Vijfmaal luchtalarm in Londen op Vrijdag IJzeren Garde in de nieuwe Roemeensche regeering Weer Engelsche vliegtuigen boven Groot-Berlijn W Onzen welgemeenden dank voor de vele blijken van Fa. DUIM BURGER belangstelling bij ons derde lustrum ondervonden DE EEMLALNDER Zaterdag 7 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 60 Olietanks aan de Theemsmonding staan in vlammen Het afgetreden kabinet-Gigurtu blijft tot half September de loopende zaken afwikkelen De taak der Duitsche voorpostbooten De Roemeensch- Bulgaarsche overeenkomst Bommen lukraak uitgeworpen De berichtgeving over de aanvallen op Engeland tfVljS Medische Hulp Gen. Antonescu een energiek man is Hongaarsch oordeel AMERSFÖORTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS Per 3 «aandeo voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week 1 0.15 Binnenland tranco per post per 3 maanden 285. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTEKIIEN van 1—4 rebels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer. elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel* 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.—. Bewijsnummer extra f 0.05 BRITSCHE INLICHTINGENDIENST TELDE 300 DUITSCHE VLIEGTUIGEN NAAR Reuter meldt, is in den loop van Vrijdag in Londen viermaal luchtalarm gemaakt. Aan den laatsten luchtaanval namen, naar Reuter verder meldt, honderden Duitsche bommenwerpers en jacht vliegtuigen deel. De inlichtingendienst van het Britsche ministerie van luchtvaart telde 300 Duitsche vliegtuigen, die aan den massaluchtaan val in golven van telkens twintig of dertig machines deelnamen. Zij hadden hun aanvallen gericht op de vliegvelden van de Royal Air Force. Volgens Reuter is Vrijdag om 19.55 uur voor de vijfde maal te Londen luchtalarm gemaakt. In het officieele communiqué van het Britsche ministerie van lucht vaart wordt gezegd, dat „vijandelijke vliegtuigen in sterke formaties Vrijdagmiddag het kustgebied van Kent hebben aangevallen. Bij dezen aanval heeft de vijand beschadigingen aangericht. Laat in den namid dag heeft de vijand opnieuw aangevallen. Bij dezen aanval is op den Noordelijken oever van de Theems op een industrieel terrein brand veroorzaakt." DUITSCHE gevechtsvliegtuigen hebben Vrijdag laat in den namiddag wederom de havenwer ken aan den mond van de Theems aangevallen. De hoofdaanval richt te zich tegen het groote oliedepot Thameshaven. Honderden bom- men werden daar uitgeworpen. Een reusachtige vuurgloed en he vige ontploffingen bewezen, dat de opslagplaatsen getroffen wa ren. Met zekerheid kon vastge steld worden, dat 9 tanks in brand stonden. De andere tanks waren geheel in zwarte rookwolken ge huld. Naar het D.N.B. van welingelichte zij de verneemt, hebben luchtfoto's aange toond, dat bij de aanvallen van Vrijdag op de vliegvelden van Kenley en Wor Chester twaalf vliegtuigen op den bega- nen grond vernield en de startbanen on bruikbaar gemaakt zijn. Vier montage hallen van de vliegtuigfabriek Way- bridge staan in brand. Verbitterde gevechten .tusschen de Duitsche en de Engelsche jagers hebben den Britten een totaal verlies van 55 Vliegtuigen bezorgd. Van de 14 Duitsche vliegtuigen, die van hun tocht niet te ruggekeerd zijn, werd de uit twee perso nen bestaande bemanning van een torpe dovliegtuig door den Duitschen reddings dienst naar Le Havre gebracht De mar conist was ongedeerd, de bestuurder had een vleeschwonde aan het rechterbeen. In Amerikaansche luchtvaart kringen heeft de verhooging van de leeftijdsgrens voor Bxótsche piloten van 28 tot 31 jaar opzien gebaard, daar dit beschouwd wordt als een teeken voor het toenemend gebrek aan volleerde piloten. In bijna alle landen met een luchtmacht ligt de leeftijdsgrens als gevolg van dê ge weldige physische en psychische eischen, die aan een gevechtsvlieger worden gesteld, tusschen 26 en 28 laar. Juist bij de Engelsche bombardements vliegers, die sedert weken iederen nacht over groote afstanden en op groote,hoog te hun opdrachten moeten uitvoeren, zonder dat zij worden afgelost, is het aantal uitvallende piloten als gevolg van nerveuse ineenstorting buitengewoon groot., hetgeen uit hier