Roemenië onderhandelt met Hongarije en Bulgarije Groot Italiaansch offensief in Afrika verwacht Diepgaand meeningsverschil in de Vereenigde Staten over de algemeene dienstplicht DE EEMLANDER Lewis en Thomas oefenen critiek op Roosevelt Londen weigert abonnementsprijs per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Donderdag 8 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 34 over Zevenburgen en de Dobroedsja Drie Roemeensche ministers uit de IJzeren Garde gezet Amerikanen naar hun land terug Britsche officieele communiqué's erkennen den Italiaanschen opmarsch in Britsch-Somaliland Frankrijk graan uit Amerika AMERSF00RTSO1 DAGBLAD week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PilJS DEI ACVEHtEiiIIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BOEDAPEST, 8 Aug. (D.N.B.) De Roemeensche gezant te Rome Bossy, die gisteren uit Boekarest in de Hongaarsche hoofdstad is aangekomen, heeft Woensdag middag een semi-officieel bezoek gebracht aan het gebouw van den minister-president, waar de mi nister-president graaf Teleki en de minister van buitenlandsche zaken graaf Csaky met hem een onderhoud van een half uur heb ben gehad. Bossy zal heden naar Boekarest terugkeeren. De aankomst van den Roemeenschen gezant te Rome, Bossi. in Boedapest wordt door de Hongaarsche ochtendbla den als een eersten stap gekenmerkt op den weg, die leidt in de richting van een territoriale herziening in Zevenburgen. De persoon van Bossi beschouwt men daarom als bijzonder geschikt, omdat hij in vorige jaren geruimen tijd gezant van Roemenië in Boedapest is geweest. Over de voorstellen zelf. welke de Roemeensche afgevaardigde naar Boe dapest meeneemt, blijft men het stilzwij gen bewaren. Men gelooft echter, dat Bossi voorloopig' geen andere voorstel len te doen heeft dan die samenhangen met de oplossing van de vraag wanneer en waar de Hongaarsch-Roemeensche revisie-onderhandelingen zullen begin nen. De vriendschap met Bulgarije wordt door het gemeenschappelijke verleden, de tegenwoordige belangen en de voor uitzichten voor de toekomst geèischt, zoo schrijft het Roemeensche blad Ordinea. „In den geest van deze wil is Roemenië vastbesloten, zoo schrijft het blad verder, de twist met Bulgarije te liquideeren. Er moet iets gevonden wor den, dat de beide volken bindt en niet datgene, wat hen kan scheiden. In den zelfden geest wil Roemenië ook een over eenkomst met Hongarije bereiken." Drie Roemeensche minis- sche ministers uit de IJze ren Garde gezet De leiding van de IJzeren Garde heeft de drie ministers, die tot de IJzeren Garde behooren. uit de partij gezet. Het betreft den minister van onderwijs Budisteanu. den mi nister voor de inventaris Noveanu en den onderstaatssecretaris Bidea- nu. Als reden voor de uitsluiting wordt vergrijp tegen de discipline der IJzeren Garde opgegeven. Naar in goed ingelichte Roemeensche kringen verluidt, is een reorganisatie van de regeering te verwachten, waar door de basis van hel kabinet verbreed en versterkt zal worden. Men gelooft, dat de vroegere minister Valer Pop tot minister van lustitie, de vroegere onder staatssecretaris Leon Scridon tot minis ter van arbeid en de universiteitsprofes sor Sextil Puscariu tot minister van eeredienst zullen worden benoemd. Het minister-presidium en het ministerie van buitenlandsche zaken blijven ongewij zigd. Ook zullen de generaals, die in het huidige kabinet zitting hebben, in hun functies blijven. Daarentegen acht men nog enkele kleine wijzigingen goed mo gelijk. De persattaché bij het Roemeensche gezantschap tc Rome, Gregorian, die se dert. verscheidene dagen in Boekarest vertoefde, is gearresteerd en naar het militaire gerechtshof overgebracht. Offi cieel worden de motieven hiervoor niet gepubliceerd. In politieke kringen meent men te weten, dat Gregorian aan den Roemeenschen militairen attaché in Rome, alsmede aan den Roemeenschen gezant bij het Quirinaal en aan den am bassadeur bij het Vaticaan volledig on gemotiveerde en ernstige verwijten zou hebben gemaakt. Duitsch-Italiaansche bemiddelingsactie In zekere berichten uit den Balkan was beweerd, dat hii de Duitsch-Ita- liaansch-Hongaarsche besprekingen te München reeds een oplossing der han gende problemen was overeengekomen Ten aanzien hiervan verklaren Italiaan- sche politieke kringen, dat de as-mo- gendheden prijs stellen op een recht- streeksche overeenstemming der in aanmerking komende Balkanstaten en ook bereid zijn hun goede diensten ter beschikking te stellen, maar niet voor- némens zijn eenigerlei druk uit te oefe nen. Natuurlijk zijn in München de in aanmerking komende en voor de belang, hebbende partijen aanvaardbare moge lijkheden besproken. Maar 'daarbij ging het slechts om algemeene richtlijnen. STOCKHOLM. 