Singapore luchtbasis voor Amerika? Duitsch protest tegen de beschieting van reddingsvliegtuigen DE NIEUWE POLITIEK VAN JOEGOSLAVIË DE EEMLANDER Mr. dr. Scholtens van zijn functie ontheven Via Zwitserland te Londen overhandigd Japansche pers over een „omsingeling Mislukte aanval op Berlijn BOMMEN BIJ MIDDELBURG Dinsdag 27 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang Ne. 50 ECONOMISCHE MAATREGELEN VERDUISTERING IS NOG SLECHT KABINETSCRISIS IN EGYPTE Bommen bij Eindhoven neergeworpen Engelsche verliezen: 74 vliegtuigen DE VERDUISTERING AMERSTOORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0i65; per m. - week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer9 f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 HIJS DE* ADVERTEnlIEN van 14 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcnticn voor de helft van den prijs. Kleine Advertcntiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 Daverend ronken de motoren, sneller en sneller draaien de propellers, een Duitsch He 111 gevechtsvliegtuig gereed om te starten voor een vlucht naar het vijandelijk gebied (f0U) Weltbild) BERLIJN, 27 Aug. (D.N.B.). Het Duitsche ministerie van bui- tenlandsche zaken heeft de Zwit- sersche regeering verzocht de vol gende nota der rijksregeering aan de Britsche regeering te doen toe komen: Den laatsten tijd zijn in een reeks van gevallen Duitsche reddings vliegtuigen blootgesteld geweest aan aanvallen van Britsche strijd krachten, die een grove schending van het volkenrecht beteekenen en door uitzonderingsbepalingen of voorbehouden geenszins ge rechtvaardigd kunnen worden. Een Duitsch reddingsvliegtuig, duidelijk kenbaar aan het geheel witte opper vlak en het Roode Kruis, neemt de be manning van een verongelukt vliegtuig, die zich in een rubberboot wist te red den, aan boord. (Foto Weltbild). Het betreft bier de volgende gevallen: 1. Op 6 Juli 1910 is een reddings vliegtuig ten Noordwesten van Stavan- ger door een Britsche vliegboot bescho ten. Het vliegtuig kon landen, hoewel het acht treffers had gekregen. 2. Op 11 Juli 1940 is een reddings- vlucht op 30 zeemijlen ten Zuidoosten van Portland een reddingsvliegtuiu door een vijandelijk vliegtuig van bet type Bristol Blenheim neergeschoten. ITet vijandelijke vliegtuig viel ook op het water liggende reddingsvliegtuig nog herhaaldelijk aan. In totaal werden vijf aanvallen gedaan. De bemanning kon zich slechts met de grootste moeite in de rubberboot in veiligheid brengen. 3. Op 20 Juli 1940 is een Duitsch red dingsvliegtuig hij het zoeken naar een Duitschen jager, die op (het. Kanaal ge daald was, ongeveer 30 kilometer ten Noordoosten van Cherbourg beschoten door een Britschen jager van het type Hurricane. Het Britsche vliegtuig vioog eenmaal rechts en eenmaal links Tangs het reddingsvliegtuig en viel daarna van achteren aan, ofschoon het ro.de kruis den Britschen vlieger, die meer malen om (het vliegtuig had crevlogcn, niet ontgaan kon zijn. evenmin als het feit, dat het reddingsvliegtuig niet ge wapend was. Na dezen aanval, die ge lukkig geen resultaat had, verdween het Britsche toestel. Eenige uren later werd bet reddingsvliegtuig opnieuw van achteren beschoten door een Britsch vliegtuig, ditmaal \an het type Bristol Blenheim. Twee Duitsche jagers, die na den eersten aanval zich ter bescher ming van het reddingsvliegtuig naar de plaats begeven hadden, verdreven den aanvaller. 