r Rijksminister Funk over den economischen toestand De Duitsche luchtaanvallen op Engeland Maandag 2 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 55 „Buitengewoon gunstige ontwikkeling van den handel met Italië, Rusland en Zuidoost- Europa Scherpe controle op naleving der Fabrieken en een tankstation jfcroffen Nog geen definitieve uitspraak van het gerechtshof HEVIGE OUDE OP DENALKAN Ontploffing in een springstoffen fabriek OVIEDO. 1 Sept (D.N.B.) Een proo. te ontploffinp is Zaterdagmiddag ont staan in de springstoffenfabriek van Monjova. gelegen op ongeveer 6 K M. van Oviedo. De kracht der ontploffing was zoo groot, dat talrijke vensterruiten in de stad zelf sprongen. Gelukkig wer den slechts vier personen gewond. De materieele schade is aanzienlijk. „ROUWBETOON" IN ROEMENIE VERBODEN BOEKAREST. 2 Sept. (D.N.B.) De bladen puhl'ge.oren een verklaring van den minister'-ym binnenlandsehc zaken; volgens welke het tot dusver gedulde openbare „rouwbetoon" wegens het af staan van Roemccnsche gebieden ter stond verboden wordt, omdat het wegens deelneming van onvcrantwoordoliike elementen dreigt te ontaarden, nvertre- d in gen van het gebod worden streng ge straft DE VERDUISTERING Zonsondergang 20.26 uur. Zonsopgang 6.54 uur, f Zooals men weet is iedereen ver plicht tussehen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren AMERSFO ORTSCH DAGBLAD ftBOKNEMEHTSPRIJS |)E EEMLANDER Binnenland tranen pe, po.t per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer, f 0.05 d" K'ei" "KEITJES bij vooruitbetaling 1-5 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 50 cent, elke rejel meer 10 een. driemaal plaat,en I I—. Bewij.nnmmcr extra f 0.05 RIJKSMARK STABIELE EN VEILIGE VALUTA WEENEN, 2 Sept. (D.N-B.) In de feestzaal van het concertgebouw te Weenen is Zondag de Weensche Herfst- messe geopend. De aanwezigheid van talrijke leidende persoonlijkheden uit binnen- en buitenland bewijst de betee- kenis van Weènen als handelsstad in het Zuid-Oosten van Europa. Na de be groeting door den bedrijfsleider der Messe heeft de rijksminister van econo mische zaken een rede uitgesproken, waarin hij de economie van Duitschland en Italië plaatste tegenover die van En geland en in het bijzonder aandacht wijdde aan de economische positie van Zuid-Oost Europa. De openingsplechtig heid werd besloten op het terrein van de Messe in het Prater, waar rijksleider Baldur von Schirach in de „Halle der Nationen" den buitenlandschen staten den dank betuigde van het Duitsche rijk voor hun deelname aan de Weensche, Hersft-messe. De Duitsche rijksminister van eco nomische zaken, Funk, heeft in zijn rede bij de opening der Herbstmesse onder meer gezegd: „Het verloop van den oorlog heeft aangetoond, dat de bereke ning der Engelschen ditmaal ge heel en al onjuist was. Reeds de blokkade bracht geen resultaten. Over de grenzen in het Noorden, Oosten en Zuiden stroomden ster ker dan ooit de goederen naar Duitschland, zij vervingen voor een aanzienlijk deel den overzee- schen aanvoer. Bovendien heeft men in Engeland onze deviezen- moeilijkheden en de daarmede sa menhangende schaarschte-ver- schijnselen zeer overschat en in dezelfde mate de voorraden aan belangrijke grondstoffen en le- .vensmiddelen onderschat. Dat de Duitsche weermacht thans met de beste wapenen en de grootste luchtvloot ter wereld aan het Kanaal en den Atlantischen Oceaan staat, dat Duitschland „met zijn gebrek aan grondstoffen" de grootsche mogelijkhe den van den gemotoriseerden oorlog ongeacht de geweldige slijtage tot de laatste consequentie kon uitputten, is de verdienste van het vierjarenplan. Ons economisch leven is onder de eischen van den oorlog niet ineenge stort, maar zelfs geweldig versterkt. Het was zelfs niet noodig, het. laatste uit het Duitsche bedrijfsleven te halen. (Verschillende bijzonder ingrijpende maatregelen, die deel van het plan der bedrijfsmobilisatie uitmaakten, behoef den niet te worden toegepast. De Rijksmark is de meest stabiele en veilige valuta geworden en een goed eind op weg om het. kwijnende pond sterling in Europa af te lossen. De ster- lingstandaard, tot