De branden aan de Theemsmonding zijn thans niet meer te blusschen Alarmsignalen volgen elkaar snel op Straten in de City zijn met en puin bedekt glas Kobayasji op 12September in Batavia Woensdag 11 September 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 63 Vele fabrieken vernield Taylor niet terug naar Vaticaan Kustbatterijen in actie DE TOESTAND IN LONDEN ST. PAULS IS GESPAARD Russische manoeuvres geëindigd Heftige critiek van Hertzog ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER AOVERTENTiEN vaal—4 regel» f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer» elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor d« helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f Bewijsnummer extra f 0.05 De Londensche correspondent van hei Zweedsche blad Goeteborgs Morgenpost meldt aan zijn blad het volgende: IN de meeste Londensche bedrijven is het werk als gevolg van de bomaanvallen neergelegd. Van officieele zijde is medegedeeld, dat de dokken in de omgeving van de monding van de Theems geheel zijn vernield en dat alle pogingen om de vuurhaarden te blusschen, moes ten worden opgegeven. Men beperkt zich er toe, de modernste installaties die gelegen zijn op den Noordelijken oever van de Theems te redden. Bijzondere pogingen worden in het werk gesteld om de groote voorraden goede ren bij de Victoria en Albertdokken in veiligheid te brengen. Hier «bevinden zich groote graanpakhuizen, waarvan echter de installaties geheel vernield zijn. Verscheidene straten bij deze dokken staan in vuur en vlam en ook hier staan geweldige magazijnen in brand, waar in voor het levensonderhoud noodzakelijke goederen liggen opgesta peld. Dicht bij de Wesrindia dokken woeden, naar de correspondent verder meldt, geweldige vuurhaarden, alsmede in het Commercial dok en in de voor den oorlog belangrijke installaties, die ten Zuiden van deze dokken liggen. In de gasfabriek van Bromley werd het uit breken van een nieuwen brand waargenomen. Bovendien staan de voor den oorlog belangrijke installaties ten Zuiden van de Londensche brug in Wapping in brand. Ongekende schade ONDER vette koppen bevatten de New Yorksche bladen weer berichten uit Londen over de Duit sche luchtaanvallen. Ontploffin gen, welke aan zware aardbevin gen deden denken, hadden de ge bouwen op hun grondvesten doen trillen. Bommen van het zwaarste kaliber hadden groote gebouwen volkomen versplinterd. Glas puin bedekken thans een der be kendste straten van de City. Enorme rookwolken omhulden de stad toen doodelijke hoeveelheden ontplof bare stoffen begonnen te vallen. Tegen middernacht (in den nacht van Maan dag op. Dinsdag) waren bepaalde buur ten een hel van natploffende bommen en luchtdoelgranaten en van de sirenes van brandweer en geneeskundigen dienst. Aan vele kanten zag men rook wolken opstijgen. De Duitschers hamer den regelmatig op hun doelen. In eenige buurten ligt het puin verscheidene me ters hoog en belemmert elk verkeer. Het Zuidwesten van Londen, waar zich vele gasfabrieken en electrische centrales alsmede spoorwegemplacementen bevin den, heeft eveneens de kracht van de Duitsche aanvallen ondervonden. Weinig afweer De Londensche correspondent van de New York Times meldt in een uitvoerig bericht, dat het onophou delijke denderen van de motoren der Duitsche bommenwerpers en het loeien van de neervallende bommen op den duur, naar de Engelsche re geering zelf toegeeft, een dcmorali- seerende uitwerking moeten hebben. Voor zoover de schijnwerpers niet toe vallig de Duitsche toestellen in hun stra len vingen, waren jagers en luchtdoel-' artillerie zoo goed als niet in staat, hen te verdrijven. Vele Londenaars vragen zich reeds af, zoo meldt de correspon dent, waarom de Duitsche vliegers zich naar eigen goeddunken boven Londen kunnen bewegen. De Engelsche pers stelt vandaag ijverig pogingen in het werk haar lezers duidelijk te maken, waarom de voorkeur gegeven moet wor den aan het sparen van munitie boven het nutteloos verspillen op onzichtbare döelwitten, de correspondent van' het blad, die zelf ternauwernood aan een bom is ontsnapt, en een herhaling van een dergelijke zenuwproef in geen