DUITSCH-RUSSISCH PACT EEN JAAR OUD Gespannen spheer in Griekenland Groote wijzigingen in Japans diplomatie DE EEMLANDER Pogingen onrust te zaaien zijn mislukt De nieuwe brood bon Besprekingen te Athene „Geen grondslag voor accoord" Luchtaanvallen op Engeland voortgezet Vrijdag 23 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39 e Jaargang No. 47 Wederzijdsche neutraliteitsbelofte ruimde groote gevaren uit den weg en bracht kalmeering in Oost-Europa Thans No. 3 BOMMEN OP TEXEL AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per - week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 1620 filJS DER AbVEKIEMIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigbeids-advertenticn voor de helft van den prijs. - Kleine Advertcntiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 rcgela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 23 Augustus. (D.N.B.) De Duitsche bladen herden ken heden in hoofdartikelen den eersten verjaardag der onderteeke- ning van het Duitsch-Russische niet-aanvalspact. De bladen consta- teeren eenstemmig, dat dit pact in het afgeloopen jaar de verwach tingen van beide partijen in elk opzicht volkomen vervuld heeft. Tevens herinneren de bladen er aan, dat het besluit tot zuivering van de Duitsch-Russische betrekkingen voortsproot uit het wederzijd- sche inzicht, dat het militaire bondgenootschap hetwelk Engeland en Frankrijk Moskou aanboden, uitsluitend ten doel had Rusland voor zuiver egoistische Engelsehe belangen te spannen en op te offeren. Churchill bezichtigt de Churchill-linie T~\OOR de belofte van onvoor- waardelijke wederzijdsche neutraliteit, schrijft de Voelki- scher Beobachter, werd het groot ste gevaar der uitbreiding van den oorlog op het Europeesche vaste land weggenomen en werden den volkeren van Duitschland en Rus land geweldige offers bespaard. Het Duitsch-Russische niet-aan valspact had echter, naar de Führer van het begin af aan be toogd heeft, een beteekenis welke nog veel verder ging. Het pact herstelde definitief tus- schen de beide rijken de verhouding, welke overeenkomt met hun ge schiedkundige traditie en de natuur lijke economische en politieke moge lijkheden. Door 'dit ruime inzicht, dat verder strekte dan do vereisch- ten van het oogenbiik, zijn ook in den loop van den huidigen Engel- schen oorlog alle drieste pogingen mislukt om het pact van 24 Augus tus 1939 te beknibbelen en nieuwe onrust tusschen Berlijn en Moskou te zaaien. Gemeenschappelijk hebben beide mo gendheden het gevaarliike Poolsche centrum uit den weg geruimd en duide lijke blijvende toestanden aan de Weich- sel en de Boeg tot stand gebracht Op het feit alleen van de eensgezindheid tusschen de beide grootste mogendheden van Oost-Europa zijn de aanslagen en kuiperijen van Engeland in het gebied van dc Oostzee alsmede in de Balkan- landen gestrand. Langs vreed.zamen weg konden in de machtige schaduw van het pact onhoud bare toestanden in die gebieden worden weggenomen, welke in Versailles ont staan waren en anders stellig tot bloe dige conflicten geleid hadden. Het ge- heele Oosten heeft door de uitschakeling van machten, die in dit gebied vreemd zijn, een kalmeering en stabilisatie on dergaan. welke zonder het Duitsch-Rus sische pact onmogelijk geweest was. Met deze politieke uitwerking ging een groote en veelbelovende nieuwe econo mische ordening gepaard. De economi sche afspraken tusschen Duitschland en Rusland hadden de eerste groote bres geslagen in het blokkadestelsel van de plutocratieën, en daarop is een geheel net van nieuwe economische overeen komsten tusschen alle landen van het Noorden, Oosten en Zuiden ontstaan. Zooals de oorlog met Polen voor Engeland reeds op 23 Augustus 1939 verloren was, schrijft de Deutsche Allgemeinc Zeitung. zoo