DUITSCHLANDS FINANCIEELE EN ECONOMISCHE PLANNEN Dr. Funk over Europa's Roemeensche staatslieden te Salzburg toekomstmogelijkheden Spaan sche critiek op politiek der Vereenigde Staten Fransch stoomschip „Meknes in Kanaal getorpedeerd DE EEMLANDER Vrijdag 26 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 23 „RIJKSMARK DE BESTE VALUTA" Geen starre dogmatiek Wil Kennedy naar Amerika terug? De conferentie te Havanna Financieele lokmiddelen van Washington Door de Duitschers buitgemaakte zeemijnen Aan boord bevonden zich 1300 Fransche officieren en soldaten op terugreis naar Frankrijk Een vrijgeleide was door Londen niet gevraagd Fransch antwoord aan Ver. Staten Treinen naar Leipziger Najaarsmesse Duitsche en Italiaansche staatslieden gaan met de Roemenen een herordening van Zuid-Oost-Europa hespreken As Rome-Berlijn legt grondslagen voor vreedzamer! opbouw AMERSFÖORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 ?RIJS DER ADVEftiEltl lEN van*regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advcrtcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0 05 RIJKSMINISTER van economische zaken, dr. Funk, die van rijks maarschalk Goering opdracht heeft gekregen, plannen voor te bereiden voor den herbouw van het Duitsche en Europeesche econo mische leven na het einde van den oorlog, verklaarde gisteren voor persvertegenwoordigers te Berlijn, dat „de rijksvaluta de over- heerschende valuta in Europa zal zijn". De minister zeide, dat men bij de vraag, hoe men zich de algemeene economische ordening in de Europeesche nieuwe orde moet voorstellen, er van moet uitgaan, dat de nationaal-socialistische economische politiek zich bij haar metho den nóóit door een starre dogmatiek heeft laten leiden. Steeds werd die methode toegepast, die telkens het doelmatigste scheen. Men wil ook in de toekomst geen kunstmatige bouwwerken scheppen. Na tuurlijk zal de oorlog diep ingrijpende gevolgen hebben op het econo mische leven van de wereld. Maar er zal in Europa veel kunnen ver beteren en ook verbeterd worden. MET betrekking tot het valuta- vraagstuk, verklaarde de mi nister, dat dit vraagstuk in het ka der van een verstandige arbeids- verdeeling tusschen de Europee sche volkshuishoudingen zich van zelf zal oplossen, omdat het dan nog slechts een vraagstuk van de juiste geldtechniek is. Natuurlijk zal de rijksmarkvaluta de over- heerschende valuta in Europa zijn. De geweldige toeneming van de macht van het Rijk zal een versteviging van de rijksmarkvaluta tengevolge hebben. Natuurlijk moet men de Rijksmark van haar boeien bevrijden. Verder zal men de verschillende soorten marken moeten laten verdwij nen. Het is noch de bedoeling weer een volledig vrij geld. en deviezenverkeer in te stellen, noch in geheel Europa zoo iets als een valuta-unie te vormen, het geen een tolunie noodzakelijk zou ma ken. De valutavraagstukken worden vol gens hun beginselen geregeld, n.l. vol gens het evenwicht der waardebalansen. Het nu toe bestaande verrekenings- svsteem, het clearingsvsteem. biedt de basis voor een dergelijke verbetering der valutaverhoudingen. Er zal krachtens da totnutoe gevolgde methoden van het bilateriale economische verkeer en de betalingsovereenkomst en een andere ontwikkeling voor het multilateriale economische verkeer en' een .compensa tie van de betaalsahli der afzonderliike landen komen, zoodat dus ook de ver schillende landen over een clearinginsti- tuut onder elkaar geregelde economische betrekkingen kunnen onderhouden. Dan kan logischerwijze