4000 Duitsche aanval op de haven van Dover De politieke situatie in Engeland DE EEMLANDER Terrein in Zuidoost-Europa geëffend abonnementsprijs per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per pius dei advertentie! van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, Woensdag 31 Juli 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e jaargang No. 27 Kanaalhaven door vier gezonken Engelsche schepen geblokkeerd Vijftien Engelsche toestellen neergeschoten „Ver. Staten niet in den oorlog" Aanval op Britsch vliegtuigmoederschip Fransche petroleum vastgehouden Een Engelsche verlies- lijst „De natie is bezig in twee partijen te splijten, waarvan de sterkste een nationale revolutie nastreeft" Perscommentaren op de besprekingen te Salzburg Kingsley Wood's begrooting De moordaanslag in Den Haag Dader te Utrecht aangehouden Vliegtuig inZwed en neergestort Zes dooden De nieuwe geest in Zuid-Slavië AMERSFÖORTSCfi DAGBLAD week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 29 Juli. (D.N.B.) Het frontbericht van het D.N.B. luidt als volgt: Bij den luchtaanval op Dover, die in het legerbericht van vandaag wordt genoemd, is het tot talrijke dramatische afzonder lijk.; acties gekomen. De Junkers duikbommenwerpers vielen de ha veninstallaties van Dover in verscheidene op elkaar volgende golven me' groot succes aan, zoodat waarschijnlijk belangrijke deelen van de haven voor langen tijd onbruikbaar zijn. Ondanks hevig afweervuur, dat in het verdere verloop van de aanvalshandelingen nog werd onder steund door het optreden van sterke Engelsche jachteskaders, gelukte her den Duitschen duikbommenwerpers het grootste gedeelte van hun bommen goed te plaatsen. De vier in de haven getroffen schepen met een gezamenlijken inhoud van 32.000 ton kunnen niet alleen als ver loren worden beschouwd, doch hebben tevens de Engelsche Kanaal haven in hooge mate geblokkeerd. Een Duitsch gevechtsvliegtuig werd door een Britsch jachtvliegtuig geramd, doch slaagde er niettemin in zijn bom men goed gericht te plaatsen en zijn ba sis te bereiken. Door de botsing met het Britsche jachttoestel, dat daarna neer stortte, werd van de duikbommenwerper het landingsgestel afgerukt, zoodat de I piloot een buiklanding moest uitvoeren, hetgeen bij de hooge landingssnelheid van een duikbommenwerper altijd een gevaarlijke onderneming is. Dank zij de handigheid van den piloot gelukte de I huiklanding zoo goecl, dat de bemanning ongedeerd bleef. Dit feit is een nieuw bewijs voor de schitterende kwaliteit van het Duitsche materiaal. De Britsche jachtvliegtuigen, die den duikaanval op Dover niet kon- - den verhinderen waren eveneens in ferieur aan de Duitsche begeleiden de jachtvliegtuigen, zooals blijkt uit het aantal neergeschoten vliegtui gen Tegenover een verlies van 15 Engelsche vliegtuigen van het type Spitfire en Hurricane die boven Do ver zijn neergeschoten, staat een ver lies van slechts drie Duitsche jacht vliegtuigen. De hiervan afwijkende opgaven van den Engelsclicn berich tendienst zijn onjuist. Dat de aanval op Dover alleen mili- I taire objecten gold, kunnen zelfs de En- Igelschen niet bestrijden. 1 Geheel anders is het gesteld met den I aanval, die de Britsche vliegtuigen in Iden nacht van 29 op 30 Juli op verschil- I lende Duitsche steden hebben onderno- Imen. In drie steden in West- en Zuid- IWest Duitschland werden door Engel- Ische bommen alleen woonwijken getrof- Ifen, waardoor het leven van de Duitsche burgerbevolking ernstig in gevaar werd I gebracht. I Daar de „Times" zich onlangs heeft Iberoemd op de aanvallen op de Duitsche 1 burgerbevolking, is het duidelijk, dat de Engelsche oorlogvoering den aanval op (de Duitsche burgerbevolking tot systeem heeft