stand gekomen door manipulaties in de Londensche City, bestaat niet meer. Op 21 Augustus heeft de Britsche regeering den invoer van Engelsche bankbiljetten verboden. De ze maatregel heeft voor Duitschland met zijn minimaal bezit aan Engelsch bankpapier geen enkele beteekenis. Voor Italië zal hetzelfde gelden. Groo- ter zijn de gevolgen voor Noorwegen, Denemarken, Nederland en België en vooral \»or Frankrijk. Het meest ech ter zal Engeland zelf de gevolgen on dervinden. met het terzijdestellen van het Engelsche bankbiljet als internatio naal betalingsmiddel heeft Engeland, nadat het reeds zeer geleden had door het uiteenvallen van het sterlingblok en door de deviezenmaatregelen, zich zelf een nieuw en beslissend prestige verlies toegebracht. Een invoerverbod voor bankpapier is het uiterste middel bij het nemen van deviezenmaatregelen. Heeft het geen re sultaat, dan moet het moreele verlies van de valuta in kwestie reusachtig zijn. De Duitsche oorlogsvalutapolitiek heeft de vraagstukken in vollen omvang onder de knie gekregen. Het kwam haar ten goede, dat de reeds in vredes tijd bestaande valutapolitiek een bruik bare basis ook voor oorlog bood en slechts behoefde te worden uitgebreid. De Duitsche politiek op het gebied van den buitenlandschen handel heeft In den oorlog verwonderlijke successen behaald. Het wcvnMen. of l<»'pp eé7«er<{ het sterke inkrimpen van het overzee- sche verkeer kon goeddeels worden ge compenseerd door de toeneming van het goederenverkeer met de neutrale Europeesche landen. De cijfers der laat ste maanden liggen niet ver onder het maandgemiddelde van het laatste volle vredesjaar, 1938. Voor den. uitvoer heb ben de- laatste oorlogsmaanden zelfs een onverwacht gunstig resultaat afge worpen. Buitengewoon gunstig is de ont wikkeling van den handel met het verbonden Italië.-Daarbij komen de aanzienlijke uitbreiding van den handel met Rusland en de voortdu rende ontwikkeling der handelsbe trekkingen met Zuïd-Oost-Europa. Terwijl in Engeland het invoerover- schot steeg, werd bij ons het uit- voeroverschot grooter. Bovendien hebben de Engelschen ter betaling van den verhoogden invoer Walter Funk hun goudvoorraden en hun buiten- landsche tegoed moeten afstaan. Ook Engelsche kunstschatten zijn over den Oceaan gegaan voor de betaling van oorlogstuig uit de Vereenigde Staten. Ook op het gebied van den buitenland schen handel is het verloop van den oorlog voor Engeland heel wat ongun stiger geweest dan voor Duitschland, hetgeen te opmerkelijker is, daar juist de Duitsche handel door de blokkade het zwaarst getroffen had moeten wor den. Ook van dezen kant kon de Duit sche productiekracht dus niet gebro ken worden. Het geheele Europeesche vaste land bevindt zich reeds weer in een toestand, waarin aan opbouw ge dacht en begonnen kan worden. In de landen, waarover zich de oorlog heeft uitgestort, wordt het productie apparaat hersteld. Voor het groot ste deel kan deze opbouw be schouwd worden als aanvulling op de wapeningscapaciteit van Duitsch land. Waar deze oorlog nu eenmaal een strijd tussehen de productie-apparaten i6, ziet Engeland thans in de mogend heden van de spil het wapeningspoten- tiecl van vrijwel geheel Europa tegen over zich. Maar ook de resultaten der Britsche luchtaanvallen maken de ver wachtingen van Churchill, die op e^en beslissende verzwakking der Duitsche productie gehoopt had, tot. de illusie van een wanhopige. Duitschland was reeds voor den oorlog, als leverancier zoowel als afnemer, de beste klant van Zuidoost-Europa. De westelijke mo gendheden konden altijd slechts weinig van de productie van Zuidoost-Europa afnemen. Het goederenverkeer tussehen Duitschland en Zuidoost-Europa werd, in weerwil van de pogingen der wes telijke mogendheden, ook gedurende den oorlog weinig belemmerd. Dat ver keer werd zelfs aanzienlijk drukker dan in vredestijd, nadat de verkeers moeilijkheden waren opgelost. Het is een duidelijk bewijs voor de leverings capaciteit: van Duitschland, dat in vol-, len oorlog de uitvoer, die ook vele goe deren. welke van belang voor den oor log zijn, omvat, belangrijk