Roosevelt gemachtigd om nationale garde LONDEN'S VLIEGVELD MANDEL'S OPZET MISLUKTE en legerreserves op te roepen CROYDON GETROFFEN Gespannen verwachting te Berlijn Duitsche marine De neutraliteit van Ierland Geen beperking tot gebied der Ver. Staten abonnementsprijs per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per Vrijdag 16 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 41 De Duitsche luchtaanvallen Superioriteit van Duitsche luchtwapen blijkt uit Britsche verliescijfers Engelsche vliegtuigen Duff Cooper en generaal Gort kwamen tevergeefs naar Marokko PRESIDENT WAS PETAIN maakt op oceaan 2 schepen buit DE VERDUISTERING m, - week 015 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS OER AOVEHTEnHEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Licfdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertenticn „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 rcgela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 SSOCIATED PRESS meldt uit Londen over den Duitschen •CY luchtaanval van Donderdag op het vliegveld van Croydon, dat na dezen aanval van het vliegveld geweldige rookwolken opstegen. Verder wordt in Londen aangenomen, dat fabrieken in Tyneside en scheepswerven ergens aan de Engelsche Oostkust in de omgeving van Newcastle zwaar beschadigd zijn. De superioriteit van het Duitsche luchtwapen bij dé gevechten om Engeland blijkt aldus meldt het D.N.B. ook uit de volgende samenvattende cijfers: Van 8 tot 15 Augustus S uur des avonds zijn in totaal 505 Britsche vliegtuigen neergeschoten resp. op den grond vernield, terwijl de Duitsche verliezen voor dit tijdvak slechts 129 toestellen bedragen. T ANDKAARTEN van Groot-Brittan- ■L/nië, die te Berlijn achter vele winkel ruiten hangen, trekken in deze dagen bijzondere belangstelling. De winkeliers geven met roode speldenknoppen de ste den aan, die gebombardeerd zijn, en men moet zeggen, dat de plaatsen in Zuid-Engeland nog nauwelijks leesbaar zijn, daar zij schuil gaan achter vele tientallen roode knoppen. Na de opwindende dagen van den veldtocht in Frankrijk was er een stem ming ontstaan van rustig afwachten, maar op het oogenblik worden de mid dagedities* met het nieuwe legerbericht 'den verkoopers weer uit de handen ge grist. De groote luchtslag vormt het ge sprek van den dag en algempen ziet men er te Berlijn het voorteeken in, van den heslissenden eindstrijd. Men lacht om de pogingen van Church ill om de verhouding dpr Engelsche en Duitsche verliescijfers om te keeren. Men stelt met voldoening vast, dat zelfs die buitenlandsche bladen in de Ver. Staten en in Zwitserland bijv., die lot dusver aan de Britsche berichten de voorkeur gaven, thans aan de Duitsche legerberichten de voornaamste plaats Inruimen. Men ziet te Berlijn heel goed in. dat, dit geen gevolg is van een plot selinge liefde voor Duitschland, doch dat de bladen, die eerst uit. Polen, ver volgens uit Noorwegen en Frankrijk slechts Britsche successen wisten te melden, alles op gezag van het Britsche ministerie'van voorlichting, ten opzich te van de mededeelingen van deze zijde langzamerhand sceptisch geworden zijn. Intusschen gaat de 6trijd onver poosd verder. Woensdag zijn er minder vliegtuigen opgestegen dan de vorige dagen, doch dit was een gevolg van het slechte weer en deze vliegtuigen zijn er niettemin in ge slaagd 22 jachtvliegtuigen van den vijand neer te schieten. Het bericht uit Stockholm, volgens hetwelk Lord Beaverbrook den piloten der jachtvliegtuigen verboden zou heb ben zich met Duitsche jachtvliegers in gevecht te begeven, wordt te Ber lijn met belangstelling vernomen. Hoe volledig alle krachten van de Duitsche luchtmacht op het oogenblik op den