ITALIË EN DE OORLOG Anti - Britsche betoogingen in Japan DE EEMLANDER De Italiaansche successen De gevechten in Britsch-Somali- land De Engelsche Maandag 12 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 37 De voorvechter van het Albaneesch irredentisme vermoord OPHEFFING DER ROTARYCLUBS IN JAPAN ZENUWACHTIGE STEMMING IN SINGAPORE DE DUITSCHE PERS OVER DEN LUCHTSLAG VAN GISTEREN bombardementen Aanvallen op hospitalen en ziekenhuizen, meldt het D.N.B. Het luisteren naar buitenlandsche radio in Roemenië verboden AMERSFOOKTSCH DAGBLAD •BONNEltlENTSPRIJS 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per m.and 0.65; per week 0,5 Binnenland franco pei post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47010 TELEFOON INTERC. 4620 'lïIJS DER AÜVtKlthlltN vaD 4 regels i 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Licfdadighcids-advcrtcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 ROME, 11 Augustus (D.N.B.). Stefani meldt uit Tirana, dat in het Albaneesch-Grieksche grenseebied van C.amura door Grieken een po'i- lieken moord is bedreven, waarvan het £...chto - is een zekc-e Daut Hopeia. een oud voorvecht van het Albaneesche irredentisme. De da ders hebben het hoofd van Hoggia meegenomen naar riekenland en i de autoi en r' 'aar overhan digd, lie er sinds jaren een hoosen prijs op gesteld hadden. Naar Ste fani ve. Jer meldt, is het hoo'd van den vermoorde op bevel van de plaatselijke Griektche overheid van dorp tot dorp gedragen en als waar schuwing in het openbaar tentoon gesteld. Daut Hoggia heeft jarenlang onder rijn landslieden voor de vereeniging var. zijn stamprovincie met Albanië ge ijverd. Hij is, naar Stefani verklaart, niet het eenige slachtoffer van de Griek- sche onderdrukkingspolitiek. Eenige maanden geleden is op een niet ver van Ciamura vermoorden Albanees een briefje gevonden met rle woorden: „het zelfde lot zal alle Albaneezen treffen, die op een bevrijding van hun vader land van de Grieksche heerschappij ho pen". Stefani meldt tenslotte, dat de bewo ners van het gebied Ciamura 50.000 echter Albaneezen minder dan ooit bereid zijn te buigen voor de Grieksche onderdrukking. Als de liefde tot hun stamland hun vertrouwen jarenlang heeft doen handhaven, en wel in een tijd dat het lot van Albanië duister was, dan hebben zij thans, nu het moederland herhoren is, veel sterkere redenen om te hopen. De Giornale d'Italia over dert oorlog De Giornale d'Italia schrijft, dat Italië in den oorlog met prachtige dagelijksche successen zijn taak vervult, die bestaat in het binden en vernietigen van de krachten van het Britsche Rijk en in het treffen van de belangrijke organen in het Britsche rijksstelsel. Italië heeft tot dusverre 298 vijandelijke vliegtuigen vernietigd, een kruiser, zeven tor- pedobootjagers en 11 duikbooten tot zinken gebracht, vier slagschepen, twee vliegtuigmoederschepen, acht kruisers, vier jagers en twee duik booten zwaar beschadigd, en tien vrachtschepen en vier tankbooten tot zinken gebracht. Italië be- heerscht de Middellandsche Zee en de luchtruimte. het brengt Albion voortdurend 6lagen toe in zijn steunpunten en op het Afrikaansche oorlogstooneel. De strijd tegen Engeland wordt vol gens een vast plan voortgezet en spoe dig zal de oorlog nieuwe initiatieven en nieuwe krachten onthullen. Het einde van het conflict is nog niet gekomen. Moeilijke arbeid staat Duitschland en Italië nog te wachten. Maar de loop der gebeurtenissen wordt bepaald door den wil en den dwang van de wapenen der spil, die naar een zekere overwinning voeren. Hoe de Italianen Zeila innamen Een