was ook het met de speculatie op den tweefron- tenoorlog ondeelbaar verbonden Britsche oorlogsmiddel der blokkade reeds buiten werking gesteld, voor dat op 3 September in Berlijn de oorlogsverklaringen van Engeland en Frankrijk overhandigd waren. Bevoegde woordvoerders van de Sovjet-Unie hebben niet geaarzeld orn wanneer daartoe aanleiding bestond, te genover de Engelschen blijk te geven van de Russische minachting voor de Britsche blokkade. De Duitsch-Russische handel is een integreerend bestanddeel van de Sovjet-economie geworden. Wij waren van denzelfden wensch en wil bezield om uit dezen toestand geen eco nomische oplossingen voor één dag. maar een waarlijk scheppend stelsel op te houwen Elke mogelijkheid voor een oorlogs conflict tusschen Duitschland en Rus land is, schruft de Berliner Boerson- Zeitung, voor altijd uitgeschakeld. Over eenkomstig de nieuwe Europeesche or- dpning en in den geest van het Duitsch- Russische pact heeft zich in den loop van dit jaar een ontwikkeling voltrok ken. welke in het belang is van beide partijen. Ter gelegenheid van den eersten verjaardag van het Duitsch-Russi sche pact schrijft de Ponoio di Roma. dat dc beteekenis van het pact in het licht van de gebeurtenissen, welke erop gevolgd zijn, volkomen en dui delijk aan het daglicht is getreden. Het Derde Rijk heeft de politiek van Bismarck in nog krachtiger vorm ter hand genomen, en door dit pact Rusland definitief van de Westelijke mogendheden gescheiden en het En gelsehe omsingelingsplan verijdeld. Het feit, dat Engeland nog steeds niet de hoop heeft opgegeven om Rusland in zijn wanhopig spel te betrekken, is het beste bewijs voor het politieke succes, dat Duitschland door het sluiten van het pact behaald heeft, en dat tevens ook voor de andere nartii van het groot ste belang is geweest. CRIPPS BIJ MIKOJAN MOSKOU, 23 Aug. (D.N.B.). Men verneemt, dat de Britsche ambassadeur, Sir Stafford Cripps gisteren een be zoek heeft gebracht aan den volks commissaris van buitenlandsche handel, Mikojan. De bespreking moet vraag stukken der handelsbetrekkingen tot onderwerp hebben gehad. 's-GRAVENHAGE, 23 Augus tus. Gedurende het tijdvak van 26 Augustus tot en met 1 Septem ber a.s. zullen de met „3" genum merde bonnen van het broodbon- boekje tezamen recht geven op het koopen van 2500 gram rogge brood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 gram roggebrood of 100 gram ander brood. De bonnen, welke 1 Sep tember nog niet gebruikt zijn, blij ven voorts nog tot en met 5 Sep tember a.s. geldig. BOVENSTE FOTO: Winston Chur chill. dc Britsche premier, bezichtigt begeleid door een hoog officier de naar hem genoemde „Churchill-linie" aan de Engelsclte kust. ONDERSTE FOTO: Engelsehe bur gers oclencn zich. bliikens een door het Britsche ministerie van propa ganda verspreide lolo, in den wapen handel. Het optreden dezer burgers legen Duitsche soldaten zou een tranc- tircursoorlog bcteckcncn. (Foto's Scherl) SÉ* Albaneesch blad maakt melding van nog een moordaanslag door Griekenland op een Albaneeschen patriot ATHENE, 23 Aug. D.N.B. In den nacht van Donderdag op Vrijdag heeft de Grieksche minis ter-president Metaxas langdurige besprekingen gevoerd met de le den van deri generalen staf. Bij deze besprekingen was ook de mi nister van openbare veiligheid aanwezig. Den avond tevoren had de premier reeds een onderhoud met den Koning gehad. Stefani meldt uit Albanië: Het blad Toniori schrijft, dat men pas thans bij zonderheden verneemt over een moord op een Albaneesch burger, welke bijna een maand geleden in Ciamuria heeft plaats gehad, en waarover de Grieksche autoriteiten het stilzwijgen tot dusver hebben bewaard. De moord heeft zich afgespeeld op gebied dat onder Grieksch bewind staat. De moord vertoont sterke gelijkenis