Luchtgevechten boven Engeland duren onafgebroken voort NIEUWE PHASE IN OORLOGVOERING Engeland krijgt schepen van Amerika DE EEMLANDER Woensdag 4 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 57 Verwoestingen in de steden De Engelsche vloot De terugkeer der Elzassers Poolsche vliegers bij Warschau geland Inlichtingen over de Grebbelinie gegeven Toenemende intensiteit der Duitsche luchtaanvallen op Engeland Berlijn stelt een gunstige prognose AMERSFOÖRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per maanden voor Amersfoort i.95; per maand 0.65; per week 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 'rtIJS DER AOVcKÏtulitN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „fcCEITJES" bij vooruitbetaling 15 regelt 50 cent. elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 3 September (D.N.B.). Bij de aanvallèn der Duitsche jagers en gevechtsvliegtuigen op Zuid-Engeland is het, naar het D.N.B. verneemt, vanochtend tot verscheidene luchtgevechten geko men, waarbij volgens de tot dusverre ontvangen berichten 39 Britsche vliegtuigen werden neergeschoten. Bij aanvallen op Britsche vliegvel den werden nog vijftien vliegtuigen op den grond vernield. Tot dus verre worden twaalf Duitsche vliegtuigen vermist. De Duitsche luchtaanvallen hebben ook des middags voortgeduurd. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben verscheidene militaire doelen in Zuid-Engeland met bommen aangevallen. Er ontstonden hier en daar weer luchtgevechten, waarbij Engelsche vliegtuigen werden neergeschoten. Volgens te Stockholm ontvangen recente berichten uit Londen is de schade, die door de Duitsche bomaanvallen in verschillende steden van Zuid- en Midden- Engeland is aangericht, zóó groot, dat zij kan. worden vergeleken met de verwoes tingen in Warschau en Rotterdam. Boven een heele reeks Engelsche steden hangt een ondoordringbare, breede rookwolk, afkomstig van branden, die vuurzuilen van vele meters hoogte hebben doen ontstaan. De aanblik van deze brandende steder is verschrikkelijk en heeft een verpletterend effect op de stemming der bevolking. Het frontbericht van het D.N.B. luidt: In tegenstelling tot de levendige activiteit der Engelsche vliegers in de laatste dagen zijn, naar uit het weermachtsbericht van 3 Septem ber blijkt, ditmaal geen noemens waardige vluchten naar Duitsch- land gemaakt. Alleen in Zuid- tWest Duitschland werden des nachts hier en daar bommen neer geworpen, zonder dat zij groote schade aanrichtten. Dit opvallen de verschijnsel zal men nauwelijks kunnen verklaren met te wijzen op ongunstigen weerstoestand. Dit zou ook in strijd zijn met het feit, idat gisteren het Duitsche luchwapen in onverminderde mate is opgetreden. Al staat dit ook niet volkomen vast. men zal toch de veronderstelling niet van de hand kunnen wijzen, dat de laatste bij zonder succesvolle Duitsche aanvallen op Britsche vliegvelden in Midden- en Zuid-Engeland niet zonder invloed zijn gebleven. Het eerste oorlogsjaar LONDEN, 3 September. (D.N.B.). In een overzicht van de Daily Mail over het eerste oorlogsjaar staan de volgende opmerkelijke zinnen: Te land was het een rampjaar, ter zee hebben wij ons best gedaan. Wij willen ons echter geen iluusies maken over den algemeenen illusies maken over den algemeenen De vijand kan een inval hij ons doen of niet, in ieder geval maakt hij gebruik van deze campagne om ons te verhinde ren onze legers in het Nabiie Oosten en in Afrika te versterken. Niemand in ons land mag zich er over verwonderen, wanneer de vijand binnenkort zich keert tegen de landen in het Oosten der Mid- dellandsche