ontvangen berich ten blijkt. Zenuwschokken, asthmatische aanvallen, hartaanvallen en verblindin gen zijn de kenmerkende verschijnselen van de ziekte der Britsche vliegers, waardoor aan de bevoegde instanties groote zorgen worden bereid. Teneinde het gebrek aan personeel te verhelpen, heeft de Engelsche regeering daarom aan de onder Britsche souverei- niteit staande staten verzocht, in ver sterkte mate vliegpersoneel voor de Royal Air Force op te leiden. De deelne ming aan de opleidingscursussen heeft tot nog toe veel te wenschen overgelaten. BOEKAREST, 7 Sépt. (D.N.B.) De leider van dê IJzeren Garde, Horia Sima, die de laatste dagen in. de provincie vertoefde, is op uitnoodiging van minister-presi dent generaal Antonescu Vrijdag middag te Boekarest aangekomen. Nog des avonds had hij het eerste onderhoud met generaal Antones cu over de deelneming van de IJzeren Garde aan de nieuwe re geering. De leden van het afgetreden kabinet- Gigurtu leggen hedenmorgen in han den van koning Michael den eed af. aangezien thans definitief besloten is, dat zij tot de ontruiming van het afge stane deel van Zevenburgen, dus waai> 6chijnlijk tot ongeveer 15 September de zaken zullen afwikkelen. In den tus- schentijd zal minister-president An tonescu zijn nieuwe kabinet vormen. Buna Vestire, het vroegere orgaan der IJzeren Garde, dat in Maart 1938, toen de maatregelen tot on derdrukking van de IJzeren Garde werden genomen, verboden was, is thans weder voor het eerst versche nen. Overal in de stad Boekarest worden vlugschriften dér IJzeren Garde aangeplakt, waarin den ex- koning het verwijt wordt gemaakt, dat hij het land uitgebuit en uit Roemenië een Joodsch land heeft ge maakt. De vlugschriften eischen zijn verpordeeling. Prins Nicolaas naar Roemenië terug? Het blad Porunca Vremi meldt, dat prins Nicolaas, de broeder van ex-ko ning Carol, uit zijn verbanning in Italië naar Roemenië zal terugkeeren. Prins Nicolaas heeft in den zomer van 1937 van al zijn rechten als lid der konink lijke familie afstand gedaan en later heeft hij op grond van de meeningsver- schillen met Carol het land moeten ver laten. Voor de buitenwereld was het voorwendsel het burgerlijke huwelijk van den prins, die toen den naam Ni colaas Brana heeft aangenomen. BRITSCHE TORPEDOJAGERS IN DEN GROND GEBOORD LONDEN. 7 September. (Reuter). De Admiraliteit deelt mede, dat de bei de torpedobootjagers Ivanhoe en Esk door den vijand zijn getorpedeerd. De torpedobootjager Express is beschadigd, doch kon een haven binnenloopen. Sterk verminderd verkeer door het Suez-kanaal CAIRO, 7 Sept. (Reuter). Uit de door de douane-autoriteiten gepubliceer de statistieken blijkt, dat in de eerste zeven maanden van dit jaar 640 schepen met een totale tonnage van 2.149.000 ton het Suez-kanaal zijn gepasseerd, tegen 1.310 schepen van in totaal 6.545.000 ton in dezelfde maanden van het voria jaar. ORDELIJKE ONTRUIMING VAN ZEVENBURGEN BOEDAPEST. 7 Sept. (D.N.B.). De chef van den generalen staf deelt mede, dat de Hongaarsche troepen tot gister avond volgens het vastgestelde plan en ongestoord de gestelde opmarschdoelen in de te bezetten gebieden bereikt heb ben. Officieel wordt medegedeeld dat gis teren volgens het vastgestelde plan de tweede zóne van het aan Hongarije afge stane gebied ontruimd is. De ontruiming geschiedde ordelijk en zonder eenig inci dent. Onderteekening van het slotprotocol spoedig verwacht SOFIA. 7 September. (D.N.B.) De laatste berichten over den stand der Roemeensch-Bulgaarsche onder handelingen te Crajova bevestigen, dat de onderteekening van het slot protocol over de teruggave van de Zuid-Dobroedsja aan Bulgarije nog sledhts een kwestie van uren is. Het tijdstip voor het begin van het binnenrukken der Bulgaarsche troepen in de Zuid-Dobroedsja zou definitief op den twintigstjn van deze maand be paald worden en de bezetting zou den dertigsten voltooid zijn. BRITSCHE MIJNENVEGER OP EEN MIJN GELOOPEN LONDEN, 7 Sept. (Reuter). De Brit sche admiraliteit deelt mede, dat de mij nenveger „Royal" op een mijn ge- loopen en gezonken is. Het melden van vijandelijke vaartuigen en vliegtuigen, het onschadelijk maken van mijnen en