grooten strijd geconcentreerd zijn, blijkt wel uit het feit., dat bij de overhandiging van de maarschalksta ven aan de op 19 Juli benoemde gene- raal-veldm<aarschalken, welke plechtig heid in de werkkamer van den Fuehrer heeft plaats gehad, drie veldmaarschal ken van het luchtwapen niet aanwezig waren. Dat men den strijd thans weer een ernstiger karakter toekent, spreekt voorts uit het feit, dat te Berlijn het dansverbod, dat na de overwinning in Frankrijk was opgeheven, weer is inge gaan. Tot de neutralen worden door de toonaangevende Berlijnsche bladen ern stige waarschuwingen gericht, om ein delijk de teekeuen des tijds te verstaan. Met name wat het Britsche navicert- svsteem betreft wijst men er op, dat neutrale -schepen, die navicert aanne men, volgens het volkenrecht als vijan dige of met den vijand heulende sche pen behandeld kunnen worden. De Zwit- sersche pers wordt gewaarschuwd. d^.t zij beter dan kritiek op de Duitsche houding tegenover Frankrijk uit te oefenen, haar neutrale houding zou be wijzen door een krachtig protest tegen het. overvliegen der Britsche vliegtuigen van Zwitsersch gebied. schenden Zwitsersche neutraliteit BERN, 16 Aug. (D.N.B.). De Zwit- eersche generale staf deelt mede: In den nacht van 15 op 16 Aug. tegen 23.30 uur is het luchtgebied hoven Zwitser- land opnieuwd door vreemde vliegtui gen geschonden. Tot nu toe zijn vluch ten vastgesteld in het luchtgebied boven Bazel-Delsberg met daarop volgende vluchten boven Tessino. Een uur later keerden de vliegtuigen in tegenoverge stelde richting terug. De groote hoogte, waarop gevlogen werd, en de lichte ne vel, waardoor de vliegtuigen slechte op het gehoor konden worden waargeno men, maakten oen nauwkeurig vaststel- ten der nationaliteit der vliegtuigen on mogelijk. De vliegrichting en de wijze van overvliegen wettigen echter de con clusie, dat het hier een bewuste schen ding van Zwitsersch luchtgebied be treft. Naar uit deze mededeeling van den Zwitserschen generaten stat blijkt, kunnen dit slechte, hetgeen in de me- riedepling niet gèzegd wordt, Engelsche vliegtuigen geweest zijn. HET BRITSCHE SCHIP „FELLSIDE" GEZONKEN NEW YORK, 16 Aug. (D.N.B.) Het Britsche vrachtschip „Fellside" (3.509 brt.) is, naar Associated Press in scheepvaartkringen te New York ver neemt, op 17 Juli in den Atlantischen Oceaan door een torpedo of een mijn gezonken Het vrachtschip „Panama nian" heeft van de uit 33 leden be staande bemanning der „Fellside" er 21 gered. Het Brabantsche dorp Zeyenbergsche Hoek zal voor het grootste deel onteigend worden, indien de Commissaris voor den Wederopbouw hieraan zijn goedkeuring verleent. De bochtige weg in het tijdens den oorlog zwaar beschadigde dorn zal dan verdwijnen (Foto Het Zuiden) GENEVE, 16 Aug. (D.N.B.). De achtergrond van het beeoek van den Britschen minister van voorlichting Duff Cooper en van den Engetechen generaal Gort aan Rabat na de vlucht van Daladier en Mandel naar Casablanca wordt thans door nadere inlichtingen opgehelderd, welke de correspondent van de Temps te Tanger naar Vichy heeft overgebracht. Terstond na zijn aankomst in Marok ko, meldt de correspondent, begaf Man del zich naar Rabat, waar hij zich met. de autoriteiten in verbinding stelde. Hij beweerde daar opdracht te hebben van de oude Fransche regeering om een nieuw kabinet te vormen en aan de zijde van Engeland den strijd voort te zetten. Daarop keerde Mandel, die de Britsche regeering reeds van zijn aan komst in Marokko in kennis had ge steld, naar Casablanca terug, teneinde zijn bevelen door een Fnansch persbu reau te laten verspreiden. Hij droeg een secretaresse op een proclamatie te schrijven, waarin hij aankondigde, dat hij het bewind