Britsche mededeelingen over de luchtaanvallen op Londen DUITSCHE PERS MAAKT BALANS OP OPROEP VAN GIGURTU TOT ROEMENEN DE EEMLANDER Dinsdag 3 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 56 Kanonneerboot „Penzance" getorpedeerd BOMMEN IN BERLIJNSCHE WOONWIJK Amerikaansch oordeel: Europa steeds dichter bij Amerika ENGELAND WERFT AMERIKAANSCHE PILOTEN Ook Valer Pop verklaart: „Een andere beslissing was onmogelijk" ,Bohemen en Moravië eilanden van rust" AMERSFOORTSOi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1,95; per maand 0,65; per ■i ■- week f Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PftIJS DER ADVERTEr I i£N van 1—4 rc2els 11,05 mct inbe2rip van «en bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 LONDEN, 3 Sept. (Reuter) Het Britsche ministerie van luchtvaart deel de Maandag mede: „Vanmorgen heeft een groot aantal vijandelijke vliegtuigen de Bri.tsche kust bij Kent gepasseerd en van het Noorden uit het Theemsgebied aangevallen. Het afweergeschut kwam onmiddellijk in actie en de vijandelijke toestellen werden door onze jagers aan gevallen. Op verscheidene plaatsen langs de Theems werden bommen ge worpen, vooral echter in het Noord- Oosten van Kent. In een stad zijn ver scheidene woonhuizen en kantoren ver nield, terwijl eenige huizen aan de ri vier aanzienlijke schade opliepen. Vroeg in den middag drong een tweede golf van Duitsche toestellen bot, in'het bin nenland door. Van het Zuid-Oosten uit naderden deze vliegtuigen Londen. Het kwam tot gevechten, er werden bommen geworpen." Het tweede luchtalarm van Maan dag te Londen begon te 15.25 uur, aldus meldt Reuter. Ook Maandag avond werd te Londen luchtalarm gemaakt. Volgens Reuter heeft de toestand van luchtalarm 4 uur en een kwartier geduurd. Om tien mi nuten voor twee werd alles veilig gemeld. De luchtaanvallen, die Zon dag op Londensche districten zijn gedaan, hebben een zeker aantal slachtoffersgeëischt, meldt Reuter voorts nog. De Britsche Admiraliteit heeft Maan dagavond, volgens Reuter, den onder gang gemeld van de Britsche kanonneer boot „Penzance". Het officieele commu niqué van de Admiraliteit luidt als volgt: „De secretaris van de Admirali teit moet tot zijn leedwezen mededee- len, dat de kanonneerboot „Penzance" door een duikboot is getorpedeerd en ge zonken. De naaste familieleden van de opvarenden zijn verwittigd." De kanonneerboot „Penzance" was in 1930 van stapel geloopen en had een waterverplaatsing van 1025 ton. Haar bewapening bestond uit twee stukken luchtdoelgeschut van 102 cm., twee ka nonnen van 4.7 cm. en acht machinege weren. De bemanning in vredestijd be droeg honderd personen. Het gebrek aan ijzer en brons dwingt thans Engeland, volgens be richten Tiit Londen, ook de belang rijkste gedenkstukken uit. de geschie denis te smelten. Zoo heeft de graaf- schapsraad van Falmouth zelfs be sloten de kanonnen van het ver maarde fregat „Bellerophon" te smelten. Aan dit fregat heeft, zooals bekend, Napoleon zich na den slag bij Waterloo toevertrouwd. Nya Dagligt Allehanda meldt uit Lon den, dat de Britsche regeering zich bezig houdt met het volledig aan den staat trekken der Britsche spoorwegen. Men hoopt op deze wijze de critiek op de hooge vrachttarieven der spoorwegen, die aanleiding hebben gegeven tot vrees voor inflatie, tegen te gaan. Hei luchtafweergeschut aan de Engelsche Oostkust wordt op een zware proef gesteld, nu de Duitsche luchtaanvallen in hevigheid toenemen. (Foto: Weltbild). RUSSISCHE LEGER- MANOEUVRES Een beeld van de verwoesting, welke door Engelsche bommen in een woon wijk van Berlijn werd aangericht. Roosevelt over de Amerikaan- sche politiek NEW-YORK, 2 