Washington en Londen GROOTE LUCHTSLAG BOVEN ENGELAND DUURT VOORT Dames! Wanneer U nog een Zomermantel wenscht, Fa. DUIM BURGER NU IS er IIOCJ Cjelecjenheid* Zonder punten, mits een verstrekte bon DE EEMLANDER Alle Britsche centra binnen Duitsch bereik De Italiaansche verliezen Zaterdag 17 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 42 Nederland'; H belang AMERIKA EN CANADA Na den moord op Hoggia Amerikaansche bladen spreken van een luchtarmada die boven Engeland dreunt ZUIDWIND Slechte stemming in Britsche koloniën DE VERDUISTERING AMERSroORTSCH DAGBl ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per wéék f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVtrtlEhlIEN van 14r«geUf 1.05 mc* inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 ET Panama-kanaal is een der slagaders van het wereldverkeer. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika beschou wen dit kanaal als .hun' kanaal. Zeer groote sommen zijn dan ook in den- loop der jaren door Washington ten koste gelegd aan de verdedigingswer ken op de landengte van Panama, als mede op die punten in de Caraïbische levensruimte, welke voor de verdedi ging van het kanaal essentieel worden geacht en onder Washington's invloed staan. De huidige oorlog in Europa biedt Washington zoowel aanleiding als gelegenheid om de Amenkaansche belangen in de Caraïbische gebieden hechter te fundeeren en tevens de ver dediging van het Panama-kanaal nog te verbeteren. Reeds wist Washington door te zetten, dat de Amerikaansche landen verklaarden, geen overdracht van Amerikaansche gebieden tusschen Europeesche mogendheden te zullen dulden. Anders gezegd, de huidige Europeesche bezittingen in Amerika moeten in handen blijven van de moe derlanden. binnen wier machtsspheer zij voor het uitbreken van den huidi- gen oorlog lagen of zij moeten worden overgedragen aan een Amerikaan- schen staat. De beginselen der Mon roe doctrine gaan de Amerikanen steeds nauwer aan het hart liggen! OUTER platonisch is de Mon- roe-leer geenszins. Achter de fraaie leuze ..Amerika voor de Ameri kanen" gaan reëele belangen 'schuil. De dollar is de eigenlijke heerscher op het Westelijk halfrond. Belangen, niet idealen beheerschen de .groote poli tiek'. Veeleer dan een uitzondering te zijn op dezen regel, illustreert Was hington's buitenlandsche staatkunde deze uitspraak op treffende manier. „Op protesten wordt geen acht gesla gen. Tegenstand wordt onderdrukt. Ten slotte neemt de groote staat, daartoe gedwongen door politieke of oeconomische noodzaak, zijn toevlucht tot zijn militair apparaat. Klaarblijke lijk heeft een klein.en zwak volk geen rechten, die een groote en sterke natie gehouden is te eerbiedigen". Aldus kenschetsten Nearing en Freeman in hun boek .Dollar diplomacy' de hou ding van Washington sedert het be gin dezer eeuw jegens en in Midden- Amerika. Als men bedenkt, dat Ne derland in de West zeer waardevolle bezittingen» heeft (Curasao. Aruba!), dan is een zekere beduchtheid wat de toekomst van onze Amerikaansche Rijksdeelen betreft, stellig op haar plaats. Y\/ASHINGT0N gaat met be trekking tot gebieden, waar andere mogendheden vasten voet heb ben verkregen, omzichtig te werk. Doch Uncle Sam is vasthoudend als een terrier. De Britsch-Amerikaansche strijd op en om het Westelijk halfrond getuigt daarvan. En hoewel Washington nu sympathiseert met Londen in den huldigen Britsch- Duitschen oorlog, vergeet het tevens niet. dat in Midden-Amerika de Brit ten nog steeds de rivalen van de Yan kees zijn. De strijd om de aardolie Woedt nog steeds in volle hevigheid tusschen de Britsche en Amerikaan sche concerns. Achter deze concerns staan de regeeringen der beide landen. Het was waarlijk niet uit vrees voor een Duitsche bezetting, dat Londen be sloot om kort na den lOen Mei troe pen te landen op het Nederlandsche eiland Curasao. En terecht wees de heer de Savornin Lohman in het be gin van dit jaar in de Eerste Kamer op de geenszins denkbeeldige gevaren, welke voor Curasao en dus ook voor Nederland voortvloeien uit het feit, dat op het nabij Curasao gelegen Ne derlandsche