meer is ge stegen dan de invoer. De verheugende uitbreiding van den handel met Zuidoost-Europa zal geen kortstondige oorlogsconjunc tuur blijken te zijn. De rijke erva ringen, die Duitschland in eigen land heeft opgedaan, de geperfec tioneerde werkwijze en de techni sche installaties staan het bedrijfs leven van Zuidoost-Europa ter be schikking, als het zijn landbouw, verduisteringsvoorschriften 's-GRAVENHAGE, 2 Septem- ber. Ter verzekering van een goede naleving der verduisterings voorschriften zal blijkens een bui tengewoon politieblad in de perio de van 2 tot en met 15 September de Duitsche Ordnungspolizei in sa menwerking met de Nederland- sche politie scherpe controle uit oefenen op de naleving van het rijverbod voor motor-rijtuigen tus sehen 22 uur en 4 uur, van het ver bod om het strand te betreden en van de verduisteringsvoorschrif ten. zijn mijnbouw, zijn verkeers'net en zijn inheemsche industrie nog pro ductiever wil malken. Veel, wat vroeger utopie scheen, zal zonder moeilijkheden bereikt kunnen worden, wanneer de overwinning der spilmogendheden een blijvende politie ke pacificatie van Europa gewaarborgd heeft. De gebeurtenissen van histori sche beteekenis duren nog \oort. Maar de overwinningen der Duitsche en Ita- liaansche wapenen hebben twee facto ren van historische grootte geschapen, die een nieuw Europeesch tijdperk in luiden, in 'de eerste plaats, dat, het tes tament van Richelieu, sedert den vrede van Westfalen het dogma der Fransche politiek, niet ten uitvoer gelegd kan worden, namelijk 'dat Duitschland als het eeuwige gevaar voor Frankrijk 'steeds en tot iederen prijs bestreden moet worden. In de tweede plaats, dat de eeuwige spelbreker bij het tot stand brengen van een verstandige en recht vaardige orde in Europa, het Britsche eilandenrijk, thans van (het vasteland weggestuurd is. Daarmede zijn de beide belangrijkste voorwaarden ontstaan voor den vrede in Europa en voor een blijvende reorganisatie van Europa, die veiligheid en vrijheid en socialen voor uitgang waarborgen. Daarmede is ech ter ook 'den grondslag voor een Euro peesche economische solidariteit ge schapen. Het Fransche imperialisme en de anti-Europeesche politiek van En geland hebben de Europeesche volken belet een politieke, cultureele en maat schappelijke levensgemeenschap te vor men. Na het. zegevierende einde van de zen oorlog zal de weg vrij zijn voor de reorganisatie van Europa volgens na tionale en continentale behoeften, waar naar men zoo lang vergeefs gestreefd heeft. Europa staat aan een keerpunt der his torie, dat echter niet leidt naar den on dergang, doch naar de wedergeboorte van het avondland. De beide groote menschen, die het lot van het vasteland in hun han den houden, de Führer Adolf Hitler en de Duce Benito Mussolini zullen de vraag stukken oplossen in den geest van de po litieke en maatschappelijke reorganisatie, die door de nalionaalsocialistische en fas cistische revoluties bevochten zijn. Zij zullen den volken van Europa vrede, ge luk en welvaart geven." De bezetting van Britsch-Somaliland door ïalië Si 7^ De strijd in Britsch Somali-land is met een overwinning der pnen geëin digd. De foto'toont het hijschen van de Italiaansche driekleur oft veroverde fort Jirreh nabij Berbera. LONDEN, 2 Sept. (Reuter). Zater dagmiddag (hebben golven van Duitsche bommenwerpers het .kustgebied in het Noord-Westen aangevallen. De aanval duurde verscheidene uren. De schade is aanzienlijk en verschillende personen zijn gewond, egpigen hunner doode- Jijk. De eerste aanval kwam verrassend, want deze streek is overdag nog niet aangevallen. Des avonds viel een zware bom op een gebouw. Er brak een brand uit, die zich snel uitbreidde, in weer wil van de blusschingspbgmgen der brandweer. Bij den eersten aanval is een openbare schuilplaats getroffen, waarbij eenige menschen om bet leven kwamen. Een tweede golf bommenwer pers wierpen zware bommen, waarbij een fabriek en een tankstation werden getroffen. Een gasfabriek .werd* bescha digd; de bewoners der omliggende (hui zen wisten zich' wonderlijk genoeg on gedeerd te redden. Bij den nachtelijken