September (D.N.B.) President Roosevelt heeft bij de opening van het nieuwe nationale reservaat in Tennessee een rede gehouden, waarin hij ook toespelingen op de Amerikaan- sche politiek maakte. Hij vergeleek het leven der eerste blanke kolonisten, dat vol ontberingen en gevaren was, met dat. der tegenwoordige Amerikanen, dat. hij „verwekelijkt" noemde. Als de Ver- eenigde Staten willen leven, aldus Roo sevelt. moeten zij in een wereld vol doo- delijke gevaren, die ook het Amerikaan- sche vasteland bedreigen, niet verweke lijkt blijven. Door vliegtuigen en radio is de aarde zoo ingekrompen, dat Europa thans dichter bij Amerika staat dan de eene berghelling in dit reservaat bij de andere. Om de daaruit voort vloeiende gevaren af te werpen, hebben het Congres en ik, aldus be sloot de president, de wetgevende voorwaarden voor den militairen dienstplicht der Amerikaansche bur gers geschapen. De repubükeinséhe candidaat voor 't presidentschap, Wilkie, heeft ten aanzien van de aanvulling op het dienstplicht- ontwerp, die de regeering wil machti gen de particuliere industrie voor be wapeningsdoeleinden over te nemen, verklaard, dat president Roosevelt hier in opzettelijk een afwijzende houding aanneemt. Het voorstel wordt openlijk gesteund door de regeering, die een der gelijke maatregel aan het. Amerikaan sche volk probeert op te dwingen onder den dekmantel van politieke slagwoor den en verkeerde demagogische argu menten. Het voorstel is een goedkoope politieke manoeuvre van hetzelfde soort als die welke Frankrijk naar den ondergang heeft gevoerd. Het Ameri kaansche volk is dergelijke manoeuvres reeds lang moede. NEW YORK, 3 Sept, (D.N.B.)De Engelsche regeering heeft haar onlangs gedane aanbod aan Amerikaansche vliegers, die oorlogsvliegtuigen naar Engeland willen vliegen, tot duizend dollar per maand verhoogd. De vliegers worden door rondreizende Engelsche agenten overal in de Vereenigde Staten geworven. Hun taak is om van Canada uit bommenwerpers over den Atlanti- schen Oceaan te vliegen, vermoedelijk Lockheed en Martin toestellen. Het ho norarium van duizend dollar per maand wordt ook betaald, wanneer slecht weder den tocht verhindert. Ter aansporing van de vliegers beloven de Engelschen hun nog een vergoeding van 500 dollar per maand voor elke vlucht die een aflevering van twee ma chines per maand overtreft. Engeland vecht met rug tegen den muur BERLIJN, 3 Sept. (V.P.B.). De Duit- sche bladen maken de balans op van de eerste week van de nieuwe phaze, waar in de oorlog tegen Engeland sinds 24 Augustus getreden is. In deze week ver loren de Engelschen 550 vliegtuigen en 81 kabelballons. In denzelfden tijd ver loor het Duitsche luchtwapen 144 vlieg tuigen. De verliezen verhouden zich dus ongeveer als 1 tot 3.5. Van den 7en Augus tus af, de datum, waarop de verscherpte luchtoorlog werd ingezet, bedragen de Britsche verliezen 1575 vliegtuigen en 177 kabelballons, waar een verlies van 406 vliegtuigen aan Duitsche zijde tegen over staat. Men ziet te Berlijn in deze cijfers een duidelijk bewijs voor de superioriteit van h.et Duitsche over het Britsche luchtwa pen en wijst er op, dat men daarnaast re> kening moet houden met de systematisch voortgaande vernieling der Britsche oor logsindustrie, die zonder ophouden in een gebied van 700 km diepte wordt voort gezet. Van niet minder belang acht men de successen van- het duikbootwapen. Van. 25 tot. 31 Augustus werd niet. minder dan 212.000 ton tot zinken gebracht, die aan vliegtuigen ten offer vielen, waaronder een schip van-6900 ton. Het totaalcijfer van 232.000 ton in een week beschouwt men in Berlijn als een treffend bewijs, dat behalve