Een kort en duidelijk BEGINSELPROGRAM is thans een eerste eisch Verrassende militaire actie op komst? De textiel distributie De zuidelijke Dobroedsja Zaterdag 3 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 30 H' DE MOORD OP VAN SEVEREN „DE DUITSCHE LUCHTMACHT IS NOG NIET TEN VOLLE IN DEN STRIJD GEWEEST" Kabinetswijziging in Londen VERKLARING KOISO VAN Roofovervallen in Helsinki AMERSFÖORTSCH DAGBL/ffi üBOHNEtnENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; pet week f 0 15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0 05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 •\IJS DER ADVtRÏEilllEN van l~~4rc2el#l 1*05 met inbegrip van ccn bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES'' bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meor 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 ET driemanschap Lint horst Homan. De Quay en Einthoven dreigt te zullen verdrin ken in het schijnsucces van het aantal. Maar wat dan? Deze vraag duikt steeds en steeds weer op. in ieder gesprek, in iedere bijeenkomst, in vele brieven ook. Noodzakelijk is in de eerste plaats een concreet program, dat korte en helder geformuleerde stellingen moet bevatten ten aanzien van de brandende vraagstukken des tijds. Eenige van deze vraagstukken zijn: De samenwer king op velerlei gebied met de conti nentale volkerei., inzonderheid met het Duitsche volk; het Groot-Neder- landsche vraagstuk: het al dan niet voortbestaan der politieke partijen; het autoritaire beginsel; de betrekkingen tusschen kerk en politiek; de betrekkin gen tusschen kerk en onderwijs; de verzorging van hen, die door leeftijd of om andere redenen buiten hun schuld niet meer in staat zijn om in eigen onderhoud te voorzien; het voor- lichtingswezen; en zeer zeker nog an dere vraagstukken. Deze vraagstukken moeten niet behandeld worden in vage zinsneden als ..erkenning van de ge wijzigde omstandigheden" of ..onder wijs in nationalen zin" of ..verstevi ging der cultureele betrekkingen tus schen Nederland en Vlaanderen" of „erkenning van het vele goede, dat het verleden heeft voortgebracht", omdat deze en dergelijke dooddoeners óf zoo nietszeggend zijn, dat een verstandig man er slechts de schouders over kan ophalen óf omdat zij zoo vanzelfspre kend zijn. dat het opnemen in een 6e- ginse/program geen zin heeft, ja, den ernst van het program moet schaden. Ongeacht op welke manier men stel ling neemt, is de noodzakelijkheid er voor ieder bewust Nederlander om je gens de hierboven genoemde en ande re brandende vraagstukken stelling te nemen. Met vage algemeenheden is het Nederlandsche volk in deze dagen van oorlog en revolutie niet gediend. LARE wijn, dit is een eerste eisch des tijds. Zij, die zich ten aan- 2ien van de brandende problemen, waarvoor ons volk staat, nog geen stellige meening of overtuiging hebben gevormd, moeten wachten met iets te doen of aan iets mede te doen, tot zij zulk eene meening of overtuiging wel hebben verworven. Doch zij, die wel iets doen of aan iets mededoen, hebben den zedelijken en den vaderlandschen plicht om vierkant te zeggen, wat zij willen. Wat de Nederlandsche Unie" betreft, ligt de zaak naar onze meening zoo, dat de voormannen dezer bewe ging óf niet geweten hebben wat zij eigenlijk willen óf niet hebben durven 2e9gen. wat zij eigenlijk willen. Deze politieke en moree'e fout wreekt zich thans in den op handen zijnden ver drinkingsdood, een gebeurtenis, die slechts kan worden voorkomen, indien de voormannen alsnog maar dan ten spoedigste klaren wijn schenken. Zoolang zij dit niet doen, zullen wij sceptisch blijven staan jegens de •.Nederlandsche Unie" en jegens haar practische mogelijkheden. ^UITEN