De verwachtingen van Hongarije zijn thans volkomen bevredigd DE EEMLANDER Weensche uitspraak wekt tevredenheid I 9 2 5 Durgerdam en Doetinchem vannacht gebombardeerd Geestdrift in Boedapest Luchtaanval op Berlijn De verliezen der Britsche marine Zaterdag 31 Augustus 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 54 19 2 5 19 4 0 I 9 4 0 Geen slachtoffers te betreuren PAISH ZAL DE V.S. VERLATEN ZUID WIND HET ONGELUK TE ZALTBOMMEL COMMISSIE VAN ONDERZOEK Grieksche lichtingen opgeroepen AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per O week f 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2 85 Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 aJJS OER UIUIE||[IEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertcntiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0 05 ZETELDEPARTEMENT VAN KOLONIËN 's-GRAVENHAGE, 30 Aug. Met in gang van heden is de zetel van het de partement van koloniën overgebracht naar Carel van Bylandtlaan 12 (tele foon 111957), waar ook het technisch bu reau van het departement van koloniën blijft gevestigd. De navolgende onderdeelen van het departement zijn gevestigd in de van Beverningk'straat 134 (telefoon 550337): a. Afdeeling C (militair personeel) van het commissariaat voor Indische Zaken, b. Het bureau van den vertegenwoor diger van de Indische Weeskamers enz. c. Het bureau van den raadsman voor studeerenden. WEENEN, 31 Augustus (D.N.B.) De Hongaarsche minister-president, graaf Teleki. de Hongaarsche minister van buitenlandsche zaken, graaf Csakv, en de Roemeensche minister van buitenlandsche zaken, Manoilescu, zijn gisteravond uit. Weenen vertrokken. De Rijksminister van buitenlandsche zaken, von Ribben trop, heeft de Hongaarsche en Roemeensche staatslieden op het Ostbahnhof uitge leide gedaan. Te Boekarest is officieel meegedeeld, dat er vannacht onder voorzitterschap van Koning Carol een kroonraad gehouden is. De Roemeensche gezant in Berlijn gaf een schildering van het verloop der besprekingen te Weenen. De ministerpresident deed mededeeling van den door Duitschland en Itafië gegeven waarborg der inte griteit en onschendbaarheid van het Roemeensche staatsgebied. T~\ E Hongaarsche openbare meening ziet in de uitspraak een waar- devolle bijdrage tot den Europeeschen opbouwarbeid, alsmede de definitieve liquidatie van het verdrag van Trianon. Hongarije, zoo verklaren politieke kringen, zal bereidwillig zijn rol in het nieuwe Europa aan de zijde van de mogendheden van de as op zich nemen. De verwachtingen van Hongarije zijn volkomen bevredigend. De uit spraak maakt het mogelijk, dat in de toekomst met Roemenië niet alleen een normale maar zelfs een vriendschappelijke verhouding tot stand komt, hetgeen twintig jaar lang door de intriges van de mogend heden der vroegere Entente verhinderd is. DE Hongaarsche hoofdstad was Vrijdagavond wegens den te rugkeer van de Hongaarsche dele gatie uit Weenen met vlaggen ge tooid en volop verlicht. De zoek lichten der luchtverdediging vorm den een bundel stralen in het luchtruim. Toen de extratrein met de delegatie het versierde station tegen middernacht binnenreed, klonken de volksliederen van Hongarije en van Duitschland en Italië. Een geestdriftige menigte bereidde de teriigkeerende delegatie een daverende ontvangst. De vreugde der bevolking over den trugkeer van Zevenburgen werd dankbaar en spontaan tot uiting gebracht in spreekkoren met de namen van den Führer en den Duce. De delegatie werd door alle leden van het kabinet alsmede door vertegen woordigers van het leger en van het ge meentebestuur ontvangen. In antwoord op de tot hem gerichte woorden van welkom, sprak de minister van-.buiten landsche zaken graaf Csaky over de dankbaarheid welke thans eiken Hon gaar vervult jegens de asmogendheden voor haar rechtvaardige uitspraak. Op bet stationsplein schreden graaf Csaky en graaf Teleki langs het front van een eerecompagnie oudstriiders. De indruk in J oego-Slavië De Joegoslavische openbare meening is diep onder den indruk van de snel heid van de oplossing. In leidende politieke kringen verge lijkt men de snelle en door een streven naar een blijvend evenwicht gedragen oplossing met het vroegere onvermogen van de democratische staten in het "Westen om zulke problemen te ontwar ren. Thans wordt door de mogendheden van de as ook op diplomatiek gebied met de op de slagvelden beproefde tak- tiek van het moedig toegrijpen. Zoo wordt een voor geheel Zuid-Oost Europa bevorderlijke ontspanning van den toe stand geschapen. Het avondblad „Slowo" wijst er op. dat Bulgarije thans met voldoening kijkt naar de edelmoedige taak van Duitsch land en Ttalië tot het scherpen van vrede en het tot stand brengen eener nieuwe orde in het Zuid-Oosten van Europa. Daarom volgt Bulgarije met vreugde en hoop het Duitseh-ltaliaansche ontreden. „Vredesdaad van de as voor het Do- naubekken". Onder dergelijke opschrif ten maakt de Duitsche pers in grooten opmaak melding van de scheidsrechter lijke uitspraak van Weenen, waarom de Roemeensche en de Hongaarsche regee ring de Riiksregeering en de Italiaan- sche regeering verzocht hadden. De asmogendheden. zoo schrijft de „Boerscn-Zeitung". stonden voor een moeilijke taak. Het betrof de ontknoo ping van een qeo?raphisch en ethnngra phisch hoogst ingewikkelden toestand welke door het dictaat der Westelijke mogendheden van 1910 ontstaan was. De kern van het kwaad ligt ook hier in het prineipieele standpunt van de z.g. over winnaars van 1918: wie met Frankrijk en Engeland was meegegaan en wien men niet zoo gevaarlijk achtte als Italië werd op kosten der overwonnenen rijk beladen. Hetgeen na oplossing van de- Rus- sisch-Roemeensche kwestie over Besara- bië, na het Bulgaarsch-Roemeensche accoord over de Dobroedsja en na het de uitspraak van Weenen als het door Duitschland en Italië gewaarborgde Roemenië thans onaantastbaar voor ons staat, is een Roemeensche staat in zijn natuurlijk gegroeiden vorm, in histo risee en ethnographisch gerechtvaardig de grenzen, een staat die zijn volk een gelukkige toekomst verzekert De wen- schen van Hongarije zijn in vervulling gegaan. Alle mogendheden van het Do- naubekken en met hen heel Europa pro- fiteeren van de thans in vollen omgang en definitief verwezenlijkte kalmeering van het Donaubekken. De belangrijkste factor, zoo schrijft de Berlijnsche correspondent van het „Hamburger Fremdenhlatt". is dat de Engelsche invloed uit Zuid-Oost Europa erdreven is, waar zooals bekend de Engelsche garantie aan Roemenië als springplank voor plannen tot uitbrei ding van den oorlog der westelijke mo gendheden moest dienen. In plaats daarvan komen de heide asmogendhe den door een formeele verplichling en met haar geheelen politieken invloed voor de integriteit en onschendbaarheid van het Roemeensche staatsgebied op, dat met den 30en Augustus 1940 zijn nieuwen en definitieven vorm ontvan gen heeft. In den daad van de asmogendheden openbaart zich opnieuw de geest van de Europeesche kalmeering als tegenstel ling tot den Britsrhen zin naar inter ventie en uitbreiding van den oorlog. Slowakije heeft zijn levensvatbaarheid al lang bewezen. Met Bessarabië is oud- Russisch gebied weer bij Rusland geko men. De Zevenburgsche oplossing van 30 Augustus 1940 echter beteekent de laatste herziening welke door het wille keurige dictaat der Westelijke mogend heden van 1919 noodig geworden was. Daarmede is de buitenlandsche politieke waarde der garantie welke Duitschland en Italië het koningrijk Roemenië ver- loenen, voor de geheele Europeesche toe komst van buitengewone beteekenis. Het geheele. Donaubekken is nl. thans ont trokken aan de egoïstische en vreemde invloeden van derde mogendheden, voor welker praktijken F.geland en Frankrijk een roemloos voorbeeld waren. Zoo verstaan Duitschland en Italië, besluit het Hamburger Fremdenhlatt, hun taak voor den vrede van Europa. Gaarne willen wij langs dezen weg onzen dank betuigen aan alle Dames-Cliëntèle voor het genoten vertrouwen in de af- geloopen j jaar. Wij verzekeren U, dat dit door ons op zeer hoogen prijs gesteld wordt. Aanbevelend: FIRMA DUIM BURGER Arnhemsche weg 26 Tel. 2977 SCHELLINGWOUDE, 31 Aug. Het dorp Durgerdam in Amsterdam-Noord werd in den afgeloopen nacht zwaar getroffen. Een 20-tal van de 150 woningen werd meer of minder ernstig bescha digd bij een aanval van. een Engelsch vliegtuig, dat een viertal bom men in deze omgeving neer heeft geworpen. Twee bommen kwamen in het Buiten-Y terecht. Een derde bom