Een program met te veel woorden RING OM ENGELAND WORDT NAUWER JAPANSCHE BLOKKADE VERDER UITGEBREID DE EEMLANDER LinthorstHoman Mussert en Arnold Meyer Ieren zijn thans „buitenlanders" Minister Volpi te Berlijn Bezorgdheid in Engeland Maandag 29 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 25 H' Steeds scherper maatregelen tegen defaitistische uitlatingen De maatregelen in Engeland De hittegolf in de Ver. Staten AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0 15 Binnenland lranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 .-i(IJS DER Auitcniti.iitrl van 14 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-adverteoticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 rET program van de Nederlandsche Unie omvat zoowel op cultureel als op so- ciaal-oeconomisch gebied eenige pun ten, die ieder Nederlander zal kunnen onderschrijven, wijl zij vanzelfspre kend zijn. Op cultureel gebied wil de N. U. zoo lezen wij behoud van het Nederlandsche volkskarakter. Voorts wil de N. U. versterking van die eigenschappen, waaraan het Ne derlandsche volk zijn kracht en zijn plaats in de wereld te danken heeft. Wij betreuren het. dat de leiders der N. U. niet in concreto hebben aange geven, welke eigenschappen zij hierbij op het oog hebben. Want wij kunnen ons voorstellen, dat een Roomsch-Ka- tholiek Nederlander, een orthodox- Protestantsch Nederlander en een humanistisch getint Nederlander geenszins congruente meeningen heb ben ten aanzien van die eigenschap pen. Wijders willen de voormannen der N. U. „verheffing van het levens ideaal boven materialisme en egoïsme tot toewijding aan de waarachtige le venswaarde van mensch en gemeen schap". Tja. heeft het Christendom, hebben de Christelijke kerken in de welhaast twintig eeuwen van hun be staan ooit iets anders gewild? En wat moeten wij verstaan onder de woorden „bevordering van Nederland's functie in de uitwisseling der cultureele waar den"? Beoogen de voormannen der N. U. hiermede te zeggen, dat zij ook in de toekomst het zenden van Neder landsche geleerden en van Nederland sche kunstenaars naar het buitenland willen bevorderen, dat zij ook in de toekomst Nederland willen doen deel nemen aan buitenlandsche tentoonstel lingen? Of beoogen zij meer? Maar zoo ja, wat dan? OP sociaal-oeconomisch gebied lezen wij wil de N. U. „or ganische ordening der arbeidsgemeen schap zonder klassetegenstellingen". Het klinkt erg geleerd en erg idealis tisch, maar eerlijk gezegd weten wij niet, wat wij nu eigenlijk moeten ver staan uit deze woorden. Zoomin als wij begrijpen, tot welke consequenties in de practijk van het bedrijfsleven de voormannen der N. U. bereid zijn, als het er om zou gaan om in da den om te zetten het programpunt „doelbewuste leiding van voortbren ging en verdeeling van stoffelijke goe deren". Beteekent dit, dat de N. U. zou willen overgaan tot een nationaal- socialistisch of tot een staatssocialis tisch oeconomisch bestel? Het blijkt niet uit het program. Gelijk er trou wens in concreto heel weinig duidelijk is in de punten, die de heeren Linthorst Homan, Einthoven en De Quay heb ben opgesteld. HET spreekt vanzelf, dat de Ne derlandsche Unie op staatkundig gebied niet anders dan zeer vaag kon zijn. Niemand weet nog. hoe de poli tieke constellatie na het sluiten van den vrede hier te lande zal zijn; nie mand weet nog. hoe de kaart van Europa er uit zal zien. Niemand weet nog. welken internationaal-politieken status Nederland dan zal hebben, noch welke grenzen ons land zal krijgen. De vele