aanval op Londen vingen de zoeklichten een vijandelijk vliegtuig in. hun bun dels; de granaten van het afweerge schut barstten rondom het toestel uit een. Er ontstond een gevecht tussehen het afweergeschut en de Duitsche ma chine. Verschillende zoeklichten hiel den het toestel gevangen en de vliegers trachtten steeds weer met hun machi negeweer de zoeklid te treffen. Ter wijl het geschut ine bleef, steeg het toestel snel om da: te verdwijnen. Eten ooggetuige at gezien te heb ben, dat het vlieg in het district Londen zes bomiriet vallen. De Duitsche b^nwerners J—- gers (hebben gisti voornamelijk mi litaire doelen in Zuiden en Zuid- Oosten van het Esche eiland aange vallen. De strijd om een baby BELG RA 2 Sept. (D.N.B-). JJ EV1GE kouiepaard gaande met zware stof. valt waar te ne men in DalmaÏBosnië en Zuidelijk Servië. Voor herst sinds menschen- heugenis valt dezen lijd in het zuiden van Sé tot dicht bit de Grieksche gren-eds sneeuw, waar door de tabaksst gevaar loopt.. Uit Split wordt gei' dat op de Adriati- sche Zee verscene visschersbooten, ronddrijven. I Dubrovnik is een boschbrand uitroken, die, aange wakkerd doorstorm, een gewel digen omvang'ft aangenomen, zoo dat verschelde dorpen reeds ont ruimd moes'terprden. s-GRAV ENHAGE, 2 Sept. Vandaag heeft het gerechtshof alhier, in hooger beroep uitspraak gedaan in de proce dure tussehen twee families oro.ho.t'be zit van een baby, dat deze families el kander betwisten na de verwarring, ontstaan bij den bominslag in de Bethle- hemkliniek op 10 Mei j.l. Zoo men zich herinnert, heeft in kort geding de pre sident van de rechtbank het kind, dat zich ten huize van de familie \an der W. bevond, toegewezen aan de familie S. Het Hof heeft thans overwogen dat het van zeer groot belang moet worden geacht, dat in rechte kome vast te staan, dat het in de puinhoopen gevonden lijkje dat was van een kind van zaal 9. Op dezen grond is geïntimeerde als nog toegelaten zulks te bewijzen. Het Hof heeft daarom iedere ver dere uitspraak aangehouden. Het desbetreffende verhoor zal op 5 September a s. plaats hebben. O™'1"6?1 de overwegingen van het deeld noK worden meriege- De appellante achtte zich o.m. ge- gnefd omdat de president reeds aan stonds, toen hij 10 getuigen had ge hoord en blijkens den inhoud van zijn vonnis nog twijfel behield omtrent do identiteit van het kind, had behoonen te he6lissen, dat geïntimeerde niet ge slaagd was- in een bewijs, dat" «en voor ziening bij voorraad in kort geding wet tigt en mitsdien de vordering had be- nooren af te wijzen. Het hof heeft deze grief ongegrond gcoora^pj^, Fon. - in iresident bij vonnis van 10 Jnli heyiw en is door de wet niet uitdruKkeiijlc uitgesloten en een goede procesord© wordt er ook niet door geschaad, in tegendeel acht het hof het in het belang van beide partijen, dat de president m deze zaak, welke wegens haar karakter een snel en diepgaand onderzoek ven- eischte, een zoodanig onderzoek bevolen heeft, ten einde eenerzijds geen s echts tijdelijk aanwezig bewijsmateriaal ver loren te doen gaan en anderzijds- in staat te zijn, een goed gefundeerde voor- loopige voorziening bij voorraad te ge ven. De appellante heeft rich er voorts nog over beklaagd, dat de president de vor dering heeft toegewezen, hoewel geble ken was. dat mevrouw Van der W. het kind in een ander gebouw dan dat der Eerste Nederlandsche in ontvangst ge nomen heeft en zulks hoewel dit laatst© feit tot de stellingen der dagvaarding behoorde. Het hof bleek dienaangaande evenwel van meening. dat de president aldus vrijelijk kon beslissen, omdat laatstge meld feit, hoewel bij dagvaarding ge steld, niet behoort tot de eigenlijke mid delen van eisch en alleen diende ter adstructie van het essentieel gestelde, dat appellanten het kind, waarover do familie S. de ouderlijk^ macht uitoefen de, aan die ouderlijke macht onttrokken hielden. NEDERLAND OP DE LEIPZIGER MESSE. Prachtige bloemensckatten en kostelijke fruit- collecties verkondigen op de Najaarsmesse te Leipzig den roem van den Nederlandschen tuinbouw (Foto Weltbild)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1