bijzondere correspondent van het. agentschap Stefani meldt bijzónderhe den over de inneming van Zeila in Britsch Somaliland. De intocht in Zeila geschiedde na jwee dagen van zware marschen. De I'aliaansche troepen, cn afdeelingen in landers moesten na de bestorming van het fort Pierch in een verstikkende temperatuur groote afstanden door de woestijn afleggen. Zeila, dat door sterke vestingwerken en een sterk garnizoen verdedigd was, moest bestormd wor den. Talrijke Engelsche afdeelingen ka- Dóeelrijders werden onder liet vernieti gende Italiaansche vuur uiteengejaagd. Aan een in de haven liggenden En gelschen torpedojager, die reeds door "et Italiaansche luchtwapen hevig be schadigd was, gelukte het nog met een kleine groep vluchtelingen aan boord de haven te verlaten. De inlandsche be- v°lking, die als gevolg van de Engel se propaganda op de vlucht geslacen v^as, kwam reeds kort na den Italiaan- ^hen intocht te Zeila terug en juichte de Italiaansche troepen toe. De internationale bijdrage' Onder het opschrift „de Italiaansche bijdrage" schrijft de heden verschenen Relazioni Internazionali o.a dat Ita. lie de volgende beslissende bijdragen tot dezen oorlog geleverd heeft: 1. Italië houdt in de Middelland sche Zee twee groote Britsche vlooteskaders vast. resp. op de bases van Gibraltar en Aleandrië, alsmede in de Middellandsche en de Roode Zee tot Aden toe tal van formaties van de Royal Airforce. In Egypte. Palestina, de Soedan, Kenya en Aden-Hadramaut be schikt Er-geland over een tiental uitstekend bewapende en uitgerus te divisies 2. De steeds sterkere militaire druk van Italië op deze gebieden maakt het Engeland onmogelijk zijn stnjdkrach. ten te repatrieeren ter verdediging van het Britsche eiland, dat zich onder de Duitsche bedreiging van vernietiging bevindt. Groot Brittannie staat dus voor een tekort aan troepen ter verde diging van zijn metropolis. 3. De minderwaardigheid van het Britsche luchtwapen treedt duidelijk aan het licht. De Duitsche luchtreser- ves bedragen verscheidene duizenden toestellen en de Duitsche fabrieken produceeren veel meer dan de Brit sche. Engeland rekent op Amerika, maar de Vereenigde Staten kunnen Engeland slechts een zeer bescheiden hulp bieden. De toestand voor Enge land is dus ernstig. Uit militair oogpunt is de toestand wanhopig. Het zou voor Engeland ver standiger en menschelijker geweest zijn, indien het de voorstellen van Hitier aanvaard had, maar te Londen geeft men zich over aan de illusies van de interventie van de Vereenigde Staten en de interventie van Rusland. Engeland ontving en ontvangt harde slagen in de Middellandsche Zee. Bin nenkort krijgt het slagen te incassee- ren die nog veel harder en beslissen der zijn. TOKIO, 10 Aug. (Domei). Aan het bestaan van de Rotaryclubs in verschil lende steden in Japan wordt een einde gemaakt, als gevolg van het toenemend streven naar een nieuwe politieke struc tuur. Uit Osaka wordt gemeld, dat de Rotaryclub aldaar heeft besloten zich af te scheiden van de internationale Ro'arybeweging, teneinde een nieuwe organisatie in het leven te roepen. Een bericht uit Tokoesjima meldt, dat de Rotarvcluh in deze plaats heden is ont bonden. Uit Keijo (Seoel) wordt gemeld, dat het Anti-Britsch Verbond van Ko rea formeel heeft verzocht de Rotary- clubs in Korea te verbieden. De Rotaryclubs in Mandsjoekwo zul len, volgens een mededeeling van den voorzitter, binnenkort ontbonden wor den. Zij volgen daarmede het voorbeeld van de Japansche Rotaryclubs. Naar de „Tokio Nitsji Nitsji" meldt, is binnen zeer korten tijd de opheffing te verwachten van alle