AANVALLEN OP LONDEN ZIJN HEDENOCHTEND VOORTGEZET Britsche berichten over de aanvallen op Londen Japansche pers waarschuwt tegen uitbreiding der 10 uur alarm in Londen DE EEMLANDER Maandag 9 September 1940 Uitgave: VALKH0FF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 61 Negen en een half uur lucht alarm in den afgeloopen nacht Duitsche actie neemt toe in intensiteit LUCHTGEVECHT BOVEN LONDEN Verklaring van Myron Taylor Als één brand is gebluscht, laait een andere op Britsch-Amerikaansche samenw erkin£ AMERSFOQRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummers f 0,05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERTENTIEN van 1—4 regels f 1.05 met inbegrip van een bewijsnammer( elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-adverteotiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 BERLIJN, 9 Sept. (D.N.B.). Sedert Zondagavond zijn de Duit- sche bommenwerpers reeds weer op weg om hun vernielingswerk in het Londensche haven- en industrie-gebied voort te zetten. Van verre zijn de sedert Zaterdag woedende brandhaarden te zien, welke on miskenbaar den weg naar Londen aangeven. Het is voor de aan vallers een gemakkelijke taak hun doel te vinden. Alle tot dusverre neergeworpen bommen zijn op de aangegeven aanvalsob- jecten neergekomen en breidden de branden uit. Eenige Duitsche vliegtuigen vlogen op zeer geringe hoogte op eenige luchtafweerstel- lingen af, om ze met bommen te vernietigen. Machinegeweervuur voltooide hun vernielingswerk, waarbij ook zoeklichten werden ver woest. Naar het D.N.B. van welingelichte zijde verneemt, hebben afdee- lingen van de Duitsche luchtmacht in den loop van Zondag buiten wijken van Londen met succes aangevallen. Tegelijkertijd zijn de groote successen van den aanval van Zaterdag bevestigd door uitgestrekte verkenningsvluchten boven het centrum van Londen. In den afgeloopen nacht heeft Londen het langste luchtalarm be leefd sedert het begin van den oorlog: Negen en een half uur. Eerst om 4 uur 35 weerklonk het sein „alles veilig''. BLIJKENS een Reuterbericht wordt de trefkracht van het Duitsche luchtwapen van aanval tot aanval merkbaarder. Toonaan gevende waarnemers verklaren, aldus wordt in het Reuterbericht gezegd, dat de aanval van heden nacht nog intensiever is geweest dan de aanval van, gisternacht. In den loop der uren werd de aanval steeds feller. De bommen vielen met zeer korte tusschenpoozen neer. Nog acht uur na het begin van het alarm kon men ze hooren vallen. Op verschillende plaatsen ontstonden branden en de brand weer had veel te doen. De New Yorksche dagbladen publicee- ren dramatische beschrijvingen van den luchtaanval van Zaterdag op Londen. On danks de merkbare strenge censuur leg gen de berichten den nadruk op de ont zaglijke schade in de Londensche indus triewijk, evenals in de havenwerken, de fabrieken en de levensmiddelenbedrijvcn. Verder geven zij te kennen, dat. aanzien lijke verwoestingen zijn aangericht in de gasfabrieken, de electricifeitscentrales en op de spoorwegen. De nachtelijke hemel hoven de stad werd verlicht door tallooze branden. Lon den heeft sedert 1666 niets van dien aard gezien. Het knetteren der vlammen over stemde alle overige geluiden. De pro-En- gelsche New York Times moet in zijn ver slag constateeren, dat ook bij deze aan vallen wederom alleen militair belang rijke objecten het doel zijn geweest van de Duitsche gevechtsvliegtuigen. Onder het opschrift: .Zij hebben het ge wild" schrijft de Voelkische Beobachter over de Duitsche luchtaanvallen op Lon den: „De Duitsche adelaar heeft toegegre pen. De slag, die Zaterdagmiddag tot. laat in den nacht aan de Britsche hoofdstad werd toegebracht, heeft gevolgen gehad, waarover de Engelschen als laatsten zich kunnen beklagen. Het was een slag der vergelding voor het feit, dat de Britsche luchtmacht haar hommen in de Rijks hoofdstad uitsluitend neergeworpen heeft op woonwijken der arbeidende bevolking. Een volk, dal een Churchill aan het hoofd duldt, heeft het leed. dat onvermijdelijk ook de burgerbevolking treft, aan zich zelf te wijlen. Daarbij