DE BRITSCHE JAGERS SAMENGETROKKEN boven Londensch gebied Ook oud-premier Léon Blum in arrest gesteld Koningin - moeder Helene met vreugde ontvangen in Roemeensche hoofdstad DE EEMLANDER Maandag 16 September 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 67 Groote felle branden in havengebied De Duitsche aanvallen heden voortgezet NAAR KASTEEL CHAZERON Arbeid, tucht en solidariteit in nieuwen staat Italiaansche opmarsch op Egyptisch gebied Ondeugdelijk luchtafweer- systeem BOM BIJ BOERDERIJ NEERGEKOMEN BERICHT AMERSFOQRTSCH DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week f 0.15 Binnenland franco per post per 3 maanden 2.85. Afzonderlijke nummer» f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 KlilS DER ADVEKUkIIEN i-tr.jei. f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Lieffladigbeids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiên „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regel» 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 TIJDENS de aanvallen, die Het Duitsche luchtwapen Zondag op de Britsche hoofdstad heeft ondernomen, ontwikkelden zich taaie en talrijke luchtgevechten, daar de Engelschen blijkbaar boven Londen alle jagers hadden geconcentreerd, die zij konden vrijmaken voor hef afweren van de Duitsche bommenwerpers. Deze cónstatee- ring aldus het D.N.B. wordt bevestigd door het feit, dat de Duitschers bij hun aanval op Liverpool bijna geen afweer van jagers hadden ontmoet. Ondanks deze ongewone en, naar van goed inge lichte zijde wordt toegegeven, verrassende concentratie van Britsche jagers is het den Duitschen gevechtsvliegtuigen opnieuw gelukt, in vier zware aanvallen dood en verderf boven Londen te zaaien. NAAST elkaar woedende bran den in de Londensche dok ken, waar vooral de Albert en In- dian-dokken zijn getroffen, groote felle branden in Woolwich, ver nielde waterleidingsbedrijven, als mede een electrische centrale en een pompstation, die door vol treffers werden getroffen, bewij zen dat de Duitsche bommenwer pers hun taak hebben vervuld. Terwijl de gevechtsvliegtuigen hun bommenlast uitwierpen, moesten de ter bescherming mee- gevlogen jachttoestellen een zwaarderen strijd leveren dan gewoonlijk. Ook het weer was ten gunste van de Engelschen. Des ondanks werden 71 Engelsche toe stellen neergeschoten, terwijl 34 Duitsche vliegtuigen niet zijn te ruggekeerd. Van Duitsche zijde namen in achtereenvolgende for maties in totaal 179 vliegtuigen deel. Een Engelsche jachtvlieger, die bij de Fransche kust is neergeschoten, heeft iets verteld over den toestand der En gelsche jachtvliegers sedert het begin van de Duitsche vergeldingsmaatregelen tegen Londen. Hij zeide o.a., dat piloten en machines binnen een tijdsverloop van 24 uur vier tot vijf maal moesten opstijgen. Dagenlang waren zij gedwongen in hun vliegerskleeding naast hun vlieg tuigen in de hangar te slapen, teneinde ieder moment gereed te zijn om weer op te stijgen. Van slapen in een veld bed is in het geheel geen sprake meer. Alleen de voortdurende inspanning der zenuwen bij de ononderbroken Duitsche aanvallen heeft de geschiktheid tot han delen met moeite in stand gehouden. De tactische samenwerking van de jachteskaders heeft onder deze omstan digheden vanzelfsprekend zeer geleden. Iedere vlieger denkt alleen nog maar aan zich zelf en is niet meer in staat, in gesloten formaties op te treden. Ook de luchtdoelartillerie lijdt onder ernsti ge verschijnselen van vermoeidheid. Bij het naderen- van Duitsche vliegtuigen schiet zij geheel doelloos en zonder systeem en brengt hierdoor de jagers in