kwam in een weiland te vallen en een vierde brisantbom kwam op den Waterlandschen Zee dijk tot ontploffing. Het was deze laatste bom, die een ontzettende ravage aanrichtte. Hij viel neer op nog geen tien meter van de dijkwoningen in het Westeinde van het dorp. Tj^EN geweldige explosie deed de hui- ■^zen op hun grondvesten trillen. De gevolgen waren verschrikkelijk. De voorgevels van de meest nabij 6taande woningen werden zwaar beschadigd. Scherven drongen door dikke steenen muren en richtten groote verwoesting aan in de woon- en slaapkamers. De da ken werden schoongeveegd en honder den ruiten, zoowel aan de voor- als ach terzijde van de huizen werden finaal uit hun sponningen geslagen. De dra den van het electrische net kwamen op de straat te liggen en leverden groot gevaar op voor de talloozen, die zich geheel overstuur op den weg bevonden. Wanneer, ooit het feit, dat geen personen gedood noch gewond wer den een wonder genoemd mag wor den, was het in dit geval. Slechts een dame moest zich wegens lichte hoofdverwondingen onder genees DUITSCHLAND'; nncAun /-•>- - - RUSLAND WEEHEN V >v BELÖKADO JOEOO'SLAVIE DE nieuwe grens van Hongarije zooals ze ongeveer zal loopen is op deze kaan met een vette lijn aangegeven. Het gearceerde gebied tot aan de bloklijn is liet Hongaarsche grondgebied, zooals dat vóór den wereldoorlog van 1914—101$ was. De kruisjeslijn geeft de grens aan zooals die bij het. thans practisch celiauidccrde. verdrag van Trianon in 1920 was vastgesteld. Het ge stippelde gedeelte is gisteren aan Hongarije overgedragen. kundige behandeling stellen. Mid den in den nacht verschenen de 6chut- en sloopdienst, brandweer en G. E. W. ter plaatse. Ook Doetichem getroffen Verder zijn in den afgeloopen nacht bij Doetichem enkele bommen uitge worpen. Een bom kwam terecht in een stuk bouwland te Gaanderen onder Doe tichem. De ruiten van enkele omlig gende huizen werden vernield, terwijl eenige bomscherven door de muren drongen en aan het meubilair schade toebrachten. Vermoedelijk zijn bommen terecht gekomen in de bosschen van het landgoed „Slangenburg", doch ze zijn nog niet gevonden. De conferentie te Krajowa SOFIA, 31 Aug. (D.N.B.Als Jong- ste resultaat van de besprekingen ie Krajowa meldt 't avondblad „Wtscher", dat reedt overeenstemming is bereikt over territoriale vraagstukken en over het-ruilen van de bevolkingen. Nog niet opgelost zijn de vraagstukken over het tijdstip, waarop de Bulgaarsche troepen zullen binnen marcheeren en over de financieele schadeloosstelling. Het hoofd van de Roemeensche delegatie heen zich naar Boekarest begeven om aan wijzingen te ontvangen. Naar het blad „Sora" schrijft., hebben slechts de financieele vraagstukken de onderhandelingen vertraagd. De tus- schen de leiders der beide delegaties ge voerde besprekingen zijn, naar verder in het bericht gezeed wordt, voor het verloop der onderhandelingen beslissend geweest. De berichtgever meent, dat de onderhandelingen binnen enkele dagen, wellicht reeds Zondag, besloten zullen worden. In den loop van dezen dag vindt wederom een bijeenkomst der de legatieleiders plaats. DE BERGING VAN DE „RHENUS 127- WILLEMSTAD, 31 Aug. - Bij de ber ging van het motorschip „Rhenu6 127" dat op 30 Mei j.l in het Hollandschdiep bij Willemstad op een mijn liep en zonk, zijn verscheidene Rpigische krijgs gevangenen naar boven gebracht. In een massagraf zijn de stoffelijke resten bij gezet. Geen militaire doelen aangevallen BERLIJN, 31 Aug. (D.N.B.). Ia den afgeloopen nacht hebben de Engelsclien hun aanval op de rijkshoofdstad voort gezet. Na middernacht werd gedurende ruim twee uur luchtalarm gemaakt. Verscheidene Britsche vliegtuigen vlo gen in dit tijdvak boven het stadsge bied van Berlijn en wierpen op verschil lende plaatsen talrijke brand- en bri santbommen uit. De bommen vielen in de binnenstad alsmede in wooonwijken en deden in woonhuizen en openbare gehouwen dakbranden en instortingen ontstaan. In Neukoelln viel een hom op een ziekenhuis, waardoor er brand ont stond. Twee andere bommen vielen op de belendende kerk. Militaire doelen werden niet aangevallen. Als gevolg van de ordelijke houding der bevolking kon vermeden worden, dat een groot aantal slachtoffers gemaakt werd. Drie