willen wij niet over het hoofd zien. dat de groote luchtaanval op Londen wederom gericht was op mili taire doelen." Het blad wijst daarbij op de uil lating van den F.ngelsehen vicaris N. C.. Whipp, die -in de Daily Mirror de uitnoodiging sohreef ..de Duitsche duivels allen dood te slaan". In dit verhand constateert het blad, dat het Duitsche volk weliswaar lankmoedig maar niet zoo goedmoedig BERLIJN, 9 Sept. (D.N.B.) Tijdens den grooten aanval van Zaterdag op Londen heeft zich boven de Engelsche hoofdstad een staaltje van Duitsche vliegerkameraadschap afgespeeld. Een Duitsch gevechtsvliegtuig was ernstig getroffen en in brand geraakt. Het vuur kon gebluscht worden, doch de machine kon niet meer manoeuvree ren. Niettemin hield de bestuurder zijn toestel in de lucht. De gebeurtenis was den Britschen jagers niet verborgen gebleven eneen aantal Spitfires stortte zich op het toe stel om hot den genadeslag toe te brengen, Op dat oogenblik schaarden zich echter eenige Messerschmiits om hun kameraad. Verbeten weerden zij alle aanvallen af en begeleidden zij onder voortdurende gevechten de aan geschoten machine over het Kanaal terug tot Gent, waar het toestel een noodlanding kon maken. NEW YORK, 9 Sept. (D.N.B.). De per soonlijke vertegenwoordiger van Roose velt bij het Vaticaan, Myron Taylor, die Zaterdag uit Lissabon te New York is aangekomen, heeft verklaard, dat <le Ver. Staten binnenkort in internatio nale vraagstukken beslissingen van vi tale beteekenis voor de toekomst der V. S. zouden hemen. Taylor weigerde, er zich nader over uit te laten, van welken aard deze vraagstukken waren. Voorts weigerde hij een verklaring af te leggen over zijn missie hij het Vaticaan. Als onderdeel van de werkzaamheden In den N.O. polder is men thans bezig met het graven van een scheepvaartkanaal tusschen Blokzijl en Vollenhove. Aan de polderzijde werd een dijk opgeworpen, die aansluit met de zgn. uiterdijken (Foto Pax-Holland> ENGELAND ZENDT AMERIKAAN- SCHE FONDSEN OVER DEN OCEAAN NEW YORK, 7 Sept. (D.N.B.) Een bevestiging van de veronrerstelling dat de regeering-Churchill bij een ineenstor ting van Engeland naar Canada wil vluchten, ziet het tijdschrift „News Week" in het feit, dat de Britsche re- geering eenige weken geleden plotseling in het geheim alle bij Engelsche banken gedeponeerde Amerikaansche fondsen uit Engelsch particulier bezit naar Ca nada liet overbrengen. Volgens het tijd schrift werd aan de Engelsche banken hieromtrent geheimhouding opgelegd. De verraste Engelsche onderdanen wer den eerst bij ontvangst van de certifi caten van deze transactie, op de hoogte gesteld. dat het dergelijke uitlatingen kan vergeten. In onverbiddelijke hardheid gaat de strijd verder. Omtrent den af loop gevoelt het Duitsche volk zich na de geweldige aanvallen op Londen nog zekerder dan tevoren. De Montag schrijft onder het op schrift: „Uur der militaire vergel ding": „De Duitsche aanval op de Britsche hoofdstad is nog aan den gang. Een zakelijke oorlogsleiding in Engeland zou thans alleen nog maar kunnen constateeren, dat de Engelsche verdediging in hoofdzaak ineengestort is. De Engelschen en in het bijzonder de Londenaars hebben thans de volledige verantwoordelijk heid voor den oorlog, dien zij gewild hebben, te dragen. Drie maanden lang heeft de Führer rus tig toegezien hij de Engelsche aanvallen op Duitsch Rijksgebied, in de meening. dat de Engelschen op een goeden dag van zelf zouden ophouden met dit schandaal. Militaire resultaten hebben de Engelsche luchtaanvallen op Duitschland niet ge had. Winston Churchill heeft dit. wachten niet begrepen. Hij heeft ook niet begre pen, dat Londen opzettelijk gespaard werd. Nadat Engelsche vliegers opnieuw ge- meene moorden op Duitsche burgers in de Rijkshoofdstad en andere steden en dorpen hadden gepleegd, moest, het uur der vergelding komen. Dit bestaat niet zoozeer in een zinneloos bombardeeren der woonwijken der Britsche hoofdstad, maar in de kracht van den Duitschen aanval op de militaire doelen van Lon den." Het blad wijst er dan verder op, dat Engelschen met het door hen