Rotaryclubs in Japan en Mandsjoekwo Binnenkort zullen dienovereenkomstige besluiten genomen worden, waarbij waarschijn lijk bepaald zal worden, dat de buiten landers geen lid kunnen zijn van deze clubs en dat voor Japan en Mand sjoekwo een nieuwe vereeniging opge richt zal worden. Volendam hielp bereidwillig mede. toen voor de ingezetenen van Haarlem ccn openbare les in de behandeling der instrumenten van de luchtbeschermingsbrandweer werd gehouden Foto Pax Holland TOKIO, 12 Aug. (D.N.B.) In heel Japan zijn Zondag anti-Brit- sche betoogingen gehouden. De bladen melden hierover, dat de pogingen der Engelschen om met de Japanneezen op goeden voet te geraken geen indruk gemaakt heb ben. In een vergadering waar vele duizenden personen bijeen waren, werd een anti-Britsche motie aan genomen, die door tien afgevaar digden aan de regeering en aan de Engelsche ambassade zal wor den overhandigd. Ook elders wer den dergelijke betoogingen onder leiding van de provinciale over heid en nationale vereenigingen gehouden. Naar Tokio werden vele anti-Engelsche moties geseind. Uit verscheidene plaatsen wordt ver der gemeld, dat de uit Vrijmetse laars bestaande Rotaryclub, ont bonden is, omdat zij niet overeen komstig den nieuwen nationalen geest is. Sedert vanmorgen vroeg stroomen duizenden burgers van Tokio naar de grootste vergaderzaal, gelegen in het Hibiyapark, waar een groot anti-Brit- sche demonstratie zal worden gehou den, uitgaande van de „Anti Britsche Unie van Tokio". Deze demonstratie staat onder leiding van het stadsbe stuur van Tokio. De vergaderzaal, de zgn. Hibiya-ha! en het aangrenzende park zijn met de Japansche, Duitsche en Italiaansche vlaggen versierd. Sterke afdeelingen politie regelen het verkeer in de om geving van de Hibiyahal en in de re- ge erin gs wijk. n, -rnelcn Van thuis. Van de mogelijkheid, om brieven naar de Nederlanische leusi ue groeten Qstmark te schrijven, wordt drak gebrutk gemaakt^ Het terugtrekken der Britsche troepen uit Sjanghai TOKIO, 12 Aug. (D. N. B.) In verband met het terugtrekken der Britsche troepen uit Sjanghai heeft de woordvoerder van het ministe rie van Buitenlandsche Zaken he denochtend verklaard, dat bij de thans te nemen maatregelen twee punten in acht moeten worden genomen, n.l. ten eerste: Japan is verantwoordelijk voor den vrede en de orde, ten tweede: Japan ge looft, dat hiervoor het gebruik van vreemde, troepen niet noodig is. Spreker achtte het het beste, indien in Sjanghai, Peiping en Tientsin de commandanten der achtergebleven in ternationale troepen tezamen met de plaatselijke Japansche commandanten de thans te nemen maatregelen be spreken. De stemming in Singapore Naar de „Tokio Asahi Sjimboen" meldt, valt er in Singapore een stijgen van de zenuwachtige stemming waar te nemen. Het blad bericht verder, dat langs de kust verdedigingsstellingen worden aangelegd en dat talrijke hui zen worden opgeblazen, teneinde het schootsveld van de kustbatterijen vrij te maken. Tevens hebben de Engel schen talrijke joodsche emigranten ge arresteerd. BERLIJN, 12 Aug. (D.N.B.). Do Duitsche bladen maken vandaag on der groote opschriften als „De fierste overwinning van het Duitsche lucht wapen", „89 vliegtuigen in luchtgevech ten neergeschoten", melding van de Duit sche successen van gisteren. De „Mon- tag" schrijft, dat de gebeurtenissen van Zondag wederom de volledige superio riteit van het Duitsche luphtwapen hebben bewezen. Ieder luchtgevecht bevestigt, aldus het blad. dat de En gelsche convooien onophoudelijk het slachtoffer zijn van de Duitsche bom menwerpers. Iedere aanval in het