ook het. deviezen- verkeer in aanzienlijke mate van de thans bestaande ketenen en belemme ringen worden bevrijd. Hierna sprak de minister over het toekomstige Europeesche eco nomische gebied. Men denkt er in het geheel niet aan een autarkisch Grroot-Duitschland en een Europa in den geest van een volledige zelf genoegzaamheid te vormen. Men zal er waarde aan hechten, dat de Duit sche industrieproducten evenals voorheen in de wereld afgezet wor den. Maar men zal er op letten, dat het Groot-Duitsche economische gebied in tijd van nood niet van krachten afhankelijk wordt, waar op Duitschland geen invloed heeft Goud speelt geen rol meer VERVOLGENS stelde de minister de vraag, welke goederenleveranties het vraag, welke goedeienlevcranties liet nieuwe Europa kan verwachten van Rusland, van Noord- en Zuid-Amerika en van het Verre Oosten. Rusland zal zich nog meer ontwikkelen als leveran cier van grondstoffen en als afnemer van Duitsche fabrikaten. In hoeverre Duitschland zaken zal doen met de Vcr- eenigde Staten, zal van de Amerikanen afhangen. De minister besprak daarop het pro bleem. dat ontstaan is door de ophoo ping van het grootste gedeelte van het goud in Amerika Als grondslag voor de Europeesche valuta's zal het goud in de toekomst geen rol spelen, want de valuta is niet afhankelijk van de dek- Dr. Walter Funk king, doch van de waarde, die de staat haar geeft. De handel met Zuid-Amerika en Oost- Azië, waarmee Duitschland de beste be trekkingen onderhield, zal zich weder gunstig ontwikkelen zoodra de Engel- sche zeerooverij ophoudt. De moeilijk heden in het economische wereldleven zijn door de methoden van Versailles ont. slaan, en wel daardoor, dat de groote Russische markt uitviel. Wanneer in China de orde is hersteld, zal ook Oost- Azië weder een markt worden, welke veel kan opnemen. Een Amerikaansche autar kie onmogelijk Ik geloof niet, zoo verklaarde Funk, dat de pogingen, de Amerikaansche markten autarkisch te maken, succes zullen hebben. Alle economische voor waarden om de Amerikaansche mark ten van de buitenwereld af te sluiten ontbreken. De Vereenigde Staten moeten de ge dachte, Duitschland, resp. Europa hun economische voorwaarden te kunnen op leggen, laten varen. Om met Zuid-Ame rika handel te drijven, hebben wij de Noord-Amerikaansche bemiddeling niet noodig. Of het Duitsch-Zuid-Amerikaan- sche economische verkeer geschiedt op den grondslag van vriie overeenkomsten met souvereine Zuid-Amerikaansche landen, o f het zal in het geheel niet plaats vinden. Aan een normalisatie van de wederzijdsche handelsbetrekkin gen tusschen de Vereenigde Staten en Duitschland staan geen technische moeilijkheden in den weg. Dit zal in de toekomst nog veel minder het geval zijn. Vereenigd Europa De minister vatte zijn gedachten in de volgende punten samen: 1). Door het sluiten van economische verdragen op langen termijn met de Europeesche staten moet bereikt wor den, dat de Europeesche volkshuishou dingen zich bij de regeling der produc tie op langen termijn instellen op d Duitsche markt, d.w.z. op een voor ja ren zekere afzetmarkt. Daardoor zal het mogelijk zijn, de Europeesche productie op te voeren en de productie van nieu we goederen ter hand te nemen. Aan den anderen kant zullen voor de Duit sche waren betere afzetmogelijkheden op de Europeesche markten bestaan. Door het scheppen van stabiele koers- verhou dingen zal een vlot function ee rend betalingssysteem voor de afwikke ling van het goederenverkeer tusschen de verschillende staten