1500 BOMMEN IN EEN 18 Amerikaansche bases op Engelsch gebied? Rijkscommissaris bezocht Zeeuwsch Vlaanderen DE EEMLANDER NACHT UITGEWORPEN „Hethoogtepunt nadert" Verschillende besprekingen Maandag 26 Augustus 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 49 Onophoudelijk bestookt de Duitsche luchtmacht Engeland MOORDENAAR VAN TROTZKI IS GEARRESTEERD PERSSTATUUT IN FRANKRIJK DE ENGELSCHE BOMMEN OP HENGELO ZWEDEN VERSTERKT ZIJN DEFENSIE SLUIS, AXEL EN HULST WERDEN BEZICHTIGD Belastingverlaging in Duitschland DE POST NAAR AMERIKA VLIEGTUIGEN BOVEN BERLIJN DE VERDUISTERING AMERSFOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVtKltMlEN vanl4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadighcids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regela 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 LONDEN, 26 Aug. (D.N.B.). Volgens de mededeelingen van het Britsche ministerie van luchtvaart heeft de Duitsche luchtmacht sedert gisterochtend vroeg herhaaldelijk het Zuiden en Zuidoosten van Engeland aangevallen. Wanneer de cene aanvalsgolf terug vloeide. kwam reeds weer een nieuwe aangerold. In den namiddag hadden de aanvallen zich tot de vliegvelden in het Oostelijke'graaf- schap Kent uitgestrekt. Later had de vijand ook de vliegvelden rond Londen weder aangevallen. Bovendien is ook Portsmouth weer het doelwit van de aanvallen der Duitsche luchtmacht geweest. De Lon- densche berichtendienst deelt mede, dat in Londen na het luchtalarm van gisteren ook in den afgeloopen nacht tweemaal luchtalarm ge maakt is. Bovendien is een belangrijk gebied in Noord-Engeland het doelwit geweest van een uitgebreiden luchtaanval, die tot vanochtend vroeg voortduurde. Reuter verklaart, dat de Duitsche vliegtuigen honderden bommen hebben uitgeworpen. In het officieele commu niqué van het Britsche ministerie van luchtvaart wordt verklaard, dat deze aanval in talrijke industrieele bedrijven zeer groote schade heeft veroorzaakt. kondiging van dc blokkade van de Britsche kustwateren. De Engelsche pers. zoo schrijft hij, het Reuter-bureau aan het hoofd, trachten in 'de overigens opvallend spaarzame commentaren, de zaken zoo voor te stellen, alsof de afkondiging der blokkade door Duitschland in haar gevolgen nauwelijks iets aan de macht der feiten zou kunnen veranderen. De naaste toekomst zal toonen, in hoe verre het Britsche optimisme gerecht vaardigd is. Dan zal blijken, in hoeverre er in de werkelijk, of pseudo-neutrale staten nog scheepvaartmaatschappijen zijn, die na de indrukwekkende waar schuwing van Duitschland nog Britsche havens trachten aan te loopen en of bij deze maatschappijen nog veel scheepsbe manningen zijn, die voor geld en goede woorden het naar het verderf leidende waagstuk op zich willen nemen. De blok kade om het eilandenrijk wordt van dag tot dag nauwer aangehaald. Evenzeer heeft onze luchtmacht zich hoven het Britsche grondgebied onbetwist de meer dere getoond, al mogen dan verscheidene Britsche verklaringen niet in de laatste plaats de rapporten der Royal Air Force, dit door ongeloofwaardige mededeelin gen trachten Ie verdoezelen. Tenslotte brandmerkt de militaire medewerker de herhaalde aanvallen van Britsche vliegtuigen op plaatsen en objecten, die ver verwijderd liggen van doelen, welke ook maar eenig militair belang hebben, zooals b.v. het mauso leum van Bismarck en het tuinhuis van Goethe. Hij stelt daartegenover, dat de Duitsche troepen bij hun opmarsch in Frankrijk herhaaldelijk waardevolle tactische voordeelen hebben prijsgege ven, om kunstwerken te sparen. NAAR het D.N.B. van het op perbevel der weermacht ver neemt, zijn volgens aanvullende berichten in den nacht van 24 op 25 Augustus behalve de reeds ge melde doelen nog negen andere vliegvelden alsmede havenwerken, industrieele bedrijven en wapenfa brieken, spoorwcgwerken en luchtafweerbatterijen op 38 plaat sen aangevallen. In het bijzonder in de havens van Cardiff, Wey mouth, op de werven van New Castle en in de fabrieken in Bil- üngham en Middlesborough zijn branden en hevige ontploffingen