gevaar door de eigen luchtdoelartillerié omlaaggeschoten te worden. Overigens is het, wanneer de Duitsche aanvallen in dezelfde mate worden voortgezet, slechts nog een kwestie van dagen of een groot aantal piloten is door licha melijke ineenstorting niet moer geschikt om dienst te doen. n Bioscopen ie Londen moeten sluiten Het Engelsche ministerie van binnen- landsche zaken heeft, naar uit Londen wordt gemeld, besloten, dat alle films bij de politie moeten worden ingeleverd. De filmstrooken moeten of wel buiten Londen worden gebracht, of wel in on- deraardsche kluizen worden opgebor gen. Tengevolge hiervan zullen vanaf Maandag ook de laatste, met onderbre king nog geopende, bioscopen te Londen gaan sluiten. In een dringenden oproep aan de dok toren der Vcreenigde Staten, om ten spoedigste alle niet noodzakelijke in strumenten voor operaties en andere voorwerpen naar Engeland te sturen, erkent de hertogin van Leicester, dat Engeland gebukt gaat onder een groot gebrek aan medische instrumenten. Dit gebrke heeft een bijna ondraaglijken toe stand gesehapen. In verschillende wijken van Londen heeft men waargenomen, dat een co- cainepsychose is ontstaan. Talrijke rondtrekkende kooplieden bieden te Lon den, vooral in Westend, cocaine te koop aan. dat zij aanprijzen als „zenuwbal sem". Enkele bekende verslaggevers uit Fleet-street melden, dat met een van de laatste convooien een groote lading co caine. als rogge gedeclareerd, is aange komen. Strenge maatregelen tegen „zesde colonne" De Engelsche minister van binnen- landsche zaken heeft aan de afdeelings- leiders van Scotland Yard opdracht ge geven de strengste maatregelen tegen den misstand van de nieuwe „zesde" colonne te nemen. Met „zesde colonne" duidt men thans naar een door Harold Nicholson gesmede uitdrukking de mis- dadigersbenden aan, die uit de branden de East India Docks te voorschijn ko men en groote plundertochten onderne men. In het East End zijn botsingen tusschen politiemannen en de „zesde colonne" voorgevallen, waarbij de mis dadigers de zoogenaamde „molotof-cock- tails" (een primitief soört handgranaten, die een ieder thuis vervaardigen kan) als werpprojectielen gebruikten. De Me 110 staan gereed voor den start ter bescherming van de Duitsche bommenwerper-eska ders, die hun zware aanvallen op het vijandelijk gebied ondernemen (Foto: Weltbild). BERLIJN. 16 Sept. (D.N.B.) Reeds in de vroege ochtenduren van heden hebben Duitsche ge vechtsvliegtuigen Londen opnieuw aangevallen. Er ontstonden ver scheidene luchtgevechten. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. Volgens de New York Times is men in Londensche beurskringen voornemens de beurs buiten Lon den te verplaatsen, daar de lucht aanvallen het onmogelijk maken op normale wijze zaken te doen. GENEVE, 16 Sept. (D.N.B.) De vroegere Fransche minister president, Léon Blum, is, volgens een officieele mededeeling uit Vichy, gearresteerd en naar het kasteel Chazeron bij Riom over gebracht. Blum hield zich op in het departement Dordogne, waar hij zich met de politiek inliet. Hij had zelfs een nieuwe krant opge richt, die heimelijk aanvallen op de regeering van Vichy deed. LEON BLUM (Foto Archief A.D.) Het Fransche weekblad Gringoire weet te melden, dat de voormalige se cretaris-generaal van het Fransche de partement. van buitenlandsche zaken, Alexis Leger, te New York aangekomen is. Met Leger, die zelden op den voor grond trad, is weer een belangrijke „klant" aan het opperste Fransche ge rechtshof te Riom ontglipt. Over het doen en laten van de in ar rest gestelde vroegere leden van de Fransche