problemen, die verband hou den met de Nederlandsche gebieds- deelen in Azië en Amerika zullen ook eerst na den vrede opgelost zijn. Voor- loopig moet dus iedere beweging, die als de Nederlandsche Unie de eensgezindheid van het Nederlandsche volk ten aanzien van bepaalde oog merken wil bevorderen, zich bepalen tot cultureele en sociaal-oeconomische punten. Maar deze punten moeten dan ook klaar en duidelijk geformuleerd zijn. Eenvoud is immers het kenmerk van het ware. Te veel mooie formulee ringen verhinderen den eenvoudigen man om de kern te zien. Met volle waardeering voor de uitstekende be doelingen van de Nederlandsche Unie en met erkenning van de noodzakelijk heid, dat er ..iets" gebeuren moet. blijft ons groote bezwaar tegen de N. U., te Weten haar vaagheid, ook na de publicatie van haar beginsel program bestaan. Een enkel voorbeeld nog. „Opvoeding van de jeugd in na- tionalen zin" is een der oogmerken van de N.U. Dit punt raakt het onder wijsprobleem. Wil de N. U. de positie van de bijzondere school aantasten? En zoo ja, in hoeverre? Wie niet be ginselloos is ongeacht welk begin sel hij heeft moet een antwoord op deze vragen hebben, alvorens hij kan besluiten om al dan niet zijn instem ming te geven aan de Nederlandsche Unie. AAR hooren wij een lezer •LVJ- vragen wat wilt Ge dan? Ge staat sceptisch jegens de N.S.B.; Ge staat sceptisch jegens de beweging van Arnold Meyer; Ge blijkt nu ook sceptisch te staan jegens de Neder landsche Unie. Inderdaad, wij moeten het toegeven. Wij staan tot dusverre sceptisch jegens alle drie genoemde bewegingen. Niet het zij met na druk gezegd omdat wij aan den goeden wil der voormannen twijfelen, maar omdat zij naar onze meening niet kunnen appelleerenaan de breede massa des volks of omdat zij dermate vaag zijn, dat een verantwoordelijk man niet kan weten, waaraan hij toe is of waarheen hij gaat. als hij zich bij een der genoemde bewegingen aan sluit. De vraag of zij de beginselen, welke bij groote groepen van ons volk aanwezig zijn, voldoende begrijpen, meenen wij ontkennend te moeten be antwoorden. Evenals de vraag of haar propagandistische methoden de juiste zijn. Het klokkenincident van Lunte- ren en de felle groot-Nederlandsche propaganda van Arnold Meyer zijn dingen, die de breede massa van het Nederlandsche volk niet liggen. Be wegingen, die geen hechte steunpun ten in de werkelijkheid hebben, zijn vroeg of laat tot falen gedoemd. Wij staan op het standpunt, dat er in Ne derland iets nieuws moet komen. Men kan de geschiedenis niet terugdraaien. Hoe dat .nieuwe' er zal uitzien, weten wij niet. Zooveel is echter zeker, dat geen der hiervoren genoemde stroo mingen in haar huidigen vorm en opzet in staat is om een eensgezind Neder- landsch volk achter haar vanen te scharen. En evenzeer is het zeker, dat geen der drie genoemde bewegingen, gegeven de huidige verhoudingen in ons land, gegeven ook het feit der Duitsche bezetting, in haar huidigen vorm en opzet kansen heeft om in de practijk te slagen. DE BOMAANVALLEN OP MARSA MATROUH SAN SEBASTIAN. 