DE EEMLANDER Engeland zou streven naar militair bondgenootschap met de Ver. Staten Leo Trotzky overleden ten gevolge van moordaanslag Duitsche nota aan Londen over de valschermtroepen is overhandigd Zuidzee-eilanden verpacht aan de Ver. Staten Griekenland wil neutraliteit handhaven ,Vele Engelscher Donderdag 22 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 46 De verlenging van den diensttijd in Spanje Groote manoevres van het Zweedsche leger FRANSCHE GENERAALS GEPEN SIOENEERD Vóór een vlucht naar vijandelijk gebied OOK IN VERBANNING NOG AGITATOR „Meneer Trotzky uit Café Zentral" Reorganisatie van Britsch kabinet verwacht hebben den oorlog te licht opgevat' ISHII'S INDRUKKEN UIT NEDERLAND Dit nummer bestaat uit 2 bladen DE VERDUISTERING AMERSFÖORTSCfi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 naaiden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0.15 Binnenland Iranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer# f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTEREN van*—4 regel# f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel# 50 cent, élke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 NEW YORK, 22 Aug. Associated Press meldt uit Londen, dat Engeland volgens niet-officieele maar welingelichte kringen naar een .rechtstreeksch militair bondgenootschap met de Vereenigde Staten streeft. De besprekingen tusschen Canada en de Ver. Staten over een militaire gemeenschap zijn hiervan het begin geweest. Volgens een niet genoemden zegsman zou het bondgenootschap de gemeenschap pelijke verdediging van Canada en de andere Engelsche bezittingen op het Westelijk halfrond behelzen en den grondslag leggen voor een „gemeenschappelijke diplomatie der beiden landen in het Verre Oosten na afloop van den Europeeschen oorlog". HET Foreign Office heeft, vol gens een bericht van Asso ciated Press uit Londen medege deeld, dat de Vereenigde Staten de eilanden Canton en Enderbury in den Stillen Oceaan voorloopig voor 55 jaren als vliegtuigsteun punten van Engeland hebben ge pacht. Londen en Washington zijn meer dan een jaar geleden overeen gekomen de beide eilanden gemeenschappelijk te be sturen en aan Engelsche of Amerikaan- sche luchtvaartmaatschappijen toe Ie staan er voor de burgerluchtvaart ge bruik van te maken. De New York Sun neemt daarom aan, dat de pachtover eenkomst het vestigen van militaire steunpunten beoogt. In het ministerie van justitie te Washington is gisteren een conferentie gehouden over het verwerven van steunpunten voor de vloot en de lucht macht op Britsche bezittingen op het Westelijk halfrond door de Vereenigde Staten. Hieraan is deelgenomen door den minister van justitie Jackson, den minister van marine Knox, den minister van oorjog Stimson, den waarnemenden minister van buitenlandsche zaken Wel les-, den chef van den marinestaf, admi raal Stark en den chef van den leger staf, Marshall. WASHINGTON, 22 Aug. (D.N.B.) De Senaat heeft, gisteren met 54 tegen 23 stemmen een amendement op het wetsontwerp voor den algemeenen dienstplicht verworpen, dat niet alleen üst menschenmateriaal, doch ook het particuliere kapitaal van de Vereenigde Staten dienstplichtig wilde maken. Vol gens dit voorstel van den democrati- Lcneti senator Lee, zou president Roo sevelt. gemachtigd moeten worden, iede- ren burger der Vereenigde Staten al naar gelang de grootte van zijn inko men of vermogen, te dwingen regee- ringsobligaties te koopeh voor defensie doeleinden. ATHENE, 22 Aug. (D.N.B.)In ver band met. het torpedeeren van den Griek- schen kruiser „Helli" zijn tussc'hen den minister-president Metaxas, de betref fende ministers en de vertegenwoordi gers der weermacht talrijke besprekin gen