eiland Aruba de aardolie- belangen in Amerikaansche handen zijn. Wie eenig begrip heeft van Washington's staatkunde en haar oog merken. beseft, dat de regeering der Vereenigde Staten zeer belangstellend uitziet naar een Caraïbisch eiland van zoo groote oeconomische en maritiem- strategische beteekenis als het Neder landsche eiland Curasao. I jOCH ook de Britsche bezittingen in de Caraïbische regionen .ver heugen' zich in de Amerikaansche be langstelling. Het meest recente symp toom hiervan is, dat er Britsch-Ame rikaansche besprekingen gaande zijn betreffende den ruil van Amerikaansch marine-materieel tegen Britsche con cessies op Engelsch Amerikaansch ge bied. concessies, die hierop neerko men. dat Washington het recht krijgt om in deelen van het Britsche wereld rijk militaire en maritieme bases ter verdediging van het Panama-kanaal te vestigen. Dergelijke onderhandelingen waren een jaar geleden nog volstrekt ondenkbaar geweest. Het verloop van den strijd in Europa heeft evenwel het toen ondenkbare tot huidige werkelijk heid gemaakt. Wij weten niet. of deze onderhandelingen zullen slagen. Maar het feit, dat zij plaatsvinden, is reeds een feit van wereldhistorische beteeke nis. En tevens een feit. dat onze be duchtheid ten aanzien van de toekom stige positie en den toekomstigen sta tus van Nederlandsch West-Indië ze ker niet vermindert. Uncle Sam moge in zijn vrijen tijd veel aan philantropie doen. dat zaken zaken zijn. weet hij zeer wel. De XXe eeuwsche geschie denis van Midden Amerika bewijst het trouwens op onweerlegbare wijze. En het laatste woord van deze XXe eeuw sche historie is in het jaar 1940 nog niet geschreven. Tegenspraak van berichten over verkoop van Britsche bezittingen NEW YORK, 17 Aug (D.N.B.). Pre- sident Roosevelt, die zich in zijn specia- len trein op weg bevindt n^ar de ma noeuvres in clen staat New York, ver klaarde, dat de Vereenigde Staten eri Canada thans besprekingen voerev voor de „verdediging van het Westelijk halfrond" en dat de Canadeesche eerste minister, Mackenzie King, Zaterdag in Ogdensburg, gelegen in het manoeuvre- gebied), de gast van den president zal zijn. De Britsche radio-omroep beves tigd, dat Engeland den Vereenigden Staten wil toestaan, in zijn bezittin gen op het Westelijk halfrond lucht- bases in te richten. Het gerucht, als zou Engeland zich bereid verklaard hebben de in het Westelijk halfrond gelegen Britsche eilanden aan Ame rika te verkoopen, wordt zonder grond genoemd. Hei historisch oogenblik waarop de wand tusschen de riviercaisson en landcaisson van de Maastunnel te Rotterdam wordt doorgebroken. de arbeiders verbroeden de zoo juist gemaakte opening met pneumatische boren (Foto Pax Holland) Stefani critiseert de houding van de Grieksche pers ROME, 16 Aug. (D.N.B.). De diplo- matieke medewerker van Stefani be spreekt de houding van de Grieksche pers in de kwestie welke is ontstaan door den moord op den Albanees Daut Hoggia. De Griekfiche kringen, die zich door Engeland in hun houding lieten beïn vloeden, moeten wel weten, dat een slag tegen Albanië ook Italië zou betreffen. Het door de Engelsch-Grieksche intri ges ontstane complex van kwesties maakt een herziening van het aan Al banië berokkende onrecht dringend noodig. Men heeft reden om te geloo- ven, dat de Italiaansche regeering de houding van Griekenland grondig zal ophelderen, zoodat Athene de mogelijk heid zal krijgen te bewijzen, of het de Albaneesche rechten en de goede gron den van Italië wil erkennen, of volledig de verantwoording voor het politieke spel op zich wil nemen. Inzake de tor pedeering van den Griekschen kruiser Helli merkt de diplomatieke medewer king van Stefani op. dat dit geval aan den torpedeering van de Athenia her innert. BERLIJN, 17 Augustus 1940. T^\ E luchtslag tegen Engeland duurt voort. Men stelt hier nadruk- J—' kelijk. vast, dat het slechte weer van de laatste dagen de actie wel is waar belemmert en beperkt, doch dat de weersomstandigheden niet tot onderbreking van den grooten slag kunnen leiden. Men ver klaart ook, dat deze belemmeringen niet als ernstig worden be