Zee om zich den toevoer van olie uit. Iran en Irak te verzekeren. Wij zullen groote problemen op te lossen hebben. Wij hebben nieuwe methodes en nieuwe mannen noodig. De operaties van het leger in den loop van het vorige, jaar hebben ons getoond, dat onze leiding precies zoo gefaald heeft als de Fransche en den oorlog, waarin zij gewikkeld was. niet begreep. Thans eerst beginnen zij juist te denken. Leiders met ge dachten. die nog afkomstig zijn uit de jaren 19141918. moeten volko men uit de leidende posities verdwij nen. De Times moet in een beschouwing over de eerste twaalf oorlogsmaanden toegeven, dat het verloop van de mili taire operatics ieder verrast heeft, aan gezien men niet had verwacht, dat de Duitsche plannen met zulk een nauw keurigheid en zoo'n vooruitzienden blik waren opgesteld. Vrijmoedig wordt vervolgens toegege ven. dat Engeland heel wat tegenslagen heeft moeten beleven. Wij hebben, zoo schrijft de Times, een reeks ergere stra teeische catastrophen moeten verduren dan de grootste pessimist nog voor een jaar zich had kunnen indenken. Generuul-veldmaarscliulk Kesselring ontving te Brussel de vertegenwoordi gers der buitenlandsche pers in België Foto Weltbild) Inwoners van Britsch-Somaliland komen na de bezetting van dit gebied door de Italiaansche troepen zich ter onderwerping aanmelden WASHINGTON, 3 September. (D.N.B.). Naar officieel verluidt, is tusschen Engeland en de Vereenigde Staten een overeenkomst gesloten, waarbij de Vereenigde Staten talrijke vloot- en luchtbases en Britsche bezittingen in den Atlantischen Oceaan voor 99 jaren pachten en daarvoor Engeland de onmiddellijke beschikking over 50 verouderde torpedoboot jagers geven. Naar Associated Press meldt, is officieel medegedeeld, dat Enge land de regeering der Vereenigde Staten de definitieve verzekering heeft gegeven, dat het de Britsche vloot nooit zal overgeven of tot zinken brengen, wanneer de wate ren om de Britsche eilanden voor de Engelsche oorlogsschepen on houdbaar zouden worden. De vloot zal als. laatste redmiddel (in the last resort) naar de overzee- sche gewesten worden gezonden ter verdediging van andere deelen van het Rijk. Het reizen van het onbezette Frankrijk naar huis zeer primitief BERLIJN, 3 Sept. Het D.N.B. verneemt uit Straatsburg opmerke lijke bijzonderheden over de omstan digheden, waaronder zich de terug keer der Duitsche Elzassers naar hun haardsteden voltrekt. De terug gekeerden hebben de reis van het onbezette Frankrijk naar huis ge maakt op veewagens, waarop zij dicht opeengepakt, zonder eenige 'gelegenheid om te zitten en onder de primitiefste hygiënische voor waarden twee dagen en twee nach ten lang hebben doorgebracht. Naar - gemeld wordt, hebben de Franschen ook reeds bij de evacuatie zeer slecht wagonmateriaal beschikbaar gesteld, zoodat b.v. van een enkel transport, dat in de Dordogne aan kwam, drie personen overleden wa ren. Uit mondelinge berichten van de te ruggekeerden blijkt, dat men de nog in het onbezette Frankrijk achtergebleven Duitsche Elzassers door het verspreiden van afschrikwekkende berichten over Duitschland tracht terug te houden. Zoo wordt o.a. beweerd, dat zij onderge bracht zullen worden in concentratie kampen in Polen, dat de treinen met repatrieerende Elzassers hij het passee- ren van de demarcatielijn meermalen door Duitsche soldaten met machinege weervuur ontvangen worden, en dat het raadzaam is, de door de N.S.V. uitge reikte spijzen en dranken te weigeren, daar men niet kan weten, of zij wellicht vergiftigd zijn. Daar staat het feit tegenover, dat de vluchtelingen bij hun