Ruiltransacties op groote schaal CAROL VAN ROEMENIE DOET AFSTAND VAN DEN TROON Nieuwe richtsnoeren voor de Roemeensche pers DE Vrijdag 6 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 59 Grondgebied tegen schepen W Hongaren rukken binnen in Zevenburgen Kroonprins Michael volgt hem op en is daarmede ten tweeden male koning van Roemenië PREMIER ANTONESCU „STAATSLEIDER" Koning Michael legt eed af Oriëntatie op Berlijn en Rome Frankrijk en de Ver. Staten DE MOOP DE NIEUWE BONS VOOR BROOD AMEJR3F00RTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS p" 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week i 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVtRTEMitN vanl4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor dt helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent. driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 ASHINGTON. en Londen hebben den laatsten tijd vérstrekkende ruilover eenkomsten gesloten. Noch de eigen lijke beteekenis noch de gevolgen van deze overeenkomsten vermogen wij op dit oogenblik geheel-tz overzien. Het feit is echter daar, dat Londen in ruil voor een aantal Amerikaansche oor logsbodems deelen van het Britsche imperium ter beschikking van Wash ington heeft gesteld voor de vestiging van maritieme stations en luchtbases. Wel spreken de contracten van een termijn van 99 jaar, doch in feite komt dit neer op qebiedsafstand door Lon den aan Washington. Het feit, dat bijvoorbeeld ook New Foundland tot de .pachtgebieden' behoort, geeft aan, dat Washington bij het sluiten dezer transacties niet alleen het oog heeft gehad op de versterking der Noord- Amerikaansche posities in de Caraïbi- sche regionen en op de verdediging van het Panama-kanaal. Hebben Roo sevelt en zijn raadslieden dan ook het oog gevestigd op Canada? Italiaan- sche schrijvers hellen over naar de meening, dat de Vereenigde Staten in derdaad het voornemen zouden heb ben om indien Engeland in Euro pa verslagen zou worden - Canada in een of anderen vorm zeer nauw aan de Noord-Ametikaansche Unie te ver binden. Zeker is het in ieder geval, dat de oude strijd tusschen de Vereenig de Staten en het Britsche Rijk op het Westelijk halfrond (vrijheidsoorlog der Spaansche koloniën in Zuid-Ame- rika- na 1829 en de Monroe-procla- matie; de Britsche interventie ten gun ste der Zuidelijke staten in den Ame- rikaanschen secessie-oorlog omstreeks 1865; de Britsch-Amerikaansche .stille' aardolie-oorlog om Venezuela, Mexico, Columbia etc. na 1900) ten gunste van Washington is beslist. De Noord-Amerikanen beheerschen krach tens de jongste Britsch-Amerikaan sche ruilovereenkomsten thans met uitzondering van eenige Fransche en Nederlandsche Caraïbische eilanden alle strategisch belangrijke punten in Noord- en Midden-Amerika. T—T ET Britsche Rijk dankt zijn ont- -*• -*• staan en zijn intactblijven aan den zin der Britten voor het verwer ven en behouden van gebiedsdeelen, en niet aan den zin voor het doen van gebiedsafstand. De vraag rijst dus automatisch, welke overwegingen de huidige Britsche regeering tot den ge biedsafstand aan Washington deden besluiten. Het feit, dat in ruil voor de territoriale concessies Amerikaansche oorlogsschepen zijn gevraagd en ver kregen, wijst er op, dat de Britsche vloot zooal niet wat haar tonnage dan toch wat haar samenstelling betreft op het oogenblik te weinig oor haar taak is berekend. De kèuze der schepen torpedojagers geeft aan, dat Lon den behoefte heeft aan meer klein ma terieel dan waarover het op dit oogen blik beschikt. Als men beseft, welke hooge eischen het convooieeren der Britsche handelsschepen thans aan de Britsche oorlogsmarine stelt en weet, dat voor het convooieeren torpedoja gers bij voorkeur gebruikt worden, als men tevens de ervaringen betreffende den strijd tusschen vliegtuigen en groo te bovenwaterschepen in het oog vat, dan wordt de Britsche keuze begrijpe lijk. Evenzeer blijkt uit de transactie, dat Londen het verwerven der torpe dojagers van vitaal belang acht. want de voor deze schepen betaalde territo riale prijs is zeer hoog. En wat mis schien nog meer zegt, de prijs is niet betaald in gangbare Britsche munt. Want Britsche gebiedsdeelen kan men toch waarlijk niet als gangbare Brit sche munt beschouwen. XA/ASHINGTON's