schouwd, daar Duitschland onder geen enkelen druk staat en sterk genoeg is, om het juiste oogenblik af te wachten. Men wijst er hier op, dat in dezen slag een duidelijke ontwikkeling valt waar te nemen. Terwijl de strijd zich aanvankelijk vooral aan de Zuid- en Zuid-Oost kust afspeelde, werd geleidelijk-aan geheel Zuid-Engeland tooneel van den strijd. Vervolgens werden ook vliegvelden, fabrieken en kazernes op groote schaal met bommen bestookt en het legerbericht van gisteren maakt melding van bomaanvallen op vliegvelden in Schotland. Intusschen gaat de strijd in Zuid-Engeland in strategisch opzicht het belangrijkste gebied onverpoosd verder. In Newcastle is gisteren een ware bommenregen neergedaald. Bij Dover woeden 'geweldige branden. \7 AN bevoegde Duitsche zijde wordt V hier betoogd, dat d.e superioriteit van het Duitsche luchtwapen boven het Britsohe luchtwapen zelfs dan een feit zou zijn, indien beiden even sterk en ev entoegerust waren. Dan nog zoo betoogt men zou Duitschland in veel gunstiger positie verkeeren, omdat de kwetsbaarheid in de lucht van Enge land veel grooter is. Hiermede wordt De in- en uitgang voor het autoverkeer der Maastunnel te Rcïterdam aan den rechteroever zijn nagenoeg gereed (Foto Pax Holland) bedoeld, dat de Engelsche punten, die voor bombardementen in aanmerking komen, met name de belangrijkste in dustriecentra, veel dichter bij de Duit sche vliegtuigbases, dan de Duitsche centra bij de Engelscht bases liggen. Voor de Engelsche aanvallen komen eigenlijk uitsluitend het Roergebied en de streek bij Hamburg en Bremen in aanmerking. De belangrijke gebieden in midden-Duitschland Saksen, de Oostmark, het Protectoraat en Opper- Silezië zijn voor eenigszins doelma tige acties uit de lucht vrijwel onbereik baar. Men berekent bier dat, zelfs in dien Engeland evenveel en even goede vliegtuigen had als Duitschland^ de Duitsche vliegers in denzelfden tijd twee tot drie maal zooveel hommen naar Engeland zouden kunnen brengen, als omgekeerd. Daar komt bij, dat. de Engelsche aan\allen alle uit één rich ting kunnen worden verwacht, terwijl de Duitsche vliegtuigen van Noorwe gen tot in Frankrijk hun startplaatsen hebben en ook voortdurend van vlieg veld kunnen veranderen. Amerikaansche bladen over den Duitschen aanval NEW YORK, 16 Aug. (D.N.B.). Met de grootste spanning volgt men in de V.S. de luchtgevechten boven Engeland en vooral den Duitschen luchtaanval op de omgeving van Londen welke Vrijdag heeft plaats gehad. Terwijl de berichten uit Londen slechts spaarzaam ontvangen wor den, brengen de New Yorksche bla den van Vrijdagavond onder reus achtige slagzinnen als „Luchtarma da dreunt boven Londen" de be richten uit Duitsche bron. Vooral wijzen de bladen er op, dat geen macht ter aarde de Duitsche luchtmacht kan verhinderen Engeland naar welgevallen te bombardeeren. De Amerikaansche per6bureaux en bladen hebben Vrijdag urenlang zonder bericht uit Londen gezeten over het verloop van den luchtaanval. Pas later stond de Britsche censuur de publicatie toe van het feit, dat Duitsche oorlogsvlieg tuigen Vrijdagmorgen boven de omge ving van Londen gevlogen hebben. Nog later werden in Londen berichten uit Berlijn vrijgegeven, volgens welke een groote Duitsche luchtvloot in den na middag naar Londen onderweg was. Associated Press schrijft: Niemand weet of dit inferno van dood en vernie ling morgen of overmorgen niet nog toeneemt. Amerikaansche militaire des kundigen, aldus Associated Press, ver gelijken het Duitsche optreden met het bombardement van de Parijsche vlieg velden op 3 Juni jl. Britsche vliegtuigen aan Fransche kust onder vuur BERLIJN, 16 Aug. (D.N.B.)). Op verscheidene plaatsen aan de Noord-Fransche kust zijn Vrijdag de Duitsche luchtdoelbatterijen weer in acfie getreden Haar taak is voor al de bescherming van de Duitsche weermacht in Frankrijk en in het bijzonder de veiligheid van de Duit sche vliegvelden aldaar. Zoo zijn Vrijdag eenige luchtdoelhat- terijen.