aankomst door zusters van de N.S.V. eri mannen van den rijksarbeidsdienst bereidwillig ont vangen, terstond verzorgd en in auto bussen naar hun haardsteden verder vervoerd worden. Te Toulon en Marseille, aldus vertelde een jonge matroos uit den Elzas, ver blijven talrijke Elzassers, soldaten en burgers, wien het volkomen onbekend gebleven is. dat voor hen de mogelijk heid bestaat, naar hun vaderland terug te keeren. Zij gaan spoedig aan heim wee ten gronde, doch men zegt. hun steeds: gij kunt niet meer te.rug. Dè Duitschers hebben het binnenreizen verboden. Na aanval op Berlijn vlogen zij in Oostelijke richting verder BERLIJN. 3 Sept. (D.N.B.) Naar hier bekend wordt is bü den laat- sten luchtaanval der Royal Air Force op Berlijn een der vliegtuigen, die aan den aanval deelnamen, niet naar het Westen teruggevlogen, maar heeft den vlucht in Oostelijke richting voortgezet. Bij Frankfort aan de Oder werd de machine door het Duitsche luchtafweergeschut hevig onder vuur genomen. Tot verbazing der Duitsche instanties zochten de vijandelijke vliegers draad loos contact met een vliegveld bij Frank fort en verzochten het vliegveld bij Okiece in de nabijheid van Warschau er van in kennis te stellen, dat zij het voornemen hadden daar te- landen. Zij verzochten de landingsbakens in wer king te stellen. Inderdaad landde het toestel kort daarop op het aangegeven vliegveld. Het bleek, dat het toestel behoorde tot de vliegergroep van het „Pool sche leger" van generaal Sikorski. De bemanning, voormalige Poolsche vlieger officieren, hadden zich vrijwillig aangemeld voor het ondernemen van een aanval op Berlijn. De Poolsche vlie gers verklaarden, dat zij de zinneloos heid van den strijd hadden ingezien en bereid waren alles wat de Duitsche in stanties interesseerde, te vertellen, wan neer men hen op vrije voeten liet. Deze toezegging werd hun gegeven. Dienstplichtige moest zich verantwoorden voor het Hoog Militair Gerechtshof 's GRAVENHAGE, 3 Sept. We gens het als militair opzettelijk be kend maken van inlichtingen om trent middelen van verdediging aan een ander dan die daarmede uit den aard zijner betrekking hekend map zijn. had zich heden voor het hoog militair gerechtshof de dienstplichti ge soldaat M. A. P. te verantwoor den. Het. betroffen inlichtingen over de op stelling van de Grebbelinie. die deze sol daat in Januari te Utrecht aan een res- taurantbezoekcr meermalen had ver strekt in de veronderstelling dat deze inlichtingen voor Engeland van belang konden zijn in den strijd tegen Duitseh land, en voor welk misdrijf de krijgs raad den soldaat tot drie jaar gevange nisstraf had veroordeeld met aftrek van preventief (van 27 Januari tot 23 Mei j.l.) en met ontslag uit den dienst en ontzegging van de bevoegdheid om bij de gewapende macht te dienen. Beklaagde zeide. dat hij niet opzette lijk verraad had gepleegd, doch in de meening, dat Duitschland onze vijand was, de inlichtingen had gegeven aan iemand, die ze wellicht zou kunnen doorgeven aan Engeland. De president repliceerde hierop, dat Duitschland heelemaal onze vijand niet was en dat het gepleegde feit in ieder geval als. verraad moest worden be schouwd. De advocaat-fiscaal vroeg bevestiging van het vonnis. Mr. van Everdingcn. als raadsman voor beklaagde optredend, achtte zon der den ernst van het feit te willen mis kennen dezen jongeman iemand, die de portee van zijn daad niet heeft begre pen. Het prychiatrisch rapport gewaagt ten. aanzien van dezen beklaagde van neiging tot grootspraak en loslippigheid iemand, die alle mogelijke dingen ver wart Drie jaren gevangenisstraf zouden