verheven. Verklaring van Henry Ford DETROIT, 30 Juli (D.N.B.). Henry Ford, die vandaag zijn 77sten verjaardag viert, heeft in een inter view de overtuiging uitgesproken, dat de Vereenigde Staten niet in den oorlog betrokken zullen worden, hoe wel zekere zelfzuchtige kringen, die van de wapenindustrie denken te profiteeren, een geweldige druk uit oefenen. Het volk der Vereenigde Staten, aldus Ford, weet uit ervaring, dat slechts en- fele personen, die financieele belangen (hebben, van oorlogen profiteeren. Wat ■Amerika aangaat, men weet natuurlijk, 7>at de rest van de wereld niet op Ame- frika aangewezen is, maar wel Amerika fp de rest van de wereld. DE PAUS WENSCHT VICTOR EMMANUEL GELUK ROME, 30 Juli (D.N.B.). - Ook Paus F'us XII heeft Koning Victor Emmanuel |iin. gelukwenschen doen toekomen ter plegenheid van het regeeringsjubileum pn den Koning-Keizer. ROME, 30 Juli (D.N.B.). De Specia- le correspondent van Stefani schrijft over den aanval op het Engelsche vlieg- tuigmoederschip, dat de Italiaansche luchtstrijdkrachten gisteren hun aan vallen op Britsche convooien ondanks de slechte weersomstandigheden heb ben voortgezet. Een vliegtuigmoeder schip werd aangevallen terwijl van het vliegtuigmoederschip jachttoestellen op stegen en de Italiaansche vliegtuigen aanvielen. Een Britsch vliegtuig werd neergeschoten. Het Britsche vliegtuig- moederschip werd door twee bommen getroffen. Enkele minuten later zag men van het schip rookwolken opstijgen. De vijandelijk vliegtuigen, die van het vlieg tuigmoederschip waren opgestegen, kon den hierop niet meer terugkeeren en moesten op zee dalen. KABINETSZITTING IN ZWEDEN STOCKHOLM, 30 Juli (D.N.B.). Ko ning Gustaaf zal morgen van zijn zo merverblijf in Bastad naar Stockholm terugkeeren. Tevens wordt morgen on der voorzitterschap van dèn Koning de eerste kabinetszitting gehouden. Op 2 Augustus zal de Koning met de ge bruikelijke plechtigheden de buitenge wone tweede zitting van den Rijksdag openen. Zwarte Fransche hulptroepen in Duitsche krijgsgevangenschap tijdens het gebed volgens den Mohammedaanschen ritus. Naar het Oosten gekeerd zeggen zij knielend en buigend hun gebeden Engeland weigert schepen vrij te geven BERN, 30 Juli Havas meldt uit Alexandria: Op het oogenblik van den wapenstil stand lagen er twee Fransche schepen met petroleum, de „Roxane" en de „Mel pomene", in de haven van Alexandrië. Zij hadden een totalen inhoud van 25.000 ton en waren voor Frankrijk's voorziening van petroleum bijzonder waardevol. De Fransche regering heeft verzocht deze schepen vrij te geven, doch de Britsche regeering heeft dit ver zoek van de hand gewezen met de ver klaring, dat de petroleum voor de oor logvoering zeer belangrijk is. AMERIKAANSCHE MANOEUVRES NEW YORK, 30 Juli (D.N.B.). Van daag beginnen manoeuvres van het Amerikaansche'leger. Tengevolge van de schaarschte aan moderne wapens moest daarbij van alle mogelijke primi tieve vervangingsmiddelen gebruik worden gemaakt. Zoo werden bijvoor beeld vrachtauto's, die voorzien waren van het opschrift „tank" gebruikt bij wijze van moderne pantserauto's. Ver kenningsvliegtuigen werden gebruikt in plaats van gevechtstoestellen, ijzeren buizen moesten mortieren en stukken geschut aangeven. HET DUITSCH-RUSSISCHE HANDELSVERDRAG MOSKOU, 30 Juli (Reuter). Veertig Duitsche deskundigen zijn de laatste da gen hier aangekomen in verband met de uitvoering van het Duitsch-Russische handelsverdrag. LONDEN, 30 Juli (Reuter). Offi cieel wordt medegedeeld, dat de slacht offers, die door den ondergang van den Bfitschen torpedojager gevallen zijn, de volgende zijn: een officier werd gewond, twee matrozen kwamen om aan ver wondingen, 17 matrozen worden vermist en zijn waarschijnlijk