de systematische vernieling der Britsche industrie en de verscherpte luchtoorlog ook de verscherpte blokkade volkomen volgens het vastgestelde plan verloopt. Engeland is op het oorlogstooneel in Oost-Afrika even hard in het defensief als op het eiland. In beide gevallen is dit defensief hopeloos, aldus schrijft de Berliner Boersenzeitung in een beschou wing over den eersten verjaardag van de Engelsche oorlogsverklaring. Ook mili taire feiten, zoo vervolgt het blad, kun nen door holle phrasen niet. meer beman teld worden. Het. woord van de succes volle aftochten (een uitvinding van de wanhoop) heeft het prestige van het Em pire in de wereld, waarop Engeland hoopt, even hard geschokt als in de Ara bische en Indische wereld. In dit. gebied rukt Italië op en is En geland machteloos. Boven het eiland En geland bemachtigt het Duitsche lucht wapen de eene pqsitie. na de andere en zijn de Britten machteloos. Het. verwacht met, angst, in het hart de landing en het moet toegeven: ook daartegen is het machteloos. In dezen toestand bevinden zich de Londensche plutocraten onder leiding van den heer Churchill, wanneer zij hun volk verslag willen uitbrengen over een jaar oorlog. Hun eigen volk kunnen zij nog zoo probeeren te misleiden, de waar heid is tegen hen: strijd boven het eiland, strijd np de belangrijkste plek van het wereldrijk, strijd waarvan de weegschaal sterk ten nadeele van Engeland over slaat. Amerikaansch oordeel In een terugblik op het eerste oorlogs jaar spreekt de New York Daily News van „reusachtige diplomatieke domhe den" van Engeland en Frankrijk. De grootste domheid van beide mogendhe den was de oorlogsverklaring aan Duitschland. In het licht der geschiede nis van het eerste oorlogsjaar moet men het zelfs een misdaad noemen, meent het Amerikaansche blad. Engeland vecht thans met den rug tegen den rauur. Bij zonder verontrustend acht het blad het feit', dat de vroegere Amerikaansche am bassadeur Bullitt Polen en Frankrijk in September in hun halsstarrigheid heeft, versterkt met de verzekering dat de Ver. Staten vroeg of laat. aan den oor log zullen deelnemen. De Duitsohe docu menten hebben dit duidelijk aangetoond. De Italiaansche bladen melden uit Washington: De Londensche correspon dent van de Washington Herald Tribune, Barnes, die thans in het Oosten vertoeft, heeft verklaard, dat de Arabieren genoeg hebben van de Britsche 'heerschappij en met voldoening den ondergang van de Britsche wereldhegemonie constateeren. De Engelschen bevinden zich sinds de capitulatie van Frankrijk in het Oosten in een moeilijke positie. Na de Italiaan sche overwinningen hebben zij hun pres tige in de geheele Arabische wereld ver loren. MOSKOU, 3 Sept (D.N.B.). Naar Krassnaja Swjesda meldt, zullen naar het voorbeeld van de onlangs in tegen woordigheid van den commissaris van oorlog. Timosjenko, gehouden troepen manoeuvres in het. militaire district Moskou cn in het „bijzondere westelijke militaire district", ook in andere mili taire districten der Sovjet-Unie ma noeuvres worden gehouden, zoo b.v. in het Siberische militaire district en het militaire district Odessa. Het betreft hier doorgaans oefeningen van kleine afdeelingen (tot een regiment), waar bij wederom de grootste nadruk gelegd wordt op de opleiding der primaire for maties (compagnie, bataljon). Verklaring van Churchill verwacht LONDEN, 3 Sept. (Reuter). De parlementaire redacteur van Reuter schrijft: „Het. is waarschijnlijk, hoewel geenszins zeker, dat Churchill Donder dag a.s. in het Lagerhuis een verklaring over den oorlogstoestand en in het bij zonder over den toestand der Royal Air Force zal afleggen." BOEKAREST, 3 Sept. (D