JAPAN'S NIEUWE POLITIEKE KOERS MOLOTOF OVER VERHOUDING der Sovjet-Unie DE EEMLANDER tot aangrenzende landen De maatregelen tegen Britten Yele wijzigingen in de Fransche diplomatie De overtocht der Windsors Waarschuwende woorden ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Vrijdag 2 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 29 Nederlandsch-Indië wordt gerekend tot de „groote Oost-Aziatische ruimte" in N.-China en Japan „Over de verhouding tot de Vereenigde Staten valt niets goeds te zeggen" jegens Turkije en Iran pp KOFFIE- EN THEE DISTRIBUTIE Slowaaksch premier over het begrip - souvereiniteit AMERSroORT.se; I DAGBLAD - week f 015 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 [)[R ADVtHltftïiEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 TOKIO. 2 Aug. (D.N.B.). - Minister-president Konoye heeft heden met den vroegeren ambas sadeur te Rome, Sjiratori, een be spreking gevoerd over den politie- ken toestand. Domei meldt, dat Konoye den ambassadeur heeft verzocht mede te werken aan de uitvoering van buitenlandsch- politieke beginselen. Men mag derhalve aannemen, dat Sjiratori, die een jarenlange politieke erva ring heeft, een adviseerende functie in het departement van buitenlandsche zaken zal krijgen. Sjiratori is voorstander van een krachtige versterking van de as Berlijn-Rome-Tokio. Vernomen wordt, dat Öhashi, die thans op de terugreis is uit Neder landsch-Indië, den post aanyaard heeft van vice-minister van buitenlandsche zaken, die hem telegrafisch door minis ter Matsoeoka was aangeboden. De woordvoerder van het Japan- sche departement van buitenland sche zaken verklaarde heden, dat het gebied van de Zuidzee zooals Fransch-Indo-China en Neder- lan d6 ch-I n d i behooren tot de groote Oost-Aziatische ruimte van gemeenschappelijke welvaart, zoo- als- aangekondigd door den Japan- schen minister van buitenlandsche zaken Matsoeoka in zijn verklaring van gisteren. Op de vraag of de Philippijnen daar toe ook behooren, antwoordde de Japan- sche woordvoerder, dat het moeilijk is alle landen op te noemen, die in de be doelde ruimte moeten worden opgeno men, en dat dit daarom tot een latere gelegenheid zal worden uitgesteld. Op de vraag of de grondslagen van de nationale politiek, zooals door de regeering uitgevaardigd, uitloopen op een totale ommekeer van de Japansche buitenlandsche politiek, wees de woord voerder erop, dat de continuïteit van de Japansche nationale politiek blijft be staan en dat deze derhalve fundamen teel geen categorische wijziging onder gaat. Teneinde evenwel het hoofd te bieden aan de wijziging van den inter nationalen toestand, zal er een wijziging komen in de Japansche buitenlandsche politiek. In antwoord op een desbetreffende vraag zeide de Japansche woordvoer der voorts, dat een spionnage-affaire een binnenlandsche aangelegenheid i£, waarover andere landen geen protesten kunnen indienen. De Britscbe burgers in Japan zijn gearresteerd uit binnen landsche noodzaak, n.l. voor het behoud van vrede en orde in het land. Optreden tegen het Leger des Heils in China De hoofdofficieren van het Leger des Heils te Peking zijn uitgenoodigd op het hoofdbureau der militaire politie te verschijnen om mededeelingen te verstrekken over de activiteit van het Leger des Heils in Noord-China. In dit verband wordt er op gewezen, dat het Leger des Heils geregeld van zijn hoofd kwartier te Londen instructies ontvangt. Waarnemers alhier merken op, dat dit onderzoek verband houdt met de vei ligheidsmaatregelen om aan schadelijke activiteit van Brit6che zijde in het Verre Oosten het hoofd te bieden. Ook uit Tientsin wordt melding gemaakt van dergelijke maatregelen. In geheel Noord-China zijn maatrege len getroffen tegen de Britsche spion- nage. Op grond van huiszoekingen bij twijfelachtige elementen van het Leger des Heils te Peking en Tientsin heeft de Japansche militaire, politie te Sian- foe, Tsingtau, Kafneng en Taijoen voor zorgsmaatregelen getroffen. Ook de En- gels'che kerken, scholen, liefdadigheids instellingen en andere particuliere en openbare instellingen worden nauw keurig bewaakt. Uit verscheidene officieele mededee lingen alsmede uit de houding van de pers valt op te maken, dat