burgers zijn ernstig en drie anderen licht ge wond. Er zouden nog meer dergelijke figuren in Amerika zijn NEW-YORK, 31 Aug. (D.N.B.) De Britsche ambassadeur heeft zijn landgenoot Paish aangezegd de Ver- eenigde Staten zoo snel mogelijk te verlaten. De ambassadeur verklaar de, dat dit, in het. belang is van de Engelsch-Amerikaansche betrekkin gen". Op de jaarlijksche vergadering van het Amerikaansche verbond van oud strijders hebben talrijke deelnemers de uitwijzing geeischt van den Engelschen propagandist, Pai6h. in verband met diens pogingen Amerika te bewegen tot deelnemen aan den oorlog. Overste Stromer beschuldigde Paish er van de Amerikaansche gastvrijheid te schen den en kenmerkte diens uitlatingen als een beleediging voor het verstand van het Amerikaansche volk. Paish, die in tusschen uit Washington te Larchmont, in den slaat New York is aangekomen, verklaarde daar tegenover Amerikaan sche verslaggevers, dat hij naar de Ver eenigde staten was gekomen om „Ame rika te helpen". Hij zou alles doen om de Vereenigde Staten buiten den oorlog te houden, daartegenover heeft senator Wheeler in een vandaag afgplegde ver klaring er aan herinnerd, dat Pai6h onlangs met een duidelijkheid, dip geen ruimfe tot misverstand laat, heeft be weerd, dat hij de man is, die Amerika in den oorlog heeft betrokken en dal hij Amerika ook in dezen oorlog zal halen. In dit verhand heeft Wheeler opgemerkt, dat Engeland ongekende bedragen uitgeeft voor propaganda in rlr> Vereenigde Staten en dat honderden d/»rgeliiken figuren als Paish op het oogenhlik pogen Amerika te bewegen aan don oorlog deel te nemen. U/y Ae/pen (/L/ GRATIS VOETONDERZOEK LANGESTRAAT 36 TEL.3II8 PEDICURE EN MASSAGE De Rijkscommissaris stelt een groot bedrag beschikbaar 's-GRAVENHAGE, 31 Aug. In tegen stelling met de tot nu toe genoemde ge tallen betreffende de slachtoffers van het ongeluk met de spoorbrug te Zalt- bommel welk werk werd uitgevoerd door de Nederlandsehe Spoorwegen en de Nederlandsehe Dokmaatschappij te Amsterdam kan thans worden mede gedeeld. dat tot op heden het ongeluk aan slachtoffers heeft gevergd: twee doo- den, vijf vermisten, drie zwaargewonden en zes lichtgewonden. Om den ergsten nood van de familieleden der slachtoffers te lenigen heeft, naar wij vernemen, de Rijkscommissaris een aanzien lijk bedrag ter beschikking ge steld. Om de oorzaken van het ongeluk te Zaltbommel na te gaan 's-GRAVENHAGE, 31 Aug. Om een onderzoek te doen instellen naar de oor zaken van het ongeluk met de spoor brug in Zaltbommel op 30 Augustus, heeft de Rijkscommissaris voor de be zette Nederlandsehe gebieden. Rijksmi nister Seys-Inquart, een commissie inge steld. Tot leden van deze commissie heeft hij benoemd: Ober-Reichsbahnrat Grimm, den gevolmachtigde voor de waterwegen Oberbaurat dr. Bolle en den vertegenwoordiger van het Duitsche ar beidsfront Reichsamtsleiter dr. Hellwig. ATHENE, 31 Aug. (D.N.B.) De lichtingen 1919 en 1934 van de reserveofficieren zijn per 16 Sep tember en de lichtingen 1924 tot 1927 alsmedo 1929 per 11 Septem ber opgeroepen. ROME, 30 Aug (Stefani). De Itali- aansche midelagbladen publlceeren een lijst van de verliezen der Britsche mari ne van het begin der vijandelijkheden tot den 29en Augustus. Tengevolge van luchtbombardementen, door torpedee ring,. ramming of andere oorlogshande lingen zijn Britsche oorlogsschepen tot een totaal van 254.257 ton tot zinken ge bracht. Voorts is een honderdtal kleine eenheden, zooals treilers, mijnenvegers enz. tot zinken gebracht. De verliezen zijn als volgt verdeeld Een slagschip („Royal Oak"), twee vliegtuigmoederschepen („Courageous" en „Glorious"), 2 kruisers („Effingham" en „Calypso"). 1 kruiser tevens vliegtuig moederschip. 3 duikbooten. 5 hulpkrui sers, 1 tankschip en 5 andere eenheden. De tonnage van de Britsche oorlogs schepen welke sedert het begin der krijgsoperaties beschadigd zijn bedraagt 143.675 ton, verdeeld als volgt: twee slag schepen (type „Resolution" en „Iron Du ke"), 8 kruisers. 11 torpedojagers, 2 duik booten, 2 kanonneerbooten. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20.31 uur. Zonsopgang 6.50 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst tc verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1