gevoerd, waarbij ook de richtlijnen voor de Grieksche buitenlandsche poli tiek zijn vastgesteld en dienovereenkom stige maatregelen werden goedgekeurd. De minister-president heeft den koning van het resultaat dezer besprekingen op de hoogte gesteld, die volkomen instem de met de genomen besluiten. Naar men uit betrouwbare bron verneemt, wil Griekenland zijn neutraliteit, hand'haven, doch tevens zijn onschendbaarheid en onafhankelijkheid tot iederen prijs ver dedigen. Ten aanzien van de Italiaansch-Griek- sche betrekkingen verluidde Woensdag te bevoegder plaatse te Rome, dat in te genstelling met alle andersluidende ge ruchten door Italië geen diplomatieke stappen in Griekenland ondernomen zijn. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat Italië geen nota tot Griekenland heeft ge richt en over het incident aan de Alha- neesch-Grieksche grens geen besprekin gen met Griekenland voert. Het incident wordt echter van Italiaansche zijde als uiet geregeld beschouwd. De in enkele buitenlandsche persorga nen verschenen berichten over onderhan delingen tusschen de Sovjet-Unie. Tur kije en Griekenland met het doel om tot een bondgenootschap te geraken, wor den door het Russische persagentschap Tass als gehëel en al verzonnen genoemd. MADRID, 22 Aug. (D.N.B.) Het of- ficieele orgaan van het Spaansche mi nisterie van oorlog motiveert de verlen ging van den diensttijd tot twee jaar met „de toegenomen eischen. die een moderne oorlog aan het leger stelt". Voor het verkrijgen van een goed opge leid kader zullen officieren voornamelijk uit de studenten van de universiteiten, technische hoogescholen en hoogere in richtingen van onderwijs worden gere- cruteerd. Alcazas schrijft over de nieuwe wet op den dienstplicht dat het Spaansche volksleger de ruggegraat, vormt, van het vaderland. Spanje moet juist in den te gen woord i een moeilijken tijd al het mo gelijke doen om zijn kracht aan de ge beurtenissen aan te passen, teneinde ieder oogenblik bereid te zijn de eischen des tijds met een open oog tegemoet te kunnen zien. STOCKHOLM. 22 Au*. (D.N.B.). Het Zweedsc'he leger zal, naar Svenska Dag- bladet meldt, dit jaar manoeuvres in iets grooteren omvang houden dan vroeger. De manoeuvres zullen in de meest uit- eenloopende streken van Zweden gehou den worden. Het doel daarvan is, zoo meent het blad, de troepen en de leiding met grootere operaties vertrouwd te ma ken, vooral met bewegelijke technische oefeningen. GENEVE, 22 Aug. (D.N.B.) Naar uit Vichy wordt gemeld, worden krach tens een wet van 2 Augustus talrijke Fransche generaals gepensioeneerd, waaronder de generaals Nogues, Besson, Colson, Conde, Blanchard, Garchery, Bourrel en Touchon. Verder de legercorps-generaals Borie, Prioux, Jamet, Hehcrt, Poupinel, Ros- sart, de Fornel de la Larencie, Loizeau, Missorey, Flavigny en Philipp. alsmede de generaals der koloniale troepen Noel en Dubuisson. Generaal Georges, die als legerstaf- chef bij het begin van het Duitsche of fensief op 10 Mei het bevel voerde over het Fransche leger aan de Fransch-Bel- gische grens, is naar vandaag officieel is medegedeeld, bij het reservepersoneel ingedeeld. Generaal Georges was de rechterhand van Gamelin en de vertrou wensman van Daladier. Hij heeft des tijds de militaire voorbereidingen ge troffen voor Daladiers reis naar Tunis. Zijn verdedigingstaktiek is door de Fransche openbare meening dikwijls ge- critiseerd. Het is kenmerkend, dat den generaal tot dusver geen enkele onder scheiding is verleend. MEXICO, 22 Aug. (D.N.B.). Leo Trotsky, de voormalige volkscommissaris van oorlog der Sovjet-Unie, en een der lei dende figuren der revolutie in Rusland, is gisteren gestorven. Naar reeds gemeld is, werd er Dinsdag een