Japan zich bij het onderzoek naar de spionnage- affaire ondanks de Britsche dreigemen ten niet op een dwaalspoor, zal laten brengen. De Nitsji-Nitsji merkt nog eens op, dat de Japansche regeering elke inmen ging van een derde mogendheid in de door Japan voor noodig geachte maat regelen tot afweer van de spionnage op besliste wijze verwerpt. De door Londen geëischte opheldering of onverwijlde vrijlating van de gearresteerde Engel- schen betreft een inmenging in bin nenlandsche aangelegenheden van Ja pan. Wanneer men in Londen met te genmaatregelen dreigt, zooals de arres tatie van Japansche staatsburgers in Engeland, opzegging van het Engelsch- Japansche handelsverdrag, terugroe ping van den ambassadeur Craigie uit Tokio of voortzetting van het vervoer via Birma naar Tsjang Kai Sjek, dan zal Engeland toch met het oog op den toestand zich wel bedenken alvorens dergelijke bedreigingen uit te voeren. De Britsche ambassade te Tokio wordt door de Japansche bladen scherp aan gevallen wegens het verspreiden van valsche berichten over de doodsoorzaak van den Reu4ervertegenwoordiger Cox. Het verhoor van den vertegenwoordiger ven Associated Press, die verdraaide b.e- richten verspreid had, zou hebben aan getoond, dat de bron van deze berich ten in de Britsche ambassade gezocht moet worden. De Asahi Sjimboen noemt de ambas sade zelfs een broeinest van de Britsche spionnage. Zij is het centrum der intri ges, dat aan het verspreiden van anti- Japansche, berichten deelneemt. De Nitsji-Nitsji meldt, dat de regeering niet zal aarzelen buitenlandsche journalis ten te arresteeren, wanneer zij valsche berichten verspreiden. BERN, 2 Aug. (D.N.B.) Volgens de Fransche staatscourant zijn de Fran sche ambassadeur in Ankara, Mas- sigli. en de ambassadeur in Boekarest. Thierry, ter beschikking gesteld. Ge zant Charveriat zal als ambassadeur naar Boekarest vertrekken. De Fran sche gezant in Montevideo, Gentil. is benoemd tot gezant te Lissabon. Hij wordt vervangen door Hoppenot. De gezant in Belgrado, Bougere. wordt ter beschikking gesteld en door den gezant in Stockholm. Maugras vervangen. De gezant in Boedapest, Guerlet, wordt naar Stockholm overgeplaatst, waar hij tevens de functies van den gezant in Oslo zal overnemen Ambassadeur Paul Boncour, die op het oogenblik pers- attaché in Washington is, zal de Fran sche ambassade in China bezetten. De Fransche ambassadeur in Turkije, Massigili. zal binnen enkele dagen naar Frankrijk terugkeeren. Naar uit Vichy wordt gemeld, is vice- LISSABON, 2 Aug. (Reuter). Op de passagierslijst van het Ame- rikaansche schip „Excalibur" zijn de namen van de Amerikaansche ambassadeurs in Polen en te Rome, Biddle en Philips, ingeschreven. De hertog en de hertogin van Windsor zijn ingeschreven onder de namen, van „kapitein en mevrouw Wood". De meeste andere passagiers zijn vluchtelingen van alle nationalitei ten. admiraal Laneriou benoemd tot com mandant van de vloot in Fransch West-Afrika. De trein met de uit Engeland terug- keerende leden der Fransche diploma tieke missie te Londen, is vandaag in Clermont Ferrand aangekomen. Een tweede trein met de overige leden der missie wordt morgen verwacht. De Fransche diplomaten zijn op 19 Juli uit Londen vertrokken. Op 2ó Juli kwamen zij in Lissabon aan. Wat door de Fransche troepen op hun terugtocht vernield werd. Een luchtfoto van een opgeblazen brug over de Saar in Lotharingen MOLOTOF verklaarde in zijn groote rede voor den oppersten Sovjet, waarin hij een overzicht gaf van den buitenlandsch-politieken toestand, dat de be volking der Sovjet-Unie door de aansluiting van Bessarabië en de Baltische lan den met ongeveer 10 millioen menschen is toegenomen. Wanneer men daarbij de dertien millioen bewoners van het-Westen der Oekraïne en het Westen van Wit-Rusland optelt, levert dat voor de bevolking der Sovjet-Unie een toeneming op met 23 millioen. Het grootste deel der nieuw verworven gebieden heeft reeds vroeger tot het Russische gebied gehoord en is aan de Sovjet-Unie door de macht van het Europeesche imperialisme ontroofd. Dit is thans weer goedgemaakt. De regeering der Sovjet-Unie kan van nu af uit naam van 193 millioen menschen haar machtige stem verheffen. In economisch opzicht