geval nog eens wil beleven, citeert een Lon- denschen collega, die het einde van Warschau heeft medegemaakt, en die verzekert dat niets te vergelijken is met hetgeen Londen op het oogenblik begint door te maken. Enkele wijken van Lon den gelijken thans op de toekomstfanta sieën van den' schrijver H. G. Wells over de verwoesting van de moderne wereld. Het bericht eindigt met de opmerking, dat hoewel de beschadigingen zeer tal rijk zijn, de Duitsche bomaanvallen on mogelijk willekeurig kunnen worden ge noemd. Vele getroffen kantoren bevon den zich onmiddellijk naast absoluut militaire objecten. De eene brand na de andere Ook de Stockholmsche bladen staan vol berichten van hun Londensche cor respondenten over de geweldige Duit sche luchtaanvallen. Met onverminderde kracht, zoo heet het in een correspondentie van „Stock- holms Tidningen" uit Londen, wordt dé strijd om Londen voortgezet. De geweldigen branden hebben de donkerste uren van den nacht van Zondag op Maandag in daglicht veranderd. De eene brand volgde op de andere. De Londenaars beleefden de geweldigste explosies, die ooit in een oorlog voorgekomen zijn. De aarde en de lucht beefden kilometers in den omtrek, toen groote bommen insloegen. De uitwerking der groote bommen, die nu nacht in, nacht uit op Londen ge worpen worden, is fantastisch. Het ef fect der explosies is enorm. De bevolking van Londen buigt haar rug van angst voor de eeuwige aanvalsgolven. De branden in de nabijheid van de dokken woedden nog altijd, toen ik gelegenheid kreeg om de haveninstallaties te bezich tigen, waar ook de petrolqumreservoirs nog altijd haar vettige rooksluiers ver breidden. Daar stonden volkomen ver woeste tankauto's en op de kade hingen totaal verbogen, onnatuurlijk verwron gen kranen. Aan de kaden lagen vaar tuigen met zware slagzij na den brand. Vernielde kaden Ook verder naar het Oosten was er brand. Waar groote industrieele instal laties in asch en puin gelegd waren ste gen nog altijd gevoelige rookmassa's omhoog en bijna alle huizen in buurt waren door het vuur verwoest Zelfs de gasbuizen waren in brand ge raakt en de waterleidingen gesprongen. Langs de kaden, waar vroeger lange rijen opslagplaatsen en pakhuizen ston den, liep de teer als een dikke zwarte massa over den rijweg. Het heeft hier geen zin meer de ongehoorde schade te verbergen. Dit was een brand van dus danige afmetingen, dat ik niet weet of Engeland iets dergelijks beleefd heeft sinds den grooten brand van Londen in 1666, toen driekwart van de stad met den grond gelijk gemaakt werd. Een andere correspondent stelt de vraag hoe lang de bevolking, die door de schuld van de clique van Churchill eveneens moet lijden, de zen stormaanval zal doorstaan. Hij prijst het moreel van deze bevol king en vervolgt: Geen objectieve toeschouwer kan ont kennen, dat vele problemen moeten ont staan, waarvan de oplossing thans on mogelijk voorzien kan worden. Het vraagstuk van het zedelijke weerstands vermogen der burgerbevolking berust op factoren, die niet exact kunnen wor den weergegeven. Geen beoordeelaar, die eenige aanspraak op objectiviteit wil maken, kan spreken van eenigerlei waarborg, dat dit moreel gelijk zal blij ven. Londen zal spoedig een tweede Cartha go zijn, schrijft de Tokio Nitsji Nitsji over het Duitsche luchtoffensief tegen de Britsche hoofdstad. Het valt zeer te be twijfelen, of Engeland de hevige Duit sche luchtaanvallen zal weten te weer staan. De aangerichte schade is buiten gewoon zwaar. Ook de „Yomioeri Sjim- boen", is van meening, dat Engeland tenslotte zal moeten capituleeren. Duitschland zal den aanval steeds krachtiger maken. Engelands poging, den oorlog te rekken, kan nauwelijks succes hebben. Wanneer de Duitsche aanvallen met dezelfde hevigheid wor den voorgezet, zal de Engelsche regee ring weldra machteloos zijn. Duitsch- lands luchtwapcn zal de beslissing brengen. HITLER ONTVANGT HONGAAR- SCHEN GEZANT BERLIJN, 10 Sept. (D.N.B.). De Fuehrer heeft vandaag den Hongaar- schen gezant, Docme Sztojay, ontvangen die hem eon brief van den rijksregent, admiraal Horthy, overhandigde. KALLIO HERSTELLENDE HELSINKI, 10 Sept. (D.N.B.). Het