ook het aanvallen van vijandelijke onderzeeërs, al dit behoort tot de taak der voorpostbooten. De bovenste toto geeft een kijkje vanaf de brug van een voorpostboot. Op de Onderste foto ziet men hoe het afweergeschut in stelling wordt gebracht nadat aan boord van een Duitsche voorpostboot een Engelsch ver- kenningsvjjegtuig gesignaleerd is. (Foto's Weltbild) BERLIJN, 7 Sept. (D.N.B.). In den afgeloopen nacht hebben wederom En gelsche bombardementsvliegtuigen Groot-Berlijn als doel gekozen. Het gros der bommenwerpers werd vóór het be reiken van het stadsgebied door afweer geschut en nacht.jagers teruggedreven. Slechts enkele vliegtuigen slaagden er in over de versperring van het afweer- vuur te komen en in de stad bommen te werpen. In het bijzonder in Wedding, de be kende arbeiderswoonwijk in het Noor den der stad, kon men waarnemen, hoe op verscheidene plaatsen branden uit braken en aan enkele huizen ernstige schade werd toegebracht. In de nabij heid van de gezantschapswijk ziin een opslagloods en een Dolitiebureau betrof fen. F,r werden alleen enkele personen gewond. Vannacht zijn slechts weinig vijan delijke vliegtuigen over de Duitsche grens gevlogen. Een deel zette koers naar Z.O. Duitschland, de andere vlogen Oostwaarts. Duitsche nachtjagers waren opgestegen om de Britsche vliegtuigen, die parachutefakkels uitwierpen, door het vuur van het luchtdoelgeschut tot omkeeren te dwingen. Voor Oranienburg ontmoette een Duitsch jachtvliegtuig kort na midder nacht een Britschen bommenwerper. Bij de achtervolging werd de Britsche ma chine zwaar beschadigd. Men kon in het licht der schijnwerpers duidelijk zien, hoe een lid der bemanning met zijn val scherm uit het toestel sprong. Vannacht heeft de Duitsche afweer te gen de tot Duitschland doorgedrongen Engelsche vliegtuigen-weder veel succes gehad. In het Roergebied, in Maagden burg en in Hannover, alsmede in de naaste omgeving van Berlijn zijn even eens de aanvalspogingen van den vijand door het geconcentreerde afweeivuur van het Duitsche luchtdoelgeschut, als mede door het beweeglijke optreden van de naclitjagers en het verrassend opstel len van versperringsballons veriidi ld De met de eerste golf meekomende Britsche vliegtuigen bogen af pn vlogen in een grooten boog, naar het Noorden uitwijkend, rond de krachtige afweer- versperring van het Roergebied. Naar het D.N.B. van den leider van den 'ucht- wachtdienst van Groot-Berlijn verneemt, vlogen de binnenkomende Engeischen op enkele uitzonderingen na in <ic rich ting van Berlijn. Te middernacht kwamen ongeveer 12 Engelsche bombardementsvliegtuigen over Nederland Duitschland binnen. De toestellen vlogen in opeenvolgende gol ven met tusschenpoozen van 5 tot 10 mi nuten. Van deze vliegtuigen vloden er enkele op groote hoogte over het ver sperde gebied van Groot-Berlijn. waar zij. zoóals reeds gemeld, boven de bin nenstad lukraak bommen uitwierpen. INGRIJPENDE MAATREGELEN VOOR KUSTSTREEK 's-GRAVENHAGE, 7 Septem ber. Met ingang van Maandag a.s. zijn ingrijpende maatregelen, vooral voor de kuststreek, afge kondigd. De voornaamste bepa ling is dat men zich niet tusschen 22 en 4 uur zonder verlof buitens huis mag begeven. Voorts zijn be perkende bepalingen afgekondigd voor bedrijven van zwervende kooplieden en straatartisten. DEENSCH EN DUITSCH VEE NAAR DEN ELZAS BERLIJN. 7 September. (D.N.B.) Naar uit Straatsburg gemeld wordt, ko men thans uit Denemarken en uit het Duitsche rijk groote transporten vee naar den Elzas om de door de Fran schen in talrijke Elzasser plaatsjes bij na geheel uitgeroeide veestapels weer op peil te brengen.. Een transport van 11.000 stuks is reeds in den Elzas aan gekomen. NEW-YORK, 7 Sept. (A.N.P.) De Londensche vertegenwoordi ger van de National Broadcoasting Corporation heeft Woensdag voor het eerst openlijk gemeld, dat de Engelsche berichten over de scha de van de Duitsche bombardemen ten niet overeenkomstig de feiten en misleidend zijn. Onder het opschrift „Vertel ons de waarheid" publiceert de News Chro nicle een brief van een lezer, waarin be denkingen worden ingebracht tegen de misleidende Britsche officieele mededee- lingen over de uitwerking