zoowel als in de gelede ren der Nationaal Socialistische Beweging, der Groep-Arnold Meyer en der ..Nederlandsche Unie" zijn tal van goede vaderlanders, die zeer zeker tot een beginselprogram zouden kun nen komen, dat in hoofdzaken voor «fllen aanvaardbaar is en dat als uit gangspunt voor de nieuwe ontwikke ling bruikbaar zou zijn. Men versta ons 9oed. niet om een compromis gaat het ons volk heeft in voorbije jaren te zeer geleden aan compromitis doch 0rn het vinden van wat verbindt. Het 9a&t om de toekomst van het Neder landsche volk1 Zoowel van den Neder lander individueel als van de Neder landers in groepsverband mag hiervoor Ce" groot offer worden gevraagd. De maanden na de capitulatie hebben aan het licht gebracht, dat ook in de ern stigste phase van het bestaan des Ne- derlandschen volks als zelfstandige na tie de Nederlandsche groepen meer ge neigd zijn geweest om elkaar te bestrij den dan om met elkaar te spreken en tot elkaar te komen. Het is deze men taliteit, die de Nederlandsche eensge zindheid ten aanzien van brandende problemen meer schade doet dan wat ook. De Nederlander blijft ook thans ,.op zijn standpunt staan"; hij wil ook thans niet samenwerken met „dien N.S.B.er" of „dien S.D.A.P.er" of „dien R.K.-Staatspartijer". Waarom niet? Omdat hij het nu eenmaal niet wil, al zou het vaderland ook onder gaan. NDERGAAN? Ja. hooggeschat- te lezers en lezeressen, hoogge schatte N.S.B.ers, Nederlandsche Unionisten, Arnold Meyerianen en le den van andere bewegingen of par tijen. inderdaad. De inzet van deze tij den is het al dan niet voortbestaan van het Nederlandsche volk in Europa als zelfstandig volk, als gelijkberechtigd en volwaardig partner in de Europee- sche volkerengemeenschap. Ons dunkt, zulk een inzet is een offer waard. Doch instede van te offeren, vlucht Gij uit elkaar; bestrijdt Gij elkaar; lastert Gij en insinueert Gij. Het is een weinig verheffend beeld, dat het politiek pa norama van Nederland thans biedt. Gij. wi; allen dragen er toe bij om dit beeld te vormen. Let wel, wij prediken geen moreele herbewapening. De dagen, dat de Oxford-beweging de stad Utrecht dee'1 uitloopen, zijn voorbij De .bruggenbouwers' zwijgen thans als. laat ons zeggen als het graf. Toch is thans meer dan ooit het bruggenbou- wen noodzakelijk. Niet, dat wij brug gen behoeven, welke hun pijlers vinden in vage algemeenheden, doch wel brug gen, die rusten op de eerlijke, doelbe wuste samenwerking van Nederland sche mannen, die in de ure van den nood bereid zijn om elkander de hand te drukken, bereid ook om oude veeten te begraven en bereid benevens in staat om thans, met als uitgangspunt een duidelijk en kort beginselprogram, een drachtig en eensgezind den strijd te be ginnen voor een nationaal herstel. Po litiek is de kunst van het mogelijke. Wie, die den nieuwen tijd en den nieu wen geest begrijpt, durft beweren, dat nationaal herstel voor Nederland on mogelijk is? Welaan dan, dat zij, die thans als voormannen optreden, hun taak richtig verstaan, ten behoeve des vaderlands, tot heil van het Nederland sche volk. Sneeuw en ijs in den winter, regen en overstrooming in den zomer maken paalwoningen in Alaska noodzakelijk Voorbereidingen voor Roe- meenschen gebiedsafstand aan Bulgarije en Hongarije SOFIA, 3 Aug. (D.N.B.). In een on derhoud tusschen den Bulgaarschen minister van huitenlandsche zaken, Po- poff, en den Roemeenschen gezant, dat verscheidene uren duurde, moeten reeds bijzonderheden voor de over dracht van de Zuidelijke Dobroedsin aan Bulgarije besproken zijn. Het blad „Mir" maakt melding van zekere in lichtingen, volgens welke de Roemeen- sche regeerinc de volgende week prac tische voorstellen betreffende gebieds