Washington s belangstelling voor het Verre Oosten Ondanks slecht weer worden luchtaanvallen voortgezet DE EEMLANDER Dinsdag 17 September 1940 Uitgave: VALKHOFF Co. Bureau: Arnhemsche Poortwal 2a 39e Jaargang No. 68 Naast de defensie-overeenkomst der Ver. Staten en Canada wordt ook een met Australië overwogen Dienstplichtwet in werking Groote spanning in Zuid-Afrika Hevige veldslag in Egyptisch grensgebied Ook luchtaanval op Liverpool Verkiezingsrede van Willkie Royal Air Force werkeloos Reeds twee maal luchtalarm in Londen BERICHT De dood van luit. kolonel H. L. Mussert HET INCIDENT IN DE BALISTRAAT TE DEN HAAG Rijkscommissaris Seyss-Inquart bezoek de Keulsche Jaarbeurs AMERSFÖORTSÖi DAGBLAD ABONNEMENTSPRIJS per 3 maanden voor Amersfoort 1.95; per maand 0.65; per week i 0.15 Binnenland franco per post per 3 maandan 2.85. Afzonderlijke nummers f 0.05 POSTREKENING 47910 TELEFOON INTERC. 4620 PRIJS DER ADVERÏEftfiËN van*regel* f 1.05 met inbegrip van een bewijsnummer, elke regel meer f 0.25. Liefdadigheids-advertentiën voor de helft van den prijs. - Kleine Advertentiën „KEITJES" bij vooruitbetaling 15 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent, driemaal plaatsen f 1.Bewijsnummer extra f 0.05 WASHINGTON, 17 Sept. (D. N.B.) Minister Cordell Huil heeft gisteren een langdurig on-1 derhoud gehad met den Britschen ambassadeur Lord Lothian, en den Australischen gezant Casey. As sociated Press meent te weten, dat de mogelijke gevolgen van de Ja- pansche houding ten aanzien van Fransch Indo-China besproken zijn. Volgens geruchten zou een verdedigingsovereenkomst tus- schen de Ver. Staten en Australië naar het voorbeeld van dat tus- schen de Ver. Staten cn Canada, overwogen worden. Op haar jaarvergadering te New York heeft de „Steuben Society of America" onder meer besloten te strijden tegen iedere propaganda, die de Vereenigde Staten in een overzeeschen oorlog zou kunnen verwikkelen. Er is een resolutie aangenomen, waarin gewaarschuwd Wordt tegen „verstrikkende bondgenoot schappen" en militaire hulpt'oezeggin- gen. De vereeniging stelt voor, dat Frankrijk en Engeland hun eilanden op het Westelijk halfrond afstaan in afbe taling op de schulden uit den wereld oorlog. De commissie voor de verdediging van Amerika maakt thans ook reclame voor het afstaan van 25 z.g. „vliegende ves tingen" aan Engeland. Deze propagan- da-campagne is Maandag in den Senaat zeer scherp door isolationisten aange vallen. De democraat Clark gaf uiting aan de vrees, dat de voorstanders van een dergelijke handelwijze niet tevreden zullen zijn met het afstaan van bombar dementsvliegtuigen, maar op zekeren dag ook zullen verlangen, dat er slag schepen en troepen worden gezonden. Te St. Johns op New Foundland is met den Amerikaanschen kruiser „St. Louis" een vlootcommissie onder lei ding van vice-admiraal Greenslade aan gekomen. Deze commissie heeft tot taak om geschikte terreinen te zoeken voor de vloot- en luehtbases, welke Engeland op grond van de onlangs gesloten over eenkomst aan Amerika zal afstaan. Tusschen vertegenwoordigers van Mexico en de Ver. Staten zouden, naai de Excelsior meldt, op het oogenblik in- officieele besprekingen worden gevoerd over de vestiging van vlootsteunpunten voor de V.S. in Ncder-Californië. WASHINGTON, 17 Sept. (D.N.B.) President Roosevelt heeft het ontwerp op den militairen dienstplicht onder- teekend. Hij heeft bepaald, dat, de 16de October geldt als datum van inschrij ving der burgers, die onder de wet val len. Een eerste contingent van 75.000 man zal vier weken na de inschrijving worden opgeroepen. Aan het einde van het jaar zal het aantal recruten 400.000, in het voorjaar 900.000 bedragen. Ge huwden zullen voorloopig niet worden opgeroepen. Bij de 400.000 man aan het einde van 1940 zullen 36.000 negers zijn, idie afzonderlijke regimenten zullen vor men. Ook voor de luchtmacht zullen in het vervolg kleurlingen worden opgeroe pen. Bij de onderteekening van het ontwerp heeft Roosevelt een formeele verklaring afgelegd, waarin hij de invoering van den