waargenomen. Het totale aantal der in dezen nacht uitgeworpen bommen bedraagt ongeveer 1.500 met een totaal gewicht van rond 150.000 kg. In zijn militair weekoverzicht wijst de militaire medewerker van het D.N.B., generaal dr. H C. Glaise-Hor- stenau, erop, dat de afgeloopen week heeft aangetoond, dat de oorlog tegen Engeland zijn hoogtepunt tegemoet gaat. Hij wijst op drie feiten, t.w. den terugtocht van Albion uit den sector van Sjanghai, de verovering van So- maliland door de Italianen en de af- De strijd in hel Verre Oosten. Een Japansche landmgsaldeeling rukt op le gen een kustbewaking in het Zuiden van China. (Foto Wellbdd) MEXICO. 26 Augustus. (D.N.B.) De moordenaar van Trotzki, Jacques Mor- nard van den Desche, alias Frank Jack son alias Frank Jacques heeft zich teza men mei zijn vriendin Sylvia Angeloff Zaterdag ter beschikking van de justitie gesteld. Naar het ministerie van bin nenlandsche zaken verklaart, is de moordenaar Mexico op wettige wijze als toerist binnen gekomen. Het staatsdepartement der V.S. heeft afwijzend beschikt op het verzoek, toe te staan, dat het stoffelijk overschot van Trotzki naar de Vereenigde Staten wordt overgebracht. Het overlijden van Leo Trotzki is in de Moskousche pers kort vermeld. Het officieele partijblad „Prawda" bevat een commentaar, waarin Trotzki op de scherpste wijze als een internationalen spion, vijand van dc arbeidersklasse en van de Bolsjewistische partij wordt ge- critiseerd. .Het blad noemt hem een judas, die een slachtoffer geworden is van zijn verraad, zijn laaghartigheid en zijn misdaden. Havas zou een staatsorgaan worden GENÊVE, 26 Aug. (D.N.B.). Bij het \ice-prcsidentschap, waaronder radio, nieuws- en perswezen ressorteeren, wordt op het oogenblik een nieuw pers- statuut uitgewerkt. Het statuut bepaalt o.m., dat de dagbladeigenaren de re geering een lijst moeten voorleggen van de directeuren, hoofdredacteuren en redacteuren. Hef ligt in het voor nemen censuur achteraf in te voeren. Liet ontwerp bepaalt, 'dat dagbladen geen subsidies van buitenlandsche her komst mogen ontvangen. Ten slotte ligt het in het voornemen de nieuws- afdeeling van het agentschap Havas aan den staat te trekken. TURKIJE EN DE OORLOG ISTANBOEL, 26 Aug. (D.N.B.). De Turksche regeering heeft het voorne men bij het parlement een wet in te dienen, waarin de regeering gemach tigd zal worden om in buitengewone omstandigheden of bij dreigend oor logsgevaar gebruik te maken \an bui tenlandsche koopvaardijschepen, die in Turksche wateren liggen. STOCKHOLM. 26 Augustus (D.N.B.). De verkiezingscampagne voor dc rijks dagverkiezingen, welke op 15 Septem ber zullen worden gehouden, is van daag voortgezet. Hierbij zijn verschil lende redevoeringen uitgesproken. Tc Oestra-Hussy heeft de minister van justitie Westman gesproken. Hij ver klaarde dat dc nationale verdediging van Zweden zoo zeer is versterkt dat. een militaire aanval tegen Zweden een onderneming zou zijn, welke op het sterkste gewapende verzet 7.011 stuiten. De minister van financiën Wigforss heeft te Kristiansand gesproken. Hij stelde voor, dat de staat op energieke wijze zou ingrijpen in liet economische leven des lands. De minister van on derwijs en kerkelijke aangelegenheden Ragge heeft te Vaexjoc gesproken. Hij bepleitte een vergrooting van dc vlieg tuigindustrie en een vergroote produc tie van pantserwapenen, alsook uit breiding van 'de oorlogsvloot. BOVENSTE FOTO: Groote trechters werden in een der straten van Hengelo geslagen tijdens den jongsten Engel- schen bomaanval, welke zes slachtof fers eischte. ONDERSTE FOTO: De overblijfselen van het huis, waarin vier personen den dood vonden. (Foto's Pax-Holland) Tegenstrijdige geruchten over onderhandelingen in Zuid-Amerika NEW YORK, 26 Aug. (D.N.B.). De New York Times meldt uit- Washington, dat de president zou overwegen niet minder dan 18 steunpunten op Engelschen bo dem in Amerika te pachten. Het blad geeft daarbij nogmaals de op vatting weer van kringen in Washington, dat Engelands schul den aan de Vereenigde Staten door de jaarlijksche