4. Op 27 Juli 1940 is een Duitsch red dingsvliegtuig hij zijn pogingen tot hot redden van een gevallen ïager op 51 gra' den 12 minuten N.B. en 1 graad 40 min. OL. boven het Kanaal door twee Brit sche jagers neergeschoten. Een lid der bemanning kon later gered worden. De vier overige inzittenden worden ver mist. 5. Op 28 Juli 1940 is een Duitsch red dingsvliegtuig op onge\ecr 10 k.m. van Boulogne door twee Britsche jagers neergeschoten. Drie man werden gered: De rechtspositie der Duitsche red dingsvliegtuigen is gebaseerd op een na tuurlijke analoge toepassing van de overeenkomst over de gelding der be ginselen van de Geneefsche conventie voor den zeeoorlog van 8 October 1907. Krachtens artikel 3 daarvan wordt hospitaalschepen een principieele on schendbaarheid toegekend. De Duitsche reddingsvliegtuigen zijn ongewapende bijzondere vliegtuigen, die niet voor eenig militair doel gebruikt, worden. Zij doen uitsluitend dienst voor het redden van menschenlevens zonder on derscheid van nationaliteit. Ook de be manningen van Britsche vliegtuigen zijn herhaaldelijk door Duitsche red dingsvliegtuigen gered. In overeenstem ming met artikel IS van de Geneefsche conventie tot verbetering van het lot van gewonden en zieken van het te vel de staande leger (conventie van 27 Juli 1929) zijn de Duitsche reddingsvliegtui gen. wit geverfd en aan alle zijden voor zien van het roode kruisteeken. Aan het staartvlak voeren zij de rijksdienstvlag. Zn hebben een kenteekening, bestaande uit vier letters en een D. De bemanning bestaat uit leden van de weermacht, in uniform met een roode kruisband om den arm. Deze mannen hehben slechts een pistoal ter zelfverdediging. Uit dit alles blijkt, dat de Duitsche reddings- ^liegtuigen, zoowel wat hun uitrusting »ls wat hun gebruik betreft, in ieder op zicht voldoen aan de voorschriften van de Ganeefsche conventie. De Duitsche regeering constateert derhalve, dat het optreden van Britsche strijdkrachten tegen Duitsche reddings vliegtuigen, dat door geen enkele mili taire noodzaak gerechtvaardigd kan worden, niet alleen in strijd is met alle beginselen van menschel ij kheid, maar ook een grove schending van het vol kenrecht vormt. Dit optreden kan na tuurlijk niet verontschuldigd worden door het feit, dat de Britsche regeering in een nota van 11 Juli 1940. die door bemiddeling van de ambassade der er- eenigde Staten te Berlijn aan de Duit sche regeering deed toekomen, ten aan zien van de toepassing der beginselen, er vat in de genoemde overeenkomsten van 1907 en 1929, op gevallen van dezen aard eenzijdige en ongerechtvaardigde beperkingen heeft gemaakt. De uiteenzetting in de Britsche nota en het feitelijke optreden der Britsche strijdkrachten dwingen veeleer tot de conclusie, dat het de Britsche regee ring bij de ruwe behandeling van Duit sche reddingsvliegtuigen en hun be manning er om te doen is den red dingsvliegtuigen elke volkenrechtelijke bescherming te ontzeggen en elke red dingsactie ten behoeve van vliegtuig bemanningen, die in nood verkeeren, te verhinderen. De Duitsche regeering zal daarop met de maatregelen, die haar gepast voorkomen, antwoorden. Het land heeft behoefte aan een aanzienlijken graandnvoer AGRAM, 27 Augustus (D.N.B.) De minister van handel heeft een verordening uitgevaardigd welke over 14 dagen in werking treedt en waarbij in Joegoslavië het eenheids- meel wordt ingevoerd. De regeering wordt gemachtigd alle niet voor eigen gebruik benoodigde hoeveel heden tarwe in beslag te nemen. De secretaris-generaal van het mi nisterie van handel verklaarde aan journalisten, dat van een uitvoer van tarwe en mais dit jaar. geen sprake is, dat integendeel honderdduizend ton tarwe naar Joegoslavië moet worden ingevoerd. Voorts zal de tarweprijs, die krachtens een regeeringsverordening van eenige dagen geleden voorloopig op 250 dinar per dubbele centenaar was vastgesteld, op de basis van 300 dinar gestabiliseerd worden. Ministerpresident. Zwetkowitsj heeft in een radiorede het volgende gezegd: „De economische en sociale voorzorgs maatregelen van Joegoslavië onder de huidige omstandigheden ei6chen ver stand en volkomen vastbeslotenheid, in dien men wenscht, dat breede kringen der bevolking getuigenis afleggen van welvaart en de vastbeslotenheid, waai de binnenlandsche politiek der regee ring in het kader, van deze nationale overeenkomst streeft. Om dit streven zoo snel mogelijk te verwezenlijken zal de regeering