algemeenen dienstplicht een verrij king van het Amerikaansche burger recht noemde. Het democratische begin sel van gelijke rechten en gelijke plich ten komt in de wet tot uiting. Gisteren is in het geheele land het eerste contingent der nationale garde opgeroepen, in totaal 60.000 man. Deze manschappen zullen een jaar in dienst blijven. De garde, die tot dusverre onder de jurisdictie van de afzonderlijke staten stond, moet thans in het bondsleger worden op- ge nomen. Het is de bedoeling, dat de leden der garde de dienstplichti gen opleiden. Op dé marinewerf te Philadelphia is de kiel gelegd voor een slagschip van 45.000 ton Eenige weken geleden is men te Brooklyn begonnen met den bouw van een zusterschip. JAPANSCHE STUDIEREIS NAAR DUITSCHLAND TOKIO, 17 Sept. (D.N.B.). Volgens de Asa hi Sjimboen zal Kogoro Uhara, vroeger plaatsvervangend directeur van het bureau voor economische ontwerpen, een bezoek aan Duitschland brengen om de organisatie en de leiding van het be drijfsleven aldaar te bestudeeren. Generaal Hertzog's argumenten voor een vrede met Duitsch land worden steeds klemmender Zwakke meerderheid voor den premier Smuts JOHANNESBURG, midden September. (V.P.B.). De politieke gisting in de Zuid-Afrikaansche republiek neemt hand over ihand toe. De spanning tus schen de Engelschgezinde regeering- Smuts, die slechts op een zwakke meer derheid in het parlement steunt, en de uiterst vijandig daartegenover staande beweging van generaal Hertzog neemt voortdurend toe. Naar men zich zal her inneren, is de motie van dezen laatste in het parlement, waarin hij aandrong op het sluiten van een afzonderlijken vrede met Duitschland, met slechts 83 tegen 65 stemmen verworpen. De gedachtengang van generaal Hert zog is de volgende: „De overwinning van Duitschland, is niet meer aan twij fel onderhevig, dank zij de superiori teit van zijn strijdkrachten te land en in de lucht. Deze strijdkrachten verhin deren de Britsche marine om de be slissende rol te spelen, zooals clat in het verleden het geval is geweest. Wanneer Engeland eenmaal verloren heefl, is het voor goed uitgeschakeld uit Afrika en dan zal de Zuid-Afrikaan sche Unie zwaar gestraft worden voor haar onverantwoordelijke houding, in dien zij in haar dwaasheid blijft vol harden'. Zij moet den oorlog opgeven, zich van de verantwoordelijkheid ont slaan en niet meer doof blijven voor de beroepen op haar gezond verstand." Er kan geen twijfel bestaan of de houding van de Boeren tegenover En geland wordt hoe langer hoe vijande- lijker. Alom in het land komt deze tot uiting in sabotagedaden, waarop de re geering antwoordt met arrestaties van aanhangers van Hertzog en beperking van de vrijheid van propaganda. Wanneer men dit gevaarlijke spel gadeslaat moet men wel tot de conclu sie komen, dat een ommekeer onvermij delijk is. Een wijziging in het kabinet is onafwendbaar. Wanneer iets derge lijks op het oogenblik plaats greep, zou dit aanleiding geven tot groote moei lijkheden, moeilijkheden, welke zouden kunnen uitgroeien tot onlusten en zelfs tot burgeroorlog. Niemand kan blind blijven voor het feit, dat de hulp, welke Zuid-Afrika aan Engeland verleent, er grootendeels van afhangt, of de regee- ring-Smuts aan het roer blijft. De steeds sterker wordende bedrei ging van Engeland en de Duitsche over winningen geven den aanhangers van Hertzog steeds meer motieven in de hand om hun waarschuwenden 6tem te verheffen. Ergens in Italië, 17 Sept. (Stefani) Het 102de Italiaansche weermacht- bericht luidt als volgt: Gedurende den dag van gisteren hebben zich in het gebied van Sidi el Barrani hevige gevechten afgespeeld tus schen onze oprukkende troepen en Engelsche pantserafdeelingen. De slag wordt voortgezet te midden van wolken van zand, opgejaagd door den gloeienden „ghibli" van de Sahara. In de gelederen van den vijand worden crisisverschijnselen waargenomen. VEERTIGSTE LUCHTAANVAL OP TSJOENGKING TOKIO, 17 September. Domei meldt, dat in weerwil van een dichten mist de luchtstrijdkrachten der Japan- sche vloot gisteren haar veertigsten aanval op Tsjoengking gedaan hebben en zware schade aan militaire objecten hebben veroorzaakt. Overzicht van het regeeringscentrum van het Britsche wereldrijk: de parlementswijk van Londen met het Parlementsgebouw 1en de ministeries gelegen aan de Downingstreet (2). Geheel rechts het Waterloostation (3). Links op den voorgrond (4) een gasfabriek (Foto Scherl) BERLIJN, 17 Sept. (D.N.B.). Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Onze kustbatterijen hebben gis teren opnieuw de haven van Dover on der vuur genomen. Op verscheiden En gelsche koopvaardijschepen konden treffers waargenomen worden. Op den morgen van den zestienden September beperkte de activiteit van het luchtwapen zich tengevolge van den ongunstigen weerstoestand tot ge wapende verkenning. In het verloop daarvan werden verscheiden vliegvel den in Zuid- en Midden-Engelan'd, als mede haven- en industrie-installaties van Whitby effectief met bommen aan gevallen. Tegen den middag begonnen de vergeldingsaanvallen op Londen opnieuw. Zij hielden bij voortdu ring en met toenemende kracht tot den morgen van 'den zeventienden aan. Haveninstallaties en haven complexen alsmede andere voor den oorlog belangrijke d'oelen werden met talrijke bommen van alle kali ber bestookt Op vele plaatsen wer den branden veroorzaakt. Ook richt ten zich nachtelijke bomaanvallen tegen Liverpool. Drie vijandelijke vliegtuigen werden bij luchtgevechten neergeschoten en een op den beganen grond vernield. Twee Duitsche vliegtuigen worden ver mist. De vijand heeft overdag en in den afgeloopen nacht geen enkele aanvals- poging op Duitsch gebied ondernomen. COFFEYVILLE (Kansas), 17 Sept. (D.N.B.) De republikeinsche can- didaat voor het presidentschap, Willkie, heeft in een rede voor 25.000 boeren, kleine middenstanders en mijnwerkers verklaard, dat het Amerikaansche volk, ondanks alle belangstelling voor den slag om Engeland, zijn voornaamste oogmerk op den „slag van Amerika" moet richten, namelijk op den strijd om de handhaving van de democratie tegen het gevaar voor een dictatuur, die van de zijde van Roosevelt dreigt. Willkie beschuldigde Roosevelt er van, dat deze het geloof aan de traditioneele democratisch deugden van het Ameri kaansche volk verloren heeft. Hij dient dit volk met behulp van een geheim ka binet „van cynische kuipers" onwaarhe den en halfheden op, waardoor Amerika op een dwaalspoor geleid wordt. Roose velt is in zeven jaren van vrede niet in staat geweest het democratische staats bestel weer in orde te brengén. Volgens Willkie is het niet duidelijk, hoe hij dat in crisistijd kan klaarspelen. ZWEEDSCH BLAD IN BESLAG GENOMEN STOCKHOLM, 17 Sept. D.N.B.) In een speciale bijeenkomst heeft het ministerie volgens ihet Zweedsche tele- graafagentschap besloten, de edities van de Goeteborgs Handels och Sjoefartstidning van 13, 14 en 16 Sep tember in beslag te nemen. Zware Duitsche marine artillerie in actie aan de Kust van het Kanaal 1_ i J (Foto Scherl) BERLIJN, 17 Sept. (D.N.B.). Geen enkel Britsoh vliegtuig heeft vannacht boven Duitsdh Rijksgebied gevlogen. Maar ook boven Noord-Frankrijk, Bel gië en Nederland zijn geen Engelsche vliegtuigen waargenomen. Gezien deze staking van elke activiteit der Engel sche vliegers vraagt men zich af, of hier sprake is van een reeds tot uiting komend teeken van zwakte, of dat de Royal Air Force thans op de lauweren van haar beweerde overwinningen van Zondag wil rusten. Aan den anderen kant is er reden om aan te nemen, dat de laatste Engelsche reserves worden achtergehouden tot afweer van de groo te Duitsche actie, welke Engeland zelf heeft aangekondigd en gevreesd. LONDEN, 17 Sept. (D.N.B.) Vandaag is te Londen het eerste luchtalarm begonnen te 2.52 Greenwichtijd. Het tweede lucht alarm van vandaag is te Londen te 7.02 gemaakt. Bijna alle te Londen werkzame journalisten hebben de laatste dagen in lange artikelen als hun oordeel te kennen gegeven, dat Londen thans een lot treft, waarvan de tragiek slechts maar weinig voorbeelden uit de geschiedenis van alle oorlogen kan worden afgemeten. Svenska Dagbladet maakte Zon dagmorgen de vergelijking met War schau en Barcelona. Altcnbladet her innerde denzelfden dag, enkele uren later, aan den brand te Rome en „andere wereldhistorische trage diën om dan te verklaren: „Nog over duizend jaar zullen de men- schen spreken over hetgeen zich thans afspeelt". EGYPTISCHE OFFICIEREN GEARRESTEERD VAN DE EGYPTISCHE GRENS. 