kader der voor gevechten bevestigt, dat Duitsche duik booten en de Duitsche motortorpedo- booten met een tactische superioriteit kunnen opereeren. De groote presta ties, die gisteren geleverd zijn. vormen een leerrijk voorbeeld voor de Duitsche strijdmethode. Stuk voor stuk wordt de Engelsche verdediging in de lucht, worden de installaties voor de verde diging tegen Duitsche vliegtuigen op den grond, de havens, de steunpunten voor de convooien cn de verdedigings installaties van het leger kapotgesla gen. Dagelijks wordt de voorziening van Engeland met levensmiddelen en grondstoffen, die voor den oorlog be langrijk zijn, verder ingekrompen. Na een hevigen aanval werden de Engelschen teruggeslagen ROME, 12 Aug. (D.N.B.) Een bijzondere correspondent van het agentschap Stefani meldt interes sante bijzonderheden over de ge vechten van Debel, Namaraput en Lomaiana, die na de inneming van Engelsch-Mojala de drie belangrijk ste wapenfeiten aan het front van Kenya zijn geweesté In de avondschemering van den 30en Juli, aldus meldt de correspondent, verschenen tweeduizend Engelschen, die voorzien waren van vrachtauto's en geschut bij de waterplaatsen van Debel, waar de Italiaansche troepen verdeeld stonden opgesteld .Plotseling vielen de Engelschen zeer hevig aan. De Ita liaansche Askari's, die veel ervaring in het oorlogvoeren hebben, wierpen on middellijk verdedigingsstellingen op. Na het vallen van den nacht werd de strijd gestaakt, doch bij het aanbreken van den dag werd de aanval nog hevi ger dan den vorigen avond. Dc Engel schen probeerden een overwinning tot iederen prijs te behalen, teneinde hun prestige te vergrooten. Ondanks aan gevoerde versterkingen, gelukte het hun echter niet de italiaansche verde digers omver te loopen, die in den tegenaanval na een gevecht van twee uur de Engelschen met de bajonet wis teen terug te werpen en tot den tegen aanval overgingen. Door de geweldige kracht van den tegenaanval trokken de Engelschen in wilde vlucht naar hun vrachtauto's terug, waarbij bij talrijke dooden en ongeveer tweehonderd ge wonden medenamen. Bovendien bleven echter 64 gesneuvelde Engelschen waaronder drie officieren, op het slag veld achter. De nacht beschermde dan den „strategischen terugtocht" van den vijand, die achtervolgd werd. Aanval op Italiaansche post Op 2 Augustus viel een gemotoriseer de colonne, bestaande uit vijfhonderd man inheemsche troepen, onder leiding van zeven officieren, voorzien van tal rijke automatische wapens den Ita- liaanschen post Namaraput aan. Onder de aanvallers bevonden zich ook tal rijke vluchtelingen, die destijds uit A bessin ie waren geemigreerd. Dezen werd door de trouwe „Dubats" (in heemsche soldaten) een warme ont vangst bereid. Na een zeer hevig ge vecht, dat zeven uur duurde, moesten de aanvallers zeer snel langs de oevers van het Rudolf-meer terugtrekken. Den volgenden dag vond een nieuwen en laatsten aanval van de Engelschen plaats bij Loimaiana. Wederom viel de vijand eerst met buitengewone hevig heid aan. De inheebsche bevolking ech ter steunde de Italiaansche inboorlin gen, teneinde den Engelschen vlug eens en voor altijd de lust tot aanvallen te benemen. De Engelsche soldaten wer den door de trouwe onderdanen van het Italiaansche emperium van alle kanten bedreigd, teruggeworpen en over een afstand van meer dan. vijftig kilometer tot aan de uitloopers van den Labor-bere achtervolgd. Zoo mislukte, naar Stefani tenslotte opmerkt, de actie der Engelschen, die hun reeds bij het eerste treffen met de /■egevierende Italiaansche wapens ver loren gegaan prestige wilden herstel