regeering, zooals de vroegere minister-president Daladier. minister president Reynaud, minister van bin- nenlandsche zaken Mandel. alsmede van generaal Gamelin op het kasteel Chazeron wordt het volgende medege deeld: Het kasteel Chazeron ziet er uit als een eenzame middeleeuwsche burcht met grauwe, dikke muren. De groote uitgestrektheid en zijn massale architec tuur drukken een bijzonder stempel op dit bouwwerk. Een om den burcht staande hooge muur en een diepe gracht, die het kasteel omringt, maken iedere ontsnapping onmogelijk. Bij den ingang van het kasteel staan twee schildwachten op post, die aan iederen bezoeker den toegang verbieden sedert de gearresteerden zich in dit kasteel bevinden. De vier geïnterneerden zijn geheel van elkaar gescheiden ondergebracht Zij kunnen niet met elkaar in contact ko men en niet met elkaar spreken. Iedere gevangene mag in het park, dat bij den burcht behoort, wandelingen maken, echter op verschillende tijdstippen. Het verlaten van het park is niet toegestaan. De maaltijden, die in de keuken van het kasteel worden bereid, moeten de ge vangenen met hun bewaarders deelen. Bovendien zijn zij verplicht deze maal tijden zelf te betalen. De gevangenen brengen het grootste gedeelte van den dag door met het voorbereiden van hun verdediging. Op hun wandelingen knoopen zij een gesprek aan met de cipiers, waarbij zij ook over politiek spreken. Den cipiers is bevolen, vriendelijk doch terughou dend te zijn. Volgens hun verklaringen maakt Reynaud een gedeprimeerden in druk. Daladier daarentegen praat zeer veel. Aan zijn cipiers heeft, hij ver klaard. bij het proces in Riom sensa- tioneele onthullingen te zullen doen. Men vertelt van Daladier, die voor zijn arrestatie verblijf hield op het kasteel van den grootindustrieel Borie. dat hij bij zijn arrestatie duidelijk verbaasd was en daarbij de opmerking hééft ge maakt.: „Zij hadden mij wel eens kun nen waarschuwen. dan had ik mij hier niet laten arresteeren". Daladier beoefent, evenals Reynaud, sport. Hij zou dagelijks in het park ver scheidene uren fietsen. Generaal Ga melin zou zich het rustigste gedragen. Hij is behalve met de voorbereiding van zijn verdediging, bezig met. het voltooien van een boek over strategie. In gesprek ken met zijn cipiers betuigt hij voor den loop der gebeurtenissen niet verantwoor delijk te zijn en beweert van zijn gene raals. dat zij hem bedrogen hebben. Mandel wordt door zijn medegevange nen alg ..enfant terrible." beschouwd. Hij is aanmatigend en levert voortdu rend critiek op het eten, zegt dat hij het koud heeft en eiseht donzen dékens en heeft in het verloop van korten tijd reeds drie tandartsen besteld. Daar aan zijn eischen niet voldaan wordt, moeten de cipiers het bij hem ontgelden. BOEKAREST, 16 September. Koningin-moeder Helene is Zater dagavond om 23 uur aan het ko ninklijk station van Boekarest aangekomen. Zij werd Zondag ochtend om 10.30 officieel begroet en langs en haie opgestelde offi cieren, legionnairs en staatsamb tenaren naar de patriarchale kerk geleid. De feestelijkheden in deze kerk werden door de radio in de stad uitgezonden. De koningin-moeder Helene is Zon dag door de bevolking van Boekarest plechtig ontvangen. Zij werd aan den trein begroet door koning Michael, die haar ook aan de landsgrens ontvangen had, voorts door staatsleider generaal Antonescu en de leden van het kabi net. den patriarch \an Roemenië en andere hoogwaardigheidsbekleeders. De burgemeester der hoofdstad over handigde de koningin-moeder het tra- ditioneele brood en zout. De koningin-moeder reed aan de zijde van koning Michael