leverantie van torpedojagers aan Engeland is zonder eenigen twijfel een .onvriende lijke' daad jegens de As-mogendheden. En het ligt dan ook in de rede, dat bij sommigen de vraag is gerezen of deze leverantie het voorspel is van'Wash- ngton's intrede in den oorlog aan Britsche zijde. Bij de beoordeeling van deze mogelijkheid dient men niet uit het oog te verliezen, dat Amerika's deelneming aan den strijd eerst denk baar zou zijn na een eventueele her verkiezing van Roosevelt tot president. De presidentsverkiezingen vinden in November plaats, zoodat, in het voor Engeland gunstigste geval, pas in be gin 1941 met eene Amerikaansche oor logsverklaring te rekenen zou zijn. Ook al ziet men af van het geven van een oordeel over de feitelijke beteekenis eener zoodanige oorlogsverklaring, dan nog dient gezegd, dat vóór het zoover is, er in Europa nog heel veel kan gebeuren, dat de situatie grondig en principieel wijzigt. De vraag, of Roosevelt na zijn eventueele herverkie zing tot een oorlogsverklaring bereid zou zijn, kan natuurlijk slechts in spe culatieven zin worden beantwoord. Doch voorzoover wij de feiten en de door Roosevelt en zijn raadslieden ge dane uitspraken vermogen te beoor- deelen, lijkt ons de intrede van de Ver eenigde Staten in den oorlog niet waar schijnlijk. Veeleer zien wij de jongste Britsth-Amerikaansche transacties als eene politieke beslissing van Washing ton, dank zij welke de Vereenigde Sta ten uit den oorlogstoestand in Europa tastbare voordeelen op het Westelijk halfrond wisten te trekken, terwijl zij tevens uiting konden geven aan hun sympathie voor de Britsche zaak, zij het dan op kosten van het Britsche Rijk. 7 WEEFDE Winston Churchill c.s. £-J méér voor oogen dan louter en alleen het verwerven van oorlogsmate- rieel, toen hij besloot tot het sluiten van ruilovereenkomsten met Washing ton? Heeft hij de mogelijkheid van een iBritsche nederlaag in Europa en Afri ka in die transacties verdisconteerd en gingen of gaan zijn gedachten voor dat geval uit naar eene toekomstige zeer nauwe Britsch-Amerikaansche samen- Koning Carol II van Roemenië, die is afgetreden, en zijn zoon, Michael, de nieuwe koning. (Foto Scherl) werking op het Westelijk halfrond en ten aanzien van het Verre Oosten? An ders gezegd, wil Churchill indien Engeland in Europa verliest tegen over de Duitsch-Italiaansche Euro- peesch-continentale politieke en oeco- nomische conceptie een Britsch-Ame rikaansche (in den zin van samenwer king tusschen de U.S.A. en deelen van het Britsche Rijk) politieke en oecomi- sche conceptie stellen in de beide Ame rika's en ten aanzien van Oost-Azië? Deze veronderstelling moge ver gegre pen lijken, onmogelijk achten wij haar niet. Maar welke rol is dan aan Japan toebedeeld? Het zijn wereldpolitieke problemen, die bij het doordenken van de hier geopperde veronderstelling voor ons opdoemen. Maar tevens proble men, die de moeite van het doordenken ten volle loonen en die tot conclusies kunnen leiden, waarvan weinigen een jaar geleden zelfs maar hadden ge droomd. DU1 TSCfcJ LA.rj Dsovj e JJ U S L A M 0 SlOlVAKyE j v (Garth, archiaf U.D.) O (J O E C E E /Y Z E hf WEUWE GRENZE/V ff 4-t- O HG ROEMEENSCHE BOEDAPEST, 6 Sept. (D.N.B.). De Hongaarsche Rijksbestuurder Horthy is Donderdag om elf uur in gezelschap van den minister van oorlog, Bartna, den chef van den generalen staf, Werth en een talrijk militair gevolg aan hel hoofd der Hongaarsche troepen Szat- mar Nemetï binnengerukt. Bij deze in tocht waren ook de premier, graaf Teleki, en andere leden der regeering tegenwoordig. De chef van den Hongaarschen gene ralen staf deelde gisteren mede. dat dé Hongaarsche troepen in Sathmar en Marmarosch-Sigeth zijn binnengerukt. De opmar,sch is geheel volgens plan en zonder storingen verloopen. Weer luchtalarm in Geneve en Lausanne BEUN, 6 Sept. (D.N.B.). Als ge- volg van het vliegen van Engelsche vliegtuigen boven Zwitsersch ge bied is gisteravond in Genève van 23.00 tot 23.20 uur en in Lausanne van 23.00 tot 23.20 uur wederom luchtalarm gegeven. Officieel wordt te Boekarest medege deeld. dat Donderdag overeenkomstig de opgestelde plannen het eerste ge deelte van het aan Hongarije afgestane gebied met de steden Sathmar en Mar- marosch-Sige is ontruimd. De ontrui ming geschiedde ordelijk