toegege ven lukrake uitwerpen van bommen op Duitsche dorpen en op Neurenberg nog maals een nieuwe uitbreiding van hun moordtactiek hebben ingeleid en het be sluit: „De Engelschen zullen hij het vor deren der Duitsche aanvallen op de Britsche hoofdstad öf wel tot de overtui ging komen, dat zij een onaflosbare mate van schuld op zich hebben gela den en daarvoor moeten boeten, óf wel zij zullen nog heel andere aanvallen moeten ondergaan. Er wordt thans je gens Engeland militair doorgetast." (Carth. Archief U.D.). LONDEN, 9 Sept. (Reuter). De informatiedienst van het Brit sche ministerie van luchtvaart verklaart, dat de luchtgevechten zich over het geheele gebied van Londen hebben afgespeeld en Za terdagavond langer dan een uur geduurd hebben. Spitfires en Hur ricanes stegen op om den eersten grooten aanval op Londen te ver hinderen. Het Britsche ministerie van luchtvaart deelde Zondag mede: „De vijandelijke luchtaanvallen op Londen hebben zich verschillende malen herhaald en in grooteren omvang dan ooit te voren. Onze verdediging trad overal tegen den vijand op, terwijl de burgerlijke verdediging zich bewonderens waardig heeft gedragen. De strijd duurt nog steeds voort". Alle Britsche berichten over de aan vallen van Zondag melden, dat de Duit- schers groote afdeelingen bommenwer pers en jagers in het. vuur gebracht hebben. Een bewoner van Londen zeide, dat hij minstens vijf afdeelingen van honderd toestellen had gezien. Kort na het tweede alarm hoorde men het geraas der Duitsche motoren. Luchtafweer en brandweer traden niet op gedurende het tweede alarm, dat te 19.30 uur werd gegeven. Even na het tweede alarm werd het geluid van een groote ontploffing uit Oost-Londen ge hoord. In een der wijken konden hon derden Londenaars hun huis niet op de gewone manier bereiken. Zij moesten in de schuilkelders vluchten. Zondagochtend vroeg deed de brand weer haar best om de vele branden in een dichtbevolkte wijk te blusschen. In verscheidene -havenwerken waren bran den ontstaan, terwijl fabrieken beseha digd werden. Er zijn bommen gevallen op een schouwburg en op vele kantoren en fabrieken. Openbare diensten, zooals de verlichting, werden in het ongereede gebracht. Men trachtte tot iederen prijs de ver bindingen in stand te houden. Arbeiders vulden de bom trechters op, terwijl in de nabijheid nog bommen ontploften. Gas- en waterleidingshuizen werden hersteld, telegraaf- en telefoonverbindingen weer in orde gebracht. Groote rookwolken stegen boven Lon den op. Toen het donker werd, wierpen de vliegtuigen hun bommen zooveel mo gelijk in de nabijheid der reeds veroor zaakte branden. Als een brand gebluscht was, laaide een nieuwe op. Twee Duit sche jagers hebben een aanval op een trein gedaan. De Britsche ministeries van luchtvaart TOKIO, 9 Sept. (Domei). De Japan-' sche bladen waarschuwen met nadruk, tegen een uitbreiding der Engelsch- Amerikaansche samenwerking tot den Stillen Oceaan. Op deze wijze, aldus de Asahi Sjimboen, zou druk kunnen wor den uitgeoefend op Japan, dat streeft naar het tot stand brengen van een al- gemeenen welstand in Oost-Azië. Ja pan moet er zich met grimmige vast beradenheid op voorbereiden alle hin dernissen uit den weg te ruimen, die Engeland en Amerika bewust opwer pen. Het blad herinnert aan de verkla ring van den krantenmagnaat Howard Stealing, die beiden de aandacht hebben gevestigd op het belang van Singapore voor de Ver. Staten, en aan de opvatting, die wordt vertegenwoording door den vice-admiraal Yamell en vólgens welke de vlooten van Amerika en Engeland vereenigd moeten worden om Japan en Duitschland te vernietigen. In de verklaring over Indo-China door Huil op 4 September afgelegd, alsmede in die, welke den volgenden dag door Lord Halifax werd uitgespro ken, ziet het blad een bewijs voor de klaarblijkelijke samenwerking tusschen Engeland en Amerika in aangelegen heden van het Verre Oosten. Volgens de Kokoemin Sjimboen wordt de Engelsch-Amerikaansche houding tegenover Japan steeds strak ker, terwijl de Japansche politiek ten aanzien van het Zuid-Westen, die be rust op het scheppen