier bij eengekomen, zoo verklaarde Huil, om dringende problemen te bespreken. Men wil echter van niemand in de wereld iets. Men is vrii van den geest van vijandschap tegen welke natie ook. maar men kan niet vermijden bewust te wor den van de gevaren, waartegen men zich moet verdedigen. Desondanks, zoo besloot spreker, geef ik niet het geloof aan de menschheid en het geloof aan den terugkeer van een vreedzaam we reldverkeer op, waaruit Amerika in ieder geval geen ander land wil uitslui ten. vijfde colonne I STAN BOEL, 23 Juli. (D.N.B.)De Turksche bladen maken melding van twee voorvallen in Anatolië, welke een gevolg zijn van dc „voorlichting" der bevolking, door middel van lezingen, over het bestrijden van de „vijfde colon ne" en de valschermspringers. Twee doktoren in staatsdienst bereis den met een witte ambulance-auto af gelegen Oost-Anatoolsche dorpen. De boeren, die zulk een wagen voor de eerste maal zagen, overvielen de dok toren met houweelcn, zeisen en jacht geweren en namen hen gevangen. Pas toen de autoriteiten gewaarschuwd wa ren, kon het misverstand worden opge helderd. Op soortgelijke wijze werd bij Koniva een rijwielhandelaar gevangen geno men. Deze reisde per motorrijwiel de dorpen af en had op zijn rug een fiete vastgegespt, boeren boeiden den hande laar en gaven hem aan de politie over. woord van Churchill" als een mis daad aan de kaak. Was het reed6 tevoren gebruik bij de Royal Air Force, zoo schrijft de Berliner Bocrsenzcitung, om gevaarlijke militai re doelen te vermijden en in plaats daar van groepen woonhuizen, hospitalen of Duitsche „zeenoodvliegtuigen" op den korrel te nemen, dit gebruik iè thans klaarblijkelijk tot systeem verheven. Daaraan kan te minder getwijfeld wor den, daar de laatste nachten met volle maan een bijzonder goed zicht boden, en de Engelsche vliegers hun gemeen handwerk bovendien verricht hebben met behulp van talrijke lichtbommen. Zij hebben civiele objecten gezocht. Zij hebben Duitsche vrouwen en kinderen willen vermoorden. Het doel is duide lijk. Dit in de uniform van eerlijke sol daten vermomde tuig en zijn lastgevers in Londen hopen het Duitsche volk door systematische moord terreur munv te kunnen maken en het te kunnen doen gelooven, dat deze des nachts neerge worpen bommen een teelten geven vau Britsche kracht. Alsof niet ieder mcnsch in Duitsche Gouwen wist hoe het ge steld is met Engelands militaire positie, met de kansen van het Engelsche luchtr wapen tegenover de aan overwinningen gewende Duitsche eskaders! Al6of niet iedere Duitsche soldaat of burger, man of vrouw, op ieder, oogenblik bereid was voor Führer en volk het laatste offer te brengen. Aan degenen, die in Londen gelooven de menschelijkheid van een van de overwinning zekere en toch tot vrede bereiden tegenstander te kunnen beant woorden met onmenschelijke misdaden, moge gezegd worden, dat zij zich met hun amokloopen op het eigen zwaard storten. Brutale hoon, grove beleedigin- gen, pogingen tot een systematische moordterreur, dat is het antwoord van Engeland op het grootmoedig aanbod van den Führer. Wanneer het den heer Chur.chill werkelijk te doen was om het Engelsche volk, dan zou hij zich nooit hebben laten overhalen tot de waanzin nige onderneming om Duitschland op zoo nietswaardige wijzo tc provoceercn. Overal in het buitenland, zoo ver klaart de Deutsche Allgemeine Zeitung, is- het woord van Adolf Hitler gewaar deerd als het grootmoedige aanbod van een man, die na zijn weergaloozc over winning deze taal nooit hod behoeven te spreken. Churchill alleen heeft an ders geantwoord dan het veelstemmig^ koor uit alle overige landen. Hij heeft allereerst zijn persorganen aangemoe digd om luider dan ooit op te ruien. En nu heeft hij zijn nachtelijke misdaden tegenover Duitsche woonwijken in ver sterkte mate geënsceneerd. Zoo ant woordt dus de Britsche premier op een aanbod, dat uitdrukkelijk was geken merkt al6 een beroep op het verstand. Wat het Engelsche volk over deze wijze van gebruik van het verstand denkt, wordt de wereld verzwegen. BERLIJN. 23 Juli (D.N.B.) Graaf Ciano heeft het \olgende telegram aan den rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ribbentrop, gezonden: „Bij het verlaten van het Duitsche Rijks gebied zend ik U mijn hartclijken groet en betuig U opnieuw mijn oprechten dank voor de mij verleende hartelijke gastvrijheid. Wilt gij den Fuehrer teza men met mijn gevoelens van hoog- adhting ook mijn diepe voldoening overbrengen wegens het feit, dat ik aanwezig heb kunnen zijn op de Rijks dagzitting van den 19den Juli. welke door de rede van uw grooten chef en legerleider de jongste overwinningen van de glorierijke Duitsche weermacht historisch heeft afgesloten en de on verbreekbare en zoo nauwe banden, die het nationaal - socialistische Duitsch land met. het fascistische Italië ver binden, heeft bevestigd. Zij was voor de wereld een plechtige voorbode van de zekere overwinning onzer gemeen schappelijke zaak." GEHEIME MANOEUVRES DER AMERIKAANSCHE VLOOT LONDEN, 23 Juli Reuter meldt uit Honoloeloe, dat eenheden der Ameri kaansche vloot de haven van Honoloe loe zijn uitgeloopen om „geheime ma noeuvres" in volle zee te houden. Men gelooft, dat eenige van deze schepen koers zetten naar de Kerstmiseilanden in het Zuiden van den Stillen Oceaan, welke gemeenschappelijk door de Ver eenigde Staten en Engeland worden ge regeerd. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.46. Zonsopgang 5.46 uur. Zooals men weet is Iedereen ver plicht tusschen zunsonderzane en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1