DE EEMLANDER NGELANDS ECONOMISCH LEVEN WORDT VERLAMD Roosevelt wil de nationale garde oproepen Verklaring van Havanna litsche luchtaanvallen maken e Oostelijke en Zuidelijke havens vrijwel onbruikbaar inzake het Europeesche bezit in de Nieuwe Wereld tsdag 30 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 26 ijdleuze voor le Engelsche vrouwen Engelsche parlementsleden oefenen zich De exterritoriale rechten in China Van het oorlog stooneel in Oost-Afrika Plannen voor een „voorloopig bestuur" INEMENTSPRIJS per 3 maandeD voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per 1 - week f 015 inland franco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 ["REKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 i\IJS DER AiJVlKI tulitN van l-"4 rcéels 1*05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen I 1.Bewijsnummer extra f 0.05 T New Yorksche blad met de grootste oplage, de New York Daily News, meldt uit particuliere kringen te Londen, dat de sche Admiraliteit in verband met de aanhoudende Duitsche •.anvallen de haven van Londen voor het scheepsverkeer geheel en heeft. Ook ligt het scheepsverkeer in de havens van astle, Hull en Southampton bijna geheel stil. De haveninstallaties verdere omgeving van Southampton zijn door de Duitsche lucht- Hen zwaar beschadigd en de bevolking is bijna geheel geëva- 1. ew York Daily News meldt verder, dat de sluiting van de Engelsche aan de Oostelijke en Zuidelijke kusten een aanzienlijke prijsstijging >lge zal hebben van de levensmiddelen en militaire grondstoffen, die bet nrijk beslist moet importeeren uit het Empire, de Vereenigde Staten en overzeesche landen. Bovendien staat Engeland voor de moeilijke taak via de Westelijke havens ingevoerde goederen naar de voornaamste kscentra in Zuid- en Midden-Engeland te vervoeren. De tarieven der verzekeringen zijn reeds met 20 procent verhoogd en een deel der uit de gde Staten ingevoerde goederen is in prijs reeds enorm gestegen. jens berichten uit Londen heeft het Britsche ministerie van ver- ng gelast, dat alle vaartuigen van de binnenscheepvaart voort- 1 bewaakt of onbruikbaar gemaakt moeten worden. Men hoopt :e wijze te verhinderen, dat zij in handen vallen van invallers, rordening heeft betrekking op motor-, zeil-, roeibooten en 'NLANG hebben de En- :hen den spot gedreven met itsche campagne tegen de .ling. Naar uit Londen gemeld, heeft de minister de ravitailleering. Morrison, j een beroep gedaan op de lsche vrouwen om waarde in afval uit de keuken voor de tering te verzamelen. Hij gaf eus uit: „Aangepakt, huisvrou- op den vijand af", eutrale waarnemers twijfelen aan, of deze oproep succes zal ben. Zij wijzen er op, dat deze uwigheid voor het „vrije Enge- nd" veel te lastig is. Het te Buenos Aires verschijnende lad der in Argentinië wonende Itali- ansche kolonie, welke eenige honderd uizenden leden telt, „Mattino dTtalia", ubliceert na-ar de Meseagero meldt uit New York den brief van een Spaan- echen kapitein, die uit Londen in de Vereenigde Staten is aangekomen. De geeft een nuchtere schildering van de thans in Engeland heerschende toestan den. De toestand, zoo schrijft hij, is on verdraaglijk geworden. Als gevolg van de voortdurende lucht aanvallen is de ©temming bij het volk buitengewoon opgewonden. De zenuwen der menschen zijn overspannen. Van dag tot dag en van uur tot uur wacht thans elke Engelschman op het begin van een groot Duitsch offensief. De op winding onder de bevolking kan nau welijks grooter worden. Bij eiken lucht aanval ontstaan er zulke paniekschénes, dat men den indruk krijgt alsof er