is het van hijzonder belang, dat de Sovjet-Unie van nu af aan de Oostzee beschikt over een reeks ijsvrije havens. Deze successen van de Sovjet-Russische buitenlandsche politiek zijn langs vreedzamen weg verkregen en door de breede volksmassa's der nieuw- verworven gebieden goedgekeurd. Y\T AT de betrekkingen der Sovjet- v v Unie met Finland betreft, moet worden vastgesteld, dat het voor vier maanden gesloten vredesverdrag over het algemeen bevredigend is uit gevoerd. Door het kortgeleden tusschen de Sovjet-regeering en de Finsche regee ring gesloten economische accoord zul len zich ook op handelspolitiek gebied gunstige perspectieven openen. De Fin sche regeering heeft verder voor eeni- gen tijd ook het voorstel der Sovjet-re- geering aangenomen betreffende de de- militarisatie der Aalandeilanden en tot instelling van een Sovjet-Russisch con sulaat op deze eilanden. De verdere ont wikkeling der Russisch-Finsche betrek kingen hangt in hoofdzaak van Finland zelf af. Wanneer er in Finland eenige elementen zijn, die de normaliseering der Russisch-Finsche betrekkingen te genwerken. dan kan daardoor natuurlijk de Russisch-Finsche verhouding schade lijden. De betrekkingen van de Sovjet-Unie tot de Scandinavische staten Noorwe gen en Zweden staan, naar Molotof ver der uiteenzette, in het teeken van den door den oorlog ontstancn nieuwen toe stand. Over Noorwegen kan op het oogenblik nog niets bepaalds worden gezegd. Wat Zweden betreft zijn de economische betrekkingen zoowel voor de Sovjet-Unie als voor Zweden op het oogenblik actueel. In dit verband sprak Molotof de hoop uit, dat de Russisch- j Zweedsche economische onderhandelin gen, die op bet oogenblik worden ge voerd. spoedig in bet belang van beide partijen tot een positief resultaat zullen leiden. MOLOTOF Sprekende over de betrekkingen der Sovjet-Unie tot de Balkanstaten vermeld de Molotof het herstel der diplomatieke betrekkingen met Zuidslavië in de eerste plaats. De hervatting der diplo matieke betrekkingen tusschen de Sov jet-Unie en Zuidslavië vindt haar oor zaak in een voorstel der Zuidslavische regeering. De hoop bestaat op een verdere verbetering der betrekkingen en een geleidelijke uitbreiding der we- derzijdsche. economische betrekkingen. De betrekkingen der Sovjet-Unie met B u 1 g a r ij e zijn normaal. Er bestaan tusschen beide staten geenerlei tegen stellingen, die in den weg zouden kun nen staan aan een verdere verbetering der Russisch-Bulgaarsche verhouding. In aansluiting hierop besprak Molotof de betrekkingen der Sovjet- Unie met Turkije. Deze betrek kingen hebben, zoo zeide hij, den laatsten tijd „geen wijziging van be lang" ondergaan. Weliswaar hebben de in het laatste Duitsche Witboek gepubliceerde documenten een on aangenaam licht geworpen op eeni ge politieke persoonlijkheden van Turkije. De onthullingen van het Duitsche Witboek zijn ook geens zins door de verklaringen van den Franschen ambassadeur in Ankara, Massigli, krachteloos gemaakt, In dit verband wees Molotof er op, dat de Sovjetregeering de Turksche regec- ring reeds in April gewezen heeft op 't volgende „ontoelaatbare feit": Op het genoemde tijdstip was waargenomen, dat verscheidene buitenlandsche vlieg tuigen, die van Turksch gebied kwamen, de Sovjetgrens in het gebied van Ba- toem hadden gepasseerd. De Turksche regeering heeft eerst ontkend, dat dit was gebeurd, doch beloofd, maatregc len te nemen tegen een herhaling van dergelijke gebeurtenissen. Thans weet men door de Duitsche documcntenpubli- catie, aldus Molotof, nauwkeurig hoe het met die vliegtuigen gesteld was. Ten aanzien van de betrekkingen der Sovjet-Unie met Iran (Perzië) zeide Molotof. dat hier, evenals in het geval van Turkije, gewezen moest worden op een „ontoelaatbare" gebeurtenis, n.l. op het vliegen over het gebied van Bakoe door buitenlandsche toestellen in April. Deze vliegtuigen zijn van Iraansch ge bied gekomen. De Iraansche regeering heeft de gebeurtenissen bestreden, doch de documenten van het Duitsche Wit boek zouden ook deze aangelegenheid verklaren. Een herhaling van dergelijke voorvallen zou kunnen leiden tot een onaangename verwikkeling der betrek kingen van de Sovjet-Unie tot haar Zuid- Oostelijken nabuur. In