aanslag op hem ge pleegd. ETEN avontuurlijk leven, dat hoogtepunten van roem en glorie kende evenzeer als oogenblikken van doodsangst en ellende in oorlogs tijd en in ballingschap, is met Trotzky's overlijden ten einde gegaan. Hij was een der laatste nog levende voornaamste medewerkers van Lenin. De huidige heerscher in het Kremlin, Stalin, wist na den dood van Lenin langzaam maar zeker de alleenheerschappij in de Sovjet- Unie in handen te krijgen.Bekend is de uitlating van Trotzky, staande voor het graf van Lenin: „Hij, hoewel dood, leeft nog; ik, hoewel ik leef, ben reeds dood". De leden van een Duitsch luchteskader ontvangen hun instruc ties alvorens te starten (Foto Weltbild). LONDEN, 22 Aug. (Reuter). De diplomatieke medewerker van Reuter verneemt in welingelichte kringen, dat de Duitsche nota betreffende de valschermtroepen aan de Britsche regeering is over handigd. Goedingelichte Engelsche kringen voorspellen, aldus meldt Associated Press uit Londen, een vergaande reorganisatie van het Engelsche kabinet, die spoedig na het verdagen van het parlement, dat vandaag geschiedt, zal worden uitgevoerd. Te venvachten is het aftreden van Chamberlain en het verdwijnen van den minister van huiteniandsche zaken, Lord Halifax. Verder wordf gerekend op het aftreden van den minister voor de voorraden, Morrison, en van den minister van voorlichting. Duff Cooper. Duff Cooper, zoo meldt Associated Press, is gisleren in het Lagerhuis opnieuw scherp aangevallen en wel over zijn propaganda in Spanje. harder gewerkt geworden, dan mis- ARCHIBALD Sinclair, de Brit sche minister van luchtvaart, verklaarde gisteravond voor de radio, dat het gevaar van een invasie of van massale luchtaan vallen nog niet voorbij is. In de eerste maanden van den oorlog hebben vele Engelschen den oor log te licht opgevat. „Wij waren te langzaam", zoo zeide de minister, „en wij hebben niet snel genoeg onze nationale wil, onze ener gie en hulpbronnen op de voor alles noodzakelijke taak gericht, n.l. den oor log te winnen. Nu daarentegen staat het Britsche gemeenehest alleen tegen over Duitschland en Italië. De uitwer king van dezen veranderden toestand op Groot-Brittannië is, zoo beweerde Sinclair, „tooverachtig" geweest. De rijen zijn nauwer gesloten en er is schien ooit in de geschiedenis van En geland. „Doch de toekomst" zoo gaf de minister toe, „kan ons nog veel zwaar dere beproevingen ten deel doen vallen dan die, welke wij reeds hebben gehad" De onderstaatssecretaris van buiten landsche zaken, Butler, heeft in het La gerhuis over de betrekkingen met de regeering-Pétain medegedeeld, dat alle onderhandelingen met deze regeering worden gevoerd door tusschenkomst van de Amerikaansche regeering, die de Britsche belangen in Frankrijk be hartigt. De officieuze gedachtenwisse- ling geschiedt door bemiddeling van Paul Morand, die de opdracht heeft de economische vraagstukken, welke tus schen Engeland en Frankrijk bestaan, te liquideeren. Morand is naar Vichy vertrokken om zijn regeering te raad plegen. doch hij is nog niet terug. De Times schrijft, dat Londen heeft opgehouden het centrum van den we- reldpelshandel te zijn. Voor een groot deel is deze handel reeds naar New York verplaatst. Een onmiddellijk ge volg daarvan is het verlies van kost bare deviezen, die Engeland nu zoo dringend noodig heeft voor het koopen van wapentuig. Bovendien brengt de verplaatsing der markt een aanzien lijke werkloosheid in den Engelschen pelshandel. TOKIO, 22 Aug. (D.N.B.). De uit Ne- derland naar Japan teruggekeerde ge zant Ishii heeft in eenige persgesprekken zijn stellige vertrouwen in de Duitsche eindoverwinning uitgesproken. Gevraagd naar zijn indrukken over het leven in Nederland verklaarde hij, dat Duitsch land de Nederlandsche tradities eerbie digt en de Nederlandsche bevolking goed en vriendelijk behandelt. De Rijkscom missaris Rijksminister Seyss-Inquart heeft terstond de vereischte maatrege len genomen. Hij heeft daarbij elke kwetsing der gevoelens van de Neder landers vermeden en groot en tact ge toond. Er heersoht in het land volkomen rust. De zaken en bedrijven en indus- trieele ondernemingen werken als te voren. DE FRANSCHE KRIJGSGEVANGENEN IN DUITSCHLAND VICHY. 