Van S.D.A.P. naar een N.S.A.B.? Hongaarsch leger rukt Zevenburgen binnen ENGELSCHE VLIEGERS BOVEN DUITSCHLAND Bomaanvallen op Engelsche havens en vliegvelden Voorwaarts DE EEMLANBER Donderdag 5 September 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 58 Enkelen drongen door tot boven Berlijn Weer Engelschen boven Zwitsersch gebied Uitbreiding van verboden zones in Engeland Hitier overhandigt maarschalksstaven Arabieren in verzet tegen de Engelschen Opheffing van de vrijmetselaars loges Boedapest hoopt op goede betrekkingen met Roemenië AMERSF0ORÏSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 maant*en voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week I 0-15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN V4Q1~~4 regel» fl.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 \A/IE de geschiedenis der Sociaal Democratische Arbeiders Partij in het tijdvak 1918 1940 beziet, komt tot het inzicht, dat het streven dezer partij meer was ge richt op het verwezenlijken van haar democratisch-politieke dan van haar socialistische oogmerken. Vroeger, vóór 1914, was dit anders. Ook toen was er weliswaar strijd om het ver krijgen van staatkundigen invloed, doch deze'strijd was, veel meer dan na 1918, middel tot het bereiken van het groote socialistische doel. Na 1918 leek het er maar al te vaak veel op, dat de verwerving van staatkundigen invloed als doel op zichzelf werd nage streefd. En van de jaren na 1933 kan men zeggen, dat de leiding der S.D. A.P. haar activiteit vrijwel uitsluitend richtte, niet op het bereiken van eene Nederlandsche socialistische gemeen schap, doch op het instandhouden van het democratisch-politieke stelsel hier te lande en elders. Binnen onze lands grenzen zoowel als in samenwerking met haar zusterorganisaties in andere landen was het voornaamste doel der S.D.A.P.: Bestrijding van het autori taire socialisme, zooals dit in Italië en vooral in Duitschland tot gelding was gekomen. j OK tijdens den huidigen oorlog was het Nederlandsche demo cratisch socialisme een der verwoedste tegenstanders van het natiorfale of autoritaire socialisme, implicite van de staten, waar dit laatste stelsel tot staatsstelsel was geworden, van Duitschland en van Italië. De S.D. A.P. bleek meer en meer een binnen- landsche en (onderdeel van een) inter nationale politieke strijdorganisatie te zijn geworden. Wij hebben, van Ne- derlandsch-nationaal standpunt uit, in het verleden meer dan eens den inter nationalen strijd der S.D.A.P. als ge vaarlijk voor onze nationale belangen, wijl hij in wezen on- en anti-Neder- landsch was, gebrandmerkt. Aan dezen internationalen strijd der S.D. A.P. is thans een einde gekomen. Maar hoe staat het met den nationalen strijd der Sociaal Democratische Ar beiders Beweging? Z\ LS wij in deze beschouwing spre- ken van de S.D.A.P., bedoelen wij tevens de met deze staatkundige for matie nauw samenhangende vak- en andere organisaties. En met de vraag, hoe het thans staat met den nationalen strijd der S.D.A.'P., bedoelen wij: Zal de zeer talrijke groep Nederlandsche burgers, die georganiseerd zijn (wa ren) in S.D.A.P., N.V.V., A.J.C. etc. etc. in staat blijken om. na den sedert half Mei zoo ingrijpend gewijzigden toestand hier te lande, voldoende kracht te putten uit haar socialistische idealen om in de haar toekomende mate bij te dragen tot den bouw eener socialistische gemeenschap in Neder land? Het antwoord, dat de Neder landsche socialisten op deze vraag door hun daden geven, zal voor een goed deel de sociale, de oeconomischfc en, zij het in mindere mate, de staat kundige toekomst van het Nederland sche volk bepalen. I—I