afstand aan Bulgarije en Hongarije zal voorleggen aan Sofia en Boedapest. De Roemeensche ambassadeur te Belgrado, Cadcre. zal de komende dagen naar Sofia reizen, om het contact te openen tusschen de Roe meensche en de Bulgaarsche regee ring over het afstaan van de Zui delijke Dobroedsja. In Roemeensche politieke kringen gelooft men, dat deze inleidende besprekingen zon der moeilijkheden zullen verloopen, zoodot dé eigenlijke conferentie kan bijeenkomen, die, naar verluidt, te Krajowa zal gehouden worden. Eenzelfde' taak te Boedapest is aan den Roemeenschen gezant in Rome Bossy toegedacht, die vroeger jaren lang gezant in Boedapest is geweest. Het Roemeensche ministerie van hui tenlandsche zaken is de instantie die de technische voorbereidingen voor de komende onderhandelingen moet ver richten. BRUSSEL, 3 Au. (D.N.B.). Naar het Vlaamsche dagblad „De Dag" meldt, heeft het blad der Dietsch-Natinaal-So- lidaristen (Dinaso) „Hier Dinaso" tegen al degenen, die bij den moord op Joris van Scveren, den leider \an Dinaso, waren betrokken, een strafvervolging gëëischt. Van Severcn is in de eerste da gen van den oorlog door de Franschen te Abbeville doodgeschoten. De aan klacht is gericht tegen de leden dei- vroegere Belgische regeerine en tegen drie gendarmen uit Brugge die van Se- veren met een gummiknuppel hebben mishandeld. Onafgebroken is de stroom van vluchtelingen die nog door Frankrijk trekt op weg naar Wagens passeeren de grens van bezet en onbezet gebied huis. J i-: .3* l'i IN de New York World Telegram schrijft de luchtvaartexpert Majoor Williams, dat de komende oorlogsperiode de meest ver rassende militaire actie zal brengen, die de wereld ooit gezien heeft. Dat Duitschland den tijd neemt, wordt verkeerd uitgelegd. Na het uitbreken van den oorlog is eveneens een rustpoos ingetreden, die door ondeskundigen vervelend genoemd werd. Williams is er van overtuigd, dat Duitschland in het Westen zijn luchtmacht niet ten volle in den strijd gebracht heeft. De Duitsche generale staf heeft de sterkte van de luchtmacht der Geallieerden volkomen juist getaxeerd en van de eigen luchtmacht slechts zooveel in het vuur gebracht als noodig was om zich de overhand te verzekeren. Te Londen wordt officieel mede gedeeld, dat Churchill Lord Bea- verbrook heeft uitgenoodigd toe te treden tot het z.g. beperkte oorlogskabinet, waarvan tot dus ver Churchill, Chamberlain, Lord Halifax, Attlee en Greenwood deel uitmaakten. Het oorlogskabinet zou dus voortaan uit zes in plaats van vijf leden bestaan. Lord Beaverbrook zou, naar in welinge lichte kringen verluidt, voorloopig mi nister voor de vliegtuigproductie blij ven. Men acht het echter waarschijnlijk, dat hij als lid van het oorlogskabinet spoedig een andere taak zal krijgen, zoo dat wijzigingen in de regeering op komst zijn. „In liquidatie" Tegenover de verkondigde meening, dat de hoofdstad van het Britsche rijk naar een ander steunpunt in het impe rium, als bijv. Ottawa. Sydney, Bombay of Kaapstad zonder gevaar voor het ge- meenebest zou kunnen worden ver plaatst, verklaart de publicist Barzini in de Popoio d'Italia. dat deze gedachte valsch is. Een uit Londen vertrokken Koning van Engeland zou overal een koning in ballingschap zijn met een van macht ontdane regeering, die op geen punt ter wereld imperiale rechten zou kunnen uitoefenen. Het zou hem ontbreken aan prestige, dat verloren gaat in de neder laag en de vlucht en zonder hetwelk men niet regeeren kan. Ook het oude Romeinsche rijk was niet te redden door de hoofdstad naar Byzantium te verplaatsen. De oorlog heeft de vitale deelen van het Engclsche imperiale or gaan gekwetst. Hef Brifsche rijk be vindt zich in liquidatie. „De toestand