22 AUG. (A.N.P.) Naar te Vichy officieel is medegedeeld, zal de oorlogsblinde Scapini zich in opdracht van de Fransche regeering naar Duitsch land hegeven om het vraagstuk der Fransche krijgsgevangenen te regelen. Scapini heeft ter versterking van zijn positie den rang van gevolmachtigd ge zant gekregen. TROTSKY kwam in korten tijd op den voorgrond. Zijn rol in de Russische revolutie veranderde hem van 'n obscuren revolutionair in een der bekendste figuren van het politieke tooneel. In den tijd van den Wereldoorlog deden ge ruchten de ronde over een moge lijke omwenteling in Rusland. Graaf Berchtold, de Oostenrijk sche minister, kon er geen geloof aan hechten. „Och kom, zoo zeide hij, wie zal dan die revolutie in Rusland maken? Soms die meneer Trotzky uit Café Zentral?" Berchtold doelde daarmede op Leo Davidowitsch Trotzky of wel Leib Brort- stein, de in 1S80 geboren zoon van een Joodsch apotheker in een dorp hij Niko- lajef in Oekrajina. die bij de Russische revolutie van 19Ö5 voor het eerst als re volutionair leider was opgedoken onder den naam Leo Davidowitsch Trotzky Toen had deze een raad van Petersbur ger arbeidersafgevaardigden gevormd. Maar zijn revolutie mislukte en hij werd naar Siberië verbannen. Twee jaar later gelukte het hem te ontvluchten en toen kwam hij in Weenen aan, waar hij een in Café Zentral welbekend sociaal-demo cratisch agitator werd. Niemand verwachtte van dezen Trotzky toen geweldige dingen Toch werd hij een der hoofdfigu ren in de revolutie van 1917. Maar snel veranderen de tijden. Nog geen twaalf jaar later zou deze man door zijn eigen partijgenoo- ten als banneling doodziek over de grenzen worden gezet. P EN veelbewogen leven heeft deze re- -1—volutionair achter den rug. Toen de Wereldoorlog uitbrak, ging hij naar Pa rijs. Daar wilde hij anti-imperialistische propaganda gaan voeren Maar de Fran sche regeering zette hem uit het land. Spanje noch Zwitserland wilde hem ont vangen. En zoo werd Trotsky gedwongen naar Amerika te gaan. In Maart 1017 hoorde hij, dat het Tsaristisch bewind gevallen was. Hu haastte zich naar Europa, maar een Engelsch gevangen kamp nam hem voorloopig in bewaring tot de nieuwe Russische regeering zijn invrijheidstelling verkreeg. Snel past de nieuw-aangekomene zich aan den toestand aan. Bij zijn revolu tionaire propaganda in de voóroorlog- sche jaren was Trotsky een tegenstan der van Lenin geweest, een „gematig de", een van de „minderheidspartij" Leo Trotzky met zijn echtgenoote (mensjewiki), die echter in Rusland wat het getal betreft meerderheidspartij was geworden. Nu sloot hij zich aan bij de nog kleine groep extremisten, die onder Lenins leiding de mensjewiki zou verdrijven en de bolsjewistische revo lutie voorbereiden. In November 1917 kwam de dictator van het proletariaat, die, naar Lenins bedoelingen, den sprong uit het halfkapitalistisch stelsel, over het kapitalisme heen, naar den socialisti- schen heilstaat zou mogelijk maken. Trotsky's groote tijd DAARMEDE begon Trotsky's groote tijd. Eerst wordt hij volkscommis saris voor buitenlandsche zaken. Als zoodanig leidt hij de vredesonderhande lingen met Duitschland in Brest-Litofsk. Hoop op een revolutie in Duitschland bracht