ET is eene zware verantwoorde- A A lijkheid, die thans rust op de Nederlandsche socialisten. Een deei hunner voormannen is tijdens of als gevolg van den oorlog verdwenen uit de leidende functies. Anderen, die vroeger niet persona grata waren in de socialistische gelederen, zijn in hun plaats gesteld. Het spreekt vanzelf, dat een en ander verwarring heeft ge- Sticht in de socialistische gelederen. Doch beschikt de S.D.A.P. om dan dezen verzamelnaam te gebruiken over voldoende veerkracht en vol doende regeneratievermogen óm van Sociaal Democratische Arbeiders Par tij te worden tot Nederlandsche Socia listische Arbeiders Beweging? Wie oogen heeft om te zien en ooren heeft om te hooren. beseft, dat ongeacht hoe de militaire eindbeslissing in den oorlog uitvalt na den oorlog in Nederland het oude partijenstelsel heeft afgedaan en dat nieuwe vormen langs nieuwe wegen moeten worden bereikt. Reeds thans kunnen de Nederlandsche socialisten de handen ineenslaan, reeds thans kunnen zij veel doen om ook Nederland's toekomst in het nieuwe Europa goed en sterk te doen zijn. Maar dan moeten zij zich bezinnen op hun socialistische idealen en met het enthousiasme, dat de socia listen in het begin dezer eeuw ken merkte, den socialistischen strijd op nieuw aanvaarden. Het is thans niet de tijd om het oude te verketteren of te verheerlijken: het is evenmin de tijd om de nieuwe dingen zonder meer af te wijzen. Het is zaak om den nieu wen tijd met geheven hoofd binnen te marcheeren: om voorwaarts te gaan, desnoods tastende en struikelende, maar in ieder geval voorwaarts. 2ij, die eveneens medewerken aan successen van het Duitsche lucht- wapen zijn de arbeiders in de fa brieken. De motor wordt deskundig nagezien. (Foto Weltbild) BERLIJN, 5 Sept. (D.N.B.) Engelsche vliegtuigen hebben van nacht op verscheidene plaatsen van het Duitsche Rijksgebied bri sant- en brandbommen uitgewor pen. De bommen vielen voor het grootste deel op het open veld. Op twee plaatsen werden wonin gen en dorpjes, op een andere plaats werd een magazijn getrof fen. Ook in Berlijn is luchtalarm gemaakt. Echter naderden slechts enkele vijande lijke vliegtuigen de Rijkshoofdstad. Bij het bereiken van den versperringsgor del van Groot-Berlijn kwam den Britten een compact vuur van de luchtdoelar- tillcrie tegemoet. Boven het stadsge bied van Berlijn kruisten eenige Duit sche jachtvliegtuigen, die met de zoek lichten samenwerkten. Twee vijandelijke toestellen gelukte het boven de Rijkshoofdstad te vliegen, de rest moest voordien terugkeeren. Een Engelsche machina werd alvorens de rijkshoofdstad te bereiken, neergescho ten. De vijandelijke vliegtuigen wierpen verscheidene lichtkogels uit Tot dusver ie bekend geworden, dat brisantbom men op een arbeiderswijk aan den rand van Berlijn zijn geworpen en aanzien lijke schade hebben aangericht. Naar officieel bekend wordt, hebben weer tal vin Britsche vliegers gepoogd door den gordel van luchtdoel-artillerie van Berlijn heen te breken. Dank zij het sterke afweergeschut, waardoor een vijandelijk toestel voor het bereiken van Berlijn kon worden neergeschoten, ge lukte het slechts aan enkele afzonder lijke vliegtuigen het stadscentrum te be reiken. Op twee plaatsen werden vier brisantbommen uitgeworpen. Een bom sloeg in den dierentuin en doodde een politiebeambte. Een tweede trof een opslagplaats van de weermacht in een Noord-Westelijke voorstad, zon der schade van groote omvang aan te richten. In een Zuid-Westelijke voor stad werd een huis door vallende scher ven van een lucht doelgraniat bescha digd. In een stadje ten Zuid-Oosten van Berlijn sloeg een brisantbom in een ar