hem volgens pleiter, volkomen waarde loos maken. Als verzachtende omstan digheid geldt, dat de jongeman geen geld heeft aangenomen en dat de teeke n ineen en gegevens nimmer op hun be stemming zijn gekomen, nog afgezien van de omstandigheid dat zij reeds on zichzelf vrijwel waardeloos waren. Der halve drong pleiter aan op plaatsing van bekl. in een psvehopatengestieht. bijv. voor den tiid van een iaar. De uitspraak van het Hof volgt later. BERLIJN, 4 September ONVERPOOSD en met onverminderde heftigheid gaan de Duit sche luchtaanvallen op Engeland voort. Thans wordt ook van Britsche zijde medegedeeld, dat Duitsche vliegtuigen bij honderdtal len en in opeenvolgende golven tot diep in het binnenland van Groot- Brittannië doordringen en daar groote schade aanrichten. Des te op merkelijker is, dat de Duitsche pers deze grootscheepsche operaties niet meer in dezelfde mate op den voorgrond plaatst als tot dusverre het geval was. Wellicht is dit zoo te verklaren, dat de verscherpte luchtoorlog reeds als een normaal verschijnsel wordt beschouwd. Na den 24sten Augustus heefL Lpn het begin van een nieuwe phase gesigna leerd. Deze is thans tot volle ohfpjroiing gekomen. De te Londen verblijvende correspondenten voor neutrale landen hebben met belangstelling geconstateerd, dal de Duitsche aanvalsformaties met steeds wisselende tactiek zich aan de om standigheden weten aan te passen en er thans toe zijn overgegaan zich op hun doel te werpen. Tal van waarnemers berichten, dat de Duitsche machines bij hun aanvallen tot zeer laag bij den grond duiken en men stelt in deze kringen reeds de vraag, of de intensiteit van de Duitsche luchtactie der laatste dagen, gepaard gaande met nieuwe aanvalsmethoden. wellicht reeds de voorbereiding is op het toebrengen van den „knock out"-stoot tegen Engeland. Merkwaardige uitlatin gen van Hoare Belisha BERLIJNSCHE kringen leveren slechts een sober commentaar en stellen slechts vast, dat het ef fect van de Duitsche aanvallen op Engeland duidelijk uit de beschou wingen van neutrale waarnemers spreekt en dat er bovendien uit blijkt, welk een groote, operatieve bewegingsvrijheid het Duitsche luchtwapen reeds verworven heeft in het Britsche luchtruim. Ook de Britsche berichten worden als veel beteekenend beschouwd, in het bijzonder het bericht over de Duit sche aanvallen tijdens het week einde, waarvan de vernielende uit werking openlijk wordt toegege- De van Duitsche zijde bekend gemaakte verhouding der verlies cijfers wordt te Berlijn met groote voldoening geregistreerd, en als een gunstige prognose voor den te ver wachten, beslissenden eindstrijd in den oorlog tusschen Engeland en Duitschland aangemerkt. De pauzen tusschen de krijgsoperaties In een terugblik op het eerste oor logsjaar maakt de bekende publicist overste Soldan, gewag van de uitermate geringe verliezen, die de groote Duit sche overwinningen in het Oosten, het Noorden en het. Westen hebben gekost. Hierin heeft de oorlog aan Duitsche zijde zich tot dusver sterk van den Wereldoorlog 19141918 onderschei den. Nu ligt het in het algemeen in den aard der gevechten, die een snel ver loop hebben, dat zij minder verliezen opleveren. Dit feit. verklaart echter niet alles. Men kan hier van een verdienste der leiding spreken, die zich van den aan vang af zich bewust er van is geweest, dat deze oorlog met de gebruikelijke middelen nooit tot een militaire beslis sing zou kunnen leiden. Zij hee.ft nieu we wegen gezocht en die gevonden. Zoo wordt begrijpelijk, waarom tusschen de afzonderlijke veldtoch ten tusschen den oorlog in Po len en het offensief