29 Juli (Stefani) Uit Londen wordt vernomen, dat gezag hebbende Britsche kringen oegeven. dat Marsa Matrouh zesmaal op denzeifdcn dag is gebombardeerd en dat ernstige schade aan fabrieken is toegebracht. De viervoeters, die zulk een belangrijk aandeel hebben in het Opbouwwerkverdienen een goede verzorging. Leden van den Opbouwdienst tijdens het paarden - poetsen ROME, 29 Juli (D.N.B.) De direc teur van de „Telegrafo" verklaarde in een radiotoespraak voor de Italiaansche weermacht, dat de groote aanval op Engeland al lang is begonnen, lederen dag kan men in het Duitsche legerbe- richt lezen, hoe de ring steeds nauwer en onverbiddelijker om Engeland wordt gesloten, en dat het steeds gevoeliger in zijn levens- en organisatie centra wordt getroffen. Hetgeen het Duitsche lucht - wapen in deze phase van den aanval presteert, zal de leek eerst dan op de juiste waarde weten te schatten, als Albion eenmaal, na zijn voormaligen bondgenoot, Frankrijk, verslagen is en in het stof ligt. Deze dag zal komen. Het D.N.B. meldt via Bern. dat het Engelsche blad Daily Sketch bericht, dat Ieren, die in Engeland aan land willen gaan, als buiten landers worden beschouwd er n de havenautoriteiten mede deeling zullen moeten doen van hun plannen. Doen zij dit niet, dan worden zij teruggestuurd. De Engelsche bladen maken opnieuw melding van de veroordeeling van ver scheidene defaitistische predikanten, leeraren, postambtenaren enz. Zij wer den veroordeeld tot. boeten of gevange nisstraf, daar zij geloofden, dat Duitsch- land zal overwinnen, of den kinderen vertelden, dat in Engeland hongers nood mogelijk is, wanneer de oorlog nog lang duurt. Zoo werd een onder wijzer gestraft, omdat 'hij verklaard had, dat mogelijk ook de Engelschen eens honden en katten zouden pten, evenals andere belegerde volkeren in de geschiedenis hadden gedaan. Een an dere onderwijzer werd veroordeeld, om dat hij den kinderen had verteld, dat vele schepen, die naar Canada voeren, tot zinken zijn gebracht. Ilem werd verweten, dat hii daarmede de evacu atie \an kinderen naar overzee had ge saboteerd, aangezien kinderen, die hoorden van het tot zinken brengen van Een nieuw model goederentrein-locomotief is op de Duitsche Spoorwegen in dienst gesteld, om hoofdzakelijk op de bergtrajecten gebruikt te worden. dergelijke schepen, niet naar Amerika wilden gaan. Een postambtenaar kreeg drie maanden gevangenisstraf, omdat hij gepleit had voor den Engelschen Fascistenledier Moslev en verklaard had, dat de oorlog overbodig was. De Daily Sketch schrijft onder het opschrift: „Wij kunnen niet kanonnen èn boter hebben" het volgende: „Iedereen, die tot dusverre ook slechts maar een toespeling er op maakte, dat de oorlogskosten van meer dan 50 mil- lioen pond sterling per weck een daling van onzen levensstandaard beteckenen, liep gevaar als lid van de vijfde colon ne beschouwd te worden. Nog tot voor een jaar gaf Engeland de voorkeur aan boter. Indien inen nu kanonnen wil, moet men zijn brood droog eten. Als men toch gaten in de begrootin'g moet maken, moet gezegd worden, dat de minister van Financiën te weinig het oog heeft gehad op de inkomens van hen, die bij den oorlog het meeste ver dienen. n.l. de munitie- en wapenfabri kanten" De Petit Dauphinois meldt, dat de Engelsche premier op het oogenblik een ontwerp bestudeert, iat voor geheel Engeland iederen dag een minuut ver plicht stilzwijgen bepaalt. Een soort gelijk stilzwijgen is reeds in de Engel sche legers in gebruik. De Fransche radio deelt mede, dat de regeering Churchill de blokkee ring van alle Fransche saldi ge last heeft. Als antwoord is de Fransche regeering overgegaan tot het blokkeeren van alle saldi van Britsche staatsburgers in Frankrijk en het Fransche koloniale rijk. Tweehonderd en vijftig Fransche di plomaten en journalisten, die via Lis- sobon uit Engeland naar hun vader land op weg zijn, bevinden zich op het oogenblik op het Spaansche grenssta tion Valencia de Alcantara. Zij wach ten hier op vergunning om door