in Engeland een collectieve waanzin ie losgebroken. Het zakenleven en de in dustrie in Engeland liggen wegens de onafgebroken luchtaanvallen, het ge brek aan grondstoffen en de algemeene verwarring bijna volkomen stil. Overal valt een noodlottig gebrek aan doeltreffende organisatie en handha ving van orde te bespeuren. Het is in Londen bijna onmogelijk geworden een telefoonverbinding te krijgen. De groote parken en tuinen van Londen worden door soldaten bevolkt, daar er voor de nieuwe troepen geen kazernes ter be schikking staan. De houding der troe pen ie zeer gebrekkig. De meeste solda ten waren bijna voortdurend dronken De hysterische angst voor de Duitsche parachute-troepen en voor de „vijf'e colonne" grijpt steeds verder om zich been en heeft tot een onverdraaglijke vervolging der burgerbevolking door de politie geleid, die hierbij door twijfel achtige elementen der bevolking ge steund wordt. De kapitein van een uit Engeland teruggekeerde Portugeesche kolen boot heeft verklaard, dat de haven werken van, Cardiff door de Duit sche bombardemten ernstig bescha digd zijn. Bovendien ligt in de haven een groot aantal zwaar getroffen schepen, die niet meer op eigen kracht kunnen varen. Deels vertoo- nen zij zware slagzij. Sabotage op Fransche oorlogsbodems in Engeland De Britsche Admiraliteit heeft met groote moeilijkheden te kampen bij het in dienst stellen van de in Engelsche havens in beslag genomen Fransche oor logeschepen. Toen onlangs een Fransche torpedojager uit Blackpool vertrok, moest hij na twee uren op sleeptouw teruggehaald worden, daar er een sto ring in de machines geconstateerd was. Op de werf werd geconstateerd, dat er zand in de turbines geworpen was. In Britsche marinekringen neemt men aan dat het hier een daad van sabotage der aanhangers van Pétain onder de vroe gere bemanning van het echip betreft. Ook werd averij geconstateerd op pen lichten Fransche kruiser en een torpe dojager, waarbij onbekenden belangrijke machinedeelen verwijderd hadden. Daar het niet mogelijk is de deelen terstond te vervangen, moeten zi.j nieuw gemaakt worden, waardoor het geruimen tijd zal duren alvorens deze schepen weer ge bruikt kunnen worden. Op grond van deze gebeurtenissen is de nog op Fran sche schepen aanwezige bemanning van Franec-he nationaliteit aan een zeer strenge controle onderworpen. Veertien leden der Fransche marine, waaronder verscheidene ingenieurs, zijn naar een concentratiekamp gebracht. Naar IIa.vas uit Vichy meldt, zijn de Fransche admiraals Caiol en Villai, die zich bij de den wapenstilstand als com mandanten van Fransche schenen in Engelsche havens bevonden, ir de Britsche Admiraliteit gelast zich ui ver wijld naar Oxford te begeven, welke plaats zij niet mogen verlaten, llun werd verboden omgang te hebben met de krijgsgevangenen. Bij de Britsche regeering is een krachtig protest inge diend. Engelsche parlementsleden oefenen zich in den wapenhandel. De opzet is, dat de parlementsleden zelf het parlementsgebouw zullen bewaken voor het geval eener landing van Duitsche troepen Verklaringen van Welles WASHINGTON. 