len. BERLIJN, 12 Aug. (D.N.B.). Het reeds eerder gemelde bombarde ment op het hospitaal van Thienen, dat geheel in strijd is met het vol kenrecht, heeft talrijke voorgangers. Hieruit blijkt, naar van Duiteche zijde wordt vastgesteld, dat dc aan vallen van de Engelsche vliegers op niet militaire doelwitten, voorna melijk op duidelijk gekenmerkte ziekenhuizen, welbewust en volgens een plan worden uitgevoerd. Zoo hebben op 10 Mei drie vijandelijke vliegtuigen de open stad Freiburg in Breisgau aangevallen, waardoor, zooals bekend, 24 burgers, waaron der 13 zorgeloos op een speelplaats epelende kinderen in den leeftijd van 5 tot 12 jaar, om het leven kwa men. In den nacht van 27 op 28 Mei wier pen vijandelijke vliegers twee bommen op het Notburga-hüis in N$uss-Greven- broich, dat op het oogenblik dienst doet als reserve-hospitaal, waardoor een vleugel van het gebouw werd vernield, een andere hom viel in den tuin van liet belendende stedelijke ziekenhuis, hierdoor werden vier personen, waaron der twee zusters, gewond. Beide zieken huizen zijn op het dak door een groot rood krui» gekenmerkt. Drie weken la ter, in den nacht van 18 op 19 Juni heeft een Britsche vlieger een bom geworpen op het Stedelijk Ziekenhuis in Sachsen- hausen, een voorstad van Frankfort a. N. reeds een week later, op 24 Juni, bombardeerden Engelsche vliegers een Xederlandsch marinehospitaal, hoewel het Roodc Kruis-teeken kilometers ver te zien was. In denzelfden nacht, toen aan den rand van Berlijn een ziekenhuis door Britsche bommen werd bescha digd, deden Britsche bommenwer pers een aanval op Duisburg en Bie lefeld, waarbij zij meer dan vijftig brandbommen neerwierpen. In den nacht van 26 op 27 Juni wierpen Britsche vliegers zeven bommen op een Nederlandsch krankzinni gengesticht. Hierdoor werden ver scheidene zusters en drie zieken ge wond. Dit zijn, naar van Duitsche zijde tcn- elotte wordt gezegd, slechts enkele gre pen uit den overvloed van aanwezig be wijsmateriaal. BOEKAREST, 12 Aug. (D.N.B.). Naar het „Bukarestcr Tagehlatt" uit Arad verneemt, heeft de plaat selijke politie aldaar verboden te luisteren naar dc nieuwsberichten van alle buitenlandsche zenders of deze nieuwsberichten te verbrei den. In openbare gelegenheden mag door de radio alleen muziek ten gehoore worden gebracht. Na 22 uur is het luisteren naar radio-uit zendingen geheel verboden. Ook in particuliere woningen hebben amb tenaren van de geheime politie machtiging een onderzoek in te stellen naar de naleving van deze verordening. Overtreders worden binnen 24 uur voor den krijgsraad gebracht. DE DUITSCH-SPAANSCHE VRIEND SCHAP MADRID, 12 Aug. (D.N.B.). Naar aanleiding \an de rede, die de rijks perschef dr. Dietrich bii de ontvangst van Spaansclie journalisten te Berlijn heeft gehouden, schrijft „Arriba", dat de vriendschap tusschen Duitschland en Spanje, door gemeenschappelijk vergoten bloed bezegeld, de tijden zal overleven. Het blad wijst er verder op, dat de oude sympathie van Duitsch land voor Spanje reeds in rle vele dce- len omvattende Duitsche hibliographie over Spaansche onderwerpen tot uit drukking komt. In de bijeenkomst van vertegenwoordigers van het Duitsr\e. en Spaansche journalisme, zoo schrijft Arriba tenslotte, ligt een dieperen zin dan alleen een protocolaire betuiging van vriendschap opgesloten, n.l. een gelijksoortig beschouwen en hegrijpen van de vraagstukken der toekomst. DE VERDUISTERING Zonsondergang 21.12 uur. Zonsopgang 6.16 uur. f7.onals men u<eei t.s iedereen i'er nlichi tusschen zonsundpruune et zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1