17 Sept. (D.N.B.) Talrijke Egyptische officieren zijn wegens anti-Britsche ge zindheid door de Engelsche militaire autoriteiten gearresteerd. ZIJ, die zich met inganig van 1 Oct. a.s. op geven als kwartaalabonné, ontvangen de tot dien da tum verse hijnerode num mers gratis. Binnenkort behandeling voor den Krijgsraad te 's-Gravenhage VGRAVENHAGE, 17 Sept. Naar het A.N.P. verneemt is thans het zeer uitvoerige voorbereidende on derzoek gesloten in de zaak tegen den reserve-ka.pitein B. en den re- serve-eerste-luitenant K., die beiden beschuldigd worden van muiterij met doodelijk gevolg in tijd van oor log, n.l. op Maandag 13 Mei j.l. t© Sliedrecht, bij welke muiterij de lui tenant-kolonel der pontonniers en torpedisten H. L. Mussert, broeder van den leider der N.S.B., is doodge schoten. Binnenkort zal de openbare behandeling van deze zaak voor den krijgsraad plaats hebben. Gearresteerde politie-agenten in vrijheid gesteld 's-GRAVENHAGE, 17 Sept.. Naar het A.N.P. verneemt zijn de politie agenten, die Zaterdag 7 September j.L in 'de Balistraat te dezer stede revolver schoten hadden gelost op eenige leden van de weer-afdeeling der N.S.B., waar door de W.A.-man Peter Ton Averd ge dood en enkele andere nationaal-socia listen werden gewond, en die deswege in voorloopig arrest zijn gehouden, we der in vrijheid gesteld. Deze vrijlating is geschied onmid dellijk nadat bij den hoofdcommissaris van politie een verzoekschrift daartoe van de moeder en de zuster van wijlen Peter Ton. zoomede van het W.A.-ven- del, dat diens naam draagt, was inge komen, in welk \erzoekschrift tevens uiterste clementie voor deze agenten werd bepleit. •s-GRAVENHAGE, 17 SepL D« opening van de Keulsche Jaarbeurs werd door den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche ge bied, rijksminister Seyss-Inquart, in wiens gezelschap zich de gencraal- commissarissen dr. Fischböck en Schmidt bevonden, bijgewoond. In zijn begroetingsrede heette gouw leider Groke den rijkscommissaris als ook den staatssecretaris van het rijks- ministerie voor economie dr. Landfried welkom. Hij gaf uitdrukking, aan zijn bijzondere vreugde, dat hij na een uit- - noodiging vin den rijkscommissaris tot een bezoek aan Nederland zoo spoedig den rijkscommissaris in de gouwhoofd stad begroeten mocht. Gouwleider Groke legde in het bijzonder nadruk op de ver diensten van rijkecommissaris Seyss-In quart bij de schepping van het Groot- Duitsche rijk en ten aanzien van de pro blemen, die hij thans in Nederland op lost. De Rijkscommissaris zegde in zijn be- antwoordig hartelijk dank voor de uit- noodiging en voor de begroeting. Hij sprak uit, dat hij zich gelukkig prees gast in de Hanseotad Keulen te zijn. Hij bewonderde de trotsche, vertrouwensvol le houding dezer stad in deze dagen der Jaarbeurs, een houding, die hier bijzon dere beteekenis kreeg door het feit, dat ze eerst enkele maanden geleden nog in het operatiegebied der Duitsche weer macht lag. Heden bood deze stad een heeld van vreedzamen arbeid. Het ware ondenkbaar, dat in het eens zoo machti ge Engeland in deze dagen zulk een Jaarbeurs van den vrede zou kunnen worden geopend. Dit feit was een onder pand voor den opmaroch des vredes, welke het Duitsche volk onder leiding van Adolf Hitler tezamen met het Ita lië van den Dueo begonnen is. Wij allen zijn volgelingen van den grootsten Duitscher, den Ftihrer Adolf Hitler, wiens instrumenten wij zijn. DE VERDUISTERING Zonsondergang 19.51 uur. Zonsopgang 7.19 uur. (Zooals men weet is iedereen ver plicht tusschen zonsondergang en zonsopkomst te verduisteren

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1940 | | pagina 1