in een door zes schimmels getrokken staatsiecaleche, met voor en achter twee bereden eska drons. Voorop reed. eveneens luide toe gejuicht, staande in een open wagen, staatsleider generaal Antonescu. De stoet trok naar de patriarchie, waar de patriarch van Roemenië den kerk dienst leidde, die 'door middel van luid sprekers in alle straten van Boekarest gevolgd kon worden. Toen het gebed voor de koningin werd uitgesproken en de gelofte van generaal Antonescu werd voorgelezen, knielde de menigte in alle straten neer. Vervolgens reden de koningin-moeder en de koning naar het paleis om ge- lukwenschen on ontvangst te nemen. Later verschenen zij tezamen met gene raal Antonescu en Horia Sima op het balcon, waar zij door een geweldige menigte stormachtig werden toege juicht. Voorbij het balcon marcheerden daarop lange colonnes legionnaires, oud-strijders en militairen. Koningin-moeder dankt den Duce De koningin-moeder van Roemenië heeft bij het verlaten van Italië het \olgende telegram aan den Duce ge richt: „Bij het verlaten van mijn ge liefde Italië wil ik tegenover U uiting geven aan mijn groote. diepe dankbaar heid voor de goedheid, die mij tijdens mijn verblijf hier bij tal van gelegen heden bewezen is. fk denk dikwijls terug te keeren te Florence, dat mijn tweede geboortestad geworden is". „Koninklijke familie weer een voorbeeld" Generaal Antonescu heeft een oproep tot het land gericht, waarin hij ver klaarde, dat het geheele olk doordron gen moet worden van een geest van zuiverheid. Deze geest zal onpartijdig, zonder haat en zonder onrechtvaardige slagen doordringen. Thans roept de plicht en de arbeid. Het uur voor het vereenigen van alle krachten kan niet meer worden verschoven. De moreele. politieke en militaire versterking van het volk moet onmiddellijk beginnen. De positie van 'de boeren, arbeiders en beambten moet onmiddellijk verbeterd worden. De wet der discipline, van den arbeid, van de harde opvoeding, der solidariteit is de wet van den nationaal- solidariteit is de wet van den nationaa-1 iegioonairen staat. De terugkeer van de koningin-moe der in het land legt iedereen de hoog ste moreele verplichting op. De konink lijke familie zal thans weer door het geven van een moreel voorbeeld, door matigheid, onberispelijkheid, beschei- Koningin-moeder Helena van Roemenië. (Foto Archief A.D.) denheid. staatsburgerlijke geest en een vaderlandslievende houding het sym bool vormen voor het Roemeensche ge zin. waarin de sleutel ligt voor den weerstand en voor een gelukkige toe komst van het Roemeensche volk. Horia Sima, de leider van de IJzeren Garde, heeft volgens de bladen op den oproep van staatsleider generaal An tonescu tot medewerking het volgende geantwoord: „Naar aanleiding van de woorden van staatsleider generaal Antonescu tot de legionnairs ter gelegenheid van de viering van den 13en September be tuigt de legionnairsbeweging hem haar hartelijken dank en antwo 'dr, zij op den oproep tot ernstige en loyale mede werking met alle geestdrift en vreugde" STOCKHOLM, 16 Sept. !D.N. B.) Italiaansche troepen hebben naar de Londensche radio erkent, het plaatsje Bernu, zeven mijlen ten Zuiden van Solium, bezet. AMERIKAANSCHE MARINE WENSCHT „TWEE OCEANEN-VLOOT" WASHINGTON. 