omgekomen, 8 matrozen gewond. Van den mijnenveger Kingston Gele- na wordt de commandant vermist. Hij is waarschijnlijk omgekomen. Een offi cier is gewond, twee matrozen zijn aan hekomen verwondingen overleden, 15 matrozen worden vermist, en zijn waar schijnlijk omgekomen, 3 matrozen zijn gewond. Van den mijnenveger Rodino zijn twee matrozen aan verwondingen over leden. twee matrozen worden vermist en zijn waarschijnlijk omgekomen. De ondergang van deze beide mijnenvegers was reeds bekend gemaakt. DE SPAANSCH-PORTUGEESCHE BE TREKKINGEN MADRID, 30 Juli (Reuter). Spanje en Portugal hebben een protocol onder teekend, dat gevoegd was bij het eigen lijke vriendschaps- cn niet-aanvalspact. Het protocol wordt terstond na de onder teekening van kracht. BERLIJN. 30 Juli. (D.N.B.) De correspondentie „dienst aus Deutsch- land" houdt zich bezig met de be sprekingen te Salzburg over Zuid- Oost-Europa en constateert, dat men in Berlijn en ook wel in Rome met het resultaat der besprekingen vol komen tevreden is. De algemeene op vatting in Berlijn, zoo vervolgt de correspondentie, is, dat thans het terrein in Zuid-Oost-Europa in zoo verre geëffend is. dat de landen van Zuid-Oost-Europa onder elkander aan de oplossing van de hangende kwes ties kunnen gaan werken. Recht- streeksche onderhandelingen tus- schen Hongarije, Bulgarije en Roe menië kunnen verwacht worden. De uitingen der staatslieden van de landen uit Zuid-Oost-Europa zijn zeer hoopvol gestemd, zoodat de verwachtin gen van de as op onderhandelingen der Balkanmogendheden onder elkaar in een geest van wederzijdsch begrip ge rechtigd toeschijnen. Men mag vermoe den, dat de landen van Zuid-Oost-Euro- pa met de asmogendheden in de opvat ting overeenstemmen, dat de nieuwe re geling welke bereikt moet worden zoo danig moet zijn, dat zij een blij venden grondslag niet slechts voor den vrede doch ook voor cle economische en cultu- reele ontplooiing der Balkanvolkeren kan vormen. Men mag daarom aanne men, dat de mogendheden van het Zuid Oosten in het door hun staatslieden uit gesproken vertrouwen in de as het ook voor den opbouw van het nieuwe Europa onder elkaar van kracht te doen wor den. Bii de besprekingen is de Duitsche en Italiaansche wil tot uiting gekomen elk dictaat van groote mogendheid te ver mijden en den landen een rechtstreek- sche regeling mogelijk te maken. De as beperkt zich tot vriendschappelijkun raad en tot het weren van invloeden die vreemd zijn aan dit bepaalde gebied, en hij een handhaving van de Balkange schillen belang zouden kunnen hebben. Deze praktijk is niet nieuw. Ook de als voorbeeldig beschouwde verhouding tusschen Duitschland en Slowakije is uit het eigen besluit der Slowaaksche staatsleiding gegroeid. De onvoorwaar delijke inschakeling van Slowakije in de door de as ontwikkelde ordening van midden Europa heeft voor het land een buitengewone ontwikkeling van krach ten mogelijk gemaakt. Terwijl dc dagbladen in Zuid-Oost- Europa bijna zonder uitzondering de be sprekingen in Salzburg toejuichen en den nadruk leggen op het vriendschap pelijke karakter van de afzonderlijke ge- dachtenwisselingen. tracht men in Lon den munt te slaan uit de omstandigheid, dat onder hen, die de rijksregeering een bezoek brachten, geen Zuid-Slavische staatslieden waren. Bladen als de Times of de Daily Telegraph spreken over een streven der spilmogendheden om Zuid- Slavië en Turkije te isoleeren en willen aanwijzingen zien voor de vorming van een Russisch-Turksch-Zuid Slavisch drie mogendhedenblok, dat in het Zuid-Oos ten de rol zou spelen van een tegenhan ger der spilmogendheden. Dergelijke combinaties hebben hetzelfde doel als de pogingen van Groot Brittannië om zich op te werpen als beschermer van