aanvaardde en daaraan toevoegde, dat hij terstond in contact zou treden met de vertegenwoordigers der Engelsche regeering. Mandel ver langde, dat deze proclamatie terstond in zijn tegenwoordigheid telegrafisch zou worden verzonden. De secretaresse ver klaarde echter, dat zij zonder rugge spraak met den directeur van het pera- rLO\A/Estoft ^DAR TMOUTH^ -rortlaHp. ErgrPi T*H AM p TOM PORTSMOUTH ALOBASHOT Gw_ SOUTHEN D heerhess H - BRIGHTON 'MA RG A TE NAM3QATE \.SCUERM3t, 0fclA A -ftOQKAHOlSCHE-t/L I pt A A L -NAsr/ncs A CALAIS oZr/HKERKEH SOULOG HE CHERBOURG va ss ui 1KERKEH t V... 3ELG/E RRANKRVK V E HAVRE bureau te Rabat niets zou ondernemen. Zij gaf de proclamatie van Mandel te lefonisch naar Rabat door, waar zij op deze wijze ook ter oore van den resi dent-generaal kwam. Toen Mandel met zijn plannen in Rabat was aangekomen, verschenen er ambtenaren van de vei ligheidspolitie, die hem verzochten op de „Massiglia" terug te keeren. Zoodra hij aan boord was, kreeg de kapitein van het 6chip bevel zeewaarts te varen en voorloopig langs de kust te kruisen. Den dag daarop landde bij Rabat een watervliegtuig, waarmede Duff Cooper en generaal Gort op verlangen van Man del naar Marokko gevlogen waren. Duff Cooper en generaal Gort waren verrast, dat zij niet verwacht werden. Toen hun aankomst echter bekend werd, zond de resident-generaal een ver tegenwoordiger om hen te ontvangen. Zij brachten den avond in een hotel door en wachtten vergeefs op den Fran- schen „president". Toen de beide agen ten van de Engelsche regeering ten slot te het hotel wilden verlaten om zich naar het Engelsche consulaat te bege ven, probeerde een ambtenaar van de Fransche veiligheidspolitie hen daarin te verhinderen. Tenslotte werd de resi dent-generaal op de hoogte gesteld, die door een vertegenwoordiger zich wegens dit voorval bij Duff.Cooper en generaal Gort liet verontschuldigen. De betrok ken ambtenaar informeerde tevens naar het doel der reis van den Engelschen minister en den generaal, waarop vol gens mededeoling van den Temps-cor- responden', de volgende dialoog ont stond: „Wij willen met het hoofd van de Fransche regeering spreken." „Ja, maar de maarschalk bevindt zich in Bordeaux, in Clermont-Ferrand of in Vichy, in geen geval echter in Marokko." „Het betreft niet maarschalk Pétain. Het betreft president Mandel." „De heer Mandel bevindt zich niet in het land. Overigens- heeft hij geen re- geeringsfunctie. Het moet een vergis sing zijn, heeren." Na deze inlichting, zoo besluit de correspondent, zijn Duff Cooper en ge neraal Gort terstond weer naar Enge land teruggekeerd. BESSEN j* JENEVER DE ALLERFIJNSTE DE MOOR TEL 6852 AMERSFOORT BERLIJN, 16 Aug. (D.N.BIn een kleine haven aan de Westkust van Frankrijk liggen twee buitgemaakte schepen, n.l. een groot Noorsch tank schip van 9300 ton en een Neder- 1 a n d s c h schip van 9700 brt. Het Noonsche schip, waarvan thans de Duit sche oorlogsvlag wappert, is door Duit sche zeestrijdkrachten op den Atlanti schen Oceaan aangehouden en opge bracht. Het was onderweg van Enge land naar het Panamakanaal om een lading olie voor Groot-Brittannië in te nemen. Het Nederlandsche schip, dat even eens op den Atlantischen Oceaan ter hoogte van den Equator werd aange houden en opgebracht, kwam van Par nama en Curagao en was met een la ding ijzer, papier, olie en stukgoederen op weg naar Engeland. Behalve de be manning bevonden zich aan boord zes Amerikanen, waaronder een zendeling met zijn vrouw en dochter. De verhouding tusachen de bemanning en het prijscommando was goed. Even als de bemanning van het Noorspjie sehlip genoten ook zij alle mogelijke vrijheden. Met lachende gezichten lie pen zij rond en verheugden