met dien op Daut Hoggia. Het betreft een zekcrep Taka, die vele jaren in Albanië heeft gewoond en in Tirana rijksambtenaar was. Efnigc maanden voordat Albanië met Italië vereenigd werd vertrok hij uit afkeer voor de politiek van de regeering Zog naar Ciamuria, waar hij zijn vader landsche gevoelens niet verheelde en waar men hem verhinderde, om naar Albanië terug te keeren. Op zekeren dag lieten de Grieksche autoriteiten publicecren, dat Taka zelf moord had gepleegd door zich aan een olijfboom op te hangen. Uit thans ont vangen inlichtingen heeft men met stel ligheid kunnen opmaken, dat Taka langs den weg, welke van zijn woon plaats Filataj voerde naar een van zijn bezittingen, is vermoord, en dat men, om de misdaad te verbergen, zii,n lijk heeft opgehangen aan een olijfboom van zijn eigen bezitting. BRITSCH PARLEMENT MET VACANTIE LONDEN, 23 Aug. (D.N.B.). Na een rede van den minister van binnen- landsche zaken, sir John Anderson, waarin deze de vrijlating heeft aange kondigd van bepaalde burger-geïnter neerden is het parlement voor veertien dagen verdaagd. In een commentaar op het begin van de parlementaire vacan- tie schrijft Reuter, dat Chamberlain zich in goeden welstand bevindt en den wensch koestert zijn werkzaamheden te hervatten. Op het oogenbiik aldus Reuter geeft niets aanleiding veran deringen in de regeering te verwachten. Tientallen diplomaten naar Tokio ontboden; grondige reorganisatie verwacht van ministerie van Buit. Zaken TOKIO, 23 Aug. (D.N.B.) De Japansche minister van buitenlandsche za ken Matsoeoka heeft 40 Japansche diplomatieke vertegenwoordigers naar Tokio ontboden. Hieronder bevinden zich de ambassadeurs in de Vereenigde Staten, Turkije, Frankrijk, Brazilië en China en de gezanten in Mexico, Spanje, Canada, Iran, Zuid-Afrika, Afganistan, Peru, Hongarije, Argentinië, Finland, Roemenië, Chili, Columbia, Venezuela, Letland, Panama, Irak, Egypte en Bulgarije. Volgens Domei moet er rekening mee worden gehouden, dat nog meer am bassadeurs en gezanten naar Tokio worden ontboden en dat ter zelfdertijd bui tengewoon groote veranderingen onder de leiders van bepaalde afdeelingen in het ministerie van Buit. Zaken op til zijn. De minister van Buit. Zaken Matsoeo- ka ziet hierin een voorwaarde tot de verwezenlijking van het door hem inge leid diplomatiek offensief. OHASHI, de vice-minister van buitenlandsche zaken, heeft aan journalisten verklaard, dat binnen een week tijds de definitie ve wijzigingen in de Japansche di plomatieke vertegenwoordiging zullen worden bekend gemaakt. De bureaucratie moet uit het de partement van buitenlandsche za ken verdwijnen. Daarom wordt thans naar medewer kers gezocht, die den geest van den tijd begrijpen en bekwaam zijn voor de nieu we «taak, waarbij het geen rol speelt of zij uit de diplomatieke carrière komen of niet. Het ligt in het voornemen om in het departement van buitenlandsche zaken een „ijzeren staf" op te richten, door mid del waarvan de geest van vernieuwing op den geheelen diplomatieken dienst moest worden overgebracht. De groote mutatie van diplomaten wordt in politieke kringen te Tokio en in de pers levendig besproken. De bladen spreken van zeer drastische vérstrekken de maatregelen, die nog niet geëindigd zijn. Minister Matsoeoka, zoo verklaart de Asahi Sjimboen, wil den juisten man op de juiste plaats zetten en het. perso neel van het ministerie van buitenland sche zaken van elementen zuiveren, die men tot de zgn. Britsche en Amerikaan- sche groep rekent. Het blad meent te weten dat bijna alle afdeelingschefs van het ministerie van buitenlandsche zaken, eveneens zullen worden ontslagen. Eenigen van de ont slagen diplomatieke vertegenwoordigers z-ullen misschien nieuwe functies krij gen. Op bun post zouden alleen blijven