der Duitsche luchtaanvallen. Churchill heeft onlangs verklaard, aldus dezen brief, dat in de havenstad Ramsgate bijna duizend hui zen vernield zijn. Ik iheb alle officieele communiqués van de ministeriën van luchtvaart en binnenlandsche zaken nagezien, welke waren uitgegeven na aanvallen in die streek, en ik vind daarin geen aanwij zing. dat. een zoo groote schade is aan gericht, De mededeeling, dat „eenige ge bouwen zijn getroffen" is te bescheiden voor duizend verwoeste huizen. Als Churchill de waarheid heeft toegegeven, dan zal het feit, dat men even een kijk heeft gekregen op de door de Duitsohrs aangerichte schade, in het vervolg twij fel aan alle officieele mededeelingen doen rijzen", aldus de lezer der News Chronicle. De Daily Express levert, een ander be wijs voor het feit, dat de Engelsche me dedeelingen steeds er naa-r streven, den toesatnd mooier voor te stellen dan hij is. Steeds weer beweert het ministerie van luchtvaart, dat ..de Duitsche vlie gers er niet in geslaagd zijn den ver- dedigingsring van afweergeschut en ja gers rondom Londen te doorbreken." Het genoemde blad schrijft in een be richt echter woordelijk: „Nadat het twee uur lang rondgecirkeld had, liét een Duitsch vliegtuig zes explosieve bommen vallen, die een der voorsteden van Londen deden schudden op haar grondvesten. Toen de eerste bom viel, schoten de luchtdoelbatterijen met veel lawaai haar granaten op den Duitscher af. die zich verwijderde." doen Uw voeten. Omdat ze zich ween gezond en krachtig gevoelen na behandeling de» lANGESTRAAT 56 TEL.3IIS PEDICURE £N MASSAGE Zondag hebben dienst de volgende ge- neesheeren: Lubsen, Snouckaertlaan 12, Telefoon 4426. Schmelling, Fred. v. Blankheymstraat 6, Telef. 3495. Hulp wordt alleen verstrekt voor ziekte gevallen, die medische hulp dringend noo- dig hebben. Zondag heeft dienst de apotheek van Haan, Julianaplein 3 telef. 4609 en Soee- terapotheek, Soesterweg 94; tel,. 5474. Zondag hebben dienst de vroedvrouwen: Mej. v. d. Grient, Breestraat 8b; tel. 6830. Mej. de Leuw, Soesterweg 15; tel. 4973. BOEDAPEST, 7 Sept. (D.N.B.). Politieke kringen in Hongarije be stempelen de troonwisseling in Roe menië als een interne aangelegen heid van dat land. Generaal Anto nescu is een energiek man, die in staat is de noodzakelijke Roemeen- sdhe eenheid te verwezenlijken en na regeling van de territoriale kwes ties goede betrekkingen met alls nabuurlanden tot stand te brengen* Generaal Antonescu (Foto Scherl) In een artikel, waarin de nieuwe mi nister-president, Antonescu, welkom wordt geheeten, schrijft de Curentul, dat de handhaving van een regime van po litiemaatregelen en catastrofen niet lan ger mogelijk was. De grondwet van 1939 heeft slechts een ander etiket geplakt op het politieke leven, dat onveranderd bleef. Een autoritair regime, waarbij leiding en volk gescheiden zijn, kan niet van langen dluur zijn. Antonescu heeft de taak het volk het vertrouwen in zijn eigen kracht terug te geven. Voor het verwezenlijken van groote daden is het nooit te laat, als men bezield is van een fanatiek vertrouwen. Minister-president, generaal Antones cu heeft aan de in Italië wonende moe der van koning Michael een telegram gezonden, waarin hij haar verzoekt naar Roemenië terug te keren om den jongen koning terzijde te staan.* Het Roemeen sche volk heeft, naar hij in het telegram verklaart, eenstemmig en geestdriftig met de troonsbestijging van haa.r zoon zijn instemming betuigd. GROOT FRANSCH SANATORIUM UITGEBRAND RYSSEL, 7 Sept. (D.N.B.) Het groo te sanatorium bij Ryssel is door een groote brand bijna geheel verwoest. Tij dens het blusechings- en reddingswerk hebben voora.1 Duitsche soldaten zich onderscheiden. Dank'zij hun optreden konden alle patiënten in veiligheid ge bracht worden. De directeur van het sa natorium heeft in 'n open brief aan de pers het krachtdadige optreden der Duitsche troepen geprezen. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20.14 uur. Zonsopgang 7.02 uur. (Znoals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren) Dames- en Kinderconfectie - Arnh.weg 2 Tel. 3977

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1