zich 01* weer spoedig naar huis te kunnen té- rugkeeren. NEW YORK. 16 Aug. (D.N.B.). De Iersche minister-president de Valera heeft er in een persgesprek met een vertegenwoordiger \an de Christian Science Monitor op gewezen, dat zijn regeering vastbesloten is de Iersche neutraliteit onder alle omstandigheden te handhaven. Wat 'de berichten be treft als zou het Iersche leger in geval van een Engelschen opmarsch alleen maar formeel verzet bieden, verklaar de de Valera, dat dit een gevaarlijke vergissing is. Voorts heeft de Valera er zijn spijt over uitgedrukt, dat de aansluiting van Noord-Ierland bij den Vrijstaat Eire nog niet is geschied. WASHINGTON, 16 Augustus. (D.N.B.). Het Huis van Afge vaardigden heeft gisteren het wetsontwerp aangenomen, waar bij president Roosevelt tot einde Juni 1942 gemachtigd wordt, de nationale garde en de legerreser ves, op het oogenblik in totaal 396.000 man, in actieven dienst voor den tijd van een jaar op te roepen. Het Huis van Afgevaardigden heeft mét 210 tegen 110 stemmen het voorstel van dén rêpublikein Miller verworpen, waarin geëischt werd, dat in afwijking van het hangende wetsontwerp het gebruik van de nationale garde en van de resêrvetroepen tot de Vereenigde Staten en eenige andere onder con- tróle der Vereenigde Staten staan de gebieden beperkt zal blijven. De minister van financiën Morgen- thau, heeft gisteren te Washington in de persconferentie verklaard, dat de Engelschen reeds eenige maanden ge leden hebben aangedrongen op het af staan van oude Amcrikaansche torpe dobooten en dat zij sindsdien hun ver zoek elke week hebben herhaald. De minister van financiën weigerde ant woord te geven op de vraag of Enge land als betaling Britsche eilanden op het Westelijk halfrond heeft aangebo den. De vice-minister van buitenlandsche zaken, Sumner Welles, heeft overigens de in omloop zijnde geruchten tegenge sproken. volgens welke er onderhande lingen gevoerd zouden worden tus schen Engeland en de Ver. Staten o\er het afstaan van honderd Amerikaan- sche torpedojagers tegen het inrichten van vloot- en luchtbases op Britsche bezittingen. De Ver. Stalen en San Domingo Voorts heeft Sumner Welles meege deeld, dat de voor eenige ia ren gevoer de onderhandelingen tusschen de Ver. Staten en de republiek San Domingo over een wijziging in het verdrag van 1924 thans te Ciudad Trujillo zullen worden voortgezet. Daartoe is de vroe gere Amcrikaansche ambassadeur te Berlijn, Wilson, tot persoonlijken ver tegenwoordiger van 'den minister van buitenlandsche zaken Hull met den rang van ambassadeur benoemd en naar Ciudad Trujillo gezonden. Het verdrag van 1924 had zooals bekend be trekking op maatregelen ter controlee ring van de Dominicaansche 'douane- ontvangsten. welke maatregelen geno men waren om het Amerjkaansche ka pitaal te beveiligen, dat in Dominicaan sche obligatiën was belegd. Over den toestand in Martinique ver klaarde Welles, dat een vertegenwoor diger van het departement van buiten landsche zaken, die derwaarts gezon den was om den stand van zaken op te nemen, zoojuist teruggekeerd is. De regeering heeft besloten aan het te Martinique weer opgerichte consulaat der V.S. een hoogeren marine-officier toe te voegen. Daarnaast zijn geen an dere desbetreffende besluiten genomen. AMERIKAANSCHE RADIO-UITZEN DINGEN VOOR ENGELAND NEW YORK, 16 Aug. (D.N.B.). Vanaf a.s. Maandag zullen van New York en Boston, uit dagelijks om 17.00 uur op de ultrakorte golf radioprogram ma's worden uitgezonden om de Engel sche bevolking moed in te spreken. De uitzendingen kunnen in de Ver. Staten niet beluisterd worden. Zonsondergang 21.04. Zonsopgang 6.24 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1