^die in het kustgebied van Nor- mandie en Artois zijn opgesteld in wer king getreden en hebben enkele Engel sche vliegtuigen die over de Fransche kust vlogen onder vuur genomen. De aanval van een reeks Engelsche bom menwerpers op een door Duitscher6 be zet vliegveld in Noordwest-Frankrijk werd door de Duitsche luchtdoelartille- rie afgeslagen, alvorens de eerste hom men vielen. Twee Britsche vliegtuigen, die op een benzine opslagplaats in Bre- tagne afvlogen, werden door het aan houdende vuur van het luchtdoelge schut neergehaald en verbrandden. Drie leden der bemanning zijn gered. Een vijandelijke kabelballon die waarschijn lijk van zijn ankers was losgeslagen dreef in de buurt Aan Dieppe boven de Fransche kust. Hij werd door een licht stuk luchtdoelgeschut in brand gescho ten en stortte omlaag. Italiaansche persstemmen ROME, 16 Augustus (D.N.B.). De aanvallen van het Duitsche luchtwapen op het Britsche eiland zijn naast de succesvolle ontwikkeling van het Itali aansche offensief in Britsch Somaliland liet voornaamste onderwerp in de bla den. Veel beteekenis wordt daarbij ge hecht aan het feit, dat het ondanks alle afweermaatregelen en ondanks de bal lon versperringen en het hevige afweer- vuur, aan de Duitsche vliegers is gelukt het vliegveld Croydon te bombardeeren. INRICHTING voo«VOETVERZORGING lANGESTRAAT 56 TE1.3II8 PEDICURE €N MASSAGE Groote oneenigheid in Zuid-Afrika over den oorlog Ontevredenheid in Indië TOKIO, 17 Aug. (D.N.B.). De correspondent van de Tokio Nitsji Nitsji, die zich op den terugweg bevindt van Londen naar Japan via Kaapstad, schrijft, dat in Zuid-Afrika een groote on eenigheid heerscht over de voort zetting van den, oorlog. Groote groepen zijn beslist voor een vre de met Duitschland. In Bombay spreekt men uitslui tend over het vraagstuk der Indi sche onafhankelijkheid. Het volk eischt een onmiddellijke oplossing van dit vraagstuk. In Colombo liggen vele Britsche sche pen. In Singapore merkte de correspon dent op. dat de verdedigingsstellingen koortsachtig versterkt worden. Overal zijn teekenen waar te nemen, die erop wijzen, dat de Engelsche koloniën pro- beeren, zich van het moederland af te scheiden. Tenslotte schrijft, de corres pondent, dat de nederlaag van Enge land. ongeacht den duur van den oorlog, zeker is en dat de positie van Engeland in het verre oosten steeds ongunstiger zal worden. ROME, 17 Aug. (D.N.B.De Lon- densche radio heeft een bericht ver spreid, volgens hetwelk de Engelschen er in geslaagd zijn, sedert het begin van den oorlog 126 Italiaansche vliegtuigen neer te halen, resp. te vernielen, welke cijfers zelfs van Italiaansche zijde zou den zijn bevestigd. Naar aanleiding hiervan wordt van bevoegde Italiaansche zijde medege deeld. dat tot en met 8 Augustus in to taal il Italiaansche vliegtuigen verlo ren zijn gegaan, terwijl een toestel wordt vermist. Daarentegen heeft de Italiaan- sche luchtmacht 127 Engelsche vlieg tuigen bij luchtgevechten neergeschoten en 123 op den beganen grond vernield. Bijzondere nadruk wordt in de eerste plaats gelegd op de geweldige verliezen van het Engelsche luchtwapen. De Engelsche poging om 'het misluk ken te vieren van den zoogenaamden op 15 Augustus vastgestelden inval, wordt door het Braziliaansche blad „Gazetta da Xoticias" te Rio de Janeiro een twij felachtige poging genoemd om zich vast te klampen aan alles, wat de duidelijke werkelijkheid zou kunnen verbloemen. Het, blad stelt vast, dal de heele we reld weet, dat door Berlijn nooit dezen of den anderen termijn voor de bezet ting van Engeland is opgegeven. De geschiedenis van den inval op 15 Augus tus is daarentegen te Londen verzonnen, toen er in Engeland nog geen verwoeste vliegvelden en hangars waren. Thans poogt Londen zijn eigen voorspellingen weer ingang te doen vinden, zij het met ondergeschoven Duitsch vaderschap. De Engelsche practijken zijn overigens te begrijpen, daar de Engelsche zenuwen reeds ten zeerste hebben geleden onder het onophoudelijk gedonder van de Duitsche duikbommenwerpers. Zonsondergang 21.02. Zonsopgang 6.27. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren) Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 26 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1