communiqué over den gezondheidstoe stand van den president der republiek meldt, dat Kallio een rustigen dag door gebracht heeft. Zijn toestand heeft zich gisteren verder verbeterd. Boven vijandelijk gebied. De Duitsche filmoperateur aan het werk op zijn post in een der gevechtsvliegtuigen (Foto Weltbild) Het graf der gesneuvelde militairen op den Grebbeberg zal waarschijnlijk naar den Heimenberg worden overgebracht. (Foto Pax Holland WASHINGTON, 10 Sept. (A.N.PïjÈ, Inzake het onderhoud tusscheiï president Roosevelt en Myron Tay lor, die Maandag uit Vaticaanstad ia teruggekeerd, wordt nog gemeld, dat Taylor waarschijnlijk niet naar Ro me zal terugkeeren, daar de gemeen schappelijke vredespogingen van1 den Paus en van president Roose velt als mislukt beschouwd moeten worden. De Paus zal echter voor den Vrede blijven bidden. CHAMBERLAIN HERSTELD "T LONDEN, 10 Sept. (D.N.B.). Neville Chamberlain, die enkele weken geleden een operatie had ondergaan, heeft zijn ambtsbezigheden hervat. BERLIJN, 10 September (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Op 9 September des avonds werd een Britsch convooi, komend van Dover, door Duitsche kustbatterijen onder vuur genomen. Het convooi werd uit elkaar geslagen. Vier sche pen keerden naar Dover en twee naar Deal terug. Een beschadigd tankschip werd eveneens naar Deal gesleept. Het achtste schip van het convooi bleef liggen, waarbij zich een sterke rookontwikkeling voor deed. Het vuren werd door het invallen van de duisternis om 20.40 uur ge staakt. Een uur later nam ons vèr- dragend geschut een Britsche batte rij bij Dover onder vuur. Deze batte rij had om 20.30 uur getracht het vuur van onze batterijen op het convooi te beantwoorden. Zij werd in een strijd, die bijna twee uur duurde, tot zwijgen gebracht. TOKIO, 10 Sept. (Domei). Het departement van buitenland sche zaken heeft een officieel telegram ontvangen van den Japanschen con- sulgeneraal te Batavia, Saito, waarin wordt meegedeeld, dat Ichizo Kobayasji, de speciale afgezant van Japan naar Nederlandse h- I n d i e, op 12 September a.s. aan boord van de Nisjo Maru in Batavia zal aankomen. De Nisjo Maru zal naar Batavia opstoomen vergezeld van drie Nederlandsche marl' nevliegtuigen. Een honderdtal Nederlandsche soldaten zal als e erewacht op de kade voor Kobayasji staan opgesteld. Na verwelkoming door een persoonlijken vertegen- woordiger van den gouverneur-generaal van Nederlandsch-Indie, andere vooraanstaande Nederlandsche autoriteiten en ongeveer J50 leden van de Japansche kolonie, zat Kobayasji in een auto, welke hem speciaal door de Nederlandsche overheid Ier be schikking zal worden gesteld, naar het Hotel des Indes rijden, waar hij zijn intrek zal nemen. Denzelfden avond zal de Japansche afgezant een bezoek .brengen aan den gou verneur-generaal, die terstond daarop, volgens het protocol, het bezoek zat beant woorden. Verkiezingspropaganda on zijn Almn kaonsch: de repitblikeinsche' candidaat voor het presidentschap der V.S., Willkie tijdens een tournee. (Foto Scherl) Britsche censuur verbiedt berichten over den om vang der verwoestingen Schouwburgen gesloten LONDEN, 10 Sept. (D.N.B.). Het eerste luchtalarm in het ge bied van Londen werd heden ge maakt om 12 uur 45. Te 15 uur is voor de tweede maal alarm ge maakt. Om 16.25 uur, bijna onmid dellijk, nadat het signaal had ge klonken, ten teeken, dat het twee de luchtalarm voorbij was, werd het derde luchtalarm gegeven en te 16.56 uur volgde het vierde luchtalarm. Berichten over den omvang en de re sultaten der in den nacht van Zondag op Maandag ondernomen Duitsche bomaan vallen zijn door de Britsche censuur ver boden. Zoo kan alleen worden gemeld, dat de aanvallen van gelijke felheid wa ren als die tijdens het weekend. De Ame- rikaansche Columbia Broadcasting cor poration meldde Maandagavond uit Lon den. dat lange rijen menschen voor de schuilkelders stonden zonder toegang te vinden. Het Britsche ministerie voor het ver keer heeft via de radio medegedeeld, dat tengevolge van de hevige Duitsche bom aanvallen op het Londensche gebied na tuurlijk de verkeersverbindingen in „wanorde" zijn geraakt. Men zal pogin