N B.) De Roemeensche minister-president Gigur- tu heeft tot de Roemenen, die tegen de scheidsrechterlijke uitspraak van Wee nen geprotesteerd hebben, een oproep uitgevaardigd van den volgenden in houd: „De asmogendhedeu garandeeren de vrijheid van het Roemeensche volk. Wij kunnen onmogelijk het bestaan van het land op het spel zetten ter wille van een gebaar dat de ineenstorting zou teweegbrengen. Door de ons gegeven waarborgen kunnen wij thans met den wederopbouw van Roemenië beginnen". De oproep verzoekt voort, rust. arbeid en vertrouwen in de regeering. De tweede gedelegeerde van Roemenië te Weenen, gezant Valer Pop, heeft Zon dagochtend voor de radio een verklaring afgelegd over de scheidsrechterlijke uit spraak van Weenen. Hij zeide o.a.: „Ik moet. zeggen, dat wanneer ik alleen voor Roemenië de beslissing had moe ten nemen, ik niet anders gekozen had dan de minister van buitenlandsche zaken, Manoilescu, gedaan heeft. Elke Roemeen had in dezen toestand, wan neer hij goed van de feiten op de hoogte was, het besluit moeten nemen, dat wij te Weenen genomen hebben. Roemenië verliest ongeveer 12.000 vierk. km. met 1,2 millioen Roemenen". Tenslotte deed hij een beroep op het volk. om in de bescherming van de thans gewaarborg de grenzen te beginnen met den ophouw en de vernieuwing. Alleen op die wijze is ook de toekomst van de volksgenoo- ten buiten de grenzen te verzekeren. Maandagavond is onder voorzitter schap van den minister-president Gi- gurti een vergadering van den minister raad gehouden. Volgens het officieele communiqué heeft de minister van bui tenlandsche zaken Manoilescu daarin de leden van het kabinet uitvoerig verslag uitgebracht over de gebeurtenissen op de conferentie van Weenen en over de scheidsrechterlijke, uitspraak. Daarna behandelde de ministerraad de verschil lende bestuursmaatregelen, welke geno men moeten worden met het oog op de ontruiming van het gebied, dat aan Hongarije moet worden afgestaan. Bulgaarsch premier over de onderhandelingen De Bulgaarsche minister-president Fi- loff heeft Maandagavond gesproken over den huidigen stand van de Bulgaarsch- Roemeensche onderhandelingen te Cra- jowa. Hij verklaarde o.a.: Op verlangen van de Bulgaarsche regeering zal een scheidsgerecht over de financieel e kwestie beslissen, daar de schadeloos stelling, welke Roemenië eischt voor den grond van de Roemenen, die verhuizen moeten, voor Bulgarije niet aanvaard baar is. De Roemenen eischten voorts voor het vertrek van de Bulgaarsche volks groep uit de Noordelijke Dobroedsja een periode van twee maanden. De verhui zing der wederzijdsche volksgroepen uit de Noordelijke en Zuidelijke Dobroedsja is verplichtend, terwijl de verplaatsing txit andere gebieden vrij staat. De belangrijkste kwestie is het tijd stip van de overdracht. Bulgarije staat er op denzelfden dag de Zuidelijke Dobroedsja binnen te trekken, waarop de Hongaren met de bezetting van Ze venburgen beginnen. De Roemenen daar entegen wenschen een later tijdstip, om dat zij eerst het vertrek van de Roe meensche volksgroep uit de Zuidelijke Dobroedsja willen regelen. De Bulgaar sche regeering stelt voor: eerst bezetting, dan verhuizing. De militaire deskundige van de Bul gaarsche delegatie te Crajowa, generaal Popoff, die Maandagavond in Sofia is aangekomen, is door den minister van oorlog generaal Daskaloff naar zijn gar nizoen te Varna gezonden. De militaire deskundigen van de Roemeensche dele gatie zijn Maandag uit. Cropowa ver trokken en naar Boekarest gereisd. Von Neurath richt zich in een toespraak tot vertegenwoor digers van de Duitsche en Tsjechische pers PRAAG, 3 Sept. (D.N.B.). Naar aanleiding van den