beiderswijk. >Daarbij werd een arbeider gedood en een gewond. Britsche vliegers hebben vannacht voorts nog het wereldberoemde Bad Kissingen met bommen aangevallen, daarbij werd een woonhuis getroffen en in brand geschoten. Eenige personen werden licht gewond. Het D.N.B. heeft uit Kissingen het volgende ooggetuigen- bericht. ontvangen: De talrijke zieken, die in Bad Kisein- gen een kuur ondergaan, werden van nacht plotseling door luchtalarm opge schrikt. Kort daarop klonk een zware ontploffing, zoodat in een deel van het Kurhaus de ruiten sprongen. Een helle lichtgloed verlichtte den nacht Uit het dak van een huis, waarin verscheidene zieken zijn ondergebracht., sloegen de vlammen. Een arts slaagde erin een vrouwelijke patiënt, die van 6chrik het bewustzijn verloren had. door moedig optreden via de reeds brandende trap te redden. De brand kon kort daarop door den veiligheidsdienst gebluscht worden. BERN, 5 Sept (D.N.B.) De ge nerale staf deelt mede: In den nacht van 4' op 5 September heb ben vreemde vliegtuigen op ver scheidene plaatsen ongeveer te mid dernacht het Zwitsersche luchtruim geschonden. Deze schendingen von den plaats in de buurt van Klein- luetzel, Pruntrut en St. Immer. De vliegtuigen vlogen boven deze lijn in Oostelijke richting en keerden na eenige minuten in de richting Noord-Noord-Oost terug. BERLIJN, 5 Sept. DUITSCHE vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht bomaanvallen op verscheidene havensteden aan de Oost- en Westkust van Engeland onder nomen. Britsche nachtjagers trachtten vergeefs aan de Duitsche gevechtsvlieg tuigen de uitvoering van hun taak te beletten. Alle Duitsche toestellen op één na zijn naar hun basis teruggekeerd. Duitsche gevechts- en jachtvliegtuigen hebben Woensdag vliegvelden en vliegtuigfabrieken in Zuid-Engeland aangevallen. Daarbij ontstonden verschei dene luchtgevechten, die voor de Duitsche jachtvliegers een succesvol verloop hadden, 54 Britsche en 15 Duitsche vliegtuigen werden neergeschoten. Het ge- heele stadsgebied van Groot-Londen heeft tot Woensdagavond 11 uur 42 mi nuten driemaal luchtalarm gehad. Reuter meldt daarover nog, dat men het geluid der motoren van de Duitsche machines duidelijk kon hooren. _.T0 - 1 ringen uit de Ver. Staten, doch ook aan NADAT de Engelsche regeering pas enkele dagen geleden de verboden zóne in het Z.O. van hfet Britsche eilan<j aanzienlijk uitgebreid heeft, zijn thans, naar uit Londen gemeld wordt, ook voor het uiterste Noorden bijzondere maatregelen getroffen. Ook de Shetland- eilanden zijn tot militair gebied ver klaard. Deze maatregel houdt verband met de opnieuw toegenomen angst van Engeland voor een inval, welke, naar men in het hooge Noorden van Groot- Brittannië vreest, van de Noorsche kust uit ondernomen zal worden. Om deze reden worden de Shetland-eilanden nog meer versterkt. De bevolking dwingt men, mede te helpen bij het aanleggen der verdedigingswerken. Zelfs oude lie den, vrouwen en kinderen moeten van den vroegen morgen tot het invallen der duisternis medehelpen. Er hebben zich hierbij reeds meermalen inciden ten voorgedaan. De commissie van Amerikaansche zakenlieden en industrieelen, die sinds een maand in Londen ver toeft, zal volgens te Rome ontvan gen berichten onverrichterzake naar New York terugkeeren, aangeziep zij de Engelsche productie- en cre- dietcapaciteit niet zeer hoog aan slaat Haar indrukken over de En- sche markt zijn absoluut negatief. Engeland ontbreekt het niet alleen aan schepen voor de eventueele leve- In groote oplagen worden de exemplaren plaats van bestemming verzonden. van de Duitsche soldatenkrant naar de (Foto Pax-Holland) BERLIJN, 5 