Spanje te reizen. Verklaring van Churchill Volgens een bericht van Dagens Nyheter uit Londen, zou de Britsche ministerpresident Churchill Dinsdag in het Lagerhuis zijn eerste algerneene rapport uitbrengen over de buitenland sche politiek van Engeland sinds de vorming van het nieuwe kabinet. Verdere versteviging van de Duitsch-Italiaansche economische samen werking BERLIJN, 20 Juli (D.N.B.) Op uit- noodiging van de Reichsgruppe Indus- strie is de president van de Italiaansche industrie-organisatie, minister van staat graaf VolpidiMisurata, te Berlijn aan gekomen. Rijksminister van economi sche zaken. dr. Funk, heeft ter eere van den Italiaanschen gast een receptie ge houden. Do besprekingen, die minister Volpi te Berlijn met den leider van de Reichs gruppe Industrie en andere toonaange vende persoonlijkheden uit het Duit sche economische leven zal voeren, heb ben betrekking op het vraagstuk der verdere intensiveering van de Duitsch- Italiaansche betrekkingen op econo misch gebied. Vrees voor de „vijfde colonne" Schouwburgen maken slechte zaken IN Engeland neemt men voortdurend nieuwe veiligheidsmaatregelen tegen het spook van de gevreesde ïjfde Kolonne". Al deze maatregelen leiden evenwel tot een grenzolooze verwarring, waarvan men zich in het buitenland geen denkbeeld kan vormen. Zoo is het bijvoorbeeld menigmaal gebleken dat iemand, die de Engelsche taal niet machtig is en zich bij ongeluk in En geland bevindt, onmogelijk met vragen den weg kan vinden. Men geeft den menschcn gewoon geen antwoord, om dat men henvoor leden van de ge vreesde „Vijfde Kolonne" houdt. Zelfs gebeurt het niet zelden, dat men den vrager arresteert, omdat hij in de om geving niet bekend is. DE mogelijkheid, hinnen afzienhf dat ook Londen binnen afzienharen tijd kennis zou kunnen maken met de Duitsche vlieger- bommen, i-3 voldoende geweest om aan het schouwburgbezoek in de Engelsche hoofdstad den doodsteek toe te bren gen. Alle theaters zijn uitgestorven. Meer dah drie vierden van de Lon- dcnschc schouwburgen in het West end (er zijn er ongeveer 40) hebben hun deuren moeten sluiten; en in de andere worden slechts stukken gespeeld, die reeds lang op het repertoire staan. Pre mières worden er reeds lang niet meer gegeven. Praktisch gesproken kan men er nog slechts enkele operettes en revues zien. Twee van de grootste schouwburgen zijn er toe overgegaan om hun gebou wen in te richten als... opslagplaats voor meubelen! Onder de welgestelde families in Londen zijn er namelijk dui zenden die hun Londcnsche homes hebben verlaten, om naar het binnen land of naar de koloniën te trekken, waarheen zij hun meubelen niet kon den meenemen. Ten einde deze tegen diefstal te beschermen, hebben zij ze nu in schouwburgen ondergebracht Ruim 2500 menschen om het leven gekomen WASHINGTON, 28 Juli (D.N.B.).— De nog steeds aanhoudende hittegolf heeft in de Vereenigde Staten nog meer slachtoffers geëischt. Tot dus verre zijn 2.530 personen om het le ven gekomen. Onder de slachtoffers bevonden zich 265 menschen, die door de hitte waren bevangen en 1445, die bij het baden verdronken. Ook groote hitte in Griekenland ATHENE, 28 Juli (D.N.B.). In Grie kenland is een hevige hittegolf ontstaan In verscheidene steden werden gisteren temneraturen opgenomen van 39 graden Celsius in de schaduw. In Athene zelf steeg het kwik tot 40 graden. Men schijnt te vreezen, dat Japan definitief de zijde van de As zal kiezen Craigie bij Matsoeoka TOKIO, 29 Juli (Domei). Een Japansche marinewacht heeft van morgen mariniers