van een groote Oost-Aziatische sfeer van algemeenen welstand, geleidelijk haar definitieven vorm aanneemt. In. de gemeenschappe lijke vertoogen van Engeland en Ame rika is duidelijk tot uiting gebracht, dat de beide staten zeer bezorgd zijn voor de handhaving van den status quo in Indo-China en zeer betrokken zijn bij een verandering. Het blad voorspelt een groeiends spannine in het Zuid-Westen van de Stille Zuidzee op grond van de on juiste Engelsch-Amerikaansche inter- ventiepolitiek. Het verzekert, dat Ja pan ten aanzien van het ophouwen van een gemeenschappelijk Eugelsch- Amerikaansch front in den Stillen Oceaan niet onverschillig kan blijven en daarom de ontwikkeling nauwlet tend moet gadeslaan om doeltreffend tegen eventueele moeilijkheden te kun nen optreden. ONDERHOUD TUSSCHEN SARAD- JOGLOE EN VON PAPEN ISTANBOEL, 9 Sept. (D.N.B.) De Turksche minister van buiten- landsche zaken, Saradjogloe, die Zaterdag van Ankara hier is aange komen, heeft in zijn hotel een onder houd met den Duitschen ambassa deur, von Papen, gehad. bmnenlandsche veiligheid deelden Zondag mede: „Laat in den middag zijn groote Duitsche afdeelingen over de kust van Kent gevlogen in de richting van Londen. Zij werden onmiddellijk aange vallen door onze jagers en het afweer geschut. Duitsche toestellen slaagden er echter in door te dringen tot de in dustriewijk van Oost-Londen. On eenige fabrieksterreinen ontstonden branden. Verder is schade aangericht aan eler- trische centrales en andere fabrieken, terwijl in de verbindingen eenige ver warring ontstond. De meeste aanvallen zijn op de haveninstallaties onderno men. Nauwkeurige berichten over slachtoffers zijn nog niet heschikbaar. Bommen, welke op fabrieksterreinen aan den Noordelijken Theemsoever zijn gevallen, hebben brand veroorzaakt." De aanvallen van Hedennacht waren wederom zeer krachtig BERLIJN, 9 Sept. (D.N.B.). De aanvallen der Duitsche forma ties op Londen werden vannacht, naar het D.N.B. verneemt, met zoo groote felheid en kracht on dernomen, dat de stad tien uur luchtalarm, het langste, dat tot dusverre voorgekomen is, moest, beleven. Golf na golf kwam ron kend aan, veilig geleid door de reeds van grooten afstand zicht bare vuurverschjjnsels der vele branden, die in de nabijheid sa menvielen tot één reusachtige vlammenzee. Een groep vliegtuigen had als aan valsdoel speciale industrieinstallaties gekozen, waarbij door neergeworpen bommen van het zwaarste kaliber elec- triciteits-, gas- en watercentrales getrof fen werden. Uit een gasfabriek zag men een steekvlam van 2000 M. hoogte op stijgen, terwijl zeer zware explosies op elkander volgden. De Britsche luchtaf weer zocht met zijn zoeklichten den ge- heelen hemel af naar de aanvallers, zonder echter een Duitsch vliegtuig doeltreffend in de lichtstralen te krij gen. Alleen hun eigen nachtjagers wer den verscheidene malen gegrepen en zoo verblind, dat gezien kon worden hoe een iachttoestel neerstortte. De Duitsche vliegtuigen keerden ondanks de ver sperringsballons en het aan den rand van Londen vurende luchtafweerge schut ongehinderd naar hun basis terug. Toonaangevende kringen in Londen verklaren, naar de diplomatieke corres pondent van Reuter schrijft, dat de luchtoorlog op het punt staat in een kritiek stadium te treden. Men kan zeg gen. dat hij in een crescendo overgegaan is, maar hij heeft zijn hoogtepunt nog niet bereikt. In de verklaringen van deze kringen wordt opnieuw bevestigd, dat de aanvallen van het Duitsche lucht wapen zich o.a. gericht hebben tegen verkeersverbindingen, dus op militaire doelen. JODEN EMIGREEREN UIT SLOWAKIJE SOFIA. 9 Sept. (D.N.B.) Te Roesse aan den Donau zijn drie stoomschepen met ongeveer 4000 Joden uit Slowakije, die op weg naar Palestina zijn aangeko men. Verscheidene opvarenden trachtten zich naar het binnenland te begeven, doch dit werd hun door de Bulgaarscho autoriteiten belet. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20 12 uur. Zonsopgang 7.04 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren).

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1