Sept. (D.N.B.). De Führer en opperste bevelhebber der weermacht heeft gisteren in zijn werk kamer in de nieuwe rijkskanselarij in aanwezigheid van den rijksmaarschalk den veldmaarschalken van het lucht- wapen, generaal veldmaarschalk Milch, generaal veldmaarschalk Schall Sperle en generaal veldmaarschalk Kesselring, de maarschalkstaven overhandigd als teekens van den hun op 19 Juli in den Duitschen rijksdag verleenden maar schalksrang. In een korte toespraak gaf de Führer uitdrukking aan zijn waardeering voor de verdiensten der drie maarschalken van het luchtwapen, die als intieme medewerkers van den rijksmaarschalk een op den voorgrond tredend aandeel hebben in de groote successen van het Duitsche luchtwapen. Tevens zette de Führer de verplichtingen uiteen, die dc maarschalksrang hun jegens volk en rijk oplegt. ROME, 5 Sept. (D.N.B.) Omtrent de anti-Engelsche beweging- op het Arabi sche schiereiland meldt de Messagero, dat de bevolking van Hadramaut de hulp van Ibn Saoed tegen de voortdu rende bombardementen van haar dor pen en kudden door de Engelschen in geroepen heeft. Boven de sultanaten van Esj-Sjihr en Kesjim vliegen voort durend Engelsche contrólevliegtuigen. Zeer uitzonderlijk zwaar zijn de stam men van Makad el-Fira door Engel sche vliegtuigen geteisterd. Ibn Saoed heeft aan de Zuidgrens van zijn rijk verscherpte controle inge steld, terwijl Imam Jahla van Jemen de kust van zijn land aan de Roode Zee ten scherpste tegen Britsche agen ten laat bewaken. Zijn strijdkrachten worden door Syrische officieren geor ganiseerd en afgericht óm tegen een eventueelen „coup" der Engelschen be stand te zijn. het noodige contante geld. De Engel sche credietverlangens zijn door de Amerikaansche onderhandelaars afge wezen. Particuliere leeningen van En gelsche firma's op de Amerikaansche markt gelden reeds als uitgesloten. Volgens een maatregel van het Brit sche ministerie van financiën is de handel in geldswaardige papieren, waarvan de coupons of dividenden ge heel of naar keuze in de valuta's van Argentinië, Belgische Congo, België, Canada. Ne d e r 1 an d s c h-I n di Frankrijk, Nederland, New Found- land, Noorwegen, Panama, IJsland, Por tugal, Zweden. Zwitserland, de Ver- eenigde Staten en de Philippijnen be taalbaar zijn, zonder speciale vergun ning van het Britsche ministerie van financiën verboden. 's-GRAVENHAGE, 5 Sept. Van bevoegde officieele zijde wordt ons medegedeeld, dat giste ren in geheel Nederland de ont binding der vrijmetselaarsloges is bevolen, zulks in het raam van de herordening van het Nederland sche maatschappelijke en geeste lijke leven. JAPANSCH SCHIP NIET NAAR ENGELAND LISSABON, 5 Sept. (D.N.B.). Het Japansche s.6. „Durban Maroe", dat na bij Lissabon door een Engelsch schip aangehouden, doch weer vrijgelaten was, omdat het slechts lading voor En- gel6dhe havens aan boord had, heeft op order van zijn reederij zijn "lading in de haven van Lissabon gelost DE ARRESTATIES IN CANADA NEW YORK, 5 Sept. (D.N.B.) Jack son, de vice-voorzitter van den Canadee- schen bond van werklieden in de elek triciteitsbedrijven, die als gast aanwezig is op een vergadering van vakvereni gingen te Cleveland, heeft meegedeeld, dat in Canada honderden arbeiders wegens uitlatingen over den Europee* schen oorlog in hechtenis genomen zijn. BOEDAPEST, 5 Sept. (D.N.B.) Onder het gelui der klokken is hedenmorgen om 7 uur de intocht begonnen van het Hongaarsche leger in Noordelijk Zevenburgen en wel overeenkomstig het pro gram in alle sectoren van de Noordelijke grens met uitzonde ring van Grosswardein. In officieele Hongaarsche kringen koestert men de hoop, dat, wanneer eenmaal