8 Aug. (D.N.B.) In extratreinen reizen ongeveer 700 Ame rikanen uit verschillende Europeesche landen de komende dagen van Stock holm naar Petsamo om aan boord van het Amerikaansche transportschip „American Legion" naar de Ver. Staten terug te keeren. Eerst zullen de in De nemarken wonende Amerikanen terug keeren. Tweehonderd Amerikanen uit de Baltisehe landen en Duitschland rei zen via Stockholm naar Petsamo. Een andere groep van 200 Amerikanen wordt uit Noorwegen verwacht alsmede 150 Amerikanen uit Finland. ALGEMEENE DIENSTPLICHT IN MEXICO MEXICO, 8 Aug. (D.N.B.) De Kamer heeft een wet aangenomen op de invoe ring van den algemeenen dienstplicht. De in het regeei ingsontwerp vastgestel de straffen tegen hen, die zich aan den dienst willen onttrekken, worden ver zacht. Ook de invoering van de militaire opleidinc aan staatsscholen werd goed gekeurd. Op den toren van het nieuwe stadhuis van Leiden zijn de wijzerplaten voor het uurwerk thans aangebracht SOFIA, 8 Aug. (Stefani). De Bulgaarsche bladen kondigen in grooten opmaak een Italiaansch offensief in Afrika aan. Zij zijn van meening, dat een dergelijk offensief de ernstigste gevolgen voor Engeland kan hebben. Het Engelsche eskader, dat onlangs Gibraltar heeft verlaten, is Woensdag avond weer in Gibraltar binnengeloopen. Bovendien wordt gemeld, dat door vlieg tuigen van onbekende nationaliteit da gelijks verkenningsvluchten boven de vesting worden gemaakt. In Gibraltar zijn Woensdag een hooge marine-officier en twee matrozen van de Engelsche oorlogsmarine begraven. De oorlogsschepen losten eeresalvo's. De openbare gebouwen in Gibraltar hadden de vlag halfstok geheschen. De Engelsche autoriteiten deelen niet mede tot welke eenheden de dooden hebben behoord. Aangenomen wordt, dat de slachtoffers hebben behoord tot de bemanning van het slagschip „Reso lution". De militaire commandant van Gibral tar heeft gelast., dat alle café's en hotels om 9.i0 uur des avonds moeten sluiten. Naar aanleiding van den zegevie renden opmarsch der Italiaansche strijdkrachten in Britsch-Somaliland heeft het officieuse Britsche tele graaf agentschap via de radio een nieuw officieel communiqué en een verklaring uit bevoegde Londensche kringen gepubliceerd, die beiden een nieuw bewijs geven van de belache lijke huichelarij, die de Engelsche houding tegenwoordig kenmerkt te genover de mislukkingen en neder lagen, die niet verheimelijkt kunnen wórden. In dit Britsche communiqué wordt ge zegd, dat op 5 Augustus een Italiaan sche colonne Zeila is binnengerukt On- middellijk daarna wordt in dit com muniqué echter een vergeefsche poging gedaan dit succes te verkleinen door te verklaren, dat deze colonne bijna geen tegenstand heeft ontmoet. Het Britsohe communiqué vervolgt dan met te verklaren, dat op denzelfden dag belangrijke Italiaansche strijdkrach ten bestaande uit tanks, artillerie, mi trailleurs en \liegtuigen, Hargeisa heb ben veroverd. Ook deze nederlaag pro beert het communiqué te verdoezelen door te zeggen, dat de Engelsche troe pen, die tot taak hadden den vijandelij ken opmarsch te stuiten, den \ijand zware verliezen hebben toegebracht en dat zij drie tanks buiten gevecht hebben gesteld. Onze verliezen, aldus het Brit sche communiqué, waren onbeteekend Tenslotte wordt nog toegegeveu. dat in den ochtend van den Gen Augustus de Italianen Odweina hebben bezet met de tachementen infanterie, kanonnen en pantserwagens. „Een gemotoriseerd de tachement Somalièrs wist den vijande- Inkèn opmarsch te stuiten." In de verklaring van bevoegde Lon densche kringen wordt echter nog een belachelijker poging gedaan het belang rijke succes van de Italiaansche strijd krachten, die in Britsc-h -Somaliland zijn binnengedrongen en vorderingen maken, te verkleinen. In