ieder geval heeft de Sovjet-Unie daaruit de les getrokken, dat zij in de toekomst ook aan haar Zuid-Oostelijke grenzen haar waakzaam heid moet versterken. Over de betrekkingen tot J a p a n kan gezegd worden, dat de verhouding den laatsten tijd iets genormaliseerd is. Op 9 Juni is de bekende overeenkomst ge sloten over de grensreguleering in het jaargehied van het conflict van verle den jaar aan het Nomannor, waaraan te meer beteekenis moet worden gehecht, daar het lange uitstel van een regeling dezer kwestie een ongunstig effect heeft gehad, zoowel op de betrekkingen tus schen de Sovjet-Unie en Japan, als ook op die van Buiten-Mongolië en Mand- sjoekwo. In den laatsten tijd, zoo ging Mo lotof verder, zijn er eenige verdere aanwijzingen waar te nemen, dat ook van Japansche zijde den wensch wordt gevoeld de betrekkingen met rle Sovjet-Unie te verbeteren. Het is in het belang van beide partijen tot dit doel een reeks hinderpalen, die aan 'n verbetering van hun betrek kingen in den weg staan, on te rui men. Het program der nieuwe Ja pansche regeering bevat ecl ter juist ten aanzien van de Russisch-Japan- sche verhoudingen nog velerlei on duidelijkheden. Ten opzichte van de verhouding d. Sovjetunie tot de Vereenigde BESSEN s JENEVER 'CNEVC |Pt ncc- DE ALLERFIJNSTE DE MOOR - tei 6652 - AMER5FOORT Thans bon 53 's-GRAVENHAGE, 2 Aug. Gedurende het tijdvak van 3 Augustus tot en met 30 Augustus a.s. zal de met „53" genummerde bon van het algemeen distributie' bonboekje recht geven op het koopen van 2Vi ons koffie of Vi ons thee. PRESSBURG, 2 Aug. (D.N.B.) een toespraak voor de ambtenaren vah( zijn ministeries verklaarde minister* president Tuka, dat het oude Europa* dank zij de geweldige macht en cor*-" ceptie van Adolf Hitler en Mussolini voor altijd ten onder is gegaan. Het nieuwe Europa zal nieuwe volkenrech telijke begrippen brengen. In de plaafö van het imperialistische systeem varf uitbuiting en knechting van den zwak* kere door den sterkere, zal een door d'ö geographische ligging bepaalde oriënt teering van de kleine volken op d0 groote mogendheden komen. Voor alles, zoo zeide Tuka, is een duidelijke vaststelling van het be grip souvereiniteit noodzakelijk. De verweerde opvatting van' dit be grip heeft tot dusverre reeds zoo veel onheil over staten en volken gebracht. De kleine volken moeten eindelijk inzien, dat steeds slechts diegenen voordeel hebben getrokken uit de verkeerd begrepen souve reiniteit, die er mede schermden teneinde de volken tegen elkander in het harnas te jagen en uit den wederzijdschen strijd voordeel te trekken. Minister-president Tuka heeft den bekenden auteur en voorvechter voor de Slowaaksch© economie. Karl Mugas, tofc rijkspropagandaleider benoemd. DE ONTBINDING DER VRIJMETSE LAARSLOGES IN JOEGOSLAVIË BELGRADO, 2 Aug. (D.N.B.). D© ontbinding van de vrijmetselaarsloges in Joegoslavië geschiedt krachtens êcn besluit van den minister-president, ora het in Mei van dit jaar uitgevaardigde verbod van vergadering ook van toepas sing te verklaren op de loges der vrij metselarij. Hierop heeft dé groot-loge haar werkzaamheden neergelegd en ie opheffing van de overige loges bevolen. Staten, zoo ging Molotof verder, is „niets goeds te zeggen". Het is in Mos kou wel bekend, dat de door de Sovjet- Unie de laatste maanden bereikte suc cessen zekere kringen in de Vereenigde Staten mishagen. De Sovjet-Unie zal echter met haar taken wel klaar komen, ook „zonder de hulp van die ontevre den heerschappen uit de Vereenigde Staten." De Sovjet-regeering protesteert echter zeer energiek er togen, dat do regeering der Vereenigde Staten, even als Engeland, de saldi der Baltische sta ten 111 de Vereenigde Staten in beslag heeft genomen. Over de betrekkingen der Sovjet-Unie met China zeide Molotof, dat de Sovjet-Unie jegens den Chineeschen na buur in zijn grooten vrijheidsoorlog verder vriendschappelijke betrekkingen van goede nabuurschap onderhoudt, zooals overigens overeenkomt met het RussischChineesche niet-aanvalspact. DE VER Dl 'f STER ING Zonsondergang 21.31 u .ir. Zonsopgang 6.02 uur. 'Zuoals men weet is iedereen ver- niicht tusschen zunsunderuupe en znnsnnkomsi ie verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1