de kwestie van den afstand van Transsylvanië geregeld is, zich de -beste betrekkingen tusechen Boe dapest en Boekarest ontwikkelen kunnen. Hongarije zal al het mogelij ke doen om zijn goeden wil ten aan zien van de RoemeenSche minder heid te toon en. Naar vernomen wordt, zijn de Hongaarsche gedele geerden te Nagyvard met vreugde ontvangen. Volmachten voor gene raal Antonescu De nieuwe Roemeensche minister president'generaal Antonescu, heeft vannacht in handen van den koning den eed van trouw afgelegd. Krach tens een Koninklijk besluit wordt de grondwet vin Februari 1938 opgehe ven en worden de wetgevende licha men ontbonden. Krachten» een an der besluit krrijgt de minister-presi dent generaal Antonescu volmach ten voor de leiding van den Roe- meenschen staat. De koning behoudt zich de volgende prerogatieven voor: opperste leiding van de weermacht, het muntstempel, het ver- leenen van ordeteekenen, het verleenen van gritie, het accrediteeren van gevol machtigde diplomatieke, vertegenwoordi gers, het sluiten van verdragen. Wijzi ging van de bestaande wetten alsmede de benoeming van minister» en onder staatssecretarissen geschiedt door een koninklijk besluit, dat door den minis ter-president is gecontrasigneerd. Alle overige bevoegdheden worden door den min ister-pre»i dent rechtstreeks uitgp. oef end. Bij koninklijk decreet is een commis- siriaat generaal gevormd, dat onmiddel lijk staat onder den minister-président en dat tot taak heeft de economische, sociale en cultureels problemen tot een oplossing te brengen, welke voortvloeien uit de repatrieering van Roemeenscfie bevolkingsdeelen uit de ontruimde ge bieden (Bessarabië, Noord Boekowinaj Zevenburgen en het Zuiden der Do- broedsja.) Het moet verder de verdeeling van deze bevolking over het resteerende gebied van den staat en haar inschik»- ling in het economische leven regelen. Het commissariaat wordt geleid door oen minister of staatsscretaxis. ZWITSERLAND MEET MET TWEE MATEN STELT BERLIJN VAST BERLIJN, 5 Sept. (V.P.B.). Men Is hier weinig gesticht over de wijze, waarop Zwitserland, op het regelmatig overvliegen van Zwitsersch gebied door Britsche vliegtuigen reageert. De Zwit sersche protesten noemt men hier zwak en zonder effect en men meent, dat de Zwitsersche regeering naar aanleiding van de Britsche onverschilligheid voor al deze protesten haar neutraliteits- rechten met meer kracht zal moeten handhaven. De verwondering over de platonische reactie van Zwitserland te gen deze brutale schendingen is des te grooter, omdat, in vroegere gevallen, wanneer Duitsche vliegtuigen, kennelijk bij vergissing, boven Zwitsersch gebied vlogen, wezenlijk andere accenten in de Zwitsersche openbare meening tot uitdrukking kwamen. Men verheelt te Berlijn niet, dat. dit meten met twee ma ten een bepaald licht op de politieke houding van Zwitserland wernt, dat weliswaar niet nieuw is, doch het. daar omtrent aan Duitsche zijde reeds be staande oordeel bevestigt. BRITSCH CONVOOI UIT GIBRALTAR VERTROKKEN ALGECIRAS, 5 Sept. (D.N.B.). Woensdag is een uit negen koopvaardij schepen, waaronder drie tankbooten, be staand convooi uit Gibraltar vertrokken in de richting van den Atlantischen Oceaan. Het werd door oorlogsschepen en vliegtuigen vergezeld. CRIPP'S ZOON DIENSTWEIGERAAR NEW YORK, 5 Sept. (D.N.B.). Naar uit Londen gemeld wordt heeft de zoon van den Engelschen arbeiders, leider sir Stafford C.ripps, de huidige Britsche am bassadeur te Moskou, zich als princi pieel dienstweigeraar laten inschrij ven. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20-19 UUr. Zonsopgang 6.59 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1