in Engeland" De agrarische medewerker van de Daily Telegraph meldt, dat de Engel- sche Nationale boerenbond ontevreden is over de aardappelprijzen die voor Augustus en September zijn vastgesteld door het ministerie voor voedselvoorzie ning, omdat de productiekosten inmid dels met meer dan 30 procent zijn ge stegen. Een arbeider van een munitie-fabriek in Zuidwest Schotland is volgens de Daily Mail veroordeeld tot vijf pond boete of dertig dagen gevangenisstraf omdat hij in de fabriek een flesch whiskey bewaarde. Naar uit het requisi toir blijkt, zijn op een dag van dezelfde munitiefabriek tien arbeiders wegens dronkenschap ontslagen. Verder werd een fabriekseigenaar uit Kingston ver oordeeld tot twee maanden gevangenis straf. Hem werd ten laste gelegd, dat hij beleedigende opmerkingen had gemaakt over de Koninklijke familie. Te Ottawa voeren vertegenwoordigers der regceringen van Engeland en Cana da besprekingen o\er verplaatsing van een deel der Engelsche wapenfabrieken naar Canada. Anti-semietische vlug schriften In de Zuidelijke wijken van Londen zijn talrijke antisemietische vlugschrif ten verspreid. De opperrabijn van Lon den heeft in verband daarmede een stap bij den minister van Binnenlandsche zaken gedaan. Hij verklaarde, dat de in houd der vlugschriften den rassenhaat zou kunnen bevorderen, omdat den Jo den wordt verweten, dat zij de oorzaak van den oorlog zijn en het Britsche wereldrijk in gevaar brengen. Naar de Daily Mirror mededeelt, heeft de opper rabijn er den minister op gewezen, dat het toelaten van antisemietische actie in strijd zou zijn met de overeenkomst, die kort geleden tusschen Engeland en de zionisten gesloten is. Zeelieden willen niet naar Engeland Dertien opvarenden van het Griek- sche vrachtschip Panama, dat met een lading schroot van Norfolk in Virglnie naar Engeland zou vertrekken, hebben geweigerd de reis mede te maken. Zij kwamen op de kade bijeen en verklaar den in voedselstaking te zullen gaan. indien hun de overtocht naar Grieken land niet mogelijk gemaakt zou wor den. De volledige regeling thans bekend rjiHANS is bekend gewor- 1 den de volledige regeling betreffende de distributie van textielgoederen, zooals die na 12 Augustus van kracht zal zijn. Alle verlangde gegevens betreffende de regeling zelve, de puntenwaardeering van de verschillende goederen, en de lijsi van vrijgestelde goederen vindt men uitvoerig vermeld in deze editie op pag. 2 van het tweede blad. Nederlandsch-Indië cn de „Groot-Aziatische eco nomische ruimte" TOKIO, 3 Aug. (D.N.B.). Oe vroegere Japansche minister van ko loniën generaal Koiso. die, zooals reeds gemeld, het verzoek ontvangen heeft, zich te belasten met de functie van buitengewoon gezant voor N e- d e r 1 a n d 6 c h-I n d i e, heeft giste ren in een interview verklaard, dat Japan niet het voornemen heeft, een monopolie te leggen oj) de Grondstof fen van X e d e r 1 a n d s c h I n d ië. Een „billijke verdeeling" van deze grondstoffen achtte Koiso evenwel noodzakelijk. Voorts gaf hü uiting aan de mee ning, dat de gebieden in de Zuidzee moeten worden opgenomen in de Groot-Aziatische economische ruimte. HELSINKI. 3 Aug. (D.X.B.) Een aantal roofovervallen, gepleegd, in het centrum van Helsinki, heeft de politie aanleiding gegeven scherpe maatrege len te nemen. Gisteren is de politie ver sterkt, in verband met het feit, dat kortgeleden jonge knapen een buiten lander in de stad hebben overvallen, terwijl zich gisteren wederom twee van dergelijke aanvallen voordeden DE VERDI II STER ING Zonsondergang 2120 uur. Zonsopgang 6.03 uur. fZuouls men neei »s iedereen ver plicht tusschen zonsunderuune en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1