pachtsom van 2 millioen dollar voor ieder steun punt moeten worden vereffend. Uit Engelsche kringen in Washington verluidt volgens het blad, dat Engeland maar al te gaarne bereid is de 6chuld/?n op deze wijze op te heffen en tegelijk kans te krijgen op nieuwe leeningen, die de Johnsonwet thans verbiedt. Naar het ministerie van oorlog mede deelt, heeft de chef van den generalen staf de chefs der generale staven van alle Mid.den-en Zuid-Amerikaansche landen uitgenoodigd een bezoek te ko men brengen aan de Vereenigde Staten ter bezichtiging van de militaire inrich tingen. Voor de eerste helft van October zijn uitgenoodigd Bolivia, Argentinië, Peru, Uruguay, Panama, de Domini- caansche republiek, Honduras, Costa Ri' ca, Guatemala en Columbia. De o\erige staten zijn uitgenoodigd, voor de tweede helft van October. Naar de New York Times uit Monte video meldt, is er in politieke kringen aldaar sprake van de mogelijkheid \an militaire besprekingen tusschen Uru guay en de Vereenigde Staten. Reeds in Juni van dit jaar bestond, tot dergelijke onderhandelingen het voornemen, waar* van men later echter weer heeft afge zien. De vertegenwoordiger van Uruguay op de conferentie van Havana, generaal Campos, vertoeft op ihet oogenblik in de Vereenigde Staten, waar hij in contact zou staan met militaire kringen. De Ver' eenigde Staten zouden reeds, volgens het blad, een volledig plan hebben voorge legd., dat voorziet in een nauw contact .tusschen de generale 6taven van beide landen en zelfs in het zenden van Ame rikaansche landingstroepen. Bij de re geering van Uruguay treden echter be zwaren naar voren. Het blad wijst erop, dat Uruguay wegens zijn ligging is aan gewezen voor de controle van den handel op ZuidrBrazilië en van La Plata. De militaire steunpunten in Uruguay zou den tot een „Zuid-Amerikaansch Gibral tar" kunnen worden gemaakt. Huil heeft echter deze berichten waarin behalve Uruguay ook Costa Rica is genoemd, tegengesproken, evenals het bericht van de „Times" over onderhandelingen met Enge land over verrekening der Engel sche schulden uit den wereldoorlog met al^tand van steunpunten voor Amerika op de Britsche bezittingen op de Bermudas en in West-Indié. Volgens berichten uit San Juan daar entegen hebben de besprekingen tus schen den president van Costa Rica en een militaire missie van de Vereenigde Staten tot volledige overeenstemming geleid. Bijzonderheden zijn nog niet be kend. De militaire missie reist thans, naar de Associated Press meldt, naar Nicaragua en andere landen van Mid den Amerika door. DE LEIPZIGER MESSE ZONDAG GEOPEND LEIPZIG. 26 Aug. (D.N B.). De Leip- zigre najaatsrnesse is gisteren geopend. Er heerschte groote drukte op de beurs terreinen. Volgens mededeeling van het bureau der Messe zijn te Leipzig reeds .vijfduizend buitenlandsche koopers aan gekomen. ■s-GRAVENHAGE, 26 Aug. Zijn bezichtigingstochfen door de Nederlanden voortzettende, be zocht rijkscommissaris Rijksminis ter Seyss-lnquart op den 25sten Augustus Zeeuwsch-Vlaanderen, dat over Antwerpen en Gent be reikt werd. In Sluis werd de rijkscommissaris in het raadhuis der stad door burgemees ter A. F. J. Aaernoudts ontvangen, die hom in een korte voordnacht de ontwik keling en den huidigen toestand van de stad schilderde. In het vervolg van de beziohfigings- r.eis bezocht de rijkscommissaris Axel. Daar werd hij in het raadhuis door bur gemeester F. Blok ontvangen, die den rijkscommissaris in een korte toespraak begroette. Als laatste 6t«ad werd Hulst bezich tigd. Ook daar had een ontvangst plaat* door, den burgemeester, den heer B. A. Th. M. Truffino, met wien de rijkscom missaris in een vrij lang onderhoud de vraagstukken en nooden der stad be sprak. Na het bezoek aan de stad Hulst werQ de terugreis aanvaard. Financiering van den oorlog levert geen moeilijk heden op BERLIJN, 26 Aug (D.N.B.) Ten aanzien van de Duitsche oorlogsfinan ciering -wordt van welingelichte zijde het vólgende aan het D.N.B. medege deeld: De actueele problemen in Engeland zijn: gedwongen sparen, belastingver- hooging en steeds nieuwe oproepen tot inteekenen op Engelsche oorlogsleenin- gen. In Duitschland zijn ai deze drie zaken niet actueel. De stortingsover schotten bij de Duitsche spaarbanken hereiken maandelijks een peil, dat tot dusverre nog niet is voorgekomen. Er is ook geen propaganda noödig voor de Duitsche rijksoorlogsleening, want de kapitaalmarkt neemt maandelijks ruim 2 milliard mark rijkspapieren op. Eerst kortgeleden konden de voorwaarden der 4 pct.