hem er toe de onderhandelingen te rekken. Maar Lenin greep in en Trotsky teekende. Spoedig daarop ver wisselde hij van rol en werd hij minister van oorlog. Een geweldig organisator bleek hij toen en een opmerkelijk be hendig bestrijder van contra-revolutio naire bewegingen. Trotsky leidde ook den veldtocht tegen Polen. Uit dien tijd stamt zijn bijnaam: den Russischen Napoleon. Er was een vage verwachting, dat deze Oekrajien- sche Jood eenmaal, steunend op het le ger, de leiding van zaken in Rusland zou krijgen. Beidde Trotsky zijn tijd, wetend, dat hij onder Lenins bewind toch geen kans zou krijgen? Tijdens het leven van Lenin bleek Trotsky herhaaldelijk met den grooten leider van meening te verschillen. De nieuwe economische politiek bestreed hij scherp. Hij schreef pleidooien voor de snelst mogelijke industrialisatie en de socialisatie van het landbouwbedrijf. Maar tenslotte schikte hij zich toch. Was voor hem niet de schoonste ge legenheid geopend, toen Lenin in Januari 1924 stierf? Men kon dat toen vermoeden. Maar de geschiedenis leerde anders. Lenins dood was ook het begin van Trotsky's achteruitzetting. In den strijd der diadochen moest hij het onder spit delven. Door Stalin verslagen HET is een lanee en taaie strijd ge weest, waarin men langzamerhand den nieuwen machthebber zag oprijzen: den Georgiër Jozef Stalin. Een jaar na Lenins dood werd Trotsky door het centraal comité en de centrale commis sie der communistische partij van zijn ministerschap ontheven (17 Jan 1925). Hii kreeg een „categorische, waarschu wing" zich aan de partiidicipline te on derwerpen en geen anti-Leninsehe propaganda meer te maken. Trotsky zette zijn propagandawerk echter voort en bestreed fel de politiek van conces sies aan de meergegoede boeren. Dat leidde tot het conflict van Octo ber 1926, toen hij met Zinowjef, Kame- nef, Sokolnikof e.a. een nieuwe waar schuwing kreeg cn uit het politieke bu reau gezet werd. Nu greep de „opposi tie" naar de oude middelen der samen zweerders. Er werden geheime drukke rijen opgericht, die pamfletten ver spreidden. In vergaderingen werd heftig gestreden over de orthodoxe leer van den gestorven Lenin. Langzaam groeide de beweging der Trotskyisten tot een gevaar voor de leiding. En terwijl Stalin in de practuk aan de eischen van de oppositie concessies deed. trad hij teeen den leider zelf op. In Januari 1923 werd Trotsky verbannen naar Wjernv (Alma Ata) aan de grens van Turkestan en China. Ook in de verbanning nog agitator De hartstochtelijke agitator vond echter ook daar geen rust. Want terwijl de malaria zijn gezondheid steeds ster ker ondermijnde, wist hii ook uit zijn verbanningsoord zich nog te laten gel den en tegen Stalin te werken. In een brief van midden October 1923 waar schuwde Trotsky tegen de naderende contra-revolutie in Rusland. Daarin verklaarde hij, dat hij reeds de scha- duw zag van een man te paard, „de Napoleon van Rusland", die de Sovjet unie bedreigde. Hii was overtuigd, dat de politiek van Stalin leidde tot een militaire staatsgreep. Tenslotte besloot Stalin zijn tegenstander te verbannen uit de Sovjet-Unie. Het is niet geheel duidelijk, waarom Stalin toenmaals niet. overging tot radicaler maatregelen. Wellicht had Trotzkv in Rusland toen maals nog een sterken aanhang. Met zijn verbanning uit Rusland begon een zwerversleven voor den ouden Russischen revolutionair. Om begrijpelijke redenen was hij nergens erg welkom. Eerst ver bleef hij langen tijd in Turkije, daarna in Noorwegen en in Frank rijk, tenslotte begaf hij zich naar Mexico, waar zijn leven thans een gewelddadig einde heeft gevon den. Zonsopgang 6.35 uur. Zonsondergang 20.51 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1