en er vielen geen incidenten voor. BOEKAREST, 6 Sept. (D.N.B.) Koning Carol van Roe menië, heeft in den afgeloopen nacht ten gunste van zijn zoon, kroonprins Michael, die in October 19 jaar oud wordt, afstand gedaan van den troon. Naar verluidt, zal de koning nog in den loop van vandaag naar Zwitserland vertrekken. In een officieele publicatie, die gisteravond te Boekarest aan de pers werd verstrekt, werd de nieuwe Roemeensche premier generaal Antonescu voor de eerste maal als „staatsleider" (conducatorul sta- tulul) betiteld. Het semi-officieele blad „Romania" had reeds voor dien den nieuwen minister-president met dezen titel begroet. Generaal Antonescu heeft den volgenden oproep tot de natie ge richt: „Roemeensche broeders. Uit het diepst van mijn hart richt ik tot U het dringend verzoek, alles te vergeten, U om onzen jongen koning te scharen, de orde te bewaren en aan den' arbeid te gaan: Leve Roemenië.'' TT EDENOCHTEND om half- tien heeft Koning Michael in de troonzaal van het koninklijk paleis te Boekarest voor minister president Antonescu en den pa triarch van de orthodoxe kerk van Roemenië, Nidulescu, den eed af gelegd. De korte eedsformule luidt: „Ik zweer het erfgoed van Roemenië, zijn grenzen en zijn in tegriteit te waarborgen, zoo waar lijk helpe mij God Almachtig." Vervolgens legde minister-president, generaal Antonescu den eed op den nieuwen koning af. De formule luidt: „Ik zweer trouw aan koning MichaeJ, den Roemeenschen staat en de Roemeen sche natie. Zoó waarlijk helpe mij God Almachtig". Het opmerkelijke van deze formule is het ontbreken van de ver plichting ten aanzien van de grondwet, wat hiermede verklaard moet worden, dat terstond na de benoeming van An tonescu tot. premier de grondwet buiten werking is gesteld. Proclamatie van koning Carol Koning Carol heeft van zijn troonsaf stand mededeeling gedaan in de volgen de, door de radio en in extra-edities der bladen verspreide, proclamatie: „Roemenen. Tijden van ernstige schok ken en zorgen trekken over ons land. Se dert tien jaren heb ik er naar gestreefd, alles voor het welzijn van Roemenië te doen, zooals mijn geweten het mij ingaf. Thans ligt over het land, dat voor groote gevaren heeft gestaan, rouw. Uit liefde voor dezen grond, waarop ik geboren en opgegroeid ben, wil ik de gevaren uit den weg ruimen, door mijn zoon, van wien gij houdt, den zwaren last der heer schappij over te dragen. Ik bid. dat dit voor de redding van het vaderland gebrachte offer niet ver- geefsch zal zijn. Ik verzoek allen Roe menen, mijn zoon met trouw en liefde te omringen, opdat hij den steun vindt, die hij voor de voortaan op zijn schouders rustende zware verantwoordelijkheid noodig heeft. Moge God ons land be schermen en het een trotschere toekomst verzekeren. Leve Roemenië. Reorganisatie van den geheimen dienst Het Roemeensche ministerie van oor log deelt mede, dat op bevel van den mi nister-president de chef van den gehei men dienst van het leger. Morusoff, en de directeur van den geheimen dienst van het leger, Stefaniscu. van hun func ties zijn ontheven. Morusoff was een persoonlijk vertrou wensman van koning Carol, die sedert vele jaren verantwoordejijk was voor de veiligheid van den koning. Ook heeft hij voor den koning een eigen berichten dienst georganiseerd, onafhankelijk van de staatsautoriteien. Op zijn aandringen en op het. aandringen van den oveneens afgetreden hofmaarschalk werd Anfo nescu vier weken geleden gearresteerd, omdat hii tijdens een audiëntie bij den koning gewezen had op de ..duistere en dubbelzinnige rol" van Morusoff en diens ontslag had verlangd. BOEKAREST, 6 Sept. (D.N.B.) „Staats leider" generaal Antonescu heeft nieu we richtsnoeren voor de Roemeensche pers gegeven, die door de bladen streng in acht genomen moeten worden. Deze richtsnoeren doen uitkomen, dat Roe menië zich door eigen aansporing ge schaard heeft in de politieke sfeer van Duitschland en Italië, zoodat. iedere ge legenheid moet worden aangegrepen, om de betrekkingen te verlevendigen, van Roemenië met deze beide groote mogendheden, die de onschendbaarheid van het land en zijn grenzen garan deeren. Tevens moet de openhare meening vertrouwd worden gemaakt met. het feit, dat de Roemeensche buitenland- sche politiek definitief in overeenstem ming moet worden gebracht met de economische politiek. In deze richtsnoeren wordt als een der middelen ter bevordering van de betrekkingen met de as-mo gendheden genoemd het publicee- ren van artikelen en reportages over het politieke, geestelijke en sociale leven van Duitschland en Italië. Tegenover de Westelijke mo gendheden en de onmiddellijke bu ren van Roemenië wordt een streng objectieve berichtgeving, van infor matieven aard, geëischt. LISSABON. 