verzekerd wor den. 2) Er moet gestreefd worden naar ver sterking van het economische gemeen schapsgevoel onder de Europeesche vol ken door samenwerking op alle gebie den van de economische politiek. De economische solidariteit zal een betere behartiging van de Europeesche econo mische belangen tegenover andere eco nomische groepen in de wereldeconomie mogelijk te maken. Dit Vereende Euro pa zal zich door geen buiten-Europee- sche schepping, voorwaarden van poli- tieken of economischen aard laten voor schrijven. Het zal op den grondslag van rechtsgelijkheid met anderen handel drijven, daarbij echter het volle econo mische gewicht van het eigen continent in de waagschaal kunnen werpen. STOCKHOLM, 26 Juli (D.N.B.) Naar Dagens Nvheter uit Londen meldt, zou de Amerikaansche am bassadeur te Londen, Kennedy, bin nenkort vertrekken. Naar verluidt, zou hij den persoonlijken wensch geuit hebben een post in Amerika zelf te krijgen. HAVANNA, 26 Juli. (D.N.B.j. Op de Pan-Amenkaan9che conferentie zijn in totaal dertig voorstellen ingediend, die thans door de verschillende com missies moeten worden onderzpeht. Voor zoover bekend, bevatten zij ten aanzien van de reeds op de agenda ver melde onderwerpen, niets dat essentieel nieuw is. Het laat zich aanzien, dat moeilijke technische kwesties als die betreffende het douanestelsel en de vereenvoudi ging der vrachttarieven, aan een inter- Amerikaansche economische commissie ter verdere bestudccring zullen wor den doorgegeven. De Vereenigde Stalen van Noord Amerika schijnen in deze conferen tie vooral het oog te hebben op een besluit in zake de Europeesche ko loniën in Amerika, op maatregelen tegen de „.vijfde colonne" en op een economische aanknooping van La- tijnsch-Amerika aan het Noorden Als lokmiddel moet het plan die nen, voorgesteld door den mede werker van Huil, dat voorziet in den aankoop van de Latijnsch- Amerikaansche overschotten tegen contante betaling. Met de door Roosevelt voor dit doel aangevraagde 500 millioen dollar meent men op de Latijnsch-Amerikaansche landen indruk te kunnen maken, te meer daar nieuwe overeenkomstig hooge credieten in uitzicht gesteld zijn. Als volgende plaats van bijeenkomst der Pan-Amerikaansche conferentie is reeds Rio de Janeiro genoemd. De Spaansche bladen blijven groote aandacht wijden aan de Pan-Amerikaansche conferentie te Havanna. Het blad Madrid houdt de conferentie reeds voor definitief mislukt. De Zuid-Amerikaansche republieken, zoo zegt het blad. ne men een hijzonder waardige hou ding aan. Het gepraat over een z.g. solidariteit van Noord- en Zuid- Amerika is eenvoudig belachelijk. Het blad informaeiones houdt zich bezig met de kwestie der Falklandei- landen en schrijft: „Deze eilanden zijn onweerlegbaar Argentijnsch Het is het toppunt van gemeenheid dat Engeland thans probeert deze eilandengroep, dirt het zelf niet meer kan houden, aan Noord-Amerika in handen te spelen. De Falklandeilanden zijn vroeger Spaansch geweest en hebben nooit iets met de Angelsaksen te maken ge had, totdat de Éngelschen ze wegkaap ten. Spanje staat in deze kwestie hecht achter Argentinië. Door de Duitsche troepen is bij de bezetting der bekende Schnei- der-Creuzot-wapenfabrieken ee n enorme hoeveelheid zeemijnen, die vrijwel gereed voor geb ruik waren, buitgemaakt BERLIJN, 26 Juli (D.N.B.) De Britsche minister van marine, Alexan der, heeft in het Lagerhuis verklaard, dat een Duitsch oorlogsschip het Fran sche s.3. „Meknes", dat met 1.300 Fran sche officieren en soldaten op weg