gen in het werk stellen, de getroffen lij nen zoo snel mogelijk weer te herstellen Het publiek wordt echter verzocht, niet absoluut noodzakelijke reizen vanuit Londen naar de omliggende streken ach terwege te laten. St. Pauls gespaard Uit een Reuterbcricht blijkt, dat de St. Paul's kathedraal te Londen, evenals de kathedralen in Frankrijk, onbeschadigd is gebleven, ofschoon in de nabijheid liggende militaire ob jecten getroffen zijn. Zelfs geen ruit van de kathedraal is gesprongen. Koning George heeft.Maandag, naar jit Londen wordt gemeld, de door de Duitsche luchtaanvallen liet. zwaarst ge-, troffen stadswijken bezocht. Uit alles bleek, dat hij diep geschokt was. Ver scheidene uren vertoefde de Koning bij het opruimingswerk en zag hij toe bij de wanhopige pogingen van de brand weer om de door brandbommen veroor zaakte branden te blusschen. Een dra matisch hoogtepunt bereikte de inspec tietocht, toen de Koning in een door een enkelen bom geslagen krater, waarin twintig huizen waren verdwenen, klom. Het grootste deel van de Londensche schouwburgen en bioscopen is in ver band met de onophoudelijke Duitsche bomaanvallen tot nader order gesloten. MOSKOU, 10 Sept. (D.N.B.). Aan het eind© van de troepenoefeningen in het „speciale Westelijke militaire dis trict" verschijnt in alle bladen een ot- ficieel communiqué, waarin mededee- ling wordt gedaan van hét eindigen der manoeuvres en den terugkeer van de» commissaris van oorlog, maarschalk Ti- mosjenko, naar Moskou. Naar de „Prawda" meldt, zijn dezer dagen ook in het militaire district van Odessa in aansluiting op de troepenma noeuvres oefeningen gehouden van den gcneralén staf onder leiding van den plaatsvervangende commissaris van oor log, maarschalk Boedjenny. DE VERDUISTERING Zonsondergang 20.05 uur. Zonsopgang 7.07 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondereanR en zonsopkomst te verduisteren) Minister-president Smuts eischt wapens van burgers op Oppositie in actie LISSABON, 10 September (D.N.B.). De leider der nationale Zuid-Afrikanen, generaal Hertzog, heeft op de bijzóndere zitting van. het Zuid-Afrikaansche parle ment opnieuw heftige aanvallen gedaan op de, naar hij zeide, gevaarvolle en on verantwoordelijke handelwijze der re- geering-Smuts. "Indien de regeering het zou wagen de toestand door het invoe ren van een algemeenen dienstplicht op de spits te drijven, zal iedere oprechte Afrikaan onder do hevigste protesten daartegen in opstand komen. Minister president Smuts diende een aanvullend wetsontwerp op de wet op de oorlogsmaatregelen in. Als motiveering gaf Sanuts op, dat de verergerde toe stand scherpere maatregelen noodig maakt. Over het eenigen tijd door Smuts gelastte inleveren van particuliere gewe ren, dat bij de bevolking op heftige pro lesten is gestuit, beschikt men thans over het oordeel van het gerechtshof in Johannesburg. Het verklaarde dat door deze verordening de gouverneur-gene raal zijn bevoegdheden te buiten gaat. Desondanks bestreed Smuts in het par lement, dat deze verordening met de wet in strijd zou zijn en verklaarde, dat hij deze wapens noodig heeft, daar noch van Engeland, noch van de Voreenigde Sta ten wapens kunnen'worden betrokken. De oppositie roert zicht De nationale oppositie in Zuid-Afrika heeft opnieuw scherp geprotesteerd te gen de aanvullende begrooting van 32 millioen pond voor den „zinneloozen Britschen oorlog". De vroegere minister van financiën in het kabinet Hertzog, Havenga, protesteorde heftig tegen de onrechtvaardige belnstngcn ten gunste van de mijnbouwmaatschappijen. De Zuid-Afrikaansche bevolking wordt door een verhooging der inkomstenbelasting van 20 procent zeer zwaar getroffen, tor- wijl de belastingheffing op de winsten der mijnbouwmaatschappijen slechts van 9 tot 11 pet. is verhoogd. Ook de afgevaardigde der nationale partij, Brc- iner, stelde de finaneicele dictatuur van Smuts aan de knak. Hij we.es er op, dat voor de oplossing van do meest dringen de vraagstukken van het land geen geld aanwezig is, terwijl aan den anderen kant millioencn ponden worden opge bracht voor den oorlog.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1