30 Juli (D.N.B.). De waarnemende minister van buiten landsche zaken, Sumner Welles, heeft ten aanzien van de officieele verklaring van het staatsdepartement, volgens wel ke de Vereenigde Staten te allen tijde bereid zijn om van hun exterritoriale rechten in China af te zien. het volgen de gezegd: „Deze verklaring vormt slechts een herhaling van het sedert 1031 door de regeering der Ver. Staten ingenomen standpunt, volgens welke de Ver. Staten bereid zijn, met de recht matige en erkende regeering van China te onderhandelen over het prijsgeven van hun rechten." Welles heeft voorts op een desbetreffende vraag verklaard te geloo\en. dat de Amerikaansche am bassadeur te Rome, Phillips, in Septem ber weder naar Rome zou terugkeeren. Welles heeft, voorts tegenover pers vertegenwoordigers verklaard, dat de Vereenigde Staten zich er niet mee kun nen vereenigen, dat Engeland den weg over Birma, waarvan voor het vervoer naar China gebruik werd gemaakt, ge sloten heeft. Door deze sluiting is, naar men weet, den Chineeschen legers van Tsjang Kai Sjek de voornaamste toe- voersweg voor oorlogsmateriaal afgesne den. Oproeping van de nationale garde Het Japansch-Amerikaansche incident, dat ontstaan is door de arrestatie van zestien Japansche geheime politieagen ten en hun mishandeling door Ameri kaansche mariniers, is bijgelegd. De Amerikaansche bevelhebber in Sjanghai heeft zijn leedwezen betuigd.over het gebeurde, dat onder de Japanners in alle deelen van China veel kwaad bloed heeft gezet. Dank zij de Japansche pogingen om een verstoring der betrekkingen met Amerika tc vermijden, zijn twaalf nieuwe Japansch-Amerikaansche inci denten in Sjanghai en in andere steden van het bezette China bijgelegd. J apansch-Amerikaansche incidenten bijgelegd President Roosevelt heeft heden het Congres om machtiging ver zocht om de nationale garde en het korps reserve-officieren op te roepen voor een grondige opleiding. Deze Officieren en inheemsche soldaten van het Italiaansche koloniale leger bij een grenssteen tusschen Italiaansch Somalilan d en Britsch Kenya, waar de Italianen een belangrijk deel van in bezit hebben HAVANNA, 30 Juli. (D.N.B.). De conferentie der Amerikaan sche ministers van buitenlandsche zaken heeft in haar zitting van gisteren een reeks resoluties aan genomen. In de eerste plaats komt de „verklaring van Havanna". Zij heeft betrekking op het voorloopi- ge bestuur over de Europeesche bezittingen en koloniën in Ameri ka. In deze verklaring zeggen de Amerikaansche ministers van bui tenlandsche zaken, dat wanneer eilanden of gebieden in Amerika, die thans in het bezit zijn van niet- Amerikaansche naties, gevaar loo- pen voorwerp te worden van ge- biedsuitwisseling of wijziging van souvereiniteit, de Amerikaansche naties een voorloopig bestuur kun nen instellen. In de motiveering, die bij deze ver klaring wordt gegeven, wordt gezegd, dat de kwestie der genoemde gebieden een aangelegenheid van diepe bezorgd heid is voor alle Amerikaansche regee ringen, voorts, dat het mogelijk is, dat als gevolg van den huidigen Europee- schen oorlog veroveringspogingen zul len worden ondernomen, waardoor de Amerikaansche instellingen in gevaar zouden kunnen worden gebracht, ver der, dat de op de conferentie van Lima en Panama aangenomen leer der inter- Amerikaansche solidariteit het noodig maakt, dat een besluit genomen wordt over een politiek van waakzaamheid en afweer, opdat systemen of regeerin gen, die daarmede in conflict zijn, niet het vreedzame leven, den normalen arbeid, de instellingen en het recht en de orde der Amerikaansche republie ken verstoren zullen. Als vierde motief wordt aangevoerd, dat het verloop der militaire gebeurte nissen in Europa en de daaruit voort vloeiende wijzigingen het gevaar doen ontstaan, dat de Europeesche bezittin gen in Amerika gemaakt zouden wor den tot strategische centra voor een aanval op Amerikaansche naties. Voorloopig bestuur Voor de instelling van een voorloo pig bestuur in de betrokken gebieden machtiging zou tot einde Juni 1942 moeten gelden. Een tegelijkertijd aan het Congres