aan land gezet te Swaboe (Sjanwci) en te Makoeng op 60 mijl ten Oosten van Hong kong, teneinde het vervoer van goe deren naar Tsjoengking verder te doen stopzetten. De Zuidoostkust van de provincie Kwangtoeng en de havens aldaar zijn belangrijke cen tra voor den gocderenuitvoer. De landingstroepen zijn er spoedig in geslaagd de beide steden te bezet ten. Van Japansche zijde wordt verklaard, dat hierdoor de toevoerwegen door het Oostelijk gedeelte van de Kwangtoeng- provincie naar het onbezette deel van China onder Japansche controle staan. Tegelijk met de blokkade maatregelen langs de kusten van Tsjekiang, Foe- kien en Kwangtoeng hebben de Japan- neezen in de afgeloopen dagen lucht aanvallen gedaan op dc spoorwegen in de provincies Kiangsi en Tsjekiang, alsmede op de spoorlijn van Kanton naar Hankau. Indo-China Op instructies van het keizerlijke hoofdkwartier is generaal Majoor Nis jihara, de voorzitter van de Japansche mspectiecomrnissie in Fransch- Indo china, Zondag uit Hanoi naar Tokio vertrokken. De autoriteiten van Fransch Indo- China schijnen bezorgd over het plot selinge terugroepen van Nisjihara, zoo melden de bladen van het Nisji Sjini- boen concern, welke verder vernemen, dat vice-admiraal Decoux, de gouver neur generaal van Fransch Tndo-China, Zaterdagmiddag een onderhoud van 40 minuten heeft- gehad met Nisjihara, wien hij verzocht de Japansche regee ring in kennis te stellen van zijn op rechte voornemen om alles te doen. wat in zijn vermogen ligt. Bezorgdheid in Engeland?, Naar aanleiding van het bezoek, dat de Britsche ambassadeur Craigie aan den minister van buitenlandsche zaken Matsoeoka heeft gebracht, heeft het ministerie van buitenlandsche zaken een verklaring gepubliceerd. Volgens deze verklaring zeide Craigie, dat de BritschJapansche betrekkingen on danks alles wat hij cle laatste drie jaren gepoogd heeft, voortdurend slech ter geworden zijn. De regeling van het Birmeesche vraagstuk vormt een bewijs voor den Britschen wensch, cle betrek kingen met Japan te verbeteren. Met verwijzing naar Japans betrekkingen tot de asmogendheden, verzocht Crai gie den minister van buitenlandsche zaken hem te laten weten of onder de tegenwoordige omstandigheden Enge land de onderhandelingen met Japan in dcnzelfden zin als tot dusver kon voortzetten. Minister Matsoeoka heeft geantwoord, dat juist op dit oogenblik de buitenlandsche politiek van Japan zorgvuldig overwogen wordt en dat hij tot zijn spijt geen onmiddellijk ant woord kon geven. Volgens de Tokio Asahi Sjimboen verklaart men te Tokio het bezoek van den Britschen ambassadeur, Craigie aan den minister van buitenlandsche zaken uit de bezorgdheid van Enge land, dat Japan aan den vooravond van een Duitschen aanval op Engeland voor goed naar het Duitsch-Italiaansche kamp zou kunnen overgaan. Sedert het uitbreken van het conflict in China, aldus het blad, heeft Engeland achter Tsjang-Kai-Sjek gestaan en zal Enge land zijn verdere houding ten aanzien van Oost-Azië bepalen in overleg met de Ver. Staten. ENGELSCHE PAMFLETTEN IN FRANKRIJK GENEVE, 28 Juli (D.N.B.). Volgens een Havashericht hebben Engelsche vliegtuigen boven Frankrijk pamfletten uitgeworpen, die een voor de Fransche regeering beleedigenrlen inhoud had den. De regeering te Vichv heeft hierop een krachtige protestnota naar Londen gezonden. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.40 uur. Zonsopgang 5.51 uur. (Zooals men weel is iedereen ver plicht tusschen zonsundereane en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1