16 Sept. (D.N.B.) - In een publicatie van het ministerie van marine over de vlootpolitiek der Ver. Staten wordt het handhaven van een slagvaardige oorlogsvloot in den Atlan tischpn- en Stillen Oceaan als hoogste principe beschouwd. Bovendien wordt en uitbreiding van het marinelucht- wapen bepleit. BERLIJN, 16 Sept. (D.N.B.). De Londensche radio en de Engelsche bla den maken sedert eenige dagen melding van een nieuw Londensch afweer- systeem, klaarblijkelijk met het doel de afgematte wil tot verdediging onder de bevolking weer een hart onder den riem te steken. In het kader van lange be schouwingen over het nieuwe systeem, wordt ook uitvoerig melding gemaakt van een apparaat, dat in staat zou zijn' de nauwkeurige vliegpositie van een na derend vliegtuig vast te stellen, dit re sultaat als op een boekhoudmachine te registreeren en zoodoende aan de lucht doelartillerie de mogelijkheid biedt' haar hagel van granaten precies voor het' vliegtuig te plaatsen, in het geval het naderende vliegtuig het niet verkieslij ker zou vinden, uit te wijken. Van Duitsche zijde wordt naar aan leiding hiervan opgemerkt: De practijk heeft intusschen gesproken. In den' nacht van 13 op 14 September hebben de Duitsche gevechtseskaders, zooals. iederen dag en iederen nacht hun bom men op de Londensche doelwitten ge worpen en hiermede het nieuwe systeem met. zijn onfeilbaar luisterapnaraat gron dig aan de kaak gesteld. Hetzelfde beeld viel op 14 September waar te -nemen, toen de Duitschers wederom hun supe rioriteit in de lucht hoven het Londen sche stadsgebied bewezen. Dit negatieve resultaat komt niet als een verrassing. Na de overhaaste vlucht der Engelschen uit Noord-Frankrijk, vielen de Duitsche troepen o.a. ook plan nen voor dit luisterapnaraat in handen. Bij het bestudeerden hiervan lachte men in Duitschland over de kinderlijkheid,' waarmede dit apparaat is ontworpen. Het vraagstuk der luistertechniek is, zooals bekend, in Duitschland tot in de modernste phase ontwikkeld en op de proef gesteld. Het luisterapparaat, dat thans den Engelschen als reddende stroohalm wordt aangeboden, werd reeds langen tijd geleden in Duitschland be proefd en als fotaal onbruikbaar en on betrouwbaar verworpen. De practijk stelt dit oordeel in het gelijk. Van Duitsche zijde is men het met den bekenden Engelschen schrijver over luchtvaartkwestics. Liddie Hart. die het Britsche luchtwapen en zijn grondorga- nisatie voor verouderd houdt, volkomen eens. De Engelsche luchtvloot zou eenige jaren van haar ontwikkeling moeten kunnen overslaan, wil zij den stoot- krachtigen Duitschen tegenstander doel treffend het hoofd kunnen bieden. OUDGASTEL, 16 Sept. In den afge- loopen nacht om 2.35 uur is onder de gemeente Oud- en Nieuw-Gastel een bom van zwaar kaliber door een Engelsch vliegtuig neergeworpen. Het projectiel kwam terecht op een stuk grond bij de hoeve „Boombosch". Door den geweldi gen luchtdruk werden de bewoners van de hoeve uit het bed gelicht. Zij liepen echter geen verwondingen op, terwijl er ook geen schade werd aangericht. In den grond ontstond een gat van zes bij zes meter. Saarbruecken stad van den opbouw SAARBRUECKEN. 16 Sept. (D.N.B.) Rijksminister dr. Todt en gouwleider Buerckel zijn in een feestelijke zitting van de raadsheeren van Saarbruecken, ter gelegenheid van de terugkeer der bewoners in de onbeschadigde stad. tot eereburgers van Saarbruecken be noemd. Gouwleider Buerckel heeft bij deze gelegenheid meegedeeld, dat de Fiihrer uit waardeering voor de voor beeldige houding van de bevolking van het Saargebied, Saarbreucken heeft uit geroepen tot hoofdstad van de gouw en tot stad van den opbouw. ZIJ, die zich met ingang van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verschijnende num mers gratis. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.53 uur. Zonsopgang 7.17 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren)

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1