voorgelegd wetsont werp beoogt, de opleidingstijd tot een jaar te beperken. In de voltallige bijeenkomst van den Senaat heeft de republikein Capper ver klaard. dat de in behandeling zijnde dienstplichtwet Amerika steeds nadet tot den Europeeschen oorlog brengt. Capper stelde voor. alvorens tol invoe ring van de dienstplicht over te gaan. een proef te nemen met een vrijwillig stelsel voor den tijd van een iaar. De democratische afgevaardigde Lee heeft aangekondigd dat de regeering een aanvullend wetsontwerp zal indienen hetwelk beoogt, ook de mobilisatie van het particuliere kapitaal mogelijk te maken. worden in de verklaring van Havanna verscheidene voorwaarden opgesteld- Zoo zouden o.m. deze gebieden het recht hebben tot vrij besluit over de vraag, of zij als autonome staten wil len worden georganiseerd, zoodra de redenen voor het voorloopig bestuur zouden vervallen. Deze voorwaarde is weer afhankelijk van de vraag, of de gebieden in staat zijn zich zelf auto noom te organiseeren en deze organi satie te behouden. Wanneer de redenen voor het voorloopige bestuur vervallen, kunnen de gebieden echter ook in hun vroegeren status teruggebracht worclen, al naar zulks „practischer en recht vaardiger" lijkt. Een tweede voorwaarde is, dat het voorloopige bestuur der Amerikaan sche republieken, onder hetwelk deze gebieden worden geplaatst, moet wor den uitgeoefend met het doel een bij drage te leveren tot de veiligheid en verdediging van het Amerikaansche continent en tot de politieke en sociale opheffing van deze gebieden. De conferentie van Havanna besluit derhalve een crisiscomité in het leven te roepen, bestaande uit een vertegenwoor diger van elk der Amerikaansche repu blieken. Dit comité bestaat, zoodra twee derden der leden is benoemd. Het zal bij eenkomen op verlangen van een der on- derteekwiende mogendheden. Zoodra het verdrag, waartoe op de conferentie is be sloten, van kracht wordt, zullen het ge zag en de functies van het comité over gaan op een „inter-Amerikaansche com missie voor territoriaal bestuur". Mocht het nemen van onmiddellijke crisismaatregelen zoo dringend worden, dat de vorming van het'comité niet kan worden afgewacht, dan en dat is de derde voorwaarde heeft iedere Ameri kaansche republiek het recht op te tre den op een wijze, welke noodzakelijk is voor de verdediging van het eigen land of van het Amerikaansche continent. In geval dit noodig wordt, moeten de be trokkenen de aangelegenheid zoo spoe dig mogelijk aan het comité voorleggen, opdat dit de genomen maatregelen zal bestudeeren en gepaste stappen zal ne men. De Falkland-eilanden eischt Argentinië op In dit verband heeft Argentinië het voorbehoud doen vastleggen, dat deze verklaring geen betrekking heeft op de Falklandeilanden, aangezien deze geen kolonie of bezitting van een Europeesche natie, maar een deel van het Argentijn- sche gebied vormen en 'behooren tot. de Argentijnsche souvereiniteit. Dit voorbe houd heeft ook betrekking op andere Zuidelijke gebieden van Argentinië, zoo als tijdens de onderhandelingen reeds in het licht werd gesteld. Verder constateert Argentinië in zijn voorbehoud,'dat de on- derteekening der verklaring en der daar bij behoorende resolutie op geenerlei wijze de grondwettige bevoegdheden der Argentijnsche republiek benadeelt. De conferentie heeft, behalve de „ver klaring van Havanna", met inbegrip van de voor onmiddellijk gebruik bestemde resolutie, verder een „conventie", d.w.z. een inter-Amerikaansch verdrag aange nomen, welke dezelfde kwestie principi- pieel behandelt. Daarin wordt o.m. ge zegd, dat welke