was van Engeland naar Frankrijk, getor pedeerd heeft. De Fransche regeering was, naar Alexander verklaarde, van het transport in kennis gesteld, zoodat zij bij de Duitsche regeei ing om een vrij geleide kon verzoeken. Het schip voer de de Fransche vlag, die ook op de zij den van het sdhip was geschilderd. Dit schip was, naar Alexander zeide, iden tiek met het schip'van 18.000 ton, waar van in het Duitsche legerbericht ge meld werd, dat het tot zinken was ge bracht Naar aanleiding hiervan wordt van bevoegde Duitsche zijde aan het D.N.B. medegedeeld: Het ligt in de lijn van de Engelsche taktiek, dit voor val als propagandamiddel tegen Duitschland te gebruiken. Het „kleine" verschil tusschen het door Duitschland tot zinken gebrachte schip van 18.000 ton en de uit elk scheepsregister blijkende tonnage van de „Meknes", welke slechts 6.000 ton bedraagt, speelt natuurlijk voor den heer Churchill geen rol. Het is algemeen bekend, dat de Brit sche Admiraliteit reeds voor ecnigen tijd liet mededeelen, dat Engeland alle Fransche koonvaardiischenen in be slag zou laten nemen om ze onder Britsche vlag te laten varen. Die Fransche schepen, welker Fran sche bemanning zioh voor den dienst ter beschikking stelde, moesten onder Fransche vlag varen. Naar aanleiding van deze officieele Britsche mededecling moest de Duit sche regeering natuurlijk ter kennis van de Fransche regeering brengen, dat Duitschland onder deze omstandighe den ook de onder Fransche vlag varen de koopvaardiischeoen van den 23en Juli af als vijandelijke schenen moest behandelen en dat de Duitsche oorlogs schepen dienovereenkomstige bevelen hadden ontvangen. Voor schepen, die in dienst of in opdracht van de wettige Fransche regeering zouden varen, was een speciale regeling getroffen. Het was in verband hiermede plicht der Britsche rcgecring ge weest, de Fransche regeering ervan te verwittigen, dat het voornemen bestond, Fransche soldaten terug te transporteeren, en te wachten op een antwoord, waaruit bleek of het gevaarlijke transport door het ope ratiegebied ter zee op een vrijge leide kon rekenen. In dit verband moet uitdrukkelijk worden vastge steld, dat de Duitsche regeering van zulk een Engelsche aanvrage nooit iets bekend geworden is. Het lijdt derhalve niet den geringsten twij fel, dat de volle verantwoordelijk heid voor deze gebeurtenis enkel en alleen de Britsche regeering zelf treft. Zij heeft weer eens den dood van Fransche soldaten, die op dit schip naar hun vaderland terug wilden keeren, op 'haar geweten. Want de Britsche regeering kent zeer goed het gevaar, dat het varen in de Britsche kustwateren tegenwoordig met zich mee brengt. Het geval van het s.s. „Meknes" vormt derhalve de voortzet ting van de snoode traditie, die met het geval van de „Athenia" begon en in Oran haar hoogtepunt vond. „Een mandaat over de Fransche bezittingen in Amerika is volkomen overbodig" NEW YORK, 26 Juli (D.N.B.). Naar de Amerikaansche scheeps- radio uit Vichy meldt, heeft de re geering Petain Donderdag op het voorstel van den Amerikaanschen minister van buitenlandsche zaken, Cordell Huil, een mandaat over de Europeesche bezittingen op het Westelijk halfrond op te richten met de verklaring geantwoord, dat de Fransche souvereiniteit moet worden geëerbiedigd. Een dergelijk mandaat is voor de Fransche be zittingen van Saint Pierre, Mique- lon, Martinique, Guadeloupe en Guayana volkomen overbodig. BERLIJN, 26 Juli (D.N.B.) De Duit- sche Rijksspoorwegen laten ter gelegen heid van de Leipziger