eersten verjaardag van het begin van den oorlog, heeft de rijksprotector, von Neurath, Maandag middag Duitsche en Tsjechische verte genwoordigers van de pers ontvangen in het Czerninpaleis. De rijkeprotector richtte een toespraak tot dé aanwezige journalisten, waarin hij o.m. zeide: „Met het oog op den oorlog moesten alle vitale problemen zoo spoedig mo gelijk worden opgelost. Daardoor was er geen tijd voor een geleidelijken over gang, gelijk zulks in vredestijd mogelijk zou zijn geweest. Daar staat echter te genover. dat het Tsjechische volk vol komen vrijgesteld is van oorlogsdiensL De landen Bohemen en Moravië zijn een eiland van vreedzamen arbeid gewor den. Rust, veiligheid en orde heerschen, waar de Westelijke mogendheden en haar bondgenooten een voortdurende haard van onrust, in het leven wilden roepen. Alleen binnen het Duitsche Rijk kunnen de hewonners van dit ge bied een gelukkige en verzekerde toekomst vinden. Het feit, dat wij bij onze handelingen overal de lei dende gedachte van de sociale recht vaardigheid voorop stellen, geeft den arbeidenden mensch den waarborg, dat hij niet het slachtoffer kan wor den van uitbuiting. Van den aanvang van dezen oorlog af was te zien. dat de vijandelijke mo gendheden het protectoraat Bohemen en Moravië als een soort Trojaansch paard binnen het groot Duitsche Rijk wilden gebruiken. Het was voorts dui delijk, dat zij tot dit doel de Tsjechische emigranten als handlangers in dienst zouden nemen. Daaruit vloeide een groo- tu opvoedende taak voort, welker plichtsgetrouwe en journalistiek bekwa me uitvoering geenszins alleen in het belang van het rijk, maar integendeel in het eigen belang van het. Tsjechische volk lag. Ik kan thans met voldoening constateeren, dat het grootste deel van de Tsjechische journalisten en dagbla den, in het bijzonder van de politieke dagbladpers haar betockenisvollen ar beid met 'bekwaamheid en gevoel van verantwoordelijkheid tot een oplossing heeft gebracht. De reorganisatie van het Argentijnsche kabinet BUENOS AIRES. 3 Sept. (D.N.B.) Door de reorganisatie van het Argen tijnsche Kabinet, waarin geen enkele minister van het vorige zitting heeft, schijnt de regceringscrisis vooreerst achter den rug. De vordcre ontwikke ling hangt er niet in de laatste plaats van af in hoeverre de president der re publiek, Ortiz, gezien zijn gezondheids toestand vroeger of later zijn ambtsbe zigheden kan hervatten. Klaarblijkelijk beschouwt men zelfs in de kringen der nieuwe regeering do huidige oplossing slechts als een tusschentoestand. Het kabinet wordt in de pers verschillend of sceptisch ontvangen. Terwijl het dag blad Nacion de nieuwe mannen met welwillende afwachting begroet,, ver klaart de Prensa, dat de toestand alar- meerender is dan in den aanvang der crisis. Egyptische kabinet weer gereconstrueerd LONDEN. 3 Sept. (Reuter). Het Egyptische kabinet is voor de tweede maal gereconstrueerd. De premier en minister van buitenlandsche zaken, Sahry Pasja, heeft volgens dit bericht ook de portefeuille van blnnenlandsche zaken op zich genomen. No"krasji Pasja wordt minister van financiën, terwijl zijn voorganger, Hamid'Soliman, als minister zohder portefeuille in het kabinet blijft, FEESTDAG EISCHT 400 MENSCHEN- LEVENS IN DE VER. ST. NEW YORK, 3 Sept. (D.N.B.). Tij dens het jongste weekeinde, dat wegens Labor Day een dag langer duurde en millioenen menschen naar huiten lokte, zijn 400 personen door ongelukken om het leven gekomen. Daarbij verloren 221 menschen het leven bij autobusonge lukken. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20.25 nur. Zonsopgang 6.55 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1