6 Sept. (D.N.B.). De nieuwe Fransche ambassadeur te Wash ington, Henri Have, heeft zijn reis naar de Ver. Staten Donderdag uit Lis sabon per Clipper voortgezet. Een der taken van den nieuwen Fran&cvhen ambassadeur in Washing ton. Henry Have, is volgens de opvat tingen van d? Paris Soir er in gelegen in de Ver. Staten de beweging te ver sterken, die er reeds bestaat, ten gun ste van de levensmiddelenvoorziening van Frankrijk. Overigens is het in het belang van de Ver. Staten zelf om hun handelsbetrekkingen mot Frankrijk ten minste gedeeltelijk te hervatten. LANGE5TRAAT 8 TELEF 6852 TARWEBLOEM EN GRUTTERSWAREN ■s-ORAVENHAGE. 6 Sepl. Van 9 September tot en met 15 September a.s. geven de met „5" genummerde bon nen van het broodbonboekje tezamen recht op het koopen van 2500 gram roggebrood of 2000 gram ander brood. Elk der bonnen geeft derhalve recht op het koopen van 125 gram rogge brood of 100 gram ander brood. De bonnen, welke de consumenten 15 September nog niet gebruikt hebben, zullen niet zooals tot dusverre het geval was nog vier dagen geldig zijn, doch slechts twee dagen, en wel tot en met Dinsdag 17 September a.s. De detaillisten kunnen deze bonnen vervol gens nog tot en met Donderdag 19 September a.s. ter inwisseling tegen toe wijzingen inleveren bij de plaatselijke distributiediensten. Gedurende het tijdvak van 7 Septem ber tot en met 4 October a-s. zal bon 71 van het algemeen distributiebon- boekje recht geven op het koopen van 2Vj ons tarwebloem of tarwemeel of roggebloem of roggemeel of zelfrij- zendbakmeel of-boekweitmeel. Gedurende het tijdvak van 7 Sep tember tot en met 4 October a.s. geeft de met 41 genummerde bon van het al gemeen distributiebonboekje recht op het koopen van 250 gram rijst of rijs- temeel of rijstebloem. Voorts geeft gedurende bovenge noemd tijdvak de met 54 genummerde bon van het algemeen distributiebon boekje recht op het koopen van 250 gram havermout of havervlokken of gort óf grutten. BH sommigen heerscht de meening. dat de geldigheidsduur van de met 105 en 110 genummerde bonnen van het algemeen distributiebonboekfe welke onderscheidenlijk recht geven op het koopen van maïzena, griesmeel, pud dingpoeder of puddingsauspoeder en van vermicelli, spaghetti of macaroni zal loopen tot en mei 11 September a.s. De aandacht wordt er op gevestigd, dat genoemde bonnen evenwel slechts tot en met Zondag 8 September a.s. geldig zijn. Voor de nieuwe distributieperiode worden onderscheidenlijk de met 28 en 15 genummerde bonnen aangewezen. Gedurende het tijdvak van 9 Septem ber tot en met 1 November a.s. geeft de met 15 genummerde bon van het alge meen distributlcbonboekje recht, op het koopen van 100 gram vermicelli of ma caroni of spaghetti. De met 28 genummerde bon van het algemeen distributiebonboekje geeft ge durende het tijdvak van 9 September tot en met 1 November a s. recht op hel koopen van 100 gram griesmeel of 100 gram maïzena of een hoeveelheid pud dingpoeder of puddingsauspoeder, welke 100 gram zetmeel bevat. De hoeveelheid puddingpoeders mag ver deeld zijn over twee pakjes, waarvan elk ten hoogste 50 gram zetmeel bevat, dan wel drie pakjes, waarvan elk ten hoogste 33 gram zetmeel bevat. De hoeveelheid puddingsauspoeder, welke op één bon wordt gekocht, mag on geacht de samenstelling over niet meer dan zes pakjes verdeeld zijn. Ten slotte wordt er op gewezen, dat op twee bonnen een nakie maïzena van 225 gram kan worden gekocht, doch stechts in verpakkingen, welke vóór 22 Juli 1940 zijn vervaardigd. VJ DUITSCHRUSSISCHE OVER EENKOMST MOSKOU, 6 Sept. (D.N.B.) Gisteren is hier een Duitsch-Russische overeen komst gesloten over de re-migratie der in Bessarabië gevestigde Duitschers. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20.17 uur. Zonsop-r -g 7.01 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1