daarbij steunen op de nieuwe beginselen en ervaringen, welke zij uit de huidige internationale ver houdingen heeft afgeleid. De hervor mingen zullen de politiek van de Servo- Kroatische overeenkomst niet aantas ten. De verwezenlijking hiervan zal consequent tot het einde toe worden na gestreefd. In een officieele mededeeling over een bijeenkomst der Joegoslavische re geering te Agram wordt gezegd, dat de politiek van nationale samenwerking moet worden voortgezet. De regeering heeft voorts maatregelen in voorberei ding, welke noodig geworden zijn door de aanpassing der Joegoslavische volks huishouding bij de groote veranderin gen in Europa en die voortgezet wor den om voor Joegoslavië een weldoor dachte economische en sociale politiek mogelijk te maken. Bijzondere aandacht heeft men geschonken aan de volks voeding in verband met den oogst van dit jaar. Ook de groote openbare werken, vooral het vruchtbaar maken van lano zijn besproken. De regeering heeft bo vendien ingestemd met het besluit, van den minister van handel om in het bui tenland door speciale afgezanten aan zienlijke hoeveelheden voedbel te laten reserveeren. Engelschen nemen post in beslag NEW YORK, 27 Aug. (D.N.B.). Aan boord van het uit Lissabon komende Dixie Clipper vliegtuig hebben Britsche cencor6 weer tijdens een tusschenlan- ding op de Bermuda-eilanden een aan tal zakken post. in beslag genomen. N, 's-CRAVENHAGE, 27 Aug Dc verduisteringsbepalingen worden zoo wel in de huizen als bij de voertuigen, nog steeds niet naar behooren nage leefd. Dit blijkt wel hieruit, dat de Haagsche politie in de week van 12 t.m. 18 Augustus j.l. niet minder dan 320 processen-verbaal ter zake heeft opgemaakt. In den afgeloopen nacht bedroeg dat aantal alleen al 58. LONDEN, 27 Aug. (D.N.B.). - Naar Reuter uit Cairo meldt, zou de Egyptische ministerpresident Hassan, Sabry koning Faroek gis teren zijn ontslag hebben aangebo den. De koning zou hem verzocht hebben een nieuw kabinet te vor- Dc historische Duitsche kerk bij Derichs gelsche vliegtuigen met bommen bestookt weiier werd tijdens een aanval door En en volkomen vernield. (Foto Weltbild) TOKIO, 27 Aug. (D.N.B.), Het blad „Hotsji Sjimboen" bespreekt een uit lating van den Amerikaanschen admi raal Yarnell over een gebruik van Sin gapore als vlootbasis der Vereenigde Staten en schrijft: Het is voor Japan niet. mogelijk een dergelijk voornemen stilzwijgend voor bij te gaan. Japan heeft door zijn vi tale verkeerswegen bij een dergelijke verandering te groot belang. Tot. dus ver waren de krachtverhoudingen tus- schen Japan en Amerika in den Stil len Oceaan gelijk. Een opdringen van Amerika in den Stillen Oceaan zou echter een versterking van de Ameri- kaansche macht tegenover Japan be teekenen. Singapore is een der sterkste steunpunten, doch heeft in handen \an de Engelschen slechts de beteekenis van een tweede vlootbasis. Als het een Amerikaansche vlootbasis zou worden, zou Japan tusschen twee vuren wor den gezet Japan zou daarmede voor het gevaar komen te staan, door Ame rika te worden omsingeld. In dit ver band zijn de geruchten over een defen sie-overeenkomst tusschen Australië en de Vereenigde Staten van beteekenis. Zouden 'de Vereenigde Staten Singa pore werkelijk als vlootbasis krijgen, dan moet dat zoo verklaard worden, dat Engeland en Amerika gemeen schappelijk Japan willen uitdagen. In dat geval zouden zij Japan meesleuren in een gemeenschappelijke catastrophe in den Stillen Oceaan. Het blad „Kokoemin Sjimoen" schrijft: De uitingen van Yarnell toonen aan. dat de Amerikaansche openbare meening tegenover Japan buitengewoon vijandig geworden is. Dit bewijst, dat de positie ve politiek der Vereenigde Stalen in het Verre Oosten steeds vastere vormen aa'nneemt en zich afwendt van de tot dusver gevolgde beginselen van status quo. In Japan wordt de opvatting ster ker, dat de Vereenigde Staten probeeren de landen van den Stillen Oceaan on der hun