deze verklaring wordt n.l. gezegd, dat Zeila reeds in 1935 aan Italië is aangeboden, doch dat dit toen werd geweigerd. Men veinst in Londen vergeten te zijn, dat dit. schamele aanbod door Italië werd geweigerd omdat Italië geheel Ethiopië wilde hebben en dat het dit land heeft veroverd ondanks de tegen werkingen, intriges en den economi- schen oorlog, die door Groot-Brittannië tegen Italië op touw werden gezet. In de verklaring van bevoegde Lon densche kringen wordt dan nog verder hoopvol verklaard, dat de Italianen om Berhera tc bereiken over een kustweg van 200 kilometer lengte moeten trekken en dat dan de Britsche tegenstand in het bergachtige gebied van dit land zal heginnen. Zooals altijd verpandt Groot- Brittanniè de toekomst en zwijgt het over het heden. De Engelsche zaak ver valt thans van kwaad tot erger. ENGELSCHE INGENIEURS MOETEN ROEMENIE VERLATEN BOEKAREST. S Aug. (D X.B.) Het ministerie van binnenlandsche zaken heeft van de Roemeensche petroleum- maatschappij, welke deel uitmaakt van het Shell concern, geeisoht, dat zij zes tig harer Engelsche ingenieurs zal ont slaan. Na hun ontslag zullen deze En- gelsclien onmiddellijk een visum krij gen om Roemenie te verlaten. /TAi.,A AA/SC^ OEQ'ED Ctt "SCH OEB'EO SSS 8R/TSCH Q0'E_D WASHINGTON, 8 Aug. (D N.B.) De voltallige vergade ring van den Senaat heeft over het wetsontwerp inzake den al gemeenen dienstplicht van de mi litaire commissie van den Senaat een meerderheids- en een minder heidsrapport ontvangen. Het meerderheidsrapport eischt de onmiddellijke invoering van den algemeenen dienstplicht „tot waarborging van de onafhanke lijkheid en vrijheid van het volk der Vereenigde Staten." Het minderheidsrapport daaren tegen verklaart, dat de in het wets ontwerp inzake den algemeenen dienstplicht vervatte reglementee ring van het Amerikaansche leven in vredestijd indruischt tegen de idealen van de vaderlandschlieven- de Amerikaansche burgers en in het geheel niet te vereenigen is met de Amerikaansche democratie. Het Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen, waarbij het mi nisterie van justitie gemachtigd wordt de telefoonverbindingen af te tappen voor het onderzoek van sabotage, epion- nage, landverraad en hoogverraad. De wet is thans aan den Senaat voorgelegd. De voorzitter van het Committee of Industrial Organisation, John Lewis, heeft gisteren voor vertegenwoordigers van arbeiders te Denver verklaard, dat de Ver. Staten van buiten af door geen enkelen vijand bedreigd worden. Het eenige gevaar, aldus Lewis, dat de re geering der Ver. Staten inwendig be dreigt, is het vertrouwen te verliezen van de Amerikaansche bevolking, naar welker stem de Amerikaansche regee ring niet wil luisteren. Zoolang de re geering met de wenschen der burgers betreffende arbeid, huis en veiligheid rekening houdt, heeft zij geen dienst plicht noodig, want alle burgers zouden zulk een regeering vrijwillig verdedi gen. Norman Thomas critisch jegens Roosevelt's politiek De socialistische oandirlaat voor het presidentschap Norman Thomas hepft in een rede voorstudenten der Columbia Universiteit verklaard, flat het streven der Vereenigde Staten om zich in inter nationale aangelegenheden voor te doen als de „goddelijke voorzienigheid", hun waarschijnlijk het verlies der vriend schap berokkend heeft van de meeste landen in Europa en Azie. .De buiten landsche politiek der regeering Roose velt gaat van de verkeerde veronder stelling uit, dat de Vereenigde Staten zoowel de wijsheid als de macht bezit ten overal ter wereld een soort „godde lijke rol" te spelen. Als uereldkruisvaarder gelooft de Amerikaansche regeering overal het recht te moeten laten gelden, en „recht" is naar hun opvatting datgene wat met de han Jeis'belangen der Vereenigde Sta ten overeenkomt. Paarent-gen meende Thomas, dot ue Veieenigle Staten dank baar moeten zijn voor hun bijzonder ge lukkige geografische en historische po sitie, zich aan hun innerlijke taak moe ten wijden en moeten probeeren een democratie van de daad t? zijn. Kindertransporten uit Europa naar Amerika Het Huis van Afgevaardigden heeft gisteren het voorstel aangenomen, waar bij aan Amerikaansche 6chepen het aandoen van havens in Europeesche oorlogsgebieden wordt toegestaan om geevacueerde