in het Westen was dit bijzonder opvallend groote pauzen in acht genomen zijn. Deze dienden tot. voorbereiding. Zij kwamen voort uit den wil om zich zooveel zekerheid te verschaffen, als in een oorlog maar eenigszins mo gelijk is. Tegelijkertijd zat hierbij het streven voor, om iedere onder neming tot een goed einde te bren gen met een zoo gering aantal ver liezen als menschelijkerwijze ge sproken bereikt kon worden. In het licht dezer beschouwingen mag men zeker ook de jongste pauze van den oorlog bezien, dat ongetwijfeld door rusteloozen arbeid aari de voor bereiding van beslissende operaties he- heerscht werd. Een der meest verbitterde tegen standers van Duitschland, de vroe- gere Britsche minister van oorlog, Hoare Belisha, rekent in het tijd schrift „News of the World" uit, dat Duitschland's positie ten aan zien van kolen, ijzererts en alle me talen. zich in de eerste 12 oorlogs maanden aanmerkelijk verbeterd heeft. Alleen reeds op het gebied von koper, een voor den oorlog be langrijk metaal, beschikt Duitsch land thans over 28.000 ton meer dan einde 1939. Hoare Belisha geeft toe, dat Duitsch land voorziening van twee andere me talen, lood en zink, zich verdubbeld heeft en dat het, in tegenstelling met de Geallieerden, over groote voorraden alluminium en antimonium beschikt. Doch niet alleen op het gebied van mi neralen, doch ook op dat van andere grondstoffen heeft Duitschland winst geboekt. Zoo beschikt het over drie maal zooveel cellulose als in hd begin van den oorlog en over aanzienlijk meer vlas en wol. Hoare Belisha be sluit zijn artikel met de woorden dat ondanks alles de banier van de zaak der Geallieerden hoog waait". Te Berlijn merkt men op, dat Hoare Belisha een motiveering voor dit opti misme aan zijn leger schuldig blijft. Men vult de beschouwingen van «ien Engclschen minister nog aan me» eon vertoog over de olie-voorziening van uDitschland. De strijd in Frankrijk heeft een groot verbruik van brandstof gevergd en de voortdurende luclitope- raties der laatste weken en meer nog de eindfase van den strijd tegen En geland stellen aan dit land hooge eischen. De olie-behoefte van Duitsctuand is evenwel volkomen gedekt en heel wat gunstiger dan die van Engeland. De aanvoeren van Rusiaud en Roemenië hebben regelmatig en overeenkomstig de bepalingen van de verdragen met die landen plaats. De aanvter uit Roe menië is zelfs gestegen, daar. sinds de deelneming van Italië aan den oorlog, bijna de geheele Roemeoiische oliepro ductie ter beschikking staat, waarvan tot dat oogenblik. zooals bekend, onge zeer 70 pet. naar Engeland ging. Eqii belangrijke factor voor de Duit sche olie-voorziening vormden ook de in Nederland, België en Frankrijk vei lig gestelde voorraden, die volgens een verklaring van Rijksmaarschalk Goe- ring grooter waren dan het totale ge bruik van het Duitsche luchtwapen tij dens de krijgsverrichtingen sinds den tienden Mei. De Duitsche voorraden behoeven dan ook practisch in het. ge heel niet. aangesproken te worden. Intusschen ontwikkelt zich dc op brengst van de' eigen Duitsche produc tie van synthetische benzine in stijgen de lijn. Ten slotte wordt verklaard, dat door de Britsche luchtaanvallen geen enkele brandstofvoorraad van eenige betcekenis vernietigd is, noch aan de Duitsche productie eenige schade is toe gebracht. DE STRIJD IN OOST-AFRIKA LONDEN, 3 Sept. (Reuter). Offici eel wordt bevestigd, dat de Britsche troe pen zich ten Zuiden van Boena aan de grens van Kenya terugtrekken. DE VERDUISTERING Zonsopgang 20.21 uur. Zonsopgang 6.57 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1