Najaarsmesse van 25 tot 29 Augustus een reeks extra- treinen uit het buitenland loopen, die rechtstreeks naar Leipzig rijden, zoo bijv. uit Denemarken, Zweden. Noorwe gen, Nederland, Hongarije, Italië en Zwitserland. De pas- en douanafor- maliteitcn voor de bezoekers van de Messe zijn bevredigend geregeld. Ook mogen buitenlandsche messebczoekers levensmiddelen en rookwaren voor eigen gebruik vrij van aangifte naar Leipzig meebrengen. PRINS FELIX VAN BOURBON PARMA IN AMERIKA NEW YORK, 26 Juli. (D.N.B.). Prins Felix van Bourbon-Parma en zijn zes kinderen zijn met den Amerikaan schen kruiser „Trenton" uit Lissabon te Annapolis (Maryland) aangekomen, ESTLANDSCHE GEZANT TE LONDEN VAN FUNCTIE ONTHEVEN REVAL, 26 Juli (D.N.B.). De gezant van Estland in Londen, Torma, is van zijn post ontheven. Hem wordt mis bruik van zijn ambtsbevoegdheden ver weten. SALZBURG, 26 Juli. (D.N.B.) De Roemeensche minister-president Gigurtvi en de Roemeensche minister van buitenlandsche zaken, Manoilescu, zijn van morgen om 10 uur 15 op uitnoodiging van de Rijksregeering te Salzburg aange komen. De Rijksminister van buitenlandsche zaken, Yon Ribbentrop, verwel komde de Roemeensche staatslieden op het station. Vertegenwoordigers van staat, partij en weermacht waren eveneens bij de ontvangst aanwezig. De Roemeensche minister-president, de minister van buitenlandsche zaken en de rijksminister van buitenlandsche zaken inspecteerden de eerecompagnie, die voor het station stond ODgesteld. Daarna vergezelde de rijksminister van buitenlandsche zaken de Roemeensche gasten naar hun hotel „lm Oestcrreichi- schen Hof". Onder hei opschrift „de ordening van den Balkan" schrijft de Mes- saggero, dat de Roemeensch-Duitsch: ontmoeting te Salzburg, welke van daag zal plaats hebben, en de Roe- meensch-Italiaansche ontmoeting te Rome, welke onmiddellijk daarop zal volgen, van evidente beteckenis zijn. Het bijzondere karakter ven die be sprekingen blijkt vooral uit hel feit, dat zij niet zijn ontstaan door een plot-, selinge verscherping van •"'en Euro peeschen toestand, doch integendeel werden vastgesteld als gevolg van de ontspanning, welke te wijten is aan het optreden van de as op het Balkan schiereiland. Het gaat er dus niet om, te voorzien in dringende kwesties, die in een cri tiek stadium zijn getreden maar om steeds meer de orde en vrede in dit kwetsbare deel van Europs. te verster ken. Ook de Balkan is bestemd zich de beginselen van gerechtigheid en sa menwerking ten nutte te maken, waar op de herzieningspolitiek gegrondvest is, welke dc as RomeBerlijn heeft ondernomen en die zal worden voort gezet tot het uiterste, in het belang van een blijvenden vrede. Zooals allen kunnen waarnemen wordt er gewerkt aan een heilzame herziening van alle waarden, een herziening, die dc werke lijke autonomie der Balkanlanden zal inleiden, welke eindelijk bevrijd zullen worden van de noodlottige invloeden en van de onverdraagzame plutocrati sche inmengingen, die den Balkan ge maakt hadden tot een centrum van samenzweringen en kuiperijen met me deplichtigheid van mannen die de fa tale opvattingen van Versaiiles waren toegedaan. De ontmoetingen, die deze dagen plaats hebben, zoo besluit het blad, streven vooral naar het doel de. orga nisatie van Zuid-Oost-Europa ook uit economisch oogpunt te brstudceren. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.42 uur. Zonsopgang 5.50 uur. fZuouls men weet is iedereen ver plicht tusschen zunsondereune en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1