kinderen naar de Ver. Sta ten over te brengen. Alleen kinderen Verloven voor Zweedsche dienstplichtigen STOCKHOLM, 8 Aug. (D.N.B.) De Zweedsche minister van defensie, Skoeld. heeft in den Rijksdag mede gedeeld, dat de verloven der opgeroe- penen thans in sneller tempo zullen wor den verleend Men is voornemens voor al dien dienstplichtigen verlof te geven, die vóór 9 April werden opgeroepen. Voor de eerste maal deelde de minister mede, dat de mobilisatie in Zweden in April en Mei practisch een algemeene mobilisatie is geweest heneden 16 jaar worden toegelaten. Do schepen moeten duidelijk als „kinder transporten" gekenmerkt worden. Zij mogen niet bewapend zijn en niet on der convooi varen. Zij mogen slechts dan kinderen aan boord nemen, nadat alle, bij den oorlog betrokken landen een veiligen overtocht hebben toegezegd. Alletn aan lie kinderen ordt een ver blijf in de Ver. Staten toesr.'Staan, waar voor een voldoende waarborg gegeven wordt, dat zij niet *en laste komen van de openbare liefdadighei 1 De ouders, verpleegsters en gouvernamen der kin deren worden alleen dèn in de Ver. Sta ten toegelaten, wam eer zij Amerikaan sche burgers zijn. Het voorstel gaat nu naar den Ser.aat. BUENOS AIRES, S Aug. (D.N.B Drie Grieksche schepen met graan uit Argentinië voor Frankrijk zijn op 3 Augustus niet naar Marseille vertrok ken, zooals oorspronkelijk het voorne men was. De lading staat op rekening van de Fransche regeering, die hier door bemiddeling van haar ambassade en van de diplomatieke vertegenwoordi ging der Vereenigde Staten de En gelsche amhassade ervan in kennis had gesteld, dat het graan uitsluitend voor de verzorging der Fransche bevolking in de door den oorlog geteisterde gebie den bestemd was. Daar aanvankelijk van Engelsche zij de geen bezwaar gemaakt was, konden de noorlige voorbereidingen voor het in laden van het graan en het vertrek van de schepen getroffen worden. De Engel sche consul-generaal te Buenos Aires heeft inmiddels den scheepskapiteins rechtstreeks eenige uren voor het voor genomen vertrek meegedeeld, dat het Londensche blokkademlnisteric op zijn aanvrage de goedkeuring geweigerd had. De schepen moesten er dus op rekenen onderweg door Britsche zeestrijdkraöh- ten te worden aangehouden. Daarop werd van het vertrek der schepen afge zien. Fransche graanorders in Canada geannuleerd Naar uit Quebec wordt gemeld, is al daar in kringen van de Fransche Ca- nadeezen levendige ontstemming ont staan, omdat door een besluit van het Londensche hlokkadeministerie de ver scheping van 100.000 Canadccsche tarwe naar Frankrijk is verboden. ITet betreft hier orders, die naar verluidt nog af komstig zijn van de vroegere Fransche regeering-Reynaud en welke begin Augustus hadden moeten worden uit gevoerd. De nieuwe Fransche regeering had door bemiddeling van den Ameiikaan- schen consul-generaal te Quebec de Ca- nadeeschc regeering laten verzoeken om met het oog op de moeilijke voedselpo sitie in Frankrijk als gevolg van de oor logsgebeurtenissen ten minste een deel van de in Canada geplaatste en reeds betaalde hestellingen te doen uitvoeren. De Canadeesche regeering te Ottawa was daartoe, naar in Quebec bekend ge worden is, ook bereid. Uit Londen kreeg zij echter een tegenbevel, zoodat allo door Frankrijk geplaatste orders in Ca nada. ook die reeds betaald waren, moesten worden geannuleerd. AUSTRALISCHE TROEPEN IN DE HAVEN VAN KAAPSTAD NEW YORK, 8 Aug. (D.N.B.). Op varenden van het uit Kaapstad hier aangekomen Amerikaansche s.s. „Paci fic" hebben medegedeeld, dat in de ha ven te Kaapstad zeven schepen met Australische troepen lagen, toen de „Pacific" vertrok. Bij een vechtpartij tusschen Australiërs, die aan land ge gaan waren, en inheemschen waren ne gen Australische soldaten gedood en veertien gewond. FRANSCH MINISTERIE VOOR DE NATIONALE PRODUCTIE GENEVE, 8 Aug. (D.N.B.). Volgens uit Vichy heeft de regeering besloten do Fransche bewapeningsindustrio op te nemen in het ministerie voor de natio nale productie teneinde haar zoo snel mogelijk voor vredesdoeleinden te kun nen gebruiken. DE VERDUISTERING Zonsondergang '21.20 uur. Zonsopgang 6.11 uur. Zooals men weel is iedereen vi olicht tusschen zonsundcreane zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1