het re visionisme in het Zuid-Oosten. Het pro ces der reorganisatie en der natuurlijke vereffening op den Balkan moet worden verstoord. In een beschouwing over Salzburg komt de directeur van de Vre- me. semi-officiecl orgaan van Belgrado, tot de conclusie dat iedere invloed van Engeland op het Europeesehe vasteland voorbij geacht moet worden. De Hongaarsche bladen blijven zich naar Stefani meldt, bezig houden met de ontmoetingen van Salzburg en Rome. Zij laten daarbij het licht vallen op het voornemen van de spilmogendheden om de oplossing der territoriale problemen tusschen Hongarije, Roemenië en Bulga rije langs vreedzamen weg te doen ge schieden en door middel van onderhan delingen en acroorden tusschen de be langhebbende staten. Eensgezind verkla ren de Hongaarsche bladen, dat de spil mogendheden de preliminaire toestan den in het leven hebben geroepen voor deze onderhandelingen. Ieren verontwaardigd omdat zij als vreemdelingen worden beschouwd KOPENHAGEN, 30 Juli. De bin- nenlan-dsche politieke godsvrede, die na de laatste redevoering van den Führer binnen het bereik scheen te zijn gekomen, wordt ten zeerste be dreigd door splitsingen en tegenstel lingen van den ernstigsten aard aldus kenmerkt de Berlingske Ti- dende Maandag in berichten uit Londen den binnen landschen poii- tieken toestand in Engeland. Het blad spreekt openlijk van een „uitbrekende crisis". De Engelsche na tie is bezig in twee partijen te splijten. Terwijl de sterkste van deze beide par tijen de gedachte eener nationale revo lutie nastreeft, streeft de andere naar een behoud van de kapitalistische orde der maatschappij. Kingsley Wood's nieuwe financieele voorstellen, met hun harde belastingen juist voor de econo misch zwaksten in den staat, kunnen wel gezien worden als de oorzaak van deze splitsing en tevens als een „uitda ging van de arbeidende bevolking, die zich steeds meer voelt als de komende machtsfactor in den Engelschen staat". De symptoma tische be teekenis van den stroom van de ernstigste protesten te gen Kingsley Wood en de overige con servatieve Lagerhuisleden, aldus het blad verder, mag niet over het hoofd worden gezien. Dagelijks ontvangen de vertegenwoordigers der arbeiderspartij dien stroom van klachten. De sterk ge propageerde „alliantie" tusschen de La- bourpartij en den Churchill-vleugel in het Lagerhuis is thans verder dan ooit af van alle reëele politieke beteekenis. Opleiding van de burgers voor den oorlog BERLIJN, 30 Juli (D.N.B.). De avondbladen wijden hun bijzondere aandacht aan den officieel georganiseer: den franc tireursoorlog in Engeland. On der het opschrift „Zoo misbruikt Enge land de burgerbevolking" vermeldt de Nachtausgabe het officieele bericht uit Londen over het oprichten van scholen voor het opleiden van burgers, zooals de „burgerwachtschool" in Londen on der bescherming van Lord Jersey. Een medewerker van Daily Mirror, Tom Windringham, vertelt, dat ieder daar in twee dagen de tactiek van de guerilla, het gebruik van geïmproviseerde wape nen enz. kan leeren. De onthullingen van Tom Windringham zijn van zeer bijzonder gewicht, aldus de Nachtausga be, omdat de Britsche regeering plotse ling naar buiten den indruk wil wek ken, alsof zij er naar streeft, de burger wacht een soort taken van slechts half- militairen aard toe te vertrouwen. De Engelsche regeering heeft zelfs reeds la ten doorschemeren, dat zij wil trachten te komen tot internationale overeen komsten voor de erkenning van de bur gerwacht, in het kader van beperkte militaire werkzaamheid. Daarom heeft zij voor de formatie, die door haar lo cal defence volunteers" genoemd wordt, een organisatieplan opgesteld. Dit plan moet het klaarblijkelijk doen voorkomen, aldus cle