overdracht ook, of po ging tot. overdracht van souvereiniteit, jurisdictie, bezit, van welk belang ook of van controle over de betrokken gebieden aan een anderen, niet-Amerikaanschen staat, door de Amerikaansche republie ken zou worden beschouwd als gericht tegen het Amerikaansche gevoel en te gen de beginselen en het recht der Ame rikaansche staten op behoud van hun veiligheid en politieke, onafhankelijk heid. Volgens het Amerikaansche recht kan „de gewelddadige verwerving" van gebieden niet worden toegestaan. ENGELSCHE BO.uMEN üP KERKHOVEN BERLIJN, 30 Juli (D.N.B.). Over het lukraak werpen van bommen door de Royal Air Force boven het gebied van het Duitsche Rijk zijn nog de volgende bijzonderheden bekend geworden. In den nacht van den 22en op den 23en Juli heb ben Engelsche vliegers verscheidene hommen geworpen op het kerkhof van een plaatsje in Noord-West-Duitschland. Hierdoor werden vier graven vernield. In den nacht van 25 op 26 Juli werden op den doodenakker van een grootere stad in West-Duitschland door 7 explo sieve bommen zelfs meer dan honderd graven volkomen verwoest. Bii een an deren luchtaanval troffen do bommen het dak van een dorpskerk en verniel den een herberg naast de kerk. Hierbij werd een burger gewond, terwijl ver schillende stuks vee werden gedood. In een West-Duitscbe stad viel een Engel sche bom op de binnenplaats van een school. Britsch patrouillevaartuig op een mijn geloopen LONDEN. 30 Juli (D.N.B.). De BriC sche Admiraliteit deelt mede, dat het patrouillevaartuig „Staunton" op een vijandelijke mijn geloopen en gezon ken is. Generaal Schekoff, opperbevelhebber van het Bulgaarsche leger tijdens den Wereldoorlog, heeft een bezoek ge bracht aan Duitschland en aan het Westfront. Men ziet den Bulgaarschen generalissimus (rechts op den voor grond) bij het gedenkteeken Unter den Linden te Berlijn, waar hij een krans neerlegde. SPIONNAGE IN JAPAN TOKIO, 30 Juli (D.N.B.). In een communiqué waarschuwt het Japan sche ministerie van oorlog, naar het persbureau Domei meldt, voor het steu nen van buitenlandsche agenten. On langs hebben, verklaart het ministerie, aan Japan vijandige mogendheden het land overtrokken met een net van infor matie- en propagandabureaux. Deze bu reaux zijn gewoonlijk economische or ganisaties, godsdienstige vereenigingen of verkeersondernemingen. De betrok ken landen zorgen ervoor, dat hun op treden niet met de wet in strijd komt. Eenige malen zijn een of twee geheime agenten naar Japan gezonden. De tegen- spionnage in Japan heeft buitenland sche spionnage langs onwettigen weg bemoeilijkt en daarom heeft een land zijn spionnage-actie door organisaties gevoerd, die niet de wet overtreden. Het Japansche volk moet bijzonder voorzich tig met dit soort spionnage zijn en er voor zorgen, dat er geen staats- of mili taire geheimen in handen van aan Ja pan vijandige landen vallen. De Japan vijandig gezinde mogendheden hebben reeds sinds geruimen tijd in verschillen de lagen der bevolking van het land hun ondermijnende actie gevoerd. Het eerste deel van de Britsche politiek in het Verre Oosten is gekenmerkt door bet streven pro-Britsche gedachten te verspreiden, hetgeen juist een broed plaats van spionnage beteekent. De Japanners, die in dienst van buitenland sche inlichtingenhureaux staan, zijn op recht te beklagen. Het leger is vastbe sloten tegen deze onvaderlandslievende Japanners op te treden. DE VERDEISTERING Zonsondergang 21.36 uur. Zonsopgang 5.57 uur f Zooals men weel is iedereen ver- nlicht tusschen zonsondersune en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1