invloed te brengen. De Ameri kaansche activiteit op dit gebied zal door Japan met de grootste aandacht worden gadegeslagen. Ingeval de Vereenigde Staten agressief zouden worden, zou Japan dienovereenkomstig maatregelen van verdediging moeten nemen. .Meharisti de typische Italiaansche kameelruiters, tijdens een verkennings tocht gedurende den strijd in Afrika (Foto Weltbild) BERLIJN, 27 Aug. (D.N.B In den afgeloopen nacht is te Berlijn en omgeving weder luchtalarm ge maakt. Verscheidene vijandelijke vliegtuigen trachtten Berlijn aan te vallen, doch zij werden reeds in de buurt van Brandenburg door lucht doelgeschut en zoeklichten gedwon gen terug te keeren. Een vliegtuig vloog op groote hoogte over het stadsgedeelte van de rijkshoofdstad. Bommen werden niet uitgeworpen. Een bloemisterij is beschadiqd Een bom is niet ontploft MIDDELBURG, 27 Aug. In den af geloopen nacht omstreeks 12 uur zijn door een Engelsch vliegtuig drie zware bommen in de omgeving van den Noordweg uitgeworpen en tot ontplof fing gekomen. Een vierde hom viel op een weiland in dezelfde omgeving en is op het oogenblik nog niet ontploft. Aan de woningen in de huurt en aan een bloemisterij is vrij veel schade toe gebracht, doch persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Uit de weide, waar in de nog niet ontplofte bom ligt, had de eigenaar juist'gisteren zijn vee w eg gehaald Enkele woningen in de om geving worden thans ontruimd, om ver dere schade hij eventueel© ontploffing te voorkomen. Ook lerseke getroffen IERSEKE, 27 Aug. Heden morgen omstreeks halfvijf zijn in een weiland door een vliegtuig vijf bommen uitgeworpen, ten Oosten van het kanaal van Zuid-Beve land. Er werd geen schade aange richt, noch kwamen er persoon lijke ongelukken voor. EINDHOVEN, 27 Aug. In den nacht van Zaterdag op Zondag is ca. half éen luchtalarm gemaakt, toen Engclsche vliegtuigen een aanval deden, waaromtrent het hoofd van den luchtbeschermings dienst meedeelt, dat. twee brisant bommen en een groot aantal brand bommen werden uitgeworpen, waar van reeds'25 zijn opgespoord. Alle projectielen kwamen neer in het veld tusschen Strijp en Gestel, waar zij slechts geringe schade in het land aanrichtten. Persoonlijke ongelukken vielen niet voor, even min zijn er gebouwen beschadigd. In wijden omtrek bevinden zich geenerlei militaire objecten. BERLIJN, 27 Aug. (D.N.B.). - Naar zooeven bekend is geworden, heeft de Duitsche luchfmaclu gisteren 67 Brit sche vliegtuigen in luchtgevechten neer gehaald. Zeven Britsche toestellen wer den op den beganen grond vernield. Achttien Duitsche vliegtuigen zijn niet teruggekeerd. Zonsondergang 20.40 uur. Zonsopgang 6.53 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren). zij hadden schotwonden. Twee inzitten den worden vermist. 6. Op 2S Juli is een ander Duitsch reddingsvliegtuig, dat poogde redding te brengen, in het onder 5 genoemde ge val, eveneens hevig door Britsche ja gers beschoten, het moest zijn pogingen opgeven met beschadigingen en twee gewonde leden der bemanning. T N twee andere gevallen getuigen ern* stige omstandigheden voor het neer schieten van reddingsvliegtuigen door Britsche strijdkrachten. Zoo is op 1 Juli een Duitsch reddingsvliegtuig op een reddingsvlucht verloren gegaan op 20 zeemijlen \an de Engelsche kust en een ander reddingsvliegtuig is op 20 Juli niet teruggekeerd van een vlucht boven het kanaal, die het brengen van red ding ten doel had. Secretaris-generaal van het departement van Sociale Zaken 's-GRAVENHAGE, 27 Aug. Officieel wordt medegedeeld: De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandschc gebieden heeft den secretaris-generaal van het depar tement van Sociale Zaken, mr. dr. A. L. Scholtens, van zijn functie ontheven. Met de leiding van het departement van Sociale Zaken is de ambtenaar met het grootste aantal dienstjaren, ir. R. A. Ver- wey belast.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1