de ambassadeurs in Londen, Berlijn, Rome en Moskou, alsmede de gezanten in Zwit seriand, Portugal, Nederland. Zweden en Thailand. Het blad Chugai Shogvo S'himpo noemt de wisseling van diplomaten een omwenteling, welke herinnert aan een staatsgreep, waarvoor het aftreden van den vroegeren vice-minister van buiten landsche zaken Tani. het begin is ge weest. Tani was de vooraanstaande ver tegenwoordiger van de richting, die op kwam voor handhaving van de oude orde. Het blad noemt de maatregelen van Matsoeoka goed op haar plaats en ver wacht, dat na de wisseling van diploma ten thans ook inderdaad de politieke grondslagen gewijzigd zullen worden. In tegenwoordigheid van den minister van buitenlandsche zaken Matsoeoka hebben zich gisteren zestien verschillen de Japansche Zuidzee-organisaties in een gemeenschappelijke vergadering aaneen gesloten tot de ,,.Taj>ansche vereeniging der Zuidzee-organisaties". Dc nieuwe or ganisatie zal vooral tot -taak hebben een nauwe samenwerking te bewerkstelligen met. de regeering tot steun van haar po litiek in de Stille Zuidzee. Minister Mat soeoka wees er in een toespraak op, dat het Zuidzeegebied wegens het. feit, dat verscheidene Europeesche landen en Amerika er belang hij hebben, voor Ja pan van bijzondere beteekenis is. In den nacht van Woensdag op Donderdag Is een boerderij in Westerland door Engelsehe bommen ernstig beschadigd. Een foto van de gehavende boerderij. (Foto Pax-Holland) Boedapest acht de kans op succes der Roemecnsch-Hongaar- sche besprekingen gering BOEDAPEST, 23 Aug. (D.N.B.) De woordvoerder van het Hon- gaarsche ministerie van buiten landsche zaken heeft gisteravond de vertegenwoordigers van dc bui tenlandsche pers ontvangen. Hij verklaarde, dat het standpunt van Roemenië in de kwestie van de Hongaarsch-Roemecnsche rege ling naar Hongaarsche meening geen grondslag voor een accoord biedt. Hongarije heeft inzake de grensafba- kening een concreet voorstel aan Roe menië gedaan, doch van Roemeensche zijde is geen enkel voorstel tot het vast stellen van een grens ingediend. Daar om hebben de verdere besprekingen vol gens de opvatting van Hongarije slechte dan zin. wanneer eerst de heide delegar ties het eens kunnen worden over een gemeenschappelijke basis voor de be sprekingen, waarbij het primaire de gebiedsafstand is. Een bevolkingsruil kan echter slechts als secondair element een correctie van de gemeenschappelijk vast te stellen grenslijn beteekenen In politieke, krin gen alhier beoordeelt men op grond van deze meer dan officieuze verklaring de kansen op succes van de verdere Hon- gaarsch-Roemeensche besprekingen te Turnu-Severin zeer sceptisch. BERLIJN, 23 Aug. (D.N.B.) Ook gisteren en vannacht heeft het Duitsche luchtwapen zijn aanvallen met onverminderde hevigheid voort gezet. In Schotland werden ver scheidene havens gebombardeerd. Daarbij werden tweo koopvaardij schepen zwaar getroffen. Bij Dover werd een convooi uiteengejaagd en werd aan verscheidene schepen he vige schade toegebracht. In Midden-Engeland werden fabrie ken, die voor den oorlog van heiang zijn, gebombardeerd. In het Zuiden wer den eenige vliegtuigfabrieken en vlieg velden met succes met hommen be stookt. De vijand verloor op dezen dag elf vliegtuigen. Drie. eigen toestellen werden neergeschoten. DEN BURG, 23 Aug. In den afgeloopen nacht is een hom ge vallen nabij het Horntje op Texel. Een groote schuur van den heer W. H. Lap werd getroffen. Het voorste gedeelte werd bewoond door het echpaar Beumkes. De vrouw werd onder het puin bedolven. Zij werd, ernstig gewond te voorschijn gehaald en is naar het noodzieken huis vervoerd. Zij zal een voet moeten missen. DE VERDUISTERING Zonsopgang 6.37 uur. Zonsondergang 2049 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1