Nachtausgabe, alsof de burger wacht niet aan den actieven strijd deel neemt. Verontwaardiging in Ierland STOCKHOLM, 30 Juli (D.N.B.) De nieuwe bepaling, dat Ieren in Engeland als vreemdelingen beschouwd worden en den havenautoriteiten bij de aan komst bevredigende inlichtingen over het doel van hun bezoek moeten geven, heeft, naar uit Dublin gemeld wordt, in Ierland levendige verontwaardiging 'ge wekt. Men wijst er op, dat de Engelsche politie de bepaling zoo bureaucratisch handhaaft, dat practisch geen Ier meer den Engelschen bodem kan bereiken. Eenige Iersche zakenlieden, die we gens levering van melk aan Engeland in Londen onderhandelingen zouden voeren, werden te Liverpool door dé havenpolitie niet aan land gelaten en moesten ondanks hun protest en on danks het feit, dat zij op het belang van hun reis voor de voeding van Engeland wezen, met hetzelfde schip de terugreis aanvaarden. Het Zweedsche blad Svenska Pressen bericht uit Londen, dat de Noord-Iersche regeering het plan heeft om voor ver scheidene honderden leden van het Iersche republikeinsche leger een schip van-6.000 ton te verbouwen tot drijvende gevangenis. Hierdoor hoopt men in de overvolle gevangenissen tc Londonderry weer eenige ruimte te krijgen. „Simba" in den regen. De olifant van Sarrassani, welk circus in Sche- veningen zijn tenten heeft opgesla gen, houdt niet van een nat pak. Het Amersioortsch Dagblad is aangesloten bij de Vereeniging voor Publiciteitswaard® (Bureau: Tournooiveld 4, 's-Gravenhage)# welke op aanvraag aan adverteerders volledige, door accountants gecontroleerd de, gegevens omtrent de verspreiding van 5jns blad verstrekt. Dit blad heeft een dagelijk- sche oplaag van EXEMPLAREN 's-GRAVENHAGE, 30 Juli. Naar wij vernemen is de dader van den moordaanslag op de 34-ja- rige vrouw M. B.H. in de Groe- nesteinstraat te dezer stede, de ze ventienjarige A. S., hedenavond laat te Utrecht aangehouden, op aanwijzing van een burger, die het signalement van den vluchteling in de krant had gelezen. Toen hij den jongen man op den Ca- tharijnesingel zag loopen viel het hem op, dat diens uiterlijk sterk overeen kwam met dit signalement, waarna hij den jongen eenigen tijd volgde en een agent van politie er op attent maakte* De jongen werd overgebracht naar het hoofdbureau van politie, waar hij een volledige bekentenis aflegde. Hij zal morgenochtend op transport naar Den Haag worden gesteld. De toestand van de zwaar gewonde vrouw was hedenavond nog onveranderd ernstig. STOCKHOLM, 30 Juli (D.N.B.). Naar Aftonbladet meldt is het Zweedsche luchtwapen door een nieuw ongeluk getroffen, waarbij zes personen om het leven zijn ge komen. Tijdens slecht zicht is een vliegtuig met een ander in botsing gekomen en neergestort. Toen het den bodem raakte, vloog het in brand. Het andere vliegtuig kon, hoewel beschadigd, op een vlieg veld in de buurt van de plaats des onheils landen. BELGRADO, 30 Juli. (D.N.B.) Op een bijeenkomst van leiders der door den minister-president, Zwctkowitsj op gerichte arbeidersorganisatie der Zuid- Slavische radicale gemeenschap, de Jugoras, is een resolutie aangenomen, waarin gezegd wordt, dat het op per soonlijke winst bedachte kapitalistische sijsteem der oude liberale economie in een feilen strijd is geraakt met de ont wikkeling van de natuurlijke volks krachten en de nationale belangen. Daar om moesten krachten worden vrijge maakt en moest snel besloten worden tot hervormingen op politiek, econo misch, sociaal en cultureel gebied in Zuid-Slavië. De Jugoras juicht deze ont wikkeling toe. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.34 uur. Zonsopgang 5.59 uur, (Zooals men weet ts iedereen ver~ plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1