-rijksschatkistbiljetten ten gunste van het rijk gewijzigd worden. De looptijd van deze leening, die tot dusverre 10 jaar bedroeg, is op 20 jaar verdubbeld Een discussie over belas- tingverhoogingen komt in Duitschland niet voor, maar wel is zoo juist een belastingverlaging aangekondigd, die van belang is. De belasting op toegeno men inkomen, welke in het voorjaar van 1939 werd ingevoerd en die 15 pet. nedroeg van het deel van het inkomen, dat lag boven het inkomen van het voorafgaande jaar, is afgeschaft. De nieuwe regeling wordt terstond van kracht. Terwijl voor het begrootings- jaar 1939 in totaal rond 24 milliard mark belastingen opgebracht werd, zal dit tot eind Maart 1941, in het loopende belastingjaar, volgens uiteenzettingen van staatssecretaris Bernhardt van het Rijksministerie van financiën minstens 25 milliard mark zijn. Pan-American Airways zullen alleen bij slecht weer op Bermuda-eilanden dalen WASHINGTON, 26 Aug. (D.N.B.). De minister van buitenlandsche zaken, Huil, heeft in de persconferentie ten aanzien van de berichten dat de re- geering der Vereenigde Staten toege stemd heeft in regelmatige tusschen- landingen van de Pan-American Air ways op de Bermuda eilanden, ver klaard, 'dat dit niet juist is. De regee ring der Vereenigde Staten is nog steeds tegen het in beslag nemen van, of de censuur óp de Amerikaansche post. Hij zal onderzoeken om welke re denen 'de Pan-American vlieghooten thans veelvuldiger op de Bermuda- eilanden dalen. De Pan-American Airways Company publiceert in de „New York Herald Tri bune" een mededeeling inhoudende, dat zij „ondanks de aankondiging van de Amerikaansche regeering, de Engel sche poslcontróle op de Bermuda-eilan den toe te laten, zal probeeren do vluchten over den Atlantischen Oceaan zonder tusschenlanding op deze eilan den te doen. Evenals tot dusver zullen de vliegtuigen 'der maatschappij alleen hij zwaren tegenwind of slecht weer op de Bermuda's landen. Tevens deelt de maatschappij mede, dat bij de laatste 85 Atlantische vluchten 29 maal tus- schenlandingen op dc Bermuda's ge daan zijn. Daarbij heeft, de Britsche censuur gemiddeld vijftig procent van de meegenomen post in beslag geno men. BERLIJN, 26 Aug. Naar het D.N.B, verneemt hebben in den nacht van 25 op 26 Augustus verscheidene vijande lijke vliegtuigen boven het stadsgebied van Groot-Berlijn gevlogen en op twee voorsteden brandbommen uitgc worpen. Behalve een brand in een boschje werd er geen schade aangericht. Een der vliegtuigen die boven Berlijn gevlogen hadden, werd op den terugweg «oor luchtdoelartillerie neergeschoten. DE TORPEDEERING VAN DEN GRIEKSCHEN KRUISER „HELLI" ATHENE, 25 Aug. (Stefani). De Grieksche bladen publiceercn een offi cieus communiqué, luidende: „In ver band met zekere in het buitenland in omloop gebrachte berichten zijn wij in staat uit gezaghebbende bron te verkla ren, dat tot dusverre niets is komen vast te staan omtrent de identiteit van den onderzeeër, die den kruiser „Helli" heeft getorpedeerd." Met dit communiqué wordt gedoeld op een Engelsch bericht, volgens hetwelk een onderzoek zou heb ben uitgewezen, dat de torpedo van Ita- liaanschen oorsprong was. ZEVEN BULGAARSCHE INDUSTRIEELEN GEARRESTEERD SOFIA, 25 Aug. (D.N.B.) Op bevel van den hoofdcommisaris van politie te Sofia zijn zeven Bulgaarsche industrieë- len onder wie twee joden, in